ΦΕΚ 34/2008 Οργάνωση / Λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ (Καταργήθηκε)

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 34/2008
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ / ΣΔΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 34
16 Ιανουαρίου 2008

Aριθμ. 260
Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Μετάβαση

στο άρθρο με τον ισχύοντα κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Καταργήσεις

Καταργήθηκε με την υπ. αρίθμ.5953 στο ΦΕΚ 1861/2014

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 34/2008


Εκτύπωση