Αιτήσεις για Προσλήψεις Εκπαιδευτών σε ΙΕΚ ΟΑΕΔ 2018 - 2019 (Συμπληρωματική)

Εκτύπωση  

Αιτήσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ ΣΕΚ ΟΑΕΔΟ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, καλεί συμπληρωματικά, ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικές για τα  Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Ηρακλείου Κρήτης, Βόλου, Κομοτηνής, Ωραιοκάστρου, να υποβάλουν αίτηση από τη Δευτέρα 15/10/2018 έως την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 18:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΟΑΕΔ 2018 - 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 12/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπληρωματική Προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την πρόσληψη ωρομισθίων Εκπαιδευτών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. Ωραιοκάστρου, Κομοτηνής, Βόλου και Ηρακλείου Κρήτης έτους κατάρτισης 2018-2019

Για την κάλυψη θέσεων ωρομίσθιων εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Ηρακλείου Κρήτης, Βόλου, Κομοτηνής, Ωραιοκάστρου, ξεκινά τη Δευτέρα 15/10/2018 και ώρα 08:00 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και θα συνεχιστεί ως την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 18:00. Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη ¨Είσοδος Εκπαιδευτικού¨, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr, μαζί με άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τους υποψήφιους Εκπαιδευτές. Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δίνονται στην υπ΄ αριθμ. 69676/12-10-2018 Συμπληρωματική Προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.


Αρ.Πρωτ.58185/30-8-2018/ΟΑΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018-2019

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το έτος κατάρτισής 2018-2019, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση, από 03/09/2018 και ώρα 8:00 έως 07/09/2018 στις 18:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη ¨Είσοδος Εκπαιδευτικού¨), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. στο www.oaed.gr, μαζί με άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τους υποψήφιους Εκπαιδευτές.

Η παρούσα αφορά τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ, και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών, για το έτος κατάρτισης 2018-2019, να επιλέξουν τα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ που επιθυμούν της Περιφέρειας Αττικής ή τα Ι.Ε.Κ Ο.Α.Ε.Δ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, από τους υποψήφιους ωρομίσθιους εκπαιδευτές για την αξιολόγησή τους το έτος κατάρτισης 2017-2018 στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86. Ο υποψήφιος ωρομίσθιος Εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων και των δικαιολογητικών, που καταχωρεί στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτών που αποστέλλει με φάκελο υπόψη της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίου ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, από τους υποψήφιους ωρομίσθιους Εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ, για την αξιολόγησή τους το έτος κατάρτισης 2018-2019, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοιχείων και των δικαιολογητικών, που θα καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτών που στη συνέχεια θα υποβάλουν ή θα αποστείλουν με φάκελο στο ΙΕΚ πρώτης προτίμησής τους, υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων Εκπαιδευτών και υπόψη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε περίπτωση ένστασης.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, η Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες περί δίωξης ποινικών αδικημάτων. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής έχει ήδη προσληφθεί, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση εργασίας.

Όσοι υποψήφιοι Επανυποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση (συνεχόμενα ή μεμονωμένα), από το έτος κατάρτισης 2015-2016 έως και το έτος κατάρτισης 2017- 2018, με τον ίδιο τίτλο σπουδών και στο ίδιο ΙΕΚ ΟΑΕΔ, που αιτούνται και για το έτος κατάρτισης 2018-2019 θα,

 • Ελέγξουν μέσα στην Εφαρμογή “Pegasus“ την ορθότητα των ατομικών τους στοιχείων και θα επικαιροποιήσουν αυτά που ενδεχομένως χρήζουν αλλαγών ή συμπληρώσεων.
 • Υποβάλουν ηλεκτρονικά ¨νέα αίτηση¨ με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και εφόσον αυτός είναι προκηρυσσόμενος στο ή στα ΙΕΚ που επιθυμούν.
 • Υποβάλουν μόνο ότι επιπλέον δικαιολογητικό έχει αποκτηθεί μετά την τελευταία υποψηφιότητά τους έως σήμερα, διότι τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη, έχουν ελεγχθεί και έχουν καταχωρηθεί από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης στο ηλεκτρονικό σύστημα μοριοδότησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ ΟΑΕΔ.
 • Υποβάλουν εκ νέου τα Δικαιολογητικά που αφορούν σε κοινωνικά κριτήρια (όπως π.χ. ανεργία / πολυτεκνία / μονογονεϊκή οικογένεια / ΑμεΑ κ.λ.π).

Όσοι υποψήφιοι Υποβάλουν για Πρώτη φορά ηλεκτρονική αίτηση, καταχωρούν στην ηλεκτρονική Αίτηση το σύνολο των ατομικών τους στοιχείων που απαιτούνται από αυτή και υποβάλουν ή αποστέλουν το φάκελο με την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στο ΙΕΚ 1ης προτίμησής τους, ώστε να ακολουθήσει ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι υποψήφιοι ΔΕΝ καταχωρούν στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Αίτησης, Διδακτική και Επαγγελματική εμπειρία. Οι βεβαιώσεις Διδακτικών και Επαγγελματικών προϋπηρεσιών καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά τους (π.χ. Λογαριασμός Ασφαλισμένου), αφού ελεγχθούν και αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές, καταχωρούνται από αυτές, στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή “Pegasus”.

Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, την υπογράφουν και αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους ολογράφως κάτω από την υπογραφή τους.

Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα. (η ταχυδρομική απόδειξη φυλάσσεται από τον υποψήφιο μέχρι την ανάρτηση των πινάκων αξιολόγησης).

Η αίτηση, το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών και οι βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας, εσωκλείονται σε φάκελο και υποβάλλονται από τον υποψήφιο στο ΙΕΚ 1ης προτίμησής του, όπου προκηρύσσεται η ειδικότητά του, τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 το πρωί έως 14:00 το μεσημέρι, άλλως αποστέλλονται ταχυδρομικώς συστημένα ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στο ΙΕΚ 1ης προτίμησης του υποψηφίου, σε μία από τις παρακάτω αναφερόμενες Διευθύνσεις:

Η υποβολή ή η αποστολή φακέλου δικαιολογητικών, είναι δυνατή έως και τη Δευτέρα 10-09-2018.

• Για τις Εκπ/κές Μονάδες ΙΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων:

1. Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω, ( Πλαπούτα 11, Τ.Κ. 12243, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455, 210-5908910)
2. Ι.Ε.Κ. Γαλατσίου, (Λεωφόρος Γαλατσίου 19, Τ.Κ.11141, Αθήνα, τηλ. 210-2110871, 210-2114521)
3. Ι.Ε.Κ. Ελευσίνας, (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600, Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5548911, 210-5560669)
4. Ι.Ε.Κ. Καλαμακίου, (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.17456, Άλιμος, τηλ. 210-9925288, 210-9963721)
5. Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς, (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.14564, Κηφισιά, τηλ. 210-8002693, 210- 8002798)
6. Ι.Ε.Κ. Μοσχάτου, (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345, Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654)
7. Ι.Ε.Κ. Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233, Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3478594, 210-3472907)
8. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Αττικής, (Πεύκων 112/Τ.Κ. 14122, Ν. Ηράκλειο Αττικής, τηλ : 210-2810421)
9. Ι.Ε.Κ. Ρόδου, (Θ. Σοφούλη 93 Τ.Κ. 85133, Ρόδος, τηλ.: 22410-35410).

• Για τις Εκπ/κές Μονάδες ΙΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου:

1. Ι.Ε.Κ. Πάτρας, (Πανεπιστημίου 21, Τ.Κ. 26500, Ρίο, τηλ. 2610-966962, 2610-966972)
2. Ι.Ε.Κ. Πύργου, (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, Πύργος τηλ. 26210 – 22247)
3. Ι.Ε.Κ. Αγρινίου, (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο τηλ.: 26410-32982, 26410-21630)
4. Ι.Ε.Κ. Καλαμάτας, (Εθνική οδός Καλαμάτας-Αθήνας, Τ.Κ. 24100, Ασπρόχωμα Καλαμάτας, τηλ.: 27210-69320, 27210-99624)
5. Ι.Ε.Κ. Αργολίδας, (Λεωφόρος Άργους-Ναυπλίου, Τ.Κ. 21100, Τύρινθα Αργολίδας, τηλ.: 27520-28675, 27520-28654)

• Για τις Εκπ/κές Μονάδες ΙΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης:

1. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης, (Χρυστομιχάλη Ξυλούρη 64, Τ.Κ. 71304, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810 – 256049)

• Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας:

1. Ι.Ε.Κ. Βόλου, (Αθηνών 64, Τ.Κ. 38334, Βόλος, τηλ. 24210 – 60744)
2. Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας, (Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, τηλ. 24410 – 28900)
3. Ι.Ε.Κ. Λαμίας, (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλ. 22310 – 51086 )
4. Ι.Ε.Κ. Λάρισας (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, Λάρισα, τηλ. 2410 – 564685-6)

• Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου:

1. Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων (3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων–Αθηνών, Τ.Κ. 45000 Ιωάννινα, τηλ. 2651068160)

• Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας:

1. Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 721852)
2. Ι.Ε.Κ. Βέροιας, (Περ. Ασωμάτων προς Νοσοκομείο Βέροιας, Τ.Κ. 59100, Βέροια, Τηλ. 23310 – 76780, 23310-24640)
3. Ι.Ε.Κ. Πτολεμαϊδας, (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630 – 80447 -24630 - 80147)
4. Ι.Ε.Κ. Ωραιοκάστρου, (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 –698223)

• Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης:

1. Ι.Ε.Κ. Δράμας, ( 7ο χιλ. οδού Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100, Δράμα, τηλ. 25210 – 81162)
2. Ι.Ε.Κ. Καβάλας, ( Περιγιάλι 2, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, τηλ. 2510 – 839088)
3. Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής,(Χίλια Δένδρα,Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, τηλ. 25310 – 20363 )
4. Ι.Ε.Κ. Ξάνθης, (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, τηλ. 25410 – 66990, 25410- 66991 )
5. Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας, (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα, τηλ. 25520 – 23307)
6. Ι.Ε.Κ. Σερρών, ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 50096, 23210-35302)

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 «επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών» του ν. 4186/2013.
2. Το ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018) με τον οποίο καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά την ενοποίηση της παραγράφου 1.
3. Την υπ΄ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Τις ανάγκες των ΙΕΚ ΟΑΕΔ σε εκπαιδευτές, σύμφωνα με τις ειδικότητες των καταρτιζόμενων που θα λειτουργήσουν το έτος κατάρτισης 2018-2019 και τα εξειδικευμένα μαθήματα των ειδικοτήτων αυτών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίζονται και προκηρύσσονται κλάδοι, ειδικότητες και πτυχία ανά ΙΕΚ ως κάτωθι:

«Σημείωση:

 • Όπου Ενοποιημένος Κλάδος (ΕΚ) καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που εντάσσονται στον Ενοποιημένο Κλάδο σύμφωνα με τον ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018). Για την ανάθεση μαθήματος σε Εκπαιδευτή, λαμβάνεται υπόψη: 1. Η σειρά μορίων όπως αυτά αποτυπώνονται στους Τελικούς Αξιολογικούς Πίνακες.
  2. Ο Οδηγός Σπουδών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς «Προσόντα Εκπαιδευτών».
 • Όπου Ενοποιημένη Ειδικότητα (ΕΕ) καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην Ενοποιημένη Ειδικότητα σύμφωνα με τον ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018). Για την ανάθεση μαθήματος σε Εκπαιδευτή, λαμβάνεται υπόψη: 1. Η σειρά μορίων όπως αυτά αποτυπώνονται στους Τελικούς Αξιολογικούς Πίνακες.
  2. Ο Οδηγός Σπουδών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς «Προσόντα Εκπαιδευτών».
 • Όπου αναφέρεται η λέξη Πτυχίο, καλούνται οι υποψήφιοι που κατέχουν το συγκεκριμένο Πτυχίο».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ( Πλαπούτα 11, Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455, 210-5908910)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας (ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ86- Πληροφορικής (ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ88-Πτυχίο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων.ΕΙ.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ-Τεχνίτες Νυχιών.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Τεχνίτες Νυχιών.

• Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 19, Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2110871, 210-2114521)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας (ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ86-Πληροφορικής (EK), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής (ΕΕ), ΠΕ88-Πτυχίο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.1-Πτυχίο Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.4-Πτυχίο Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

• Ι.Ε.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5548911, 210-5560669)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ80-Πτυχίο Εμπορίας Διαφήμισης Marketing, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής (ΕΕ).

• Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.174 56 Άλιμος, τηλ. 210-9925288, 210-9963721)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ-Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ61-Νηπιαγωγοί ΕΑΕ, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας (ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι (ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικοί (ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής (ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88-Πτυχίο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής (ΕΚ).

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.1-Πτυχίο Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.4- Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

• Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Λεωφ. ΤατοΤου 125 & Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.145 64 Κηφισιά, τηλ. 210-8002693, 210-8002798)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας ΜΜΕ, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ79.02-Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικοί(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ89-Πτυχίο Φωτογραφίας, ΠΕ89-Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ύφασμα Ένδυση, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής(ΕΚ).

