Κριτήρια Χαρακτηρισμού Σχολείου ως Πρότυπου και Πειραματικού

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 

Αρ.Πρωτ.Φ... (Μ.δ.)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης και καθορισμού των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση των σχολικών μονάδων για τον ορισμό τους ως ΠΠΣ

Η Υπουργός
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 37 (παρ. 2, εδάφιο γ) του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εξειδικεύουμε τα στοιχεία που αφορούν την υποψηφιότητα και τα κριτήρια της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που μπορούν να οριστούν ως Π.Π.Σ. και επιπλέον καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την σχετική αίτησή τους

Ι. Στοιχεία που αφορούν την υποψηφιότητα σχολικών μονάδων για τον ορισμό τους ως Π.Π.Σ.

1. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας καθώς και των δικαιολογητικών των υποψήφιων Π.Π.Σ. είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2011. Η ΔΕΠΠΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τα σχολεία διευκρινίσεις ή / και συμπληρωματικά στοιχεία.

2. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στο Σχολικό Συμβούλιο αφορά τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν το 2010-2011 και είχαν οργανική θέση σε αυτή.

3. Στο πρακτικό της απόφασης του Σχολικού Συμβουλίου για υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να καταγράφεται και η μειοψηφούσα άποψη καθώς και το αριθμητικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

4. Η σύγκληση του Σχολικού Συμβουλίου θα γίνει από το διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής συγκροτεί Επιτροπή Προετοιμασίας Φακέλου Υποψηφιότητας.

5. Όσα από τα υφιστάμενα πειραματικά σχολεία, συνδεδεμένα ή μη, δεν υποβάλλουν αίτηση αυτοδικαίως δεν ορίζονται ως Π.Π.Σ.

6. Στα στοιχεία υποψηφιότητας κατατίθεται, εφόσον υπάρχει, και η θεσμική σύνδεση/συνεργασία με τα ΑΕΙ, με ερευνητικά φορείς ή κοινωφελή ιδρύματα.

II. Κριτήρια αξιολόγησης

1

Τυπικά προσόντα εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, Διδακτορικό)

15 μονάδες

2

Παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από τις δύο καλύτερες κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Η παρουσία καθηγητών μουσικής και καλλιτεχνικών μαθημάτων πιστοποιείται και με τη συμμετοχή τους σε δημόσια αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες

15 μονάδες

3

Δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και κοινωνική προσφορά του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία

30 μονάδες

4

Εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων κλπ και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων

20 μονάδες

5

Εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης /αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

10 μονάδες

6

Υλικοτεχνική υποδομή

10 μονάδες

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά υποβολής

1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού διπλώματος του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

2. Τίτλοι των δύο καλύτερων κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών επιστημονικών δημοσιεύσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού συνοδευόμενη από το εξώφυλλο της δημοσίευσης, τα περιεχόμενα, καθώς και την πρώτη σελίδα της εργασίας.

3. Πρακτικό απόφασης Σχολικού Συμβουλίου.

4. Πρακτικό ορισμού της Επιτροπής Προετοιμασίας Φακέλου Υποψηφιότητας.

5. Αποδεικτικά που αφορούν i) τις δημιουργικές καινοτόμες δραστηριότητες και την κοινωνική προσφορά του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία (κριτήριο 3) και ii) την εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, σεμινάρια και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 


Αρ.Πρωτ.97429/Δ4/30-08-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 344 3966
Φάξ: 210 344 2365
E-mail: depps(ΑΤ)@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αναλυτική μοριοδότηση πειραματικών σχολείων

Μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τον Νόμο 3966/2011 υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες σας κοινοποιούμε, το σχολείο σας, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 51 του εν λόγω νόμου, μπορεί να υποβάλει από 1/9/2011 έως 15/9/2011 αίτηση για τον χαρακτηρισμό του ως Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου (ΠΠΣ). Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται οι τρόποι συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου, ο οποίος θα σας αποσταλεί εγκαίρως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι- Γραφείο Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), αμέσως μετά την υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Τα παραδοτέα πρέπει να είναι ταξινομημένα κατά κριτήριο. Στα δικαιολογητικά θα περιλαμβάνεται και μια υπογεγραμμένη εκτύπωση από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας όλων των ενοτήτων του ηλεκτρονικού φακέλου. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2103443966 κατά τις εργάσιμες ημέρες της χρονικής περιόδου από 1/9/2011 έως 15/ 9/2011 και από 11 π.μ. έως 2 μ.μ.

Κριτήριο 1: Αυξημένα τυπικά προσόντα εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, Διδακτορικό).

