edu.klimaka.gr

6ος Μαθητικός Διαγωνισμός Μουσείου Ιστορίας ΕΚΠΑ 2021-2022

 6ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/172129/Δ2/31-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.245 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (E.A.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του 6ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών-1821-2021:Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία στην καλλιέργεια της γνώσης. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο νεοσύστατο κράτος» από το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για μαθητές/-τριες Δ.Ε. - σχ. έτος 2021-2022.
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 162232/Δ2/13-12-2021 και 165837/Δ2/17-12-2021 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 25-05-2021 αίτηση του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στην από 13-12-2021 αίτηση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, κ.Δημόπουλου, αναφορικά με αίτημα έγκρισης διεξαγωγής μαθητικού διαγωνισμού του εν λόγω Μουσείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 66/09-12-2021 καθώς και το 68/16-12-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 6ο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών-1821-2021:Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία στην καλλιέργεια της γνώσης. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο νεοσύστατο κράτος», ο οποίος διοργανώνεται από το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για μαθητές/-τριες Δ.Ε. της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-2022, και θα διεξαχθεί είτε με φυσική παρουσία είτε σε διαδικτυακή μορφή.

Ο μαθητικός διαγωνισμός αποτελεί μια συμμετοχική δράση του Μουσείου Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο τον ευρύτερο διάλογο μεταξύ του Πανεπιστημίου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με αφορμή τον διαγωνισμό, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με δημιουργικό τρόπο, με δύο πανεπιστημιακές συλλογές, αλλά και με το ιστορικό κτήριο στο οποίο εκκίνησε για πρώτη φορά η ανώτατη εκπαίδευση στη νεότερη Ελλάδα (1837).

Παράλληλα, θα γνωρίσουν και θα συζητήσουν για την Επανάσταση του 1821 μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, εκείνο της σύνδεσής της με την ανώτατη εκπαίδευση και της διατήρησης της μνήμης της μέσα από επετείους, εορτασμούς και μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Η απασχόληση των μαθητών και μαθητριών εντός ωρολογίου προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του Διαγωνισμού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική χρήση των έργων των μαθητών και μαθητριών.
 8. Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Συνημμένα: 2 ηλεκτρονικά αρχεία

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 

 


Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Θόλου 5, Πλάκα, Τ.Κ. 105 56, Τηλ. 210 368 9500 – 10
e-mail: museum(ΣΤΟ)uoa.gr
www.historymuseum.uoa.gr

6ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2020-2022)
Τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών

Το Μουσείο Ιστορίας σε συνεργασία με τo Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνει τον 6ο Μαθητικό Διαγωνισμό για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο-λύκειο). Ειδικά για φέτος ο διαγωνισμός διεξάγεται είτε με φυσική παρουσία είτε σε διαδικτυακή μορφή και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των σχολείων της χώρας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

1821-2021
Θέμα: «Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία στην καλλιέργεια της γνώσης.
Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο νεοσύστατο κράτος»

Το θέμα του διαγωνισμού εμπνέεται από τον εορτασμό των 200 χρόνων (1821-2021) από την Ελληνική Επανάσταση και τον Αγώνα για την Ελευθερία των Ελλήνων.

Ήδη, από τα Επαναστατικά χρόνια υπήρξε έντονη συζήτηση και η σκέψη για τη δημι-ουργία του Πανεπιστημίου που κρίθηκε ως ο βασικός πυλώνας για την καλλιέργεια της γνώσης μετά την απελευθέρωση. Το διάστημα 1828-1831 κατά τη σύντομη διακυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια λειτούργησαν τα πρώτα αλληλοδιδακτικά σχολεία αλλά δεν προχώρησε η ικα-νοποίηση του αιτήματος για την ίδρυση Πανεπιστημίου. Το 1837, επτά χρόνια μετά την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1830) και τρία χρόνια από τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα (1834) ιδρύθηκε επί Όθωνα το πρώτο Πανεπιστήμιο της χώρας.

