Δικαιολογητικά Εγγραφής / Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές 2017

Εκτύπωση  
Pin It

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2017

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
02 Μαι.17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ"
ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337.1/51/498660/ Σ.2223

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Έλληνες/ίδες με Ελληνική Ιθαγένεια

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγμα «7».

β. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ' Λυκείου και ότι η διαγωγή τους μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ". (Υπόδειγμα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρούμενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.

γ. Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.

δ. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

ε. Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου που θα προσκομιστεί στη Στρατιωτική Σχολή πρώτης προτίμησης την 1η ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων (Υπόδειγμα 6).

στ. Οι υποψήφιοι/ες της ΣΙ (όλων των τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας [βλέπε σελ.10, παράγραφο 12(ε) της παρούσας].

ζ. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε μια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα «Β».

Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της ελληνικής, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της παραγράφου 1στ).

2. Έλληνες/ίδες καταγόμενοι από την αλλοδαπή χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια

α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1β, 1δ, 1ε, και 1στ.

β. Πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής που να αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραμμένη η ημερομηνία γέννησης και αν είναι έγγαμος/η ή άγαμος/η (ξενόγλωσσο από τη χώρα προέλευσης συνοδευόμενο από μετάφραση στα Ελληνικά).

γ. Πιστοποιητικό διαμονής από τον αντίστοιχο δήμο της χώρας, εάν τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.

δ. Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού μητρώου) από τη χώρα προέλευσης και από την ημεδαπή.

ε. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου.

Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη κρατική αρχή ή οργανισμό ή ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

3. Έλληνες/ίδες του εξωτερικού

α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε, και 1στ.

β. Πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής (αντί πιστοποιητικού δήμου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαμένουν στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και οι οποίοι γονείς έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Στο υπόψη πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφονται και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

(1) Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθμητικά και ολογράφως.

(2) Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι ή επιθυμούν να γραφτούν εάν εισαχθούν στη Σχολή.

(3) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται).

(4) Εάν είναι έγγαμοι/ες ή άγαμοι/ες.

(5) Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου.

γ. Τα τέκνα των Ελλήνων υπάλληλων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την υπηρεσία των, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη κρατική αρχή ή οργανισμό ή ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

4. Υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις

α. Υποψήφιοι /ες για τη ΣΣΕ – ΣΣΑΣ
Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε καθώς και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική Υπηρεσία.

β. Υποψήφιοι/ες για τη ΣΝΔ-ΣΙ
Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε για την ΣΝΔ και 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1στ για την ΣΙ.

γ. Υποψήφιοι/ες για τη ΣΑΝ
Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε.

Για τους υποψηφίους που είναι ήδη μαθητές σε άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, δεν απαιτείται η προσκόμιση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου.

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος
Υ/ΓΕΕΘΑ


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
02 Μαι.17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ζ"
ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337.1/51/498660/ Σ.2223

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

(Προσκομίζονται στη Σχολή την ημέρα κατατάξεως)

1. Έλληνες/ίδες με Ελληνική Ιθαγένεια

α. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία και προκειμένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ μέχρι την προηγούμενη της εγγραφής στην αντίστοιχη σχολή του Πανεπιστημίου.

γ. Να φέρουν μαζί τους:

(1) Την αστυνομική ταυτότητα.

(2) Διαβατήριο (όσοι έχουν).

(3) Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου.

(4) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ.

(5) Τη βεβαίωση βαθμού πρόσβασης από Λύκειο αποφοίτησης (αφορά μόνο τους επιτυχόντες-ούσες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ).

(6) Τον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), οι άρρενες.

(7) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.

(8) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και το IBAN.

(9) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν).

(10) Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).

δ. Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

2. Έλληνες/ίδες Καταγόμενοι από την Αλλοδαπή Χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια

α. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

β. Τα λοιπά δικαιολογητικά της παραγράφου 1.

γ. Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος «Ε».

3. Υποψήφιοι/ες ΣΣΕ και ΣΙ που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις

α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.

β. Πιστοποιητικό της Διευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή με απευθείας κλήση εισαγγελικής αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8ζ της προκηρύξεως.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση.

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άρρενες).

Αντιπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Χριστόπουλος
ΕΠΧΗΣ/ΓΕΕΘΑ

Pin It

Εκτύπωση