Κριτήρια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης (ΠΔ 25/2002)