Το Μουσείο Ιστορίας σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ καλεί τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να αφουγκραστούν τα μηνύματα της εποχής και να αποδώσουν με τον δικό τους τρόπο τους συμβολισμούς της επετείου για τη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, οι δυο φορείς, επιδιώκουν να συνδέσουν τον Αγώνα για την ελευθερία με την επιθυμία για την καλλιέργεια της γνώσης και την Επανάσταση του 1821 με τις αξίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σκεπτικό-Βασικός στόχος

Ο μαθητικός διαγωνισμός αποτελεί μια συμμετοχική δράση του Μουσείου Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο τον ευρύτερο διάλογο μεταξύ του Πανεπιστημίου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με αφορμή τον διαγωνισμό, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με δημιουργικό τρόπο, με δύο πανεπιστημιακές συλλογές, αλλά και με το ιστορικό κτήριο στο οποίο εκκίνησε για πρώτη φορά η ανώτατη εκπαίδευση στη νεότερη Ελλάδα (1837). Παράλληλα, θα γνωρίσουν και θα συζητήσουν για την Επανάσταση του 1821 μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, εκείνο της σύνδεσής της με την ανώτατη εκπαίδευση και της διατήρησης της μνήμης της μέσα από επετείους, εορτασμούς και μαθήματα.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο ενότητες:

Ενότητα Α

Οι μαθητές καλούνται να καταθέσουν μια ερευνητικής αντίληψης εργασία γύρω από το θέμα του διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας οπτικό και αρχειακό υλικό από τις συλλογές του Μουσείου Ιστορίας και του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ (βλ. αναλυτική περιγραφή πιο κάτω).

Ενότητα Β

Αφού παρακολουθήσουν (είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά) μια σύντομη παρουσίαση για τον ρόλο των σύγχρονων Μουσείων και τις πρακτικές που ακολουθούν, οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν την εργασία της Ενότητας Α και να φανταστούν τη μορφή της στον χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τον εξοπλισμό που διαθέτει το Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ γι’ αυτό το σκοπό. Η παραπάνω πρόταση (περιοδικό έκθεμα) θα πρέπει να είναι φιλική και ελκυστική στον μη ειδικό επισκέπτη του Μουσείου και να περιλαμβάνει αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου Ιστορίας και του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ, καθώς και συνοδευτικό υλικό της δικής τους επιλογής, που να ανταποκρίνεται ωστόσο σε διαφορετικά στυλ μάθησης (βλ. αναλυτική περιγραφή πιο κάτω).

Η διαδικασία

Η ομάδα των μαθητών μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή τους παρακολουθούν (είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά) μια ζωντανή παρουσίαση αρχικά από το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την παρουσίαση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αντικείμενα από τη συλλογή του Μουσείου σχετίζονται με τον διαγωνισμό. Επίσης, οι μαθητές εξοικειώνονται με το έργο του μουσειολόγου /μουσειογράφου μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, ενώ τους δίνεται σχετική βιβλιογραφία και πρακτικές οδηγίες συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας και σχεδιασμού ενός περιοδικού εκθέματος.

Σε δεύτερη φάση, η ομάδα των μαθητών μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή τους παρακολουθούν (είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά) μια ζωντανή παρουσίαση από το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ. Κατά την παρουσίαση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αντικείμενα σχετίζονται με τον διαγωνισμό. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με το επιστημονικό προσωπικό του Αρχείου, να εξοικειωθούν με το έργο της αρχειοθέτησης, να λύσουν τις απορίες τους, ενώ τους δίνεται σχετικό πληροφοριακό υλικό και βιβλιογραφικές πηγές.

Προτεινόμενα εκθέματα του Μουσείου Ιστορίας του ΕΚΠΑ

 • Οι προσωπογραφίες των μελών της πρώτης Συγκλήτου του Οθώνειου Πανεπιστημίου,
 • αναμνηστικά από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του Οθώνειου Πανεπιστημίου (το πρώτο Μητρώο των Φοιτητών, η πρώτη σφραγίδα του Πανεπιστημίου, Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου, κλπ.),
 • προσωπογραφίες/φωτογραφίες των πρώτων καθηγητών του Πανεπιστημίου,
 • συγγράμματα των πρώτων χρόνων ίδρυσης του Πανεπιστημίου.

