ΦΕΚ 1761/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (Ναυτιλιακός κύκλος - Γενικής Παιδείας)

ΦΕΚ 1761/2006
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ
(Ναυτιλιακός κύκλος - Γενικής Παιδείας)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1761
5 Δεκεμβρίου 2006

Αριθμ. 118830/Γ2
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ Ναυτικου−Ναυτιλιακού Κύκλου.
Μετάβαση στο άρθρο με τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων της Α' τάξης των ΕΠΑΛ
Περιεχόμενα Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ
1. Ναυτική Τέχνη
2. Ναυτιλιακές Γνώσεις
3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου
4. Τεχνικό Σχέδιο
Αριθ. 118833/Γ2
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
Μετάβαση στο άρθρο με τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων της Α' τάξης των ΕΠΑΛ
Περιεχόμενα αναφορά στις Υ.Α. που καθορίζουν το πρόγραμμα σπουδών στα μαθήματα:
1. Για τα Θρησκευτικά: 4219/Γ2 (ΦΕΚ 2319/ 31.12.1999, Τεύχος Β).
2. Για την Ιστορία : 4219/Γ2 (ΦΕΚ 2319/ 31.12.1999, Τεύχος Β’).
3. Για την Ξένη Γλώσσα : 38452/Γ2 (ΦΕΚ 536/5.5.2003, Τεύχος Β’ ).
4. Για την Άλγεβρα : 2861/Γ2 (ΦΕΚ 1342/ 30.6.1999, Τεύχος Β).
5. Για τη Γεωμετρία : 2861/Γ2 (ΦΕΚ 1342/30.6.1999, Τεύχος Β).
6. Για τη Φυσική : 10583/Γ2 (ΦΕΚ 150/13.2.2003, Τεύχος Β’).
7. Για τη Χημεία : 1096/Γ2 (ΦΕΚ 343/13.3.1999, Τεύχος Β).
8. Για τη Νεοελληνική Γλώσσα (3 ώρες) : 1088/Γ2 (ΦΕΚ 561, 6.5.1999, Τεύχος Β).
9. Για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες): 1091/Γ2 (ΦΕΚ 344/13.4.1999, Τεύχος Β).
10. Για το μάθημα Αρχές Οικονομίας : 4219− γ/ Γ2 (ΦΕΚ 2322/ 31.12.1999, Τεύχος Β).
11. Για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής: 4219−η /Γ2 (ΦΕΚ 2327/31.12.1999, Τεύχος Β).
Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1761/2006

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


Εκτύπωση