Για το ΠΜΣ αναγράφονται:
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα του εκπαιδευτικού (ΠΕ)
Υπηρετεί με οργανική θέση ή με απόσπαση κατά το σχολικό έτος 2011-2012
Κατεύθυνση/ειδίκευση
Τμήμα
Πανεπιστήμιο
Έτος λήψης μεταπτυχιακού τίτλου

Για το Διδακτορικό αναγράφονται:
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα του εκπαιδευτικού (ΠΕ)
Υπηρετεί με οργανική θέση ή με απόσπαση κατά το σχολικό έτος 2011-2012
Τίτλος διδακτορικής διατριβής
Επιβλέπων (Ονοματεπώνυμο)
Πανεπιστήμιο
Έτος λήψης διδακτορικού τίτλου

Κριτήριο 2: Παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα,

όπως αυτή πιστοποιείται από τις δύο καλύτερες, κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών, δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Η παρουσία καθηγητών μουσικής και καλλιτεχνικών μαθημάτων πιστοποιείται και με τη συμμετοχή τους σε δημόσια αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Για κάθε εργασία αναγράφονται:
Τίτλος Εργασίας
Περιοδικό ή Πρακτικά Συνεδρίου
Τεύχος
Σελίδες (από …έως)
ISBN

Κριτήριο 3: Συμμετοχή του σχολείου σε δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς κατά την τελευταία πενταετία.

Τα σχολεία παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους κατά την τελευταία πενταετία, ταξινομημένες (ενδεικτικά) ως εξής:

Ι. Δράσεις που συνδέουν το σχολείο με την ευρύτερη εκπαιδευτική/πνευματική κοινότητα και την κοινωνία
1. Εκπαιδευτικές (δι)ημερίδες που (συν)διοργάνωσαν
Θεματική/ τίτλος
Έτος
Συνδιοργανωτές (αν υπάρχουν)
Κεντρικοί εισηγητές (όνομα, ιδιότητα)
Παραδοτέα (π.χ. πρακτικά, έντυπο υλικό, κ.ο.κ.) αν υπάρχουν

2. Διοργάνωση σεμιναρίων για γονείς, τοπική κοινωνία, φορείς κ.λπ.
Αποδέκτες (π.χ. γονείς) και αριθμός συμμετεχόντων
Θεματική
Έτος
Διάρκεια (να προσδιοριστεί με ακρίβεια)
Παραδοτέα (αν υπάρχουν)

3. Φορείς και σύγχρονες προσωπικότητες των γραμμάτων, της επιστήμης και των τεχνών που προσκάλεσε/συνεργάστηκε ή τίμησε το σχολείο
Όνομα/ιδιότητα
Τύπος συνεργασίας/πρόσκλησης
Έτος
Θεματική
Παραδοτέα (αν υπάρχουν)

ΙΙ. Συμμετοχή σε θεσμοθετημένα ελληνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα και δημιουργικές πρωτοβουλίες / δράσεις

4. Συμμετοχή σε θεσμοθετημένα ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα / δράσεις (π.χ. Comenius, Βουλή Εφήβων, Μελίνα, αγωγή υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πολιτιστικά προγράμματα, διαθεματικά προγράμματα στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης κ.λπ.)
Τίτλος προγράμματος
Έτος
Διάρκεια (να προσδιοριστεί με ακρίβεια)
Αριθμός τμημάτων ή ατόμων που πήραν μέρος
Παραδοτέα (αν υπάρχουν)

5. Συμμετοχή σε δημιουργικές πρωτοβουλίες (π.χ. για το περιβάλλον, ανθρωπιστικές δραστηριότητες, δράσεις φιλαναγνωσίας, θέατρο, εικαστικά, χορωδία, ορχήστρα, κ.λπ.)
Είδος / πεδίο δράσης
Έτος
Διάρκεια (να προσδιοριστεί με ακρίβεια)
Αριθμός τμημάτων ή ατόμων που πήραν μέρος
Παραδοτέα (αν υπάρχουν)

ΙΙΙ. Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς - διακρίσεις

6. Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς (π.χ. θεατρικοί αγώνες, ολυμπιάδες μαθηματικών/φυσικών επιστημών, ρητορικοί αγώνες, αθλητικοί αγώνες κ.λπ.)
Είδος
Έτος
Αριθμός τμημάτων ή ατόμων που πήραν μέρος
Παραδοτέα (αν υπάρχουν)

7. Βραβεύσεις, διακρίσεις, ευρεσιτεχνίες σχολείου/μαθητών/εκπαιδευτικών
Είδος
Έτος
Φορέας
Δίπλωμα

ΙV. Ερευνητικές δράσεις και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

8. Ερευνητικές πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετείχε το σχολείο α. αυτόνομα, β. ως επισπεύδων φορέας, γ. συνεργαζόμενο με φορείς εκτός ΑΕΙ
Θεματική/τίτλος
Έτος
Διάρκεια (να προσδιοριστεί με ακρίβεια)
Δημοσιεύσεις και λοιπά παραδοτέα

9. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Είδος
Πεδίο αξιοποίησης
Παραδοτέα

V. Δράσεις δημοσιότητας

10. Δράσεις δημοσιότητας (π.χ. λευκώματα, μαθητικά έντυπα, ιστολόγια, ιστοσελίδες, εκθέσεις ζωγραφικής κ.λπ.)
Είδος
Έτος
Αριθμός τμημάτων ή ατόμων που πήραν μέρος
Παραδοτέα (αν υπάρχουν)

Προσθέστε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του σχολείου σας κρίνετε αξιόλογη.

