Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ισραηλιτικής Κοινότητας 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.102378/Ε2/20-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών για το Σχολικό Έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(ΦΕΚ 267Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(ΦΕΚ 203Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4415/2016(ΦΕΚ 159Α).
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130Α) και
γ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ»
4. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2018-2019.
5. Την από 09-05-2018 πρόταση του Δημοτικού Σχολείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 6362/17-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας .
7. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.34/13213/17-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής.
8. Τη με αριθμ. 11/18-06-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ

1

ΑΝΔΡΩΝΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

594832

ΠΕ70

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

2

ΑΡΑΠΑΚΗ

ΟΛΓΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

592695

ΠΕ70

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

3

ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

620466

ΠΕ70

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

4

ΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

602035

ΠΕ70

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

5

ΜΑΚΡΗ

ΖΩΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

602741

ΠΕ70

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

6

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

604384

ΠΕ70

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

7

ΣΑΚΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

614781

ΠΕ70

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.102375/Ε2/20-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2018-2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(ΦΕΚ 267Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(ΦΕΚ 203Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4415/2016(ΦΕΚ 159Α).
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(ΦΕΚ 130Α) και
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ»
4. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2018-2019.
5. Το με αριθ. πρωτ. 52666/ΓΔ5/30-03-2018 έγγραφο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 4422/ΕΞ/17-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας.
7. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.11.2/3539/18-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής.
8. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.11.2/2575/17-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 1450/18-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας.
10. Τη με αριθμ. 11/18-06-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΣΒΕΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

613355

ΠΕ70

ΒΟΙΩΤΙΑ

2

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

614468

ΠΕ70

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

3

ΚΑΛΛΕ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

701134

ΠΕ70

ΚΑΒΑΛΑ

4

ΚΑΡΑΧΛΕΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

614962

ΠΕ70

ΠΡΕΒΕΖΑ

5

ΜΠΟΤΕΛΗ

ΕΥΘΑΛΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΣ

618804

ΠΕ70

ΒΟΙΩΤΙΑ

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017-2018


Αρ. Πρωτ.: 115983 /Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007(Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τα αριθ. 2395/12-05-2017, 2396/12-05-2017, 2397/12-05-2017 και 2398/12-05-2017 έγγραφα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.
4. Το αριθμ. Πρωτ. 4337/ΕΞ/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας.
5. Το αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/3579/26-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής.
6. Το αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/5686/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας.
7. Το αριθμ. Πρωτ. 2387/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
9. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

1. Ασβεστά Γεωργία (ΑΜ 613355), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας,

2. Διαμαντή Στέφανο (ΑΜ 614468), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής,

3. Καλλέ Στυλιανή (ΑΜ 701134), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας και

4. Καραχλέ Χαραλάμπου (ΑΜ 614962), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.115982 /Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 παρ. 14 του N. 3194/2003(Α΄ 267) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986(Α΄ 203) ,
β) του άρθρου 25 του Ν. 3577/2007 (Α΄ 130),
γ) του άρθρου 46 παρ. 2 του N. 2413/1996 (Α΄ 124) και
δ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τα αριθ. πρωτ. 372/09-05-2017 και 492/07-06-2017 έγγραφα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 10430/30-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.
5. Τα αριθμ. Πρωτ. 4326/25-05-2017 έγγραφο του της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθηνών.
6. Τα αριθμ. Πρωτ. Φ.34/20763/23-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
8. Τη με αριθμ. 13/07-07-2017 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προσφέρουν υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, ως ακολούθως:

1. Ανδρωνά Νεκταρία (ΑΜ 594832), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’,

2. Γιαννιώση Βασίλειο (ΑΜ 620466), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

3. Κανέλλo Γεώργιο (ΑΜ 602035), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Β’,

4. Μακρή Ζωή (ΑΜ 602741), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’,

5. Πλαγιαννάκου Βασιλική (594537), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’,

6. Ποταμιά Γεώργιο (ΑΜ 604384), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Β΄ και

7. Σακκά Παναγιώτα (ΑΜ 614781), κλάδου ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας Α’.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα