Εγκύκλιος Αναπληρωτών για Μειονοτικά Σχολεία 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.821/56324/Η2/04-04-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Τσιτσιανοπούλου Ελένη
Τηλέφωνο : 210 3443154
FAX : 210-3442299

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση προς τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων κλάδου ΠΕ73”

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων κλάδου ΠΕ73 να προσκομίσουν στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης των νομών της Θράκης (Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης) τις προϋπηρεσίες που έχουν ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τα προηγούμενα χρόνια τα οποία εργάστηκαν, προκειμένου να καταχωρισθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα από 05/04/2016 έως και 19/04/2016.

Η ανωτέρω εργασία γίνεται στα πλαίσια της κανονικοποίησης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων, ώστε να είναι ενιαία με όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις να καταχωρίσουν τα στοιχεία προϋπηρεσίας τα οποία προσκόμισαν οι εκπαιδευτικοί σε πρόγραμμα excel, το οποίο συνημμένα επισυνάπτεται.

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης, οι Διευθύνσεις θα πρέπει μέσα σε πέντε (05) μέρες, μετά τη λήξη της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων στο αρχείο, να το διαβιβάσουν στο Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου να προωθηθεί στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2033/2015)

Αριθμ. Φ.821/142342/Η2
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 για ένταξη στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης σχολ. έτους 2015−2016.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 για το μειονοτικό πρόγραμμα μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θράκης θα πραγματοποιηθεί από τον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 258 Α΄) και της με αρ. Φ.821/136077/Η2/2−9−2015 υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1872 /Β΄/04−09−2015), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. Φ.821/142332/Η2/11−9−2015 όμοιά της, και κατόπιν της με αριθ. 44/2015 Πράξη της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.2190/1994 (Α΄ τεύχος 28) συγκροτηθείσας με την αρ. 420/31−8−2015 Πράξη του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

καλεί

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ73 που επιθυμούν να εγγραφούν στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης και να απασχοληθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε μειονοτικά σχολεία Π.Ε., κατά το σχολικό έτος 2015−2016, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

1. απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) ή

2. απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (07) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα − μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας» (άρθρο 7Α παρ.2 Ν. 3848/2010 (Α΄71), που προστέθηκε με το άρθρο 67 Ν. 4310/2014 (Α΄258).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 της με αρ. Φ.821/136077/Η2/2−9−2015, καταρτίζονται δύο πίνακες: ο Πίνακας Α΄ για υποψηφίους με προϋπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα μειονοτικών σχολείων και ο Πίνακας Β΄ για υποψηφίους με μηδενική προϋπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι του Πίνακα Α΄ προηγούνται των υποψηφίων του Πίνακα Β΄.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

Με το άρθρο 3 της με αρ. Φ.821/136077/Η2/2−9−2015 (ΦΕΚ 1872 /τ.Β΄/04−09−2015) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. Φ.821/142332/Η2/11−9−2015 όμοιά της, ορίζεται ότι:

Στον Πίνακα Α΄ και στον Πίνακα Β΄ (ανά υποκατηγορία της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης) προτάσσονται κατά σειρά:

α) οι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας και οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67%

β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανο−μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και γ) οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί εντάσσονται και προτάσσονται είτε στον πίνακα με μόρια (προϋπηρεσίας) είτε στον αντίστοιχο πίνακα χωρίς μόρια, κατά περίπτωση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

• Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο.

• Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης από το Πανεπιστήμιο στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου.

• Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.

• Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει) σε μειονοτικό πρόγραμμα μειονοτικών σχολείων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

α1. Πολύτεκνοι:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν:

• οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, • ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,

• ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,

• τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

α2. Γονείς 2 ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%:

i) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής και

ii) Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ότι τα τέκνα έχουν αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Σημειώνεται ότι για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας γίνεται αποδεκτή και η προσκόμιση εν ισχύι γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής εκδοθείσας πριν την έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α (01−09−2011).

β. Πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας:

Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ. Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό έχει λήξει εντός του 2015, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει το πιστοποιητικό αυτό αλλά υποχρεούται εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησής του να προσκομίσει και το πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΑΙΤΗΣΗ − ΔΗΛΩΣΗ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Οι Διευθύνσεις, αφού ελέγξουν τα δικαιολογητικά και προβούν στη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η με αρ. Φ.821/136077/Η2/2−9−2015 (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/04−09−2015) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. Φ.821/142332/Η2/11−9−2015 όμοιά της, υποβάλλουν τον σχετικό Πίνακα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, η οποία στη συνέχεια τον διαβιβάζει εντός δύο (02) ημερών στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., προκειμένου να συνταχθεί ο Ενιαίος Πίνακας.

Η ανάρτηση του Πίνακα, μετά την υπογραφή του, γίνεται και στις αντίστοιχες Διευθύνσεις όπου υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Oι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση στις Διευθύνσεις, όπου υποβλήθηκε η αρχική αίτηση, εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία ανακοίνωσης του Πίνακα, ενώ επισημαίνεται ότι οι πίνακες αυτοί δεν θα επιδέχονται καμία μεταβολή επί των στοιχείων της προϋπηρεσίας μετά την τελική κύρωσή τους.

Οι Διευθύνσεις, με τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, διαβιβάζουν εντός μιας (01) ημέρας αντίγραφα της αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, η οποία στη συνέχεια τις διαβιβάζει με σχετική εισήγηση εντός δύο (02) ημερών στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

(...) (σ.σ. Λήψη της αίτησης αναπληρωτή για Μειονοτικά Σχολεία)

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ


Εκτύπωση