edu.klimaka.gr

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας «Γεώργιος Μέγας»

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας «Γεώργιος Μέγας, 1893-1976» Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

Αρ.Πρωτ.Φ15/50801/Δ2/28-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε - ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες: Β. Τζιντάνου (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνα:
210 344 3272
210 344 3023
210 344 2212

ΘΕΜΑ: Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας «Γεώργιος Μέγας, 1893-1976»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 37915/Δ2/6-3-2018 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 10/01-03-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η διενέργεια του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Λαογραφίας που προτείνεται από την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και αφορά εργασίες που έχουν γίνει στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Ο διαγωνισμός, είναι αφιερωμένος στον λαογράφο Γεώργιο Μέγα, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Π/θμιας και της Δ/θμιας Εκπ/σης και συμβάλλει στην αξιοποίηση και των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και της ευέλικτης ζώνης.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, χωρίς κόστος για το Δημόσιο και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/ προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών η 30η Ιουνίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.laographiki.gr .Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 36 33 110.

Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας

Η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία (έτος ιδρύσεως 1909), εκτιμώντας τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σχετικά με την εφαρμοσμένη λαογραφική έρευνα στα σχολεία και επιθυμώντας να ενισχύσει και να διευρύνει περισσότερο ανάλογες δράσεις, προκηρύσσει από το σχολικό έτος 201 7-2018 Ετήσιο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λαογραφίας για εργασίες που εκπονούνται στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, με αντικείμενο λαογραφικό θέμα, όπως λαϊκή λογοτεχνία (παραμύθια, μύθοι, δημοτικά τραγούδια, παροιμίες, αινίγματα, παραδόσεις, αφηγήσεις ζωής) , ήθη και έθιμα του εορτολογίου και του κύκλου της ζωής , άλλες δραστηριότητες, λαϊκή τέχνη , στο χωριό ή και την πόλη.

Οι διακρίσεις θα είναι τιμητικές βραβεύσεις και θα αφορούν τη σύνταξη λαογραφικής μελέτης, την καταγραφή και την έρευνα ποικίλων όψεων του λαϊκού πολιτισμού, τις επιβιώσεις και τους μετασχηματισμούς του στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, τις συγκριτικές παρατηρήσεις με ανάλογα φαινόμενα άλλων λαών με έμφαση στην ανάδειξη της σημασίας της παράδοσης στο σύγχρονο κόσμο.

Ο διαγωνισμός θα είναι αφιερωμένος στον λαογράφο Γεώργιο Μέγα (Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας «Γεώργιος Μέγας, 1893-1976»).

Οι όροι για την υποβολή των εργασιών είναι οι κάτωθι:

Α. Είναι εργασίες που έχουν γίνει στα σχολεία το προηγούμενο σχολικό έτος (2017-2018).

Β. Στις υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία:

εκπαιδευτική περιφέρεια, σχολείο , τάξη και τμήματα, υπεύθυνος/οι έρευνας, τα ονόματα των εκπαιδευτικών και μαθητών, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα των σχολείων, ταχ. διεύθυνση, email κ.λπ.).

Θα ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του Προγράμματος:

αντικείμενο , σκοπός, στόχοι, στάδια και τρόποι πραγματοποίησης (πιθανώς και κάποια επιτόπια έρευνα), εκπαιδευτικό υλικό -πηγές, βιβλιογραφία- , αξιολόγηση (φύλλα εργασιών, εκπαιδευτικές δραστηριότητες), αποτελέσματα.

Γ. Οι εργασίες είναι δακτυλογραφημένες σε γραμματοσειρά TimesNewRoman, μέγεθος 12, μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση και σε ηλεκτρονική μορφή (σε ψηφιακό αρχείο Παραρτήματος κατατίθενται οι εργασίες των μαθητών , φωτογραφίες από δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Προγράμματος) στην ηλεκτρονική διεύθυνση laographiki(ΣΤΟ)gmail.com)

Δ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών η 30'1 Ιουνίου 2018.

Ε. Θα απονέμονται τρία βραβεία Α ', Β , Γ' και σε όλους θα δίνεται Βεβαίωση Συμμετοχής κατά βαθμίδα εκπαίδευσης (Α/θμια, Β/θμια). Στα βραβευμένα σχολεία θα δίνονται τόμοι της επετηρίδας της ΕΛΕ , Λαογραφία και των παραρτημάτων της.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Ηλεκτρονικά θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα και τα σχολεία που θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνεται στη διάρκεια τελετής μέχρι το τέλος του έτους .

Η Επιτροπή για τις βραβεύσεις αποτελείται από τους:

  • Βασίλη Δ . Αναγνωστόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Ρέα Κακάμπουρα Επίκουρη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού , Διδάκτορα Κοινωνικής Λαογραφίας, Πρόεδρο Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας
  • Κωνσταντίνο Μαλαφάντη, Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας
  • Τασούλα Τσιλιμένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Πpόεδρος της Ε.Λ.Ε.
Μιχαήλ Γ. Μερακλής

Σχετικά Άρθρα