Προτεινόμενα εκθέματα του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ

 • έγγραφα από Αγωνιστές του 1821 που συνδέονται με την δημιουργία του Πανεπιστημίου,
 • τεκμήρια από εορτασμούς της επετείου της 25ης Μαρτίου και ιδιαίτερα από την Πεντηκονταετηρίδα της επετείου,
 • ποιητικοί διαγωνισμοί, λογοτεχνικά και θεατρικά έργα,
 • συγγράμματα, σημειώσεις που αφορούν την διδασκαλία της Ιστορίας,
 • τεκμήρια από την παρουσία και την δράση των φοιτητών τον 19ο αιώνα.

Στόχοι

 • Να αναλάβουν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενεργητικό ρόλο στο μουσείο,
 • να έρθουν σε επαφή με την πανεπιστημιακή κοινότητα, το διδακτικό προσωπικό και τις επιστημονικές συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • να συνεργαστούν ομαδικά με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους, αλλά και με εξειδικευμένους επιστήμονες του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ,
 • να εξοικειωθούν με την ερευνητική διαδικασία (πώς εντοπίζουμε, πώς αξιοποιούμε, πώς αξιολογούμε, πώς ερμηνεύουμε, πώς διασταυρώνουμε τις ιστορικές πηγές, πώς οργανώνουμε το ερευνητικό υλικό),
 • να κατανοήσουν τη σημασία της ακρίβειας στην έκφραση αλλά και την αξία της φαντασίας και της ευρηματικότητας για τη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης,
 • να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με το έργο του μουσειολόγου-μουσειογράφου και να εξοικειωθούν στην πράξη με τη μετάδοση της γνώσης μέσα από διαφορετικές επικοινωνιακές «αφηγήσεις» και τεχνικές,
 • να αποκτήσουν γνώσεις για την Επανάσταση του 1821 και την σύνδεσή της με την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα,
 • να κατανοήσουν ότι η γνώση και η μνήμη της Επανάστασης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις πολιτικές εξελίξεις κάθε εποχής.

Οδηγίες συμμετοχής και πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές συμμετοχές από ομάδες μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των τάξεων γυμνασίου – λυκείου όλων των σχολείων της χώρας στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας (project), ή άλλων δραστηριοτήτων μαθητικών ομάδων ή ομίλων, με τη συντονιστική φροντίδα των υπευθύνων εκπαιδευτικών των σχολείων (τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να προέρχονται και από διαφορετικά σχολεία).

Το δελτίο συμμετοχής που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.historymuseum.uoa.gr/ θα πρέπει να αποσταλεί το συντομότερο δυνατό στη διεύθυνση schoolsciencecompetition@uoa.gr για την καλύτερη οργάνωση των διαδικτυακών επισκέψεων των μαθητών στο Μουσείο Ιστορίας και το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ. Μετά την παραλαβή του δελτίου συμμετοχής θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή της κάθε ομάδας.

Ενότητα Α

Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν στοιχεία γύρω από τη θεματική του διαγωνισμού και τα μουσειακά / ιστορικά εκθέματα που έχουν επιλέξει. Μπορούν, για παράδειγμα, να τα περιγράψουν (υλικό, διαστάσεις, μέρη από τα οποία αποτελούνται, κατασκευαστής, χρονολογία κατασκευής), να αναζητήσουν πληροφορίες για το περιεχόμενο, τη χρήση και τη λειτουργία τους, τον τρόπο κατασκευής τους, την προέλευση και τον τρόπο απόκτησής τους από το μουσείο/το αρχείο. Στη συνέχεια, καλούνται να οργανώσουν και να συνθέσουν τα δεδομένα τους παραθέτοντας τη σχετική βιβλιογραφία.