Κριτήριο 4: Εμπειρία του σχολείου

α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ,
γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων

1. Πρακτική άσκηση φοιτητών
• Πανεπιστημιακό (-α) Τμήμα(τα), φοιτητές των οποίων συμμετείχαν συστηματικά. Αναφέρονται ονομαστικά τα Τμήματα και οι περίοδοι άσκησης
• Αριθμός φοιτητών (κατά προσέγγιση) που συμμετείχαν κατ’ έτος
• Αριθμός εκπαιδευτικών του σχολείου που απασχολήθηκαν ενεργώς
• Σχολικά έτη λειτουργίας του προγράμματος πρακτικής άσκησης (μετά το σχολικό έτος 2006-07)
• Υπήρχαν επόπτες πρακτικής άσκησης από την πλευρά των ΑΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης;
• Η πρακτική άσκηση συνίστατο:

Α. Σε προγραμματισμένες παρακολουθήσεις μαθημάτων του καθημερινού προγράμματος από ολιγομελείς ομάδες φοιτητών, ακολουθούμενες από οργανωμένη αναστοχαστική συζήτηση με την παρουσία εποπτών ή εκπαιδευτικών του σχολείου.
Περιγράψτε την τυπική διαδικασία που κατά κανόνα ακολουθείται.

Β. Δειγματικές διδασκαλίες σε μεγαλύτερα φοιτητικά ακροατήρια
Αριθμός δειγματικών διδασκαλιών κατ’ έτος
Αριθμός εκπαιδευτικών που τις πραγματοποίησαν
Μαθήματα στα οποία έγιναν οι δειγματικές διδασκαλίες

Γ. Προγραμματισμένες διδασκαλίες από τους ίδιους τους φοιτητές
1. Αριθμός ωριαίων διδασκαλιών ανά φοιτητή κατ’ έτος (κατά προσέγγιση)
2. Αριθμός εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν, παραβρέθηκαν και επόπτευσαν τις εν λόγω διδασκαλίες
Δ. Στον ορισμό εκπαιδευτικού του σχολείου ως μέντορα, για μικρό αριθμό φοιτητών για μακρό χρονικό διάστημα. Να αναφερθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών-μεντόρων καθώς και η διάρκεια και το περιεχόμενο της συνεργασίας μέντορα-φοιτητή

2. Ερευνητικές δραστηριότητες που ανέπτυξε το σχολείο σας σε συνεργασία με ΑΕΙ
Θεματική/τίτλος
Ονόματα μελών ΔΕΠ που συνεργάστηκαν/επόπτευσαν
Αριθμός εκπαιδευτικών του σχολείου που συνεργάστηκαν
Έτος
Διάρκεια (να προσδιοριστεί με ακρίβεια)
Παραδοτέα (π.χ. δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια/ημερίδες κ.λπ.)

3. Δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών που διοργάνωσε το σχολείο
Είδος/Θεματική
Έτος
Διάρκεια (να προσδιοριστεί με ακρίβεια)
Επαγγελματική ιδιότητα
Παραδοτέα (αν υπάρχουν)

4. Μαθητικοί όμιλοι που λειτούργησαν με πρωτοβουλία του σχολείου ή μεμονωμένων εκπαιδευτικών
Γνωστικό (-ά) αντικείμενο (-α)
Έτη λειτουργίας
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν

Κριτήριο 5: Εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης/αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

Η εμπειρία πιστοποιείται από τη συμμετοχή του σχολείου στο Πρόγραμμα: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυταξιολόγησης» ή από άλλο σχετικό δημοσιευμένο παραδοτέο υλικό.

Κριτήριο 6: Υλικοτεχνική υποδομή

Ψηφιακός εξοπλισμός

Α. Συνολικός αριθμός διαθέσιμων Η/Υ
Κατανεμημένοι σε αίθουσες διδασκαλίας, συνδεδεμένοι σε δίκτυο (ναι/όχι)
Συγκεντρωμένοι σε εργαστήρια Η/Υ, αριθμός
Έτη αγοράς

Β. Αριθμός διαδραστικών πινάκων
Αριθμός video-projectors
Διαθέσιμοι χώροι:
Πολλαπλών χρήσεων
Αμφιθέατρο
Χώροι αθλοπαιδιών/κλειστά γυμναστήρια
Αίθουσες καλλιτεχνικών μαθημάτων (ναι/όχι) (εικαστικά, μουσική κ.λπ.)
Εξοπλισμός (περιγραφή)
Βιβλιοθήκη
- Ωράριο λειτουργίας
- Αριθμός βιβλίων
- Είναι δανειστική (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
- Υπεύθυνος βιβλιοθήκης/ βιβλιοθηκονόμος
- Υπάρχει ηλεκτρονική υποστήριξη (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Εργαστήρια φυσικών επιστημών/υπολογιστών/τεχνολογίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Pin It

Εκτύπωση