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ01.19-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ16-Πτυχίο Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων, ΤΕ16-Πτυχίο Ηχολήπτες Μουσικοί Παραγωγοί.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ-Πτυχίο Ηχολήπτες Μουσικοί Παραγωγοί, ΔΕ-Πτυχίο Δημοσιογραφίας (Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων), ΔΕ-Δερματοστίκτης, ΔΕ01.17-Πτυχίο Κομμωτικής.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ-Ηχολήπτες Μουσικοί Παραγωγοί, ΔΕ.ΕΤ- Δερματοστίκτης.

• Ι.Ε.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ78-Νομικής Σχολής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ82-Μηχανολόγων(EK), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων(EK), ΠΕ84-Ηλεκτρονικών(EK), ΠΕ86-Πληροφορικής(EK).

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ02.02-Πτυχίο Μηχανικών Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06-Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων.

• Ι.Ε.Κ. ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. 1. Ρέντης, τηλ. 210-3478594, 210-3472907)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ61-Νηπιαγωγοί ΕΑΕ, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι.

ΔΕ -Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

• Ι.Ε.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.Κ. 14122- Ν. Ηράκλειο, τηλ :210-2810421)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Γεωλόγου, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Πτυχίο Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, ΠΕ80-Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΕ81-Πτυχίο Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82-Μηχανολόγων(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι(ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικοί(ΕΚ), ΠΕ85-Χημικοί Μηχανικοί(ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ89-Πτυχίο Αργυροχρυσοχοΐας, ΠΕ89-Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ01.19-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ01.25-Πτυχίο Αργυροχρυσοχοΐας, ΤΕ02.02-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικών.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ..
ΔΕ01.15-Πτυχίο Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.17-Πτυχίο Κομμωτικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ

• Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ (Θ.Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85133, Ρόδος. τηλ.: 22410-35410).

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.19-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.17-Πτυχίο Κομμωτικής, ΔΕ-Δερματοστίκτης.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία. :
ΔΕ.ΕΤ- Δερματοστίκτης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 721852)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ61-Νηπιαγωγοί ΕΑΕ, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ82-Μηχανολόγων(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων (ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικών(ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ02.02-Πτυχίο Μηχανικών Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06-Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Αυτοκίνητων, ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ-Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ -Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

• Ι.Ε.Κ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 698223)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ- Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ-Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ04-Πτυχίο Γεωλόγοι, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ61-Νηπιαγωγοί ΕΑΕ, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Πτυχίο Εμπορίας Διαφήμισης Marketing, ΠΕ81-Πτυχίο Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82-Μηχανολόγων(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων(ΕΚ), ΠΕ85-Χημικοί Μηχανικοί(ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88-Πτυχίο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων,ΠΕ88-Φυσικού Περιβάλλοντος(ΕΕ), ΠΕ89-Πτυχίο Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρημάτων ΠΕ89-Πτυχίο Αργυροχρυσοχόων, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.25-Πτυχίο Αργυροχρυσοχοΐας, ΤΕ01.1-Πτυχίο Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι, ΤΕ02.02-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικών.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.15-Πτυχίο Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.29-Πτυχίο Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών), ΔΕ01.33-Διερμηνείς Νοηματικής.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών), ΔΕ.ΕΤ-Διερμηνείς Νοηματικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Περ. Ασωμάτων προς Νοσοκομείο Βέροιας, Τ.Κ. 59100 Βέροια, τηλ. 23310 – 76780, 23310-24640)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ82-Μηχανολόγων(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων(ΕΚ), ΠΕ85-ΠτυχίοΤεχνολόγου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ02.02-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικών.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ-Δερματοστίκτης.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

• Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630 – 80447, 24630-80147)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Εργοθεραπείας, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ-Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ-Δερματοστίκτης.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ( 7ο χιλ. οδού Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100 Δράμα, τηλ. 25210 – 81162)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ82-Μηχανολόγων(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων (ΕΚ), ΠΕ85-ΠτυχίοΤεχνολόγου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ02.02-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικών.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ..
ΔΕ-Δερματοστίκτης.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι 2 Καβάλας – Τ.Κ. 65201 Καβάλα. τηλ. 2510 – 839088)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ- Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ82-Μηχανολόγων (ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων(ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικών(ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Τεχνολόγου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.19-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ02.02-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικών.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.17-Πτυχίο Κομμωτικής, ΔΕ-Δερματοστίκτης.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

• Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 – 20363 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87- Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Ι.Ε.Κ. - ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100 Ξάνθη, τηλ. 25410 - 66990, 25410-66991 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ82-Μηχανολόγων(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων(ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικών(ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88-Πτυχίο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ02.02-Πτυχίο Μηχανικών Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06-Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων, ΤΕ01.1-Πτυχίο Αρτοποιοίας-Ζαχαροπλάστικής, ΤΕ01.2-Πτυχίο Μαγειρικής, ΤΕ01.30-Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι.

ΔΕ - Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ-Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ01.4-Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.9-Μαγείρων.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ.ΕΤ-Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ.ΕΤ- Μαγείρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

• Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα, τηλ. 25520 – 23307)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής.

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ-Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ-Δερματοστίκτης.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

• Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 50096, 23210-35302)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ-Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι(ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ89-Πτυχίο Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρημάτων, ΠΕ88-Πτυχίο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64, Τ.Κ. 38334 Βόλος, τηλ. 24210 – 60744)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ61-Νηπιαγωγοί ΕΑΕ, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ80-Πτυχίο Εμπορίας Διαφήμισης Marketing, ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι.

ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ..
ΔΕ-Δερματοστίκτης, ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης, ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, τηλ. 24410 – 28900)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ61-Νηπιαγωγοί ΕΑΕ, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Πτυχίο Εμπορίας Διαφήμισης Marketing, ΠΕ81-Πτυχίο Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82-Μηχανολόγων (ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων(ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικοί(ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Τεχνολόγου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88-Φυσικού Περιβάλλοντος(ΕΕ), ΠΕ89-Πτυχίο Φωτογραφίας, ΠΕ89-Πτυχίο Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρημάτων, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.19-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ02.05-Πτυχίο Φωτογραφίας, ΤΕ02.02-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικών, ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι, ΤΕ02.05-Πτυχίο Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων.

ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.17-Πτυχίο Κομμωτικής, ΔΕ01.1-Πτυχίο Φωτογράφοι, ΔΕ-Πτυχίο Συντηρητές Έργων Τέχνης, ΔΕ-Πτυχίο Συντηρητές Έργων Ζωγραφικής, ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ01.1ΕΤ-Φωτογράφοι, ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Λάρισα, Τ.Κ. 41447 Λάρισα, τηλ. 2410 – 564685-6)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ-Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας ΜΜΕ, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ82-Μηχανολόγων(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων(ΕΚ), ΠΕ85-Χημικοί Μηχανικοί(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτές(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ88-Πτυχίο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ88.01-Πτυχίο Γεωπόνου ή Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.02-Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής, ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, ή Βιολογικών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι, ΤΕ02.02-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικοί, ΤΕ02.07-Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής.

ΔΕ - Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ-Δημοσιογραφίας (Μέλη Δημοσιογραφικών Ενώσεων).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100 Λαμία, τηλ. 22310 –51086 )

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ-Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας ΜΜΕ, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων(ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικών(ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ01.19-Πτυχίο Κομμωτικής,

ΔΕ - Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.17-Πτυχίο Κομμωτικής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45000 Ιωάννινα, τηλ. 26510 68160)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ-Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ04-Πτυχίο Γεωλόγου, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ61-Νηπιαγωγοί ΕΑΕ, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Πτυχίο Εμπορίας Διαφήμισης Marketing, ΠΕ81-Πτυχίο Αρχιτεκτόνων, ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων (ΕΚ), ΠΕ85-Χημικοί Μηχανικοί(ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ88-Φυσικού Περιβάλλοντος(ΕΕ), ΠΕ89-Πτυχίο Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρημάτων, ΠΕ89-Πτυχίο Αργυροχρυσοχόων, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.25-Πτυχίο Αργυροχρυσοχοΐας, ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ01.19-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι.

ΔΕ - Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.15-Πτυχίο Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.17-Πτυχίο Κομμωτικής, ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών).

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπαίχτης (θέατρο σκιών)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο τηλ.: 26410-32982, 26410-21630)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι(ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87- Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ01.19-Πτυχίο Κομμωτικής.

ΔΕ - Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.17-Πτυχίο Κομμωτικής, ΔΕ-Τεχνίτες Νυχιών. 12

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Τεχνίτες Νυχιών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφόρος Άργους-Ναυπλίου, Τ.Κ. 21100, Τύρινθα Αργολίδας, τηλ.: 27520-28675, 27520-28654)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ81-Πτυχίο Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82-Μηχανολόγων(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων(ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Τεχνολόγου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ89-Πτυχίο Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρημάτων, ΠΕ88-Φυσικού Περιβάλλοντος(ΕΕ), ΠΕ89-Πτυχίο Φωτογραφίας.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι, ΤΕ02.02-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικών, ΤΕ-Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών.

ΔΕ - Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ-Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ-Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Τεχνίτες Νυχιών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ (Πανεπιστημίου 21, Τ.Κ. 26500 Ρίο, τηλ. 2610-966962, 2610-966972)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(EK), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι(EK), ΠΕ86-Πληροφορικής(EK), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ88-Πτυχίο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ01.19-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ01.1-Πτυχίο Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες.

ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.17-Πτυχίο Κομμωτικής, ΔΕ01.4-Πτυχίο Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ-Τεχνίτες Νυχιών.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ.ΕΤ-Τεχνίτες Νυχιών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100 Πύργος, τηλ. 26210 – 22247)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ82-Μηχανολόγων(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων(ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικών(ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Τεχνολόγου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ)

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ02.02-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

• Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθνική οδός Καλαμάτας-Αθήνας, 24100 Ασπρόχωμα Καλαμάτας, τηλ.: 27210-69320, 27210-99624)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι(ΕΚ), ΠΕ84-Ηλεκτρονικοί(ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, ΠΕ86-Πληροφορικής (ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87- Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο φυσιοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ88-Πτυχίο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.20-Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕ01.19-Πτυχίο Κομμωτικής, ΤΕ01.2-Πτυχίο Μαγειρικής, ΤΕ01.1-Πτυχίο Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, ΤΕ02.02-Πτυχίο Μηχανικών Αυτοκινήτων, ΤΕ01.06-Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων.

ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ
ΔΕ01.17-Πτυχίο Κομμωτικής, ΔΕ01.9-Πτυχίο Μαγειρικής, ΔΕ01.4-Πτυχίο Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ-Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ-Δερματοστίκτης.

ΔΕ.ΕΤ- εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία.
ΔΕ.ΕΤ-Μαγειρικής, ΔΕ.ΕΤ-Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ.ΕΤ-Τεχνίτες Νυχιών, ΔΕ.ΕΤ-Δερματοστίκτης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

• Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χρυστομιχάλη Ξυλούρη 64, Τ.Κ. 71304 Ηράκλειο, τηλ. 2810 – 256049)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ78-Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας(ΕΚ), ΠΕ82-Μηχανολόγων(ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγων (ΕΚ), ΠΕ85-Χημικοί Μηχανικοί(ΕΚ), ΠΕ86-Πληροφορικής(ΕΚ), ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής(ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων.

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφονηπιοκόμοι, ΤΕ02.02-Πτυχίο Θερμοϋδραυλικών.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, που ζητούνται από την παρούσα Προκήρυξη, δίνονται στα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.


Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών


1. Αίτηση

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για τα ΙΕΚ της Περιφέρειας Αττικής ή για το/τα ΙΕΚ μίας και μόνον Περιφερειακής Ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν Ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, επιλέγοντας το ΙΕΚ 1ης προτίμησής τους, στο οποίο απαραίτητα πρέπει να προκηρύσσεται, είτε ο Ενοποιημένος Κλάδος (ΕΚ) στον οποίο ανήκουν, είτε η Ενοποιημένη Ειδικότητα (ΕΕ) είτε ο τίτλος πτυχίου τον οποίο κατέχουν.

Η εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο αποστολής στα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος αποστολής με την αίτηση και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, υποβάλλονται από τον υποψήφιο στο ΙΕΚ 1ης προτίμησής του, άλλως αποστέλλονται ταχυδρομικώς συστημένα ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στο ΙΕΚ 1ης προτίμησης του υποψηφίου.
(Η ταχυδρομική απόδειξη φυλάσσεται από τον υποψήφιο μέχρι την ανάρτηση των Πινάκων κατάταξης).

Η υποβολή ή η αποστολή φακέλου δικαιολογητικών είναι δυνατή έως και τη Δευτέρα 10-09-2018.

2. Βασικός Τίτλος Σπουδών:

Ως βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και

Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι για τα πτυχία του κλάδου που υποβάλλουν αίτηση είναι:
• ΠΕ (Πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ) 09 μόρια
• Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας ΤΕ & ΔΕ 05 μόρια
• Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής σχολής (ωδείο, δραματικής τέχνης κ.λ.π.) 06 μόρια
(από τα ανωτέρω πτυχία προσμετράται το ανώτερο, δηλαδή αυτό που λαμβάνει τα περισσότερα μόρια).

Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ή πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας επιπέδου Γ2, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πτυχίο

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν:

1. Σε γενικές ειδικεύσεις-κατευθύνσεις του βασικού τίτλου σπουδών.
• Μεταπτυχιακό 04 μόρια
• Διδακτορικό 07 μόρια

2. Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, τις Σπουδές Εκπαίδευσης, τη Δια Βίου Εκπαίδευση, τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
• Μεταπτυχιακό 06 μόρια
• Διδακτορικό 09 μόρια

Προσμετράται μόνο ένας μεταπτυχιακός τίτλος, αυτός που λαμβάνει τα περισσότερα μόρια.

Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

4. Επιμόρφωση

Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης (προσμετρούνται σεμινάρια από 25ώρες και άνω)

Ως βεβαιώσεις επιμόρφωσης εννοούνται βεβαιώσεις που παρέχονται για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που οργανώνονται από φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) και έχουν πραγματοποιηθεί:

α) στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων
(0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

β) σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

γ) στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)
(0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Στα δικαιολογητικά της επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά αποκλειστικά σε ώρες (ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης).

Δεν μοριοδοτείται Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου.

Η βεβαίωση ολοκλήρωσης του ετήσιου Παιδαγωγικού Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ, μοριοδοτείται ως επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με το θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και λαμβάνει τον ανώτατο αριθμό μορίων, δύο (2) μόρια.

Δεν γίνεται αποδεκτή η βεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

5. Άλλα Προσόντα

5α) Τίτλοι Ξένων Γλωσσών σύμφωνα με την από Α.Σ.Ε.Π. προβλεπόμενη πιστοποίηση

1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Β2=1μόριο, C1=1,5μόρια, C2=2μόρια (Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο)

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Β2=0,5μόρια, C1=0,75μόρια, C2=1μόριο (Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο)

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. 1, του ν.3848/2010).

5β) Γνώση χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) σύμφωνα με την από Α.Σ.Ε.Π. προβλεπόμενη πιστοποίηση (τρία (3) μόρια).

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ 19-20 και ΤΕ πληροφορικής, δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν. 4327/2015).

6. Κοινωνικά Κριτήρια

6.1.ΑΝΕΡΓΙΑ

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και τη βαθμολογία που λαμβάνει ο/η υποψήφιος/α από αυτά, επιπλέον προστίθενται μόρια ανεργίας ως εξής:

Από 0-6 μήνες

2% 

 

Από 6-12 μήνες

4%

 

Από 12-18 μήνες

6%

 

Από 18-24 μήνες

8%

 

Από 24 μήνες και πάνω

10%

 

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στους υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται  μόρια ως
ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής

  Δύναται ο υποψήφιος να υπάγεται
σε περισσότερες από μία κατηγορίες
και Μοριοδοτείται με 10%
για κάθε μία από αυτές

Γονείς τρίτεκνων οικογενειών

10%  

Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)

10%  

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα)

10%  

ΑΜΕΑ (ο ίδιος ο υποψήφιος ή τα τέκνα αυτού)

10%  

Σύμφωνα μετα από Α.Σ.Ε.Π. προβλεπόμενα δικαιολογητικά

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

7. Διδακτική Εμπειρία

(ανώτατο σύνολο 15 μόρια)

Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας:
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε επαγγελματική εργασία οποιασδήποτε μορφής, δεν δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως διδακτική εμπειρία.

Η διδακτική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την κτήση του πτυχίου αυτού.

Αξιολογείται η Διδακτική εμπειρία σε:
α) Τυπική εκπαίδευση Δημόσια ή Ιδιωτική (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και
β) Μη τυπική εκπαίδευση Δημόσια ή Ιδιωτική (Ι.Ε.Κ , Σ.Ε.Κ, Π.Σ.Ε.Κ, Κ.Ε.Κ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Δομές Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε Δήμους-Επιμελητήρια-Επαγγελματικούς Συλλόγους-Επαγγελματικές Ενώσεις-Νοσοκομεία κ.λ.π).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

• Διδακτική Εμπειρία σε ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΠΣΕΚ ανώτατο σύνολο μορίων 10μόρια.
(ένα (1) μόριο ανά 200 ώρες)

• Διδακτική Εμπειρία σε Α/θμια- Β/θμια- Γ/θμια ανώτατο σύνολο μορίων 05μόρια.
1. Γ/θμια (210 διδακτικές ώρες ανά έτος λαμβάνει 01 μόριο)
2. Β/θμια (650 διδακτικές ώρες ανά έτος λαμβάνει 01 μόριο )
3. Α/θμια (750 διδακτικές ώρες ανά έτος, για όλους τους εκπαιδευτικούς 0,5 μόρια ανά έτος)

• Διδακτική εμπειρία σε προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης (εκτός των ΙΕΚ) ανώτατο σύνολο 05μόρια.
(01 μόριο ανά διακόσιες πενήντα (250) ώρες).

Σημείωση:
Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας η οποία δηλώνεται πρέπει να αναφέρονται σαφώς:

• Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης).

• Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας εφ’ όσον πρόκειται για ωρομίσθιους ή το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εφόσον πρόκειται για αναπληρωτές.

• Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα του εκπαιδευτικού, με την οποία πραγματοποίησε τη διδασκαλία.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δε δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δε λαμβάνονται υπόψη, κατά συνέπεια δεν πρέπει να υποβληθούν.

8. Επαγγελματική Εμπειρία

(ανώτατο σύνολο 10 μόρια, ένα (1) μόριο ανά έτος)

Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας: Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής, δεν δηλώνονται και δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία παρά μόνον ως διδακτική.

Η επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση αυτού.

Αναλυτικά:

8α. Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, θα πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.

Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από της πρακτικής άσκησης, δεν δηλώνονται και δεν λαμβάνονται υπόψη.

8β. Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

8.β1. Μισθωτοί στον Ιδιωτικό Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Οι βεβαιώσεις αυτές δηλώνονται και γίνονται αποδεκτές:

Ι. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας, ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια. Ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 01/01/2002 θα πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ.

ΙΙ. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλε/αν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν δηλώνονται και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις

ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π., εκτός αν ζητηθούν από την Υπηρεσία.

8.β2. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία και να αξιολογηθούν θα πρέπει να διαθέτουν:

Ι. Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

ΙΙ. Φωτοτυπίες ή αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή των εντύπων Ε1, και υποχρεωτικά των εντύπων Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία.

ΙΙΙ. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος.
8.β3. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και αξιολογείται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

Ι. Βεβαίωση εργοδότη συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΙΙ. Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

9. Επιπλέον Δικαιολογητικά όπου απαιτείται

• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 όπου θα αναγράφεται το κείμενο: «Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην αίτησή μου καθώς και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που υποβάλλω ή έχω υποβάλλει στην Υπηρεσία σας, συνενώ στο να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγησή μου ως ωρομίσθιος εκπαιδευτής των ΙΕΚ ΟΑΕΔ, προκειμένου να συνταχθούν και να αναρτηθούν οι σχετικοί αξιολογικοί πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά και να ειδοποιηθώ σχετικά σε ενδεχόμενη πρόσληψή μου».

• Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (εφόσον δεν έχει υποβληθεί ή έχει εκδοθεί νέα).

• Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.

• Βεβαίωση ανεργίας προσκομίζει όποιος εκ των υποψηφίων δηλώνει άνεργος. Η ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωση Ανεργίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

• Αντίγραφο του εντύπου Ε1, στο οποίο αναγράφονται τα προστατευόμενα τέκνα (εφόσον υπάρχουν).

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.

• Για την ένταξη στην κατηγορία Αμεα: Ιατρική γνωμάτευση με απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Ν.2643 της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας με βάσει του οποίου εντάσσεται στην κατηγορία ΑμεΑ.

• Για την ένταξη στον πίνακα των υποψηφίων του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε από το ν.3552/2007, θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ή να αποστείλουν αντίστοιχες βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας, οι οποίες πιστοποιούν τη διδασκαλία μαθημάτων στις Σχολές ΟΑΕΔ όπως περιγράφεται στο ν.2190/94.

Διευκρινίζουμε ότι η ευεργετική διάταξη του ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε από το ν.3552/2007, εφαρμόζεται στα πλαίσια του κλάδου και της ειδικότητας στην οποία ανήκε ο/η υποψήφιος/α.

• Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35797/4-4-12 Υπουργική Απόφαση, όπως: ΠΕ14.04.02 Γεωπόνοι Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36.03 Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ18.36.01 Διατροφής και Τεχνολογίας, ΠΕ18.36.02 Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕ01.46 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.27 Ζαχαροπλάστες, ΔΕ01.29 Αρτοποιοί-Ζαχαροπλάστες, ΤΕ01.49 Μάγειροι, ΔΕ01.31 Μαγείρων, ΤΕ01.19 Κομμωτικής, ΔΕ01.17 Κομμωτικής, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΤΕ01.20 Αισθητικής, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτής να το διαθέτει και να το υποβάλει κατά την πρόσληψή του.

10. Επισημάνσεις

• Στην ηλεκτρονική αίτηση ο κλάδος, η ειδικότητα ή το πτυχίο, καταχωρούνται σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη.

ΠΕ (Είναι οι απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ)

ΤΕ (Είναι οι Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου)

ΔΕ (Είναι οι Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, οι Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ και ΕΠΑ.Σ)

ΔΕ.ΕΤ (Είναι οι εμπειροτεχνίες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85 Γυμνάσιο/Λύκειο, και με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία).

• Υποψήφιος που διαθέτει ένα πτυχίο με το οποίο δύναται να ενταχθεί σε δύο διαφορετικούς κλάδους, θα πρέπει να υποβάλει δύο αιτήσεις και να επισυνάψει δικαιολογητικά και προϋπηρεσίες που αντιστοιχούν σε κάθε αίτηση ξεχωριστά. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους αποστέλλονται στον ίδιο φάκελο, με την αναγραφή πάνω σε αυτόν των δύο αντίστοιχων ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων των αιτήσεων.

• Επισημαίνεται ότι η πρόσληψη γίνεται σε έναν και μόνο κλάδο.

• Υποψήφιος που κατέχει β΄ πτυχίο, για να αξιολογηθεί και σε άλλη ειδικότητα, θα υποβάλει ξεχωριστή αίτηση (με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά και τις προϋπηρεσίες που αφορούν στην συγκεκριμένη ειδικότητα) στην ίδια Περιφέρεια για την Αττική ή στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα που θα υποβάλει για το α΄ πτυχίο.

• Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι Ξένων Γλωσσών, για να μοριοδοτηθούν, σε ξένη γλώσσα, πρέπει να κατέχουν άλλη ξένη γλώσσα από αυτή του πτυχίου τους.

• Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι των κλάδων Πληροφορικής, μοριοδοτούνται μόνο για το βασικό τίτλο Σπουδών τους και όχι για γνώσεις χειρισμού Η/Υ ως επιπλέον προσόν.

• Η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση δηλώνεται μόνο ως διδακτική και όχι ως επαγγελματική εμπειρία.

• Κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον:

α) Δεν έχει αποσταλεί εμπρόθεσμα σε φάκελο από τον υποψήφιο (σύμφωνα με την παρούσα) στο ΙΕΚ 1ης προτίμησής του.

β) αποκτήθηκε μετά την υποβολή της αίτησής του.

• Όλοι οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεχνιτών πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του Ν.1566/85 Γυμνάσιο/Λύκειο και να έχουν τριετή επαγγελματική προϋπηρεσία (μοριοδοτείται εμπειρία πέραν των τριών ετών με ένα (1) μόριο ανά έτος και μέγιστο αριθμό μορίων τα δέκα (10) μόρια.

• Τα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας, σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής από τα όργανα Διοίκησής της.

• Η Διοίκηση του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση ή να μεταβάλει τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ενός ωρομισθίου, οποτεδήποτε στη διάρκεια του έτους κατάρτισης, χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, εάν υπάρξουν αντίστοιχα μεταβολές στις διδακτικές ανάγκες του Σχολείου.

• Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που, α) δεν δημιουργηθούν κάποια από τα προκηρυσσόμενα τμήματα ή β) οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες καλύπτονται από το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού, ο ΟΑΕΔ δε θα προβεί σε πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων. Κατόπιν αυτού, ενδέχεται να μην γίνουν προσλήψεις σε κάποιους από τους προκηρυσσόμενους κλάδους, ειδικότητες ή πτυχία.

• Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το άρθρο 27 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.3552/2007.

• Ανώτατο συνολικό όριο ανάθεσης διδακτικών ωρών ορίζεται:

α) Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά σε όλες τις δομές της μη τυπικής Εκπαίδευσης της χώρας Δημόσιας και Ιδιωτικής.

β) Για τους έχοντες πλήρη απασχόληση στον Ιδιωτικό τομέα καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι έξι (6) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής Εκπαίδευσης της χώρας Δημόσιας και Ιδιωτικής.

γ) Οι συνταξιούχοι και οι έχοντες πλήρη απασχόληση στο Δημόσιο τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ.[σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007)], κατατάσσονται σε ξεχωριστό πίνακα και δύνανται να λάβουν έως έξι (6) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας Δημόσιας και Ιδιωτικής, έπονται των ιδιωτών και προσλαμβάνονται μετά την εξάντληση των πινάκων κατάταξης των τελευταίων (Πιστοποιημένων & μη Πιστοποιημένων). Οι Αναπληρωτές με πλήρες διδακτικό ωράριο θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, έπονται των ιδιωτών και εμπίπτουν στον πίνακα των Δημοσίων Υπαλλήλων, προσλαμβάνονται δε σύμφωνα με τη σειρά μορίων που κατέχουν στον πίνακα αυτό.

δ) Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας Δημόσιας και Ιδιωτικής.

• Κάθε ωρομίσθιος εκπαιδευτής, πριν την πρόσληψή του, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνει αναλυτικά το εργασιακό του καθεστώς. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στην εργασιακή του κατάσταση, οφείλει άμεσα να ενημερώσει αναλυτικά, με νέα υπεύθυνη δήλωση, την/τις εκπαιδευτική/κες μονάδα/δες ΟΑΕΔ όπου εργάζεται, για το νέο εργασιακό του/της καθεστώς. Παρόμοια υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης.

• Με βάση τους Αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και των αναγκών των ΙΕΚ σε διδακτικές
ώρες, πραγματοποιείται η επιλογή και κατανομή των εκπαιδευτών ανά κλάδο και
ειδικότητα στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ.

• Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και είτε έχουν εξαντληθεί όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, είτε δεν υπήρξαν υποψήφιοι για κάποιες ειδικότητες, ο ΟΑΕΔ δύναται να προλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με απευθείας πρόσληψη. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα υπουργική Απόφαση και τη σχετική προκήρυξη του Οργανισμού.

• Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης εκπαιδευτών ξένης γλώσσας, στα μαθήματα «ξένης γλώσσας» μπορούν να διδάξουν σε δεύτερη ανάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας α) κάτοχοι πτυχίου Γ2, και β) κάτοχοι βασικού ή μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου, αγγλόφωνου ή άλλης γλώσσας, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

• Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης εκπαιδευτών οι οποίοι κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών ελληνικών πανεπιστημίων ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιστοποιητικό ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ νυν ΔΟΑΤΑΠ, τον ΟΕΕΚ, τον ΕΟΠΠ νυν ΕΟΠΠΕΠ, μπορούν να διδάξουν με απευθείας πρόσληψη, εκπαιδευτές οι οποίοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (π.χ. οδηγίες 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ, 99/42/ΕΟΚ, Τομεακές οδηγίες κ.λ.π.).

• Εάν υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα τα οποία τεκμηριωμένα δε δύνανται να διεξαχθούν στις Σχολικές Μονάδες του ΟΑΕΔ, παρά μόνο σε εξωτερικά εργαστήρια ο εκπαιδευτής του εργαστηριακού μαθήματος, δύναται να επιλέγεται κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης, από την επιχείρηση, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το εργαστήριο. Ο εν λόγω εκπαιδευτής δύναται να διδάξει εργαστηριακό μάθημα σε Α΄ ή Β΄ ανάθεση, εφόσον έχει υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική προκήρυξη.

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας, η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να εγκρίνει την ανάθεση έως και δύο (2) διδακτικών ωρών επιπλέον των διδακτικών ωρών που περιγράφονται στην υποπαράγραφο «Ανώτατο συνολικό όριο ανάθεσης διδακτικών ωρών ορίζεται» προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

11. Αποκλεισμός από τη Διαδικασία Επιλογής

11 .1) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών υποψήφιος/α , ο/η οποίος/α :

 • Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
 • Δεν έχει υποβάλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών τα οποία είναι πιστά αντίγραφα των τίτλων τους οποίους νομίμως κατέχει.
 • Δεν έχει υποβάλει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.).
 • Δεν έχει υποβάλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (εφόσον δεν έχει υποβληθεί ή έχει εκδοθεί νέα).
 • Υποβάλει εκπρόθεσμη αίτηση.
 • Υποβάλει εκπρόθεσμα φάκελο δικαιολογητικών.

11 .2) Αποκλείεται, για το επόμενο σχολικό έτος από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών, υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α έχει:

Α. Αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Σε περίπτωση που η αποχώρηση εκπαιδευτή οφείλεται στην πρόσληψή του ως αναπληρωτή εκπαιδευτικού στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με πλήρη απασχόληση, μεταπίπτει στον πίνακα των δημοσίων υπαλλήλων, καταλαμβάνοντας στον πίνακα αυτό τη θέση η οποία αντιστοιχεί στα μόρια τα οποία κατέχει.
Εξαιρούνται όσοι/ες αποχωρούν λόγω κύησης-λοχείας, ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή συγγενών Α΄ βαθμού και σε περίπτωση παρακολούθησης παιδαγωγικού ή μεταπτυχιακών σπουδών.

Β. Έχει αξιολογηθεί από τον/την Διευθυντή/τρια Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ως ακατάλληλος/η, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον ΟΑΕΔ διδακτική του απασχόληση και συνίσταται σε εκπαιδευτική ή παιδαγωγική ανεπάρκεια ή ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο/Η Διευθυντής/τρια αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για να προχωρήσει στην αρνητική αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τεκμηριωμένη έκθεση του/της Διευθυντή/τριας της Εκπαιδευτικής Μονάδας, στην οποία ο ωρομίσθιος υπηρετούσε.

Γ. Έχει αναλάβει διδακτικό ωράριο στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ το οποίο:

1. προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει αναλάβει σε άλλες δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο των είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως.

2. προστιθέμενο στο διδακτικό ωράριο που έχει αναλάβει στις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας, υπερβαίνει περισσότερο από έξι (6) διδακτικές ώρες, το μέγιστο επιτρεπόμενο διδακτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από τον αποκλεισμό του εκπαιδευτικού για το επόμενο σχολικό έτος, μηδενίζονται οι ώρες που είχε αναλάβει στις εκπαιδευτικές Μονάδες του Οργανισμού το τρέχον σχολικό έτος ή έτος κατάρτισης.

Δ. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαπιστώσει αλλαγή της εργασιακής σχέσης ενός ωρομισθίου εκπαιδευτή, η οποία δεν έχει δηλωθεί στη Διεύθυνση της εκπαιδευτικής Μονάδας όπου εργάζεται, διακόπτεται αυτοδίκαια η εργασιακή του σχέση με τον ΟΑΕΔ και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής στις εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ για το επόμενο σχολικό έτος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, η Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ακολουθεί τις νόμιμες, προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες περί δίωξης ποινικών αδικημάτων.

11.3) Δεν προσλαμβάνεται για το τρέχον έτος κατάρτισης, υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν προσέλθει να αναλάβει διδακτικό έργο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα που αποδεδειγμένα καλείται από τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή από τη Διεύθυνση του αντίστοιχου ΙΕΚ ΟΑΕΔ.

11.4) Η Διοίκηση του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας διαπιστωθεί ανακρίβεια μεταξύ των δηλωθέντων στην ηλεκτρονική αίτηση και των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τον υποψήφιο να:

α) αποκλείσει τον υποψήφιο από τη διαδικασία επιλογής

β) διακόψει τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχει υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού και του ιδίου, στην περίπτωση που αυτός έχει ήδη προσληφθεί.

γ) αποκλείσει τον υποψήφιο από τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την πρόσληψή του, ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικούς στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και τα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ, για το επόμενο έτος Κατάρτισης.

Οι ως άνω περιπτώσεις διαβιβάζονται στην αντίστοιχη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειμένου να εξετασθούν πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης από τη Διοίκηση του Οργανισμού.

Το έργο των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών ολοκληρώνεται με το πέρας του κάθε σχολικού έτους.

12. Πίνακες Αξιολόγησης

Η Διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών των υποψηφίων, πραγματοποιείται από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με Απόφαση της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ..

Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ελέγχουν την υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων, διασταυρώνουν τα δηλωθέντα δικαιολογητικά και καταχωρούν τις συνημμένες με την αίτηση προϋπηρεσίες τους.

Συντάσσουν Αρχικούς Πίνακες Αξιολόγησης, Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών ανά Εκπαιδευτική Μονάδα Ι.Ε.Κ., κατά κλάδο, ειδικότητα / πτυχίο και σειρά αξιολόγησης, με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος. Συντάσσουν επίσης, Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε έναν υποψήφιο.

Αναλυτικά συντάσσονται Πίνακες Αξιολόγησης ως εξής:

1. Πίνακες Αξιολόγησης ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΔΕ.ΕΤ., των υποψηφίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2190/94 και κατά τη διάρκεια των προσλήψεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού (Πιστοποιημένων/Μη Πιστοποιημένων).

2. Πίνακες Αξιολόγησης ιδιωτών ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΔΕ.ΕΤ (Πιστοποιημένων/Μη Πιστοποιημένων).

3. Πίνακες Αξιολόγησης Δημόσιων Υπάλληλων/Συνταξιούχων ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΔΕ.ΕΤ (Πιστοποιημένων/Μη Πιστοποιημένων).

4. Πίνακες Αποκλεισμένων ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΔΕ.ΕΤ (Πιστοποιημένων/Μη Πιστοποιημένων).

Για κάθε κατηγορία των παραπάνω πινάκων συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες των πιστοποιημένων εκπαιδευτών σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του Ν. 4186/2013/Α΄193 και της υπ΄ αριθμ. ΓΠ/20082/2012 (ΦΕΚ 2844/Β΄/ 23-10-2012) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/Α΄193.

Οι υποψήφιοι των Πινάκων Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων (Πιστοποιημένων/Μη Πιστοποιημένων), προσλαμβάνονται εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω πινάκων (Πιστοποιημένων/Μη Πιστοποιημένων).

Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών συγκρίνονται και συνεκτιμώνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής, ανά αξιολογικό πίνακα και ανά ειδικότητα, τα εξής: α) μήνες ανεργίας, β) βαθμός πτυχίου.

12.α Κλάδοι ΠΕ & ΤΕ

Καταρτίζονται πίνακες υποψηφίων κατά κλάδο και ειδικότητα και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται βιβλιάριο υγείας, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί το σχετικό φωτοαντίγραφο κατά την πρόσληψη.

12.β Κλάδοι ΔΕ

Υποψήφιος/α κατηγορίας του κλάδου ΔΕ εμπειροτεχνιτών για να δύναται να υποβάλει αίτηση και να αξιολογηθεί στα Ι.Ε.Κ. ΟΑΕΔ., πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) χρόνων (η οποία δεν μοριοδοτείται) και να έχει περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν.1566/85 Γυμνάσιο/Λύκειο.

Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται βιβλιάριο υγείας, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί σχετικό φωτοαντίγραφο κατά την πρόσληψη.

Επισήμανση:
Τα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία διδάσκονται από ειδικότητες διαφορετικών κλάδων ΠΕ και ΤΕ, προσλαμβάνεται ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια μεταξύ των δύο κλάδων.

Από τον πίνακα του κλάδου ΔΕ01.17 Κομμωτικής, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί από τον πίνακα του κλάδου ΤΕ01.19 Κομμωτικής. Η πρόσληψη στις ειδικότητες Τεχνιτών Νυχιών, Φωτογραφίας, Δερματοστιξίας και Μουσικής γίνεται από τον ανώτερο κλάδο. 23

Υποψήφιοι που εργάζονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα για την πρόσληψή τους, υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκτός ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος κατάρτισης 2018-2019 και θα αφορούν κάθε ένα από τα παρακάτω Ι.Ε.Κ. της Περιφέρειας Αττικής ή τα Ι.Ε.Κ. μίας και μόνο Περιφερειακής Ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα.

13. Αποτελέσματα και Ενστάσεις

Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδουν στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τους συγκεντρωτικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτών και τον Πίνακα Αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και τους αποστέλλει στις Εκπαιδευτικές Μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές. Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται και για το δικαίωμα υποβολής ένστασης, κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.

Η ένσταση υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς (μέσα στην οριζόμενη προθεσμία) με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς από τον υποψήφιο, υπόψη της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , στις παρακάτω Διευθύνσεις:

1. Για τις Εκπ/κές Μονάδες της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων: Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων, Δ/νση : Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56, τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989704.

2. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου: Στο Ι.Ε.Κ. Πάτρας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 89, Ρίο Τ.Κ. 26500, τηλ. 2610– 966904, 2610-966908.

3. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης: Στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης, Δ/νση : Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο , Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 2810-263089.

4. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας: Στο Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560, 24410-71561.

5. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου: Στο Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου, Δ/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, τηλ. 26510-40858, 26510-48062.

6. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Στο Ι.Ε.Κ. Καβάλας, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση : Περιγιάλι 2 Καβάλας, Τ.Κ. 65201- Τ.Θ 1326, τηλ. 2510 – 228834, 2510-231166.

7. Για τις Εκπ/κές Μονάδες των Περ/κών Ενοτήτων της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας: Στο Ι.Ε.Κ. Ωραιοκάστρου, υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 2310-694612.

Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των Πινάκων Κατάταξης για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει:

 • Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
 • Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), τον κλάδο και την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος/α, το ΙΕΚ 1ης προτίμησης που αιτήθηκε να αξιολογηθεί, τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής του.

Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και παραδίδονται ή αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης με τη σειρά της, αποστέλλει τους πίνακες αυτούς στους Διευθυντές των αντίστοιχων Εκπαιδευτικών Μονάδων, προκειμένου να αναρτηθούν στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα