Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2011

Εκτύπωση  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ 2011

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός
Απόφασης
Τίτλος
ΦΕΚ 2400/2011 Αρ.116379/Γ2 Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την Αναπλήρωση διδακτικών ωρών
ΦΕΚ 1966/2011 Αριθμ.86160/Γ2 Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο
ΦΕΚ 1307/2011 Aριθμ. Φ. 151/67431/Β6 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373−Β/3.3.2009) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α΄... και σχολές Αστυφυλάκων
Αριθμ. Φ.253/67430/Β6 Τροποποίηση των αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚΒ΄ 493) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Αριθμ. Φ.151/64998/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272−Β/1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και των παραγράφων 1, 2 και 3 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄)».
ΦΕΚ 95/2011 Αριθμ. Φ.821/3556Β/157898/Ζ1

Καθορισμός, προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Καταργούνται α) η αρ. πρωτ. Φ.821/2139Σ/85089/Ζ1/26−8−2004 (ΦΕΚ 1317 − τ.Β/27−8−2004)
και β) η αρ. πρωτ. Φ.821.2/Σ217/Ζ1/3157/9−8−2001 (ΦΕΚ 1075−τ.Β΄/2001).

     
     
     

1


Εκτύπωση