Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Μουσικών Γυμνασίων

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2182/2016)

Αριθμ. 108340/Δ2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.8.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1817/τ.Β΄/21.08.2015) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄, της παρ. 11 του άρθρου 5 του N. 1566/1985 (Α΄ 167), των εδαφ. γ΄, και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του N. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του N. 2525/1997 (Α΄ 188),
2) τις διατάξεις του άρθρου 16 του N. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. Γ2/3345/02.09.1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων»,
3) την υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.06.1998 υπουργική απόφαση (Β΄ 658) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 60235/Γ7/26.05.2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 1012), την υπ’ αριθμ. 118786/Γ7/14.10.2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2478) και την υπ’ αριθμ. 43878/Γ7/01.04.2013 τπουργική απόφαση (Β΄ 752),
4) την υπ’ αριθμ. 165325/Γ7/04.11.2013 υπουργική απόφαση (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 574) «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 69238/Δ2/04.05.2015 υπουργική απόφαση (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 330),
5) τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, του εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 και της παρ. 5 του άρθρου 45 του N. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»,
6) τις διατάξεις του N. 4351/2015 (Α΄164) και ιδίως το άρθρο 43 αυτού,
7) την υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.08.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1817) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου (Β΄ 1817)»,
8) το άρθρο 1 του N. 4327/2015 (Α΄ 50) «Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου»,
9) το N. 3861/2010 (Α΄ 112) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
10) τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
11) τo Π.δ. 114/2014 (Β΄ 2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
12) το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων...»,
13) το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14) την υπ' αριθμ. 93381/Δ2/7.6.2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου»,
15) την με την Πράξη 20/9.6.2016 πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
16) την με την Πράξη 125/21.06.2016/Θ1 Γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων,
17) το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.08.2015 υπουργική απόφαση (Β΄1817) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων ως εξής:

  1. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων ως ακολούθως:

Α.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α΄

Β΄

Γ΄

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Μαθηματικά Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

1

1

1

Γεωγραφία

1

1

-

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

1

-

Θρησκευτικά

1

1

1

Αγγλικά

2

2

2

Γαλλικά / Γερμανικά

2

2

2

Πληροφορική

1

1

1

Φυσική Αγωγή – Ελληνικοί Χοροί (*1)

21

21

1

Αισθητική Αγωγή

Θέατρο

1

1

1

Καλλιτεχνικά

1

1

1

Ιστορία Τέχνης

1

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

29

29

28

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α΄

Β΄

Γ΄

Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη

2

2

-

Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία

-

-

3

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη

2

2

2

Ιστορία Μουσικής

-

1

1

Κριτική Μουσική Ακρόαση

1

-

-

Χορωδία (*2)

2

2

2

Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) (*2)

2

2

2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ:

Πιάνο

1

1

1

Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς

1

1

1

Ατομικό Όργανο Επιλογής

2

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

13

13

14

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

42

42

42

(*1). Η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α και Β΄ του Γυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί.

(*2). Στο πλαίσιο του μαθήματος «Χορωδία» οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά ρεπερτόριο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής σε μια τάξη του Γυμνασίου (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄).

Η ισχύς της παρούσης ξεκινά από το σχολικό έτος 2016-17.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1817/2015)

Αριθμ. 130085/Δ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄, της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), των εδαφ. γ΄, και δ' της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ.Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α. (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων».
3) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, του εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 και της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
4) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) με θέμα: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
6) Την με αριθμ. πρωτ. Γ2/3850/16−06−1998 Υ.Α. (Β΄ 658) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 60235/Γ΄//26.05.2011 Υ.Α. (Β΄ 1012), την με αριθμ. πρωτ. 118786/Γ΄//14.10.2011 Υ.Α. (Β΄ 2478) και την με αριθμ. πρωτ. 43878/Γ΄//01.04.2013 Υ.Α. (Β΄ 752).
7) Την υπ’ αριθμ. 115475/Γ2/21.08.2013 Υ.Α. (Β΄ 2121) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
8) Το άρθρο 1 του Ν. 4327/2015 (Α΄50) «Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου».
9) Την με αριθμ. πρωτ. 165325/17/04.11.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 574/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./21.11.2013) «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 69238/Δ2/04.05.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 330/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12.05.2015).
10) Το Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
11) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
12) Την με αριθμ. Υ100/20.02.2015 (Β΄ 299) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Υ168/23.04.2015 (Β΄ 720) Απόφαση του Πρωθυπουργού.
13) Την με αριθμ. 72/09.06.2015 Πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.
14) Την με αρ. 37/07.07.2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
15) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Γυμνασίων

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑΞΕΙΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α΄

Β΄

Γ'

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

2

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

1

1

1

Γεωγραφία

1

1

-

Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

1

Θρησκευτικά

1

1

1

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

2

2

2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά / Γερμανικά)

2

2

2

Πληροφορική

Πληροφορική

1

1

1

Αθλητική Ζωή

Φυσική Αγωγή – Ελληνικοί Χοροί (*1)

21

21

1

Αισθητική Αγωγή

Θέατρο

1

1

1

Καλλιτεχνικά

1

1

1

Ιστορία Τέχνης

1

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

29

29

28

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α΄

Β΄

Γ'

Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη

2

2

-

Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία

-

-

3

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρία και Πράξη

2

2

2

Ιστορία Μουσικής

-

1

1

Κριτική Μουσική Ακρόαση

1

-

-

Χορωδία (*2)

2

2

2

Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)

2

2

2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ:

Πιάνο

1

1

1

Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς

1

1

1

Ατομικό Όργανο Επιλογής

2

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

13

13

14

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

42

42

42

(*1). Η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Γυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί.

(*2). Στο πλαίσιο του μαθήματος «Χορωδία» οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά ρεπερτόριο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής σε μια τάξη του Γυμνασίου (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄).

1. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων ως εξής:
(...)

(Μετάβαση στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Λυκείων)

Γενικές Διευκρινίσεις − Επισημάνσεις:

  • Στο μάθημα των Μουσικών Συνόλων (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους), συγκροτούνται με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, διάφορα δόκιμα είδη μουσικών συνόλων όπως συμφωνικές ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, χορωδίες, οργανικά ή φωνητικά σύνολα παραδοσιακής μουσικής και χορού, βυζαντινού χορού, συνδυασμοί αυτών κ.α.
  • Στο μάθημα των Μουσικών Συνόλων (Ελεύθερης Έκφρασης και Δημιουργίας) συγκροτούνται με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις τάξεις του Λυκείου, ποικίλα σύνολα όπως συμφωνικές ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, χορωδίες, οργανικά ή φωνητικά σύνολα παραδοσιακής μουσικής και χορού, βυζαντινού χορού, αυτοσχεδιασμού, συνδυασμοί αυτών κ.α.

Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει κατά διαφορετικό τρόπο τα θέματα της παρούσας Απόφασης παύει να ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−16 για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ των Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ των Γενικών Μουσικών Λυκείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


Εκτύπωση