ΟΡΙΣΜΟΣ 321 ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) 2013-2014 --

ΟΡΙΣΜΟΣ 321 ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) 2013-2014

Αρ.Πρωτ.Φ.50/174/84570/ Γ1/20-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π. Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΙ Δ΄
E-mail: t05olohm @minedu.gov.gr
Πληροφορίες:Kώστας Παπαχρήστος
Ρήγας Γεωργακόπουλος
Εύα Μιμίνη
Τηλέφωνο: 210 344 2243/3605/2239/2244
FAX: 210 344 2249
 
ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 & 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ 30-09-1985, τ.Α΄) με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/23-09-1997, τ.Α΄) με θέμα: «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

3. Την περίπτωση β της παραγράφου 7, του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161/13-07-1998, τ.Α΄) με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22-04-2005,τ.Α΄) με θέμα: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85 (ΦΕΚ 141/21-06-2012, τ.Α’) με θέμα: «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

6. Το Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 141/21-06-2012, τ.Α’) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τη με αριθμ. 76051/04-07-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2091/05-07-2012, τ.Β’) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

8. Τη με αριθμ. Φ. 3/609/6745/Γ1/28-05-2010 (ΦΕΚ 804/9-06-2010, τ.Β΄) Υ.Α., με θέμα «Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. Φ.12/520/61571/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ1327/16-06-2011) Υ.Α..

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα ακόλουθα τριακόσια είκοσι ένα (321) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (18)

1. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9050018
2. 39ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9050459
3. 40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9050013
4. 85ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9050325
5. 99ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9050950
6. 141ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 9051106
7. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 9050951
8. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 9050122
9. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 9050128
10. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 9050131
11. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9050163
12. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9050164
13. 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9050166
14. 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9051362
15. 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9051546
16. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9050539
17. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9050540
18. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 9050463
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (38)

1. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9050070
2. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9050066
3. 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9521179
4. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 9050060
5. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 9051478
6. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9050032
7. 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9050036
8. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9050956
9. 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9051465
10. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9050044
11. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9050466
12. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9050469
13. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9050474
14. 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9050903
15. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9050904
16. 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9051731
17. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9051771
18. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 9051271
19. 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9050487
20. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9050488
21. 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9050492
22. 19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9051481
23. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9051327
24. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9051735
25. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9050080
26. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9051536
27. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9050025
28. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9050953
29. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ 9050902
30. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ 9051485
31. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 9050045
32. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 9051114
33. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 9051643
34. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 9521292
35. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 9050047
36. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 9051644
37. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9050085
38. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9050954
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (12)

1. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ 9050371
2. 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ 9050376
3. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9050380
4. 24Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9050394
5. 25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9050395
6. 32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9050404
7. 35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9051130
8. 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 9050429
9. 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 9051751
10. 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ 9050346
11. 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ 9050353
12. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 9050259
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (7)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9050211
2. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9050222
3. 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9520384
4. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9050197
5. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9050970
6. 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9051280
7. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9050142
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (15)

1. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 9050251
2. 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 9051558
3. 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 9051867
4. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 9051471
5. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 9051891
6. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 9521407
7. 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 9521197
8. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ 9050592
9. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ 9050600
10. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ 9051872
11. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ 9521010
12. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ 9521195
13. 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ 9521196
14. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 9520831
15. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 9050280
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (7)

1. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9051341
2. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9051801
3. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ 9050642
4. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ 9050649
5. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ 9051805
6. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9050831
7. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΥΛΗΣ 9050296
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (16)

1. 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520015
2. 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520063
3. 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520152
4. 40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520141
5. 54ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520339
6. 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 9520130
7. 27ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 9520027
8. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9520086
9. 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9520082
10. 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9520083
11. 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9520177
12. 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9520343
13. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 9520199
14. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 9520200
15. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 9520405
16. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑ 9520056
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7)

1. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9010011
2. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9010002
3. 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9010593
4. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 9010300
5. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΤΑΚΟΥ 9010252
6. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 9010025
7. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 9010222
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ (18)

1. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060235
2. 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060236
3. 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060307
4. 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060308
5. 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060147
6. 25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060309
7. 41ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060313
8. 45ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060315
9. 46ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060316
10. 47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060154
11. 50ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060249
12. 51ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060317
13. 64ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9060517
14. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ 9060362
15. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ 9060575
16. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 9060208
17. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ 9060005
18. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 9060024
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ (8)

1. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ 9150059
2. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ 9150259
3. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9150205
4. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9150206
5. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9150087
6. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 9150214
7. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 9150014
8. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 9150159
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (3)

1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΤΡΟΥΣ 9030244
2. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9030102
3. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 9030193
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (3)

1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ 9020066
2. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 9020072
3. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 9020059
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (3)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΑΛΑΣ 9300130
2. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ 9300007
3. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ 9300248
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (4)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 9280134
2. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9280001
3. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 9280008
4. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ 9280075
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (1)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 9360002
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (10)

1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ 9070067
2. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070077
3. 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9070286
4. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 9070080
5. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ 9070092
6. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ 9070093
7. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ 9070005
8. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ 9070007
9. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ 9070010
10. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 9070051
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (6)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 9120140
2. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ 9120013
3. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΥΡΟΥ 9120132
4. 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9120215
5. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9120239
6. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 9120309
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (1)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 9130003
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (6)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 9460004
2. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ 9460055
3. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 9460176
4. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 9460086
5. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 9460090
6. 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 9460089
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (3)

1. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 9350008
2. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9350144
3. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ 9350042
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (2)

1. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 9450130
2. 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450006
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (7)

1. 19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310161
2. 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310218
3. 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310396
4. 42ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310508
5. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9310313
6. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 9310181
7. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 9310233
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (3)

1. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220064
2. 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220206
3. 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220341
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (7)

1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ 9240094
2. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 9240105
3. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 9240091
4. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240081
5. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240181
6. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΤΑΜΟΥ 9240088
7. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 9240042
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (2)

1. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9140004
2. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9140005
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (1)

1. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 9250051
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (1)

1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΥΔΡΙΟΥ 9340038
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (7)

1. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 9290129
2. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ 9290266
3. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 9290012
4. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 9290142
5. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ 9290083
6. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 9290093
7. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 9290106
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (7)

1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ 9100079
2. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 9100160
3. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ 9100023
4. 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ 9100051
5. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ ΡΟΔΟΥ 9100077
6. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 9100092
7. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 9100282

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ (3)

1. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9330074
2. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9330196
3. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9330230

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ (1)

1. 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΙΟΥ 9510026
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ (2)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ 9430043
2. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ 9430044
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (10)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ 9170097
2. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 9170427
3. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170115
4. 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170196
5. 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170055
6. 40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170515
7. 41ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170516
8. 43ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170525
9. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 9170017
10. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ 9170267
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (2)

1. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 9320001
2. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9320012
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (6)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΥΔΑΣ 9500407
2. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 9500147
3. 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 9500315
4. 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 9500314
5. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 9500107
6. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ 9500358
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ (2)

1. 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ 9040106
2. 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΑΣ 9040264
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (1)

1. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9180005
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (6)

1. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9200546
2. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9200551
3. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200004
4. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200429
5. 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200472
6. 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200578
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (2)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400007
2. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400105
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (1)

1. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470180
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1)

1. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080009
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (2)

1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 9230113
2. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230183
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (5)

1. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 9270095
2. 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 9270098
3. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 9270003
4. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270222
5. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. «ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΕΓΔΑΝΗΣ» 9520627
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (1)

1. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 9110156

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ (7)

1. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210189
2. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210014
3. 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210191
4. 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210255
5. 25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210213
6. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 9210183
7. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 9210130
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (2)

1. 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 9370055
2. 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 9370266
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ (1)

1. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΠΩΝ 9420115
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (3)

1. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 9440081
2. 19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 9440417
3. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 9440136
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ (3)

1. 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9390160
2. 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9521615
3. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΟΥ 9390120
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (1)

1. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ 9260242
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (4)
1. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 9490163
2. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΗΤΗΣ 9490039
3. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 9490028
4. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 9490034
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (10)

1. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190008
2. 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190548
3. 90ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190421
4. 106ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190732
5. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9190023
6. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9190026
7. 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9190623
8. 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9190788
9. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 9190366
10. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ 9190909
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (22)

1. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 9190124
2. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 9190125
3. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 9190126
4. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 9190796
5. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ 9190131
6. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ 9190132
7. 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ 9190529
8. 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ 9190659
9. 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ 9520599
10. 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ 9520600
11. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 9190154
12. 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 9190733
13. 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 9190835
14. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 9190351
15. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 9521103
16. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ 9190304
17. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ 9190805
18. 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ 9521099
19. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 9190314
20. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΥΜΟΥ 9190199
21. ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΗΤΗΣ 9190201
22. 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 9190203

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εκτύπωση