Ενότητα Β

Οι μαθητές καλούνται:

- να επιμεληθούν την έρευνα τους και να την οργανώσουν σε ευσύνοπτες, εύληπτες, ελκυστικές λεζάντες για το ευρύ κοινό, οι οποίες θα συνοδεύουν τα εκθέματα που έχουν επιλέξει. Στόχος είναι να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του (μη ειδικού) επισκέπτη του μουσείου, χωρίς να τον κουράσουν ή να τον αποθαρρύνουν,

- να συμπληρώσουν την πρότασή τους με συνοδευτικό υλικό. Για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικό από τον χώρο της λογοτεχνίας και των τεχνών (λογοτεχνικά κείμενα, τραγούδια, ταινίες, θεατρικά έργα, εικαστικά έργα), φωτογραφίες, μαρτυρίες, συνεντεύξεις, σχέδια, να εκφράσουν ένα προσωπικό «σχόλιο» δικής τους έμπνευσης (για παράδειγμα να γράψουν ένα διήγημα, να δημιουργήσουν μια εικονογραφημένη ιστορία, ένα βίντεο, μια ιδιοκατασκευή, μια αφίσα),

- να λάβουν υπόψη τους τον διαθέσιμο εξοπλισμό του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών για το οποίο καλούνται να σχεδιάσουν το περιοδικό τους έκθεμα και να προτείνουν πρακτικές και ευφάνταστες λύσεις για τη διαμόρφωση του χώρου, την οργάνωση και τον γραφιστικό σχεδιασμό του υλικού τους.

Πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού

- Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους σε αυτόν. Επίσης, σημειώνεται ότι το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και βεβαιώνεται ότι θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

- Στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι καθηγητές του σχολείου κρίνουν πως μέρος της προετοιμασίας ή της εργασίας των μαθητών τους για τον διαγωνισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του ωρολογίου προγράμματος, οι ίδιοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, εφόσον τους ζητηθεί, να τεκμηριώσουν την πρόταση τους. Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώσουν, εφόσον τους ζητηθεί, ότι δεν επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Προδιαγραφές

Ενότητα Α

Η εργασία μπορεί να κατατεθεί σε αρχείο word ή pdf.

Αριθμός λέξεων: 1.000 - 2000 λέξεις (εκτός της βιβλιογραφίας).

Η εργασία δεν θα κριθεί με βάση την έκτασή της αλλά με βάση την πληρότητα, την πρωτοτυπία, την εγκυρότητα και τη σχετική συνοδευτική βιβλιογραφία.

Θα θεωρηθούν υποψήφια για βράβευση πρωτότυπα κείμενα και όχι κείμενα τα οποία αναπαράγονται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία και κριτική σκέψη από ηλεκτρονικές ή άλλες πηγές (π.χ. λεζάντες εκθεμάτων, wikipedia).

Ενότητα Β

Η πρόταση σχεδιασμού του περιοδικού εκθέματος δεν θα κριθεί με βάση την έκτασή της, το είδος ή τον αριθμό των ερμηνευτικών μέσων του Μουσείου Ιστορίας του ΕΚΠΑ (προθήκη, σταντ, τηλεόραση, τάμπλετ, διαδραστικός πίνακας, κ.α.) που διατίθεται για τις ανάγκες του διαγωνισμού, αλλά με βάση την εγκυρότητα, την πρωτοτυπία, την εύστοχη επιλογή διαθεματικών αφηγήσεων και γενικότερα την επι-κοινωνιακή της δύναμη. Αν χρησιμοποιηθεί βίντεο ή/και ηχητικό υλικό η μέγιστη διάρκειά τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15΄. Το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να είναι σε ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi.

Υποβολή

Οι προτάσεις των μαθητών (ενότητα Α΄ και ενότητα Β΄) θα πρέπει να αποσταλούν προς αξιολόγηση έως την 8η Απριλίου 2022 σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση schoolsciencecompetition@uoa.gr. (στην περίπτωση που περιλαμβάνεται κατασκευή, μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά φωτογραφία της).

