Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Αρμένικο Κυανού Σταυρό 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.134199/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αιμιλία Λυμπεράκη
210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Νίκαιας για το Σχολικό Έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986 (ΦΕΚ 203Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
β) Του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224Α’)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αρ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Την με αρ. πρωτ. 56641/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2019-2020
8. Την με αρ. πρωτ. 9162/7-5-2019 επιστολή της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά ότι συνηγορούν στην απόσπαση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την πρόταση του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Νίκαιας (αρ. πρωτ. 23/18-20/3-5-19)
9. Την με αρ. 14/29-8-2019 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
10. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Νίκαιας:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΡΜΠΑΡΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 556237 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
2 ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 595293 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 621163 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΝΑ 614646 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
5 ΠΕΣΕΞΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 576447 ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑ
6 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 608780 ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑ
7 ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 564643 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
8 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 621670 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.134195/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αιμιλία Λυμπεράκη
210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Αθήνας για το Σχολικό Έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986 (ΦΕΚ 203Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
β) Του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224Α’)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αρ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Την με αρ. πρωτ. 56641/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2019-2020.
8. Την με αρ. πρωτ. 22/18-20/3-5-2019 πρόταση του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Αθήνας
9. Την με αρ.14/29-8-2019 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
10. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Αθήνας:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΔΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 577804 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 607613 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
3 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 622656 ΠΕ60 Α’ ΑΘΗΝΑΣ
4 ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΝΝΑ 617225 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
5 ΝΤΟΖΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 586253 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 ΤΖΑΜΟΥΤΖΙΑΝ ΝΑΖΙΚ 186803 ΠΕ06 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
7 ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 561603 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
8 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 228184 ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ
9 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 531191 ΠΕ70 Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.134189/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αιμιλία Λυμπεράκη
210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ» για το Σχολικό Έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986(ΦΕΚ 203Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016(ΦΕΚ 159Α’)
β) της περ. β του άρθρου 39 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α’)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αρ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Την με αρ. πρωτ. 56641/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2019-2020
8. Την με αρ. πρωτ. 46/18-4-2019 πρόταση του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου της Γενικής Αρμένικης Ένωσης Αγαθοεργίας
9. Την με αρ. 14/29-8-2019 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
10. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο της Γενικής Αρμένικης Ένωσης Αγαθοεργίας:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 615623 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΚΙΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 609378 ΠΕ11 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
3 ΛΙΑΣΚΟΒΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 210543 ΠΕ06 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
4 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 595364 ΠΕ60 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
5 ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ 617475 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 579561 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 


Αρ.Πρωτ.126883/Ε2/09-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες: Κόκκορα Ευτυχία
Τηλέφωνο: 21034442256
Fax: 2103442282

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός.

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 33 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α΄).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α΄/3-1-2003 ).
5.Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6.Το Π.Δ. 81/8-07-2019 (ΦΕΚ 119 τ. Α΄/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7.Το Π.Δ. 83/9-07-2019 (ΦΕΚ 121 τ. Α΄/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών».
8.Τo Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9.Την υπ’ αριθ. 70327/E2/7-05-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΙΜ6453ΠΣ-Ρ6Η).
10.Την υπ’ αριθ. 21/18-20/3-05-2019 πρόταση του Ιδιωτικού Γυμνασίου “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”
11.Την με αριθ. 12/26-7-2019 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
12.Τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν από τους εκπαιδευτικούς.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2019-2020 στο ιδιωτικό Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός», χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

211876

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΕ02

Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

186447

ΚΟΛΤΣΙΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ02

Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

225721

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

225076

ΝΤΟΥΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ11

Δ.Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

180908

ΠΑΠΑΗΛΙΑ

ΝΑΥΣΙΚΑ

ΠΕ05

Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

207374

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ04.01

Δ.Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

229551

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ

ΠΕ86

Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΜΕΝΙΚΟ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟ 2018-2019


