ΦΕΚ 433/2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 433/2014
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 433
21 Φεβρουαρίου 2014

Αριθμ. Y−13 / 20813 /Δ2
Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους.

Περίληψη:

Οι έδρες και οι περιοχές ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καταργήσεις:

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται κάθε όμοια προηγούμενη.

Καταργεί την υπ. αριθ. Κ-193/145251/Δ2/19-12-2011 (ΦΕΚ 2885/2011)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 433/2014

Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση