Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Επιτράπεζιας Αντισφαίρισης 2018 (ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ) 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.36398/Δ5/02-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : X. Αγγελή - X. Καλτσά
Τηλέφωνο : 210-3443090 - 210-3443012
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
physea(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Eπιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ) Λυκείων σχ. έτους 2017-2018 »

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το υπ. αριθμ. 203913/Δ5/23.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχoλείων Πρωτοβάθμιας &Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»,
3.Το υπ. αριθμ. 12669/Δ5/25.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτος 2017-2018»,
4. Το υπ. αριθμ. 13996/Δ5/26.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτος 2017-2018»,
5. Το υπ. αριθμ.23076/Δ5/9.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. &ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018»,
6. Τα υπ. αρ. 183235/27.10.2017,16274/31.1.2018 & 26068/14.2.2018 έγγραφα της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και
7. Το αίτημα της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Αχαΐας για την ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Λυκείων σχ. έτους 2017-2018.

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ. )της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.).

Ημερομηνίες διεξαγωγής ορίζονται η 14η και η 15η Μαρτίου 2018 και τόπος διεξαγωγής το ΠΕΑΚ Πάτρας, Κλειστό Γήπεδο "Κουκούλι" - Πατρών Κλάους, Πάτρα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001 και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1α. Για μαθητές/τριες .
Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα πρέπει να αναγραφεί και να συμπληρωθεί από τον ιατρό ότι, ο/η μαθητής /τρια μπορεί να συμμετάσχει στους Πανελλήνιους αγώνες Λυκείων . Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα και μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και μονο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου δύναται και από παιδίατρο.

1β. Για μαθητές/τριες-αθλητές/τριες με έγκυρο δελτίο από την οικεία ομοσπονδία.
Δελτίο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. το οποίο υποχρεούνται να το προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας .

2. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9), η οποία θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώσει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ομαδικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 3).

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι μαθητές/τριες- πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2 &υπόδειγμα 3) στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) μέχρι την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά στη στήλη του αγωνίσματος εκτός από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της οικείας Ομοσπονδίας που κατέχουν οι μαθητές/τριες- αθλητές/τριες.

Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Αχαΐας .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
  •Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου ( Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
• Οι Σχολικές μονάδες για οποιoδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Ομαδικό μαθητών-Ομαδικό μαθητριών-Απλό μαθητών- Απλό Μαθητριών.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1. Απλό Αγώνισμα

• Στους αγώνες του απλού μαθητών/τριών θα ισχύσει το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ), σε ταμπλό των 4,8,16,32 κ.ο.κ. ανάλογα με τη συμμετοχή και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, δηλαδή με το σύστημα «ο καλύτερος των πέντε (5) σετ», (τρία (3) νικηφόρα), με μικρό τελικό και κατάταξη 1,2,3,4.

• Στο ταμπλό θα γίνει τοποθέτηση αξιολογημένων αθλητών - αθλητριών με βάση τον ισχύοντα πίνακα αξιολόγησης Ανδρών-Γυναικών της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα συμπληρωθούν με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Εσωτερικών διοργανώσεων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Θα γίνει προσπάθεια μαθητές/τριες του ίδιου νομού και του ίδιου σχολείου να κληρωθούν όσο το δυνατόν πιο μακριά, έτσι ώστε να μην συναντηθούν πριν τους τελευταίους γύρους των αγώνων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε υποχρεωτικά δεν θα συναντηθούν στον 1ο αγώνα.

2. Ομαδικό Αγώνισμα

• Στους αγώνες του ΟΜΑΔΙΚΟΥ μετέχει σχολική ομάδα με (4) μαθητές και (4) μαθήτριες από το ίδιο σχολείο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συγκροτήσουν τις σχολικές ομάδες Επιτραπέζιας αντισφαίρισης δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο απλό ατομικό αγώνισμα.
Θα ισχύσει το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ), σε ταμπλό των 4,8,16,32 κ.ο.κ., ανάλογα με τις συμμετοχές κα πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος.

• Όλοι οι αγώνες θα γίνουν με το σύστημα του καλύτερου των επτά (7) αγώνων ως εξής:
A-Y
B-X
C-Z
ΔΙΠΛΟ
A-X
C-Y
B-Z

• Κάθε ομάδα επιλέγει με κλήρωση το A, B, C ή το X, Y, Z και αντιστοιχεί στους μαθητές/τριες της ένα γράμμα. Ο τέταρτος μαθητής/τρια μετέχει στο ΔΙΠΛΟ, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα κατακτήσει πρώτη τέσσερις (4) νίκες. Οι ατομικοί αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα «ο καλύτερος των πέντε (5) σετ», BEST OF FIVE-τρία (3) νικηφόρα".

Σημείωση:
Οι αγώνες αυτοί θα αναδείξουν τις ομάδες των Σχολείων (αγώνισμα Ομαδικού) που θα αντιπροσωπεύσουν τη χώρα μας, στους Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, που διοργανώνονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.) για το σχολικό έτος 2017-2018. Οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην La Valetta της Μάλτας από 08/4/2018 έως και 14/04/2018.
Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα από τα δύο αγωνίσματα ή μόνο στο Απλό αγώνισμα ή μόνο στο Ομαδικό αγώνισμα.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ισχύοντα περί μετεγγραφών στην παρ. 12.2 στο άρθρο 12 της υπ΄αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα οποία αφορούν και τα Ομαδικά αγωνίσματα των Ατομικών αθλημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.- www.httf.gr- μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης των ομίλων.

• Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - ώρα 9:30 π.μ.: Ομαδικό μαθητών/τριών προκριματικοί και τελικοί-Απλό μαθητών/τριών προκριματικά.

• Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ : Απλό μαθητών/τριών προκριματικοί και τελικοί.

Το Γενικό πρόγραμμα των αγώνων ενδέχεται να διαμορφωθεί με μικρές αποκλείσεις. Οι όποιες αλλαγές θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.httf.gr και από τον λογαριασμό της https://www.facebook.com/efoepa/

ΚΛΗΡΩΣΗ

Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 13 Μαρτίου, στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α (ΠΑΜΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ είσοδος από οδό ΡΙΤΣΟΥ) στην Πάτρα και ώρα 13.00. Οι κληρώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. - www.httf.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. (ΠΑΜΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ είσοδος από οδό ΡΙΤΣΟΥ) στην Πάτρα Τρίτη 13 Μαρτίου και ώρα 14.00.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα (απαγορεύεται το λευκό χρώμα στις αγωνιστικές φανέλες και τα αγωνιστικά σορτς, υποχρεωτικά τα αθλητικά παπούτσια). Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς /Κηδεμόνες.

2. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες .

3. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

4. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση