Οδηγίες για Υποψηφίους Σχολών Αστυνομίας

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2017-2018

(Παράρτημα Ε στην προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές Αστυνομίας έτους 2017)

Αθήνα, 29 Μαΐου 2017
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ 5°

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αγαπητέ (ή) υποψήφιε (α)

Μελέτησε με προσοχή τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Πιστεύουμε ότι με την πλήρη ενημέρωσή σου θα βοηθηθείς στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων και θα αποφύγεις άσκοπη ταλαιπωρία και περιττά έξοδα:

Ειδικότερα:

1. Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα, σε συντρέχουσα περίπτωση, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας ευκρινώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Φώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα γιατρού.
Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Χυχικής Τγείας ή σε Κινητές Μονάδες Χυχικής Τγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας.

2. Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης να γίνει με αναλυτική αναγραφή όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου και όχι με απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση, ενώ στη μικροβιολογική εξέταση, να αναγραφούν τα εξής στοιχεία:

α. Στη γενική αίματος: Αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα και ηωσινόφιλα.

β. Στη γενική ούρων: Ειδικό βάρος, λεύκωμα, σάκχαρο, χολοχρωστικές, πυοσφαίρια, ερυθρά.

Σε περίπτωση που δεν αναγραφούν αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία, να προσκομίζεται στην Επιτροπή η μικροβιολογική εξέταση.

3. Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης να το φυλάξεις μέχρι να παρουσιασθείς στην Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία να φέρεις επίσης μαζί σου, την ακτινογραφία θώρακος, το ατομικό δελτίο υποψήφιου/ας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την αστυνομική σου ταυτότητα. Αν έχεις προβλήματα όρασης να φέρεις διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σου) και θα προσκομίζονται από εσένα προσωπικά στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομιστούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία σου και την ημερομηνία εξέτασης.

4. Επισημαίνεται ότι εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Κατάταξης, αποχρώσες ενδείξεις αναφορικά με τη γνησιότητα των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν από ιδιώτες γιατρούς, δύναται να ζητήσει την επανεξέτασή σου από κρατικό νοσοκομείο.

5. Η εξέτασή σου στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες. Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά Σμήματα της Χώρας.

Για να λάβεις γνώση του προγράμματος, θα πρέπει να ενημερωθείς, χωρίς καμία ειδοποίηση, από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www. hellenicpolice.gr ή να μεταβείς στο Αστυνομικό Σμήμα της περιοχής σου, μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, γιατί οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα αρχίσουν άμεσα και μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείς την πρώτη μέρα λειτουργίας των Επιτροπών. Αν είσαι υποψήφιος/α της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα εκδοθεί περί τα μέσα Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημέρωσή σου και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

6. Αν είσαι υποψήφιος/α και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Στρατιωτικών Σχολών δεν υποχρεούσαι να παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης και να υποβληθείς σε ιατρικές εξετάσεις. Μπορείς να υποβληθείς μόνο στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και να προσκομίσεις βεβαίωση ότι κρίθηκες Ικανός/ή, θεωρούμενος αυτοδίκαια Ικανός/ή και για τις Αστυνομικές Σχολές.

7. Τη βεβαίωση, που θα πάρεις από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή τη Στρατιωτική Σχολή (πρωτότυπη και όχι φωτοαντίγραφο), θα πρέπει να την προσκομίσεις εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση, (δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσεις ο ίδιος), γιατί η μη έγκαιρη προσκόμισή της θα έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθεί το όνομά σου στον πίνακα των Ικανών, που θα αποστείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην είσαι υποψήφιος/α για τις Αστυνομικές Σχολές. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ιδιαίτερα απομακρυσμένο Αστυνομικό Σμήμα ή σε Αστυνομικό Σμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Διεύθυνση Αστυνομίας, μπορείς να προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα.

8. Αν επιθυμείς να παραλάβεις βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές Σχολές, για να την υποβάλεις για την εισαγωγή σου στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα πρέπει να το δηλώσεις με υπεύθυνη δήλωση [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

9. Με δική σου ευθύνη θα μεταβείς μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στην οποία θα παρουσιαστείς και θα ζητήσεις τη σχετική βεβαίωση.

10. Μελέτησε με προσοχή την προκήρυξη και τον ενδεικτικό πίνακα κυριότερων νοσημάτων και σωματικών ατελειών που αποκλείουν την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να μην υποβληθείς στην ταλαιπωρία των προκαταρκτικών εξετάσεων.

11. Το ανάστημά σου θα μετρηθεί τελικά και από την αρμόδια αθλητική επιτροπή.

12. Στις Αστυνομικές Σχολές, κάθε εξάμηνο, αλλά και εκτάκτως, θα υποβάλλεσαι σε ιατρική εξέταση για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής σου κατάστασης. Στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

13. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής σου στις Αστυνομικές Σχολές, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη και επιμόρφωσή σου θα υποβάλλεσαι μόνο σε γραπτές εξετάσεις.

14. Η κατάταξή σου στην Ελληνική Αστυνομία και η εγγραφή σου στη Σχολή Αξιωματικών ή Αστυφυλάκων, θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

15. Για κάθε απορία σου μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό του Αστυνομικού Σμήματος της περιοχής σου.

Καλή επιτυχία, η Αστυνομική οικογένεια σε περιμένει.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής


Εκτύπωση