Κριτική επιτροπή

Δημήτριος Καραδήμας (Πρόεδρος της επιτροπής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας)

Βαγγέλης Καραμανωλάκης (Επιστημονικός Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας)

Μαρία Ευθυμίου (Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού)

Ευάγγελος Παπούλιας (Δρ., Προϊστάμενος του Tμήματος Μουσείων και Ιστορικού Αρχείoυ του ΕΚΠΑ)

Χάιδω Μπάρκουλα (ΕΔΙΠ – Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ)

Φαίη Τσίτου (Δρ., Επιμελήτρια - Μουσειοπαιδαγωγός, Μουσείο Ιστορίας ΕΚΠΑ)

Ευγενία Χριστοπούλου (Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ)

Βραβεία

Πρώτο βραβείο:

 • Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για το σχολείο που εκπροσωπεί η βραβευθείσα ομάδα (χορηγός "Ελλάδα 2021").
 • Σετ της συλλεκτικής σειράς νομισμάτων του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", τα οποία αποτυπώνουν τον Φοίνικα και τη Δραχμή, τα πρώτα νομίσματα του Ελληνικού Κράτους (χορηγός "Ελλάδα 2021").
 • Το βιβλίο: Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1937) και η Ιστορία του. (Γαβρόγλου, Κ., Καραμανωλάκης, Β., Μπάρκουλα, Χ., Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2014).
 • Το δίτομο έργο: Ευεργέτες και Δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837-1982. (Μπαλή, Χ., Αντωνόπουλος, Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007).
 • Αναμνηστικά δώρα από την Εταιρία Αξιοποίησης του ΕΚΠΑ.

Δεύτερο βραβείο:

 • Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για το σχολείο που εκπροσωπεί η βραβευθείσα ομάδα (χορηγός "Ελλάδα 2021").
 • Σετ της συλλεκτικής σειράς νομισμάτων του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", τα οποία αποτυπώνουν τον Φοίνικα και τη Δραχμή, τα πρώτα νομίσματα του Ελληνικού Κράτους (χορηγός "Ελλάδα 2021").
 • Το βιβλίο: Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1937) και η Ιστορία του. (Γαβρόγλου, Κ., Καραμανωλάκης, Β., Μπάρκουλα, Χ., Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2014).
 • Το δίτομο έργο: Ευεργέτες και Δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837-1982. (Μπαλή, Χ., Αντωνόπουλος, Α., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007).
 • Αναμνηστικά δώρα από την Εταιρία Αξιοποίησης του ΕΚΠΑ.

Τρίτο βραβείο:

 • Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για το σχολείο που εκπροσωπεί η βραβευθείσα ομάδα (χορηγός "Ελλάδα 2021").
 • Σετ της συλλεκτικής σειράς νομισμάτων του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", τα οποία αποτυπώνουν τον Φοίνικα και τη Δραχμή, τα πρώτα νομίσματα του Ελληνικού Κράτους (χορηγός "Ελλάδα 2021").
 • Το βιβλίο: Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1937) και η Ιστορία του. (Γαβρόγλου, Κ., Καραμανωλάκης, Β., Μπάρκουλα, Χ., Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2014).
 • Αναμνηστικά δώρα από την Εταιρία Αξιοποίησης του ΕΚΠΑ.

Οι προτάσεις των περιοδικών εκθεμάτων των ομάδων που θα λάβουν τα δύο πρώτα βραβεία, θα υλοποιηθούν και θα εκτεθούν στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πρωτότυπα εκθέματα για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς/δανεισμού τους μπορούν να φωτογραφηθούν).

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα καθοδηγήσουν τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στον διαδικτυακό τόπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 8 Απριλίου 2022.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Μάιο του 2022.

Οργανωτική επιτροπή

Σωτηρία-Αλεξάνδρα Σακελλαρίου (Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του ΕΚΠΑ)

Ευάγγελος Παπούλιας (Προϊστάμενος του Tμήματος Μουσείων και Ιστορικού Αρχείoυ του ΕΚΠΑ)

Φαίη Τσίτου (Επιμελήτρια - Μουσειοπαιδαγωγός, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Σχετικά Άρθρα