Βαθμολόγηση / Αναβαθμολόγηση Γραπτών σε Σχολκές Εξετάσεις

Εκτύπωση  
Pin It

(Απόσπασμα από ΠΔ 60/2006 στο ΦΕΚ 65/2006)

Άρθρο 21
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Tα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ τάξη και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στη Β΄ και Γ΄ τάξη στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Οι βαθμοί παραδίδονται μαζί με τα γραπτά στη Διεύθυνση του Λυκείου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διενέργεια των εξετάσεων.

Μετά το τέλος των εξετάσεων αυτών, με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Ενιαίου Λυκείου, αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων, στην οποία αναγράφεται η γραπτή βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Οι καταστάσεις αυτές επικυρώνονται από το Διευθυντή του Ενιαίου Λυκείου και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, μόνον εφόσον οι μαθητές υποβάλουν αίτηση αναβαθμολόγησης και η βαθμολογία του γραπτού δοκιμίου τροποποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων των Ενιαίων Λυκείων ημερήσιων και εσπερινών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Τα Βαθμολογικά αυτά Κέντρα μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε τάξη.

Με την απόφαση συγκρότησης των Β.Κ. ορίζονται οι Δ/νσεις Δ.Ε. στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν Β.Κ., το σχολικό συγκρότημα στο οποίο θα λειτουργήσει το καθένα από αυτά και οι πρόεδροί τους, οι οποίοι μπορεί να είναι σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. δημόσιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα εξεταστικά κέντρα τα γραπτά των οποίων βαθμολογούνται σε κάθε Β.Κ. κατά τρόπον ώστε τα γραπτά που ανήκουν στα εξεταστικά κέντρα κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε να βαθμολογούνται σε Β.Κ. που εδρεύει σε άλλη Διεύθυνση Δ.Ε..

3. Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων του Κέντρου, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής του Β.Κ., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών που αναμένεται να βαθμολογηθούν στο οικείο Β.Κ και μέχρι δέκα τρεις (13) κατ` ανώτατο όριο από τα οποία το ένα ορίζεται ως αντιπρόεδρος.

Ως μέλη μπορούν να ορίζονται Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημόσιων Λυκείων με βαθμό Α΄ κλάδων ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ19 και ΠΕ20. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν διδάξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Με την ίδια απόφαση ο Πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει τον Γραμματέα της Επιτροπής του Β.Κ. και ένα βοηθό γραμματέα, καθώς και τους απαραίτητους υπαλλήλους ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών, από το εκπαιδευτικό, διοικητικό ή βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής στο έργο της.

Με όμοια απόφαση ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει τους αναγκαίους βαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. της οικείας ή όμορης Δ/νσης ή Γραφείου ΔΕ, κατά προτίμηση από αυτούς που έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην αντίστοιχη τάξη του Ενιαίου Λυκείου τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία.

4. Ως συντονιστής των βαθμολογητών κάθε μαθήματος, ορίζεται με ευθύνη του Προέδρου του Β.Κ το μέλος της επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας, για να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών σε κάθε Β.Κ.

5. Ο Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής αποστέλλει με καθηγητή ή με άλλον τρόπο που εγγυάται ασφάλεια τους φακέλους με τα γραπτά του Λυκείου του στον Πρόεδρο της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος τους παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και τους αποστέλλει χωρίς να τους ανοίξει μαζί με τους αντίστοιχους φακέλους των λοιπών λυκείων αρμοδιότητάς του στο οικείο Β.Κ.

Αν οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν για την ταχύτητα και ασφάλεια διακίνησης των γραπτών μπορεί ο πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής να αποστέλλει απευθείας στον πρόεδρο του οικείου Β.Κ. τους φακέλους με τα γραπτά.

Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. παραλαμβάνει τους φακέλους με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τον αριθμό των φακέλων και γραπτών που παρέλαβε από κάθε Λύκειο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

6. Ο Πρόεδρος του Β.Κ. ελέγχει αν έχουν επικαλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία του μαθητή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο εξώφυλλο που προδίδει την ταυτότητα του κατόχου του τετραδίου ή του σχολείου προέλευσης.

7. Τα γραπτά δοκίμια πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της Επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 25 και παραδίδονται στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση.

8. Ο Πρόεδρος του Β.Κ. διανέμει στους πρώτους βαθμολογητές τους φακέλους.

Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο βαθμολογητές.

Ο πρώτος βαθμολογητής υπογραμμίζει με κόκκινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό, σημειώνει τον βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στον Γραμματέα του Β.Κ. ή στο ορισμένο για το σκοπό αυτό από τον πρόεδρο μέλος της Επιτροπής του Β.Κ.

9. Η Επιτροπή του Β.Κ. μεριμνά για την κάλυψη με αδιαφανές χαρτί του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή, την τυχαία ανάμειξη των γραπτών και την τοποθέτησή τους σε φακέλους ανά 25, τους οποίους παραδίδει σε δεύτερο βαθμολογητή που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. Ο δεύτερος βαθμολογητής ακολουθεί την ίδια διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών που ακολούθησε και ο πρώτος, χρησιμοποιώντας πράσινο στυλό. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην Επιτροπή του Β.Κ.

10. Κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα, και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Β.Κ. μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσοτέρων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

Άρθρο 22
Αναβαθμολόγηση - Τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος

1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γρα­πτών δοκιμίων κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου.

Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0 -100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλί­μακα (1-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσμα­τος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).

2. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α` και β` βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονά­δες στην κλίμακα 0-100, τότε καλύπτονται από την Επι­τροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίδεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμο­λογητή (αναβαθμολογητή).

Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των βαθμο­λογητών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Λυ­κείου ή καθηγητής με βαθμό Α` της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα το ίδιο σχολικό έτος, διορθώ­νει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδι­κασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαί­σιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης.

3. Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου στην περίπτωση αναβαθμολόγησης του είναι ο μέσος όρος των δύο μεγαλύτερων βαθμών από τους τρεις που έδωσαν και οι τρεις βαθμολογητές.

4. Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγη­σης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές".

Pin It

Εκτύπωση