edu.klimaka.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.86035/Δ2/26-07-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α'/ΘΜΙΑΣ & Β'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β'/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Πληροφορίες : Β. Στράτου
Τηλέφωνο : 210 3442116
FAX :210 3442282
Email :dprb8(ΑΤ)τminedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο»  (σ.σ. προς τη ΔΙΔΕ Λάρισσας)

Σε απάντηση του υπ'αριθμ. 1394/16-07-2012 εγγράφου σας το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αριθμ. πρωτ. 81767/Δ2/17-07-2012, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ένδεκα (11) ώρες μαθήματος (κατ' ελάχιστον) συνιστούν οργανικό κεvό το οποίο δίνεται σε εκπαιδευτικό που καλύπτει τις ώρες αυτές με Α' αvάθεση, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το ωράριό τους αναλαμβάνοντας το μάθημα ως Β ' ανάθεσης ή έχοντάς δεύτερη ειδικότητα.

Οι ώρες ενός μαθήματος δεν μοιράζονται ισομερώς στους εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας. Πρώτα συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο ο εκπαιδευτικός που έχει τοποθετηθεί πρώτος στο σχολείο και στη συνέχεια οι επόμενοι με σειρά παλαιότητας (τοποθέτησης). Αν εκπαιδευτικός τοποθετημένος οργανικά δεv συμπληρώνει πλήρες ωράριο και οι ώρες του μαθήματος Α' ανάθεσης είναι λιγότερες από 11 τότε κρίνεται υπεράριθμος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97. Εξυπακούεται ότι εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α' ανάθεσης δεν καλύπτει οργανικό κενό.

• Το project αποτελεί μάθημα Α ' ανάθεσης για όλες τις ειδικότητες και προσμετράται κανονικά όπως όλα τα μαθήματα Α' ανάθεσης. Αναφορικά με τις αναθέσεις μαθημάτων αρμόδια να σας απαντήσει είναι η Δ/νση Σπουδών Β/θμιας εκπαίδευσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.127070/Γ2/03-10-2008/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Τηλέφωνο : 210-3443010-2227
FAX: 210-3442365
an. 59
Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες στην υπ’ αριθμ. 119052/Γ2/17-09-2008 (σ.σ. ακολουθεί παρακάτω) εγκύκλιό μας: "Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.".

Σχετικά με την εν θέματι εγκύκλιο, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), καθορίστηκαν οι αναθέσεις του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. Για πρώτη φορά με την συγκεκριμένη απόφαση αντιμετωπίζεται συνολικά το ζήτημα των αναθέσεων των μαθημάτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την πληρέστερη αντιμετώπιση τους, την άριστη λειτουργία της εκπαιδευτικής πράξης, τη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού έργου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ορθή διαχείριση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ και την αξιοποίησή του κατά κλάδο και ειδικότητα στο μέγιστο βαθμό.

Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι αναθέσεις και για τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.), ένα ζήτημα που βρισκόταν σε εκκρεμότητα καθώς οι αναθέσεις στα μαθήματα των εν λόγω σχολείων, ορίζονταν με την εγκύκλιο Γ2/3325/04-09-1989, η οποία είναι πλέον ετεροχρονισμένη αφού αφορούσε τα Τεχνικά - Επαγγελματικά Λύκεια και τις Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές του Ν.1566/1985. Οι έως τώρα αναθέσεις πέραν του ότι ήταν παρωχημένες είχαν σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται, ιδίως στην επαρχία, κακή διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Στον παραπάνω σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις αρμόδιων επιστημονικών φορέων, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η εμπειρία της Διεύθυνσής μας αλλά και οι διάφορες προτάσεις και παρατηρήσεις διαφόρων επιστημονικών Συλλόγων Εκπαιδευτικών από όλη την Επικράτεια.

Τυχόν παρατηρήσεις για διορθώσεις, παραλείψεις ή συμπληρώσεις, θα ληφθούν υπόψη από την Υπηρεσία μας και εφόσον κριθεί ότι συμβάλλουν καλύτερα στην ορθή λειτουργία του εκ-παιδευτικού έργου, η Υπηρεσία μας θα προβεί στις ανάλογες τροποποιήσεις ώστε να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση για το σχολικό έτος 2009-2010.

Οι πιθανές προτάσεις φορέων θα κατατεθούν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ έως τις 10 Δεκεμβρίου 2008.

2. Σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις για τα ωρολόγια προγράμματα των ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ., τα μικτά μαθήματα ορίζονται με δύο τρόπους:

α) Με τη μορφή xΘ + yE.

Στην περίπτωση αυτή το εργαστήριο αποτελεί μέρος μικτού μαθήματος, με σαφώς καθορισμένες ώρες. Οι εργαστηριακές ώρες διδάσκονται αυτοτελώς στο εργαστήριο. Εξετάζονται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/2008.

β) Με τη μορφή x (Θ + Ε).

Στην περίπτωση αυτή η θεωρία και το εργαστήριο αποτελούν μέρος μικτού μαθήματος, με ώρες που δεν είναι σαφώς καθορισμένες. Εξετάζονται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/2008. Ως προς τον τρόπο εφαρμογής, το χώρο διδασκαλίας, τον αριθμό ωρών Θ, Ε και τον αριθμό των εκπαιδευτικών, ορίζονται τα εξής: Επειδή σκοπός αυτού του τρόπου καθορισμού του ωρολογίου προγράμματος είναι η σύνδεση θεωρίας και εργαστηρίου πρέπει, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν, το μάθημα να γίνεται στο ερ-γαστήριο εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, με σαφή ορισμό του χώρου διδασκαλίας στα ωρολόγια προγράμματα των ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. και ΣΕΚ. Για όσες ώρες πραγματοποιούνται στο χώρο του εργαστηρίου εφαρμόζεται η οδηγία 13 της υπ’ αριθμ. 119052/Γ2/17-09-2008 εγκυκλίου μας, με την παρατήρηση ότι ο ίδιος εκπαιδευτικός ΠΕ του ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. διδάσκει το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

3. Σημειώνεται ότι η σειρά με την οποία αναφέρονται οι κλάδοι/ειδικότητες στους πίνακες Α΄ ή Β΄ ανάθεσης δεν υποδηλώνει προτεραιότητα.

4. Σχετικά με τα οριζόμενα στις οδηγίες 13α & 13γ της εγκυκλίου και σε ό,τι αφορά στη διεξαγω-γή των εργαστηριακών μαθημάτων, του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων καθώς και των σχεδιαστικών μαθημάτων από δύο (2) εκπαιδευτικούς διευκρινίζονται τα εξής: Ο πρώτος εκπαιδευτικός θα είναι του κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος του κλάδου ΤΕ01, με την προϋπόθεση ότι έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και δεν υπάρχει αρχαιότερος ως προς την τοποθέτηση εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ στην ίδια σχολική μονάδα που μπορεί να διδάξει τα ανωτέρω μαθήματα σε Α΄ ή Β΄ ανάθεση και ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται υπεράριθμος λόγω αυτής της ρύθμισης. Ελλείψει εκπαιδευτικού του κλάδου ΤΕ01, ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα είναι κλάδου ΠΕ.

5. Οι Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 παρευρίσκονται, κατά προτεραιότητα, στα εργαστήρια της ειδικότητάς τους. Μπορούν να παρευρίσκονται και σε άλλα εργαστήρια του ΣΕΚ, με προτεραιότητα στα εργαστήρια του τομέα τους, για συμπλήρωση ωραρίου.

Ασκούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1588 Β΄).

6. Τα εργαστηριακά μαθήματα Εφαρμογών με Η/Υ των τομέων και ειδικοτήτων, τα οποία έχουν ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, τα διδάσκουν κατά προτεραιότητα εκείνοι που συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης και έχουν πιστοποιημένη γνώση από θεσμοθετημένο φορέα.

7. Από τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της οδηγίας 13γ της εγκυκλίου για το μάθημα του Τεχνικού Σχεδίου στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., εξαιρούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΤΕ01.01 οι οποίοι είναι υπεράριθμοι. Συνεπώς, μπορούν να τοποθετούνται ως δεύτεροι εκπαιδευτικοί σε τμήμα με αριθμό μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.119052/Γ2/17-09-2008/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ
Τηλέφωνο : 210-3443010-2227 ΠΡΟΣ:
FAX: 210-3442365 (an. 51)
Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

ΘΕΜΑ: "Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.".

Με την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984/2008 Β) καθορίζονται οι αναθέσεις μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση.

1. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την καλύτερη και ορθότερη εφαρμογή της
ανωτέρω απόφασης.

2. Η σύνταξη των πινάκων αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγινε με κύριο στόχο την άριστη λειτουργία της εκπαιδευτικής πράξης, τη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού τους έργου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ορθή διαχείριση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ και την αξιοποίησή του κατά κλάδο και ειδικότητα στο μέγιστο βαθμό.

3. Τα κενά για το διορισμό και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται από τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται για το σκοπό αυτό κάθε φορά.

4. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003 και την υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β΄), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων και αποφασίζει, μετά από εισήγηση του προέδρου του, για τις αποσπάσεις και τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες.

5. Είναι σκόπιμο να μην προσλαμβάνεται αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, όταν υπάρχουν στο σχολείο ή σε σχολεία του ίδιου ΠΥΣΔΕ μόνιμοι εκπαιδευτικοί που μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές διδακτικές ανάγκες σε μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης, εφόσον οι γεωγραφικές συνθήκες το επιτρέπουν.

6. Σε καμία περίπτωση δεν δίνεται υπερωρία, αν υπάρχει εκπαιδευτικός με ελλιπές ωράριο, ο οποίος μπορεί να διδάξει το μάθημα.

7. Όταν στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ υπηρετούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν επιπλέον του τυπικού προσόντος διορισμού και άλλο πτυχίο διορισμού ή μετάταξης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, μπορούν να διδάξουν, εφόσον το επιθυμούν, για συμπλήρωση ωραρίου, μαθήματα της ειδικότητας του δεύτερου πτυχίου, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης στους άλλους συνυπηρετούντες εκπαιδευτικούς.

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έχουν εξεταστεί όλες οι περιπτώσεις της Β΄ ανάθεσης μαθημάτων και αφού παραμένουν αδιάθετες μέχρι 6 ώρες μαθήματος, μπορούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου σε εκπαιδευτικό που κατέχει δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, εφόσον υπάρχει η συνάφεια προς το διδακτικό αντικείμενο.

9. Οι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι διαφορετικών πανεπιστημιακών τμημάτων ή τμημάτων ΤΕΙ που εντάσσονται στον ίδιο κλάδο ή ειδικότητα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης και η ποιότητα του διδακτικού τους έργου, προτείνεται, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους, να αναλαμβάνουν μαθήματα σχετικά με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που απέκτησαν ως πτυχιούχοι διαφορετικών τμημάτων.

10. Κατά την ανάθεση των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους ή στην ίδια ομάδα σχολείων με μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου.

11. Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Δήμου. Όταν αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατο, μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριό τους υπηρετώντας διάφορους υποστηρικτικούς θεσμούς (Ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα κ.λ.π.). Ειδάλλως, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ανατίθενται οι ώρες αυτών σε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

12. Σε περίπτωση που τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους στο ίδιο σχολείο και οι ώρες που υπολείπονται για συμπλήρωση του ωραρίου τους είναι ως άθροισμα μέχρι τρεις (3) και εφόσον δεν υπάρχει σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων για να συμπληρώσει το ωράριό του ο τελευταίος τοποθετηθείς, τότε παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

13. Για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω οδηγιών και τα εξής, σχετικά με τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων που διεξάγονται στα εργαστήρια κατεύθυνσης των ΣΕ ή ΣΕΚ, όπως αυτά προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1588 Β):

α. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κατά προτεραιότητα κλάδου ΤΕ01, με την προϋπόθεση ότι έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997. Ελλείψει αυτού, ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα είναι κλάδου ΠΕ.

Στα δυσπρόσιτα σχολεία και σε σχολεία με γεωγραφικές - συγκοινωνιακές συνθήκες που δυσκολεύουν τη μετάβαση των εκπαιδευτικών ή σε ολιγομελή τμήματα που η λειτουργία τους έχει εγκριθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, η διδασκαλία των εργα-στηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κλάδου ΤΕ01, εφόσον έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και είναι υπεράριθμος.

Στις παραπάνω κατηγορίες σχολείων με ολιγομελή τμήματα δύναται να διδάξει μόνον ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ ή κλάδου ΤΕ01, ελλείψει εκπαιδευτικών του ενός ή του άλλου κλάδου αντίστοιχα.

β. Στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα της Πληροφορικής ο δεύτερος εκπαιδευτικός διατίθεται σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω.

γ. Η διδασκαλία των σχεδιαστικών μαθημάτων των τομέων των ΕΠΑ.Λ. και των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαε-πτά (17), διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρα-κολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κατά προτεραιότητα κλάδου ΤΕ01, με την προϋπόθεση ότι έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997. Ελλείψει αυτού, ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα είναι κλάδου ΠΕ.

Η διδασκαλία όμως των σχεδιαστικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου και της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών του τμήματος.

14. Ο εκπαιδευτικός που επιστρέφει από μακροχρόνια άδεια επανέρχεται στην οργανική του θέση.

Κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Σχετικά Άρθρα