Αρ.Πρωτ.102374/Ε2/20-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας για το Σχολικό Έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(ΦΕΚ 267Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(ΦΕΚ 203Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4415/2016(ΦΕΚ 159Α).
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(ΦΕΚ 130Α).
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124Α).
δ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ»
4. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
5. Το με αριθμ πρωτ. 85/16-18/07-05-2018 έγγραφο του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 6362/17-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας .
7. Το αριθμ. πρωτ. 4816/22-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας .
8. Το με αριθμ. πρωτ. 3593/25-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων.
9. Το με αριθμ πρωτ. 9237/17-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
10. Τη με αριθμ. 11/18-06-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΔΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 577804 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΔΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 703218 ΠΕ60 ΚΥΚΛΑΔΩΝ
3 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 620499 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
4 ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 617225 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
5 ΝΤΟΖΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 586253 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 ΤΖΑΜΟΥΤΖΙΑΝ ΝΑΖΙΚ ΓΙΕΓΙΑ 186803 ΠΕ06 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
7 ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 561603 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
8 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 228184 ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.102376/Ε2/20-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Νίκαιας για το Σχολικό Έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(ΦΕΚ 267Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(ΦΕΚ 203Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4415/2016(ΦΕΚ 159Α).
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(ΦΕΚ 130Α).
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124Α).
δ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ»
4. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
5. Το με αριθμ πρωτ. 81/16-18/10-04-2018 έγγραφο του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Νίκαιας.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 6362/17-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
7. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.11.2/1730/17-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.
8. Το με αριθμ πρωτ. 6803/17-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
9. Την με αριθμ. 11/18-06-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Νίκαιας:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΜΠΑΡΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 556237 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
2 ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 595293 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΗΛΙΑΣ 621163 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
4 ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 606272 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 580231 ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ
6 ΠΕΣΕΞΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 576447 ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑ
7 ΡΕΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 614667 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
8 ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 564643 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
9 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 621670 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.102377/Ε2/20-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ» για το Σχολικό Έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(ΦΕΚ 267Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(ΦΕΚ 203Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4415/2016(ΦΕΚ 159Α).
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(ΦΕΚ 130Α).
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (ΦΕΚ 124Α).
δ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α).
2. Το Π.Δ. 81/1994 (ΦΕΚ 63Α).
3. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ»
3. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2018-2019.
4. Το με αριθμ πρωτ. 34/30-03-2018 έγγραφο του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ» .
5. Το με αριθμ. πρωτ. 4816/22-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.
6. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.34/13213/17-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
7. Το με αριθμ πρωτ. 9237/17-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 6362/17-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
9. Την με αριθμ. 11/18-06-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ»:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 615623 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΚΙΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 609378 ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΛΙΑΣΚΟΒΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 210543 ΠΕ06 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
4 ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΕΟΚΛΗΣ 597089 ΠΕ60 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
5 ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 617475 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 579561 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018


Αρ.Πρωτ.153371/Ν1/15-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Γκέκας, Ε. Χουρδάκης
Τηλέφωνο: 210.3443304
E-mail: protocol(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη 10 (δέκα) εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2517/1997 (Α’ 160),
(β) του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
(γ) του άρθρου 9, παρ. 6, του ν.2986/2002 (Α’ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
2. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) : «Ανασύσταση των Υπουργείων …. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...»
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./120/26183/30-08-2017 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. (Α’ 280), όπως ισχύει και όπως παρατάθηκε η ισχύς της με την αριθμ. 27/29-12-2016 Π.Υ.Σ. (Α’ 243).
5. Τη με αριθ. 146128/Ε2/5-9-2017 υπουργική απόφαση με θέμα «Κατανομή 2000 πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018 του τακτικού προϋπολογισμού»,
6. Το με αριθ. 2/65450/5-9-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Πιστώσεις για Πρόσληψη Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017 – 2018 σε Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση».
7. Τα με αριθ. 41/16-18/06-06-2017, και 42/16-18/06-06-2017 έγγραφα του Αρμένικου Κυανού Σταυρού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την πρόσληψη 9 (εννέα) εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων της εν λόγω βαθμίδας του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της αρμένικης γλώσσας και ιστορίας για το σχολικό έτος 2017-2018, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Γεργκανιάν Χουάν-Ρικάρντο, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

2. Μαγακιάν Βικτώρια, νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

3. ΝτιρΚουρκιάν Αλίνα, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός » που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

4. Σαπριτζιάν Αρσαλούς, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

5. Τζεναμπιάν Μάνια, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,

6. Μινασιάν Χαϊγκανούς, διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,

7. Απικιάν Άνι, νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,

8. Μικαελιάν Αράξια (Mikayelyan Araksya), δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,

9. Φεντιάν Ανούς (Fendyan Anoush), δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νίκαια Αττικής,

Β. Την πρόσληψη του Κασαμπιάν Παπκέν (Kasabian Babkin), διευθυντής του Γυμνασίου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής, ως προσωρινός αναπληρωτής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας σχολικής μονάδας Β/θμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της αρμένικης γλώσσας και ιστορίας για το σχολικό έτος 2017-2018

Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν από την Τρίτη 19-9-2017 έως και Παρασκευή 22-9-2017, στις κατά περίπτωση οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία άρχεται με την ανάληψη υπηρεσίας και λήγει μετά την πάροδο 10 μηνών. Οι αποδοχές τους είναι αντίστοιχες με των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 5801/18-9-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.141496/Ε2/28-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλέφωνο: 2103442010
Fax: 2103442282

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”.

