Οδηγίες για Υποψηφίους Αστυνομικών Σχολών

Εκτύπωση  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(Παράρτημα Ε στην προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές Αστυνομίας)

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΚΑΠ - ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αγαπητέ (ή) υποψήφιε (α)

Μελέτησε με προσοχή τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Πιστεύουμε ότι η πλήρης ενημέρωσή σου θα σε βοηθήσει στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων και θα αποφύγεις έτσι την περιττή ταλαιπωρία και περιττά έξοδα:

Ειδικότερα:

1. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Αστυνομικό Τμήμα και η επιτυχής ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων σε προγενέστερο έτος δεν σε απαλλάσσει από την υποχρέωση να υποβληθείς εκ νέου με επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

2. Αν είσαι υποψήφιος/α και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και των Στρατιωτικών Σχολών δεν υποχρεούσαι να υποβληθείς στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτικό να παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης και να υποβληθείς σε ιατρικές εξετάσεις. Μπορείς να υποβληθείς μόνο στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και να προσκομίσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας βεβαίωση ότι κρίθηκες Ικανός/ή, θεωρούμενος αυτοδίκαια Ικανός/ή και για τις Αστυνομικές Σχολές.

3. Τη βεβαίωση ικανότητας, που θα πάρεις από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ή τη Στρατιωτική Σχολή, θα πρέπει να την προσκομίσεις, εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών σου εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Σμήμα που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής (δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσεις ο/η ίδιος/α), γιατί η μη έγκαιρη προσκόμισή της θα έχει ως αποτέλεσμα να μην περιληφθεί το όνομά σου στον πίνακα των Ικανών, που θα αποστείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην είσαι υποψήφιος/α για τις Αστυνομικές Σχολές. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ιδιαίτερα απομακρυσμένο Αστυνομικό Τμήμα ή σε Αστυνομικό Σμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Διεύθυνση Αστυνομίας, μπορείς να προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα.

4. Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Σμήματα σε συντρέχουσα περίπτωση απόμακρων ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας ευκρινώς την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Φώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα γιατρού.
Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Τγείας ή σε Κινητές Μονάδες Χυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Φώρας.

5. Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει με αναλυτική αναγραφή όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου και όχι με απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση, ενώ στη μικροβιολογική εξέταση, να αναγραφούν τα εξής στοιχεία:

α. τη γενική αίματος: Σάκχαρο αίματος, ουρία αίματος, κρεατινίνη αίματος, τρανσαμινάσες αίματος.
β. τη γενική ούρων: Ειδικό βάρος, λεύκωμα, σάκχαρο, χολοχρωστικές, πυοσφαίρια, ερυθρά.

Σε περίπτωση που δεν αναγραφούν αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία, να προσκομίζεται στην Επιτροπή η μικροβιολογική εξέταση. (Αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο 210 3482333 και στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης στο 2310 388082).

6. Το συμπληρωμένο δελτίο της υγειονομικής εξέτασης να το φυλάξεις μέχρι να παρουσιασθείς στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, στην οποία να φέρεις επίσης μαζί σου τη γενική εξέταση αίματος, τη γενική εξέταση ούρων, την ακτινογραφία θώρακος, το γνωματευμένο ηλεκτροκαρδιογράφημα το γνωματευμένο ακουόγραμμα, το ατομικό δελτίο υποψήφιου/ας του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την αστυνομική σου ταυτότητα (ή το νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς). Αν έχεις προβλήματα όρασης να φέρεις διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.
Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σου) και θα προσκομίζονται από εσένα προσωπικά στην Τγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία σου και την ημερομηνία εξέτασης.

7. Επισημαίνεται ότι, εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση της Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, αποχρώσες ενδείξεις, αναφορικά με τη γνησιότητα των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν από ιδιώτες ή μη γιατρούς, δύναται να ζητήσει την επανεξέτασή σου από κρατικό νοσοκομείο, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες.

8. Η εξέτασή σου στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες. Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (12-06-2020) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά Σμήματα της Φώρας.
Για να λάβεις γνώση του προγράμματος, θα πρέπει να ενημερωθείς, χωρίς ειδοποίηση, από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr ή να μεταβείς στο Αστυνομικό Σμήμα της περιοχής σου, μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, γιατί οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα αρχίσουν άμεσα και μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείς την πρώτη μέρα λειτουργίας των Επιτροπών. Αν είσαι υποψήφιος/α της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.», το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα εκδοθεί περί τα μέσα Αυγούστου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημέρωσή σου ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν περί το τέλος Αυγούστου.

9. Αν επιθυμείς να παραλάβεις βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές Σχολές, για να την υποβάλεις για την εισαγωγή σου στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα πρέπει να το δηλώσεις με υπεύθυνη δήλωση [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ], κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

10. Με δική σου ευθύνη θα μεταβείς, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιασθείς και θα ζητήσεις τη σχετική βεβαίωση ικανότητας.

11. Μελέτησε με προσοχή την προκήρυξη και το γενικό πίνακα νοσημάτων και σωματικών ατελειών του π.δ. 11/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αποκλείουν την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου σε συντρέχουσα περίπτωση να μην υποβληθείς στην ταλαιπωρία των προκαταρκτικών εξετάσεων.

12. Το ανάστημά σου θα μετρηθεί εκ νέου και αμετάκλητα από την αρμόδια αθλητική επιτροπή.

13. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής σου στις Αστυνομικές Σχολές, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη και επιμόρφωσή σου, θα υποβάλλεσαι μόνο σε γραπτές εξετάσεις.

14. Η κατάταξή σου στην Ελληνική Αστυνομία και η εγγραφή σου στη Σχολή Αξιωματικών ή Αστυφυλάκων, θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

15. Για κάθε απορία σου μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό του Αστυνομικού Σμήματος της περιοχής σου.

Καλή επιτυχία, η Αστυνομική οικογένεια σε περιμένει.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος ΠΟΛΥΖΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

 


Εκτύπωση