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄ ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α΄/3-1-2003 ).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/4-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης … Μεταφορών και Δικτύων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/05-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 28 παρ 4. του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α)
8. Την υπ’ αριθμ. 75305/E2/08-05-2017 Εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.
9. Την υπ’ αριθμ.36/16-18/16-05-2017 πρόταση του Ιδιωτικού Γυμνασίου “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”
10. Την με αρ.13/30-06-2017 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
11. Τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν από τους εκπαιδευτικούς.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 στο ιδιωτικό Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός», χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

211876

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

186447

ΚΟΛΤΣΙΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

225721

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

180908

ΠΑΠΑΗΛΙΑ

ΝΑΥΣΙΚΑ

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

207374

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

229551

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ

ΠΕ20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ. Πρωτ.: 115981 /Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. πρωτ. 62/22-04-2016 έγγραφο της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας.
4. Το αριθμ. πρωτ. 12100/15-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
5. Tα αριθμ. πρωτ. 8440/18-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ’.
6. Το αριθμ. πρωτ. 7037/19-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
7. Το αριθμ. πρωτ. Φ.34/18899.α/27-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
9. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στα Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, ως ακολούθως:

1. Ανδρεάδη Ανδρέα (ΑΜ 615623) , κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

2. Δημητράκο Ηλία (ΑΜ 609566), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

3. Νεστορίδου Άννα-Μαρία (ΑΜ 617475), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθηνών,

4. Κίττα Ιωάννα (ΑΜ 609378), κλάδου ΠΕ11 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

5. Λιασκοβίτου Χριστίνα (ΑΜ 210543), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,

6. Μακρή Παναγιώτα (ΑΜ 597089), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας και

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ. Πρωτ.: 115980/Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ πρωτ. 37/16-18/16-05-2017 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρμενοπαίδων «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
4. Το αριθμ. πρωτ. 10430/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄.
5. Το αριθμ. πρωτ. 5155/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Δ΄.
6. Το αριθμ. πρωτ. 7957/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
7. Το αριθμ πρωτ. 4555/26-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων.
8. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας, ως ακολούθως:

1. Δελή Σωτήριο (ΑΜ 577804), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθηνών,

2. Δημάκη Μαρία (ΑΜ 703218), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδες,

3. Κουτρομάνου Αιμιλία (620499), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Α΄ Αθηνών,

4. Λιόντου Άννα (617225), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Α΄ Αθηνών,

5. Ντόζε Άγγελο (ΑΜ 586253), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών,

6. Στασινού Κανέλλα (ΑΜ 607613), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνών,

7. Τζαμουτζιάν Ναζίκ (ΑΜ 186803), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α΄

8. Τσιγκούνη Ιωάννη (ΑΜ 561603), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και

9. Φερεντίνο Παναγιώτη(ΑΜ 228184), κλάδου ΠΕ11 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


 

Αρ. Πρωτ.: 115978 /Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ\
e-mail : ppe3@=(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Νίκαιας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003 (Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ πρωτ. 37/16-18/16-05-2017 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρμενοπαίδων «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
4. Το αριθμ. πρωτ. 5570/06-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά.
5. Το αριθμ. πρωτ. 10430/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’ .
6. Το αριθμ. πρωτ. Φ.11.2/3571/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
8. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» (παράρτημα Νίκαιας), ως ακολούθως:

1. Αμπαριάν Σταύρο (ΑΜ 556237), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

2. Μακεδονοπούλου Δέσποινα (ΑΜ 595293), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

3. Ματσαγγούρα Θεοδώρα (ΑΜ 621163), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

4. Παρασκευά Μαρίνα (ΑΜ 614646), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

5. Πεσεξίδου Ελισάβετ (ΑΜ 576447), κλάδου ΠΕ06 της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά,

6. Σιούλα Ιωάννη (ΑΜ 564643), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

7. Ρέμπα Δέσποινα (ΑΜ 614667), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Πειραιά,

8. Μελέτη Χριστίνα (ΑΜ 606272), κλάδου ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας και

9. Φιλιππούση Χρυσούλα (621670), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση