Προσλήψεις Αναπληρωτών σε Μειονοτικά Σχολεία 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.143309/Η2/04-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Παπαηλιάδου
Τηλέφωνο : 210 344.2301

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη 42 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολεί-ων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρό-νου για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Νόμων 694/1977 «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην» και 695/1977 (Α’ 264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Α’ 167) για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2986/2002 (Α’ 24) με θέμα «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρε-σιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
8. Την αριθμ. Φ.821/136077/Η2/2-09-2015 Υ.Α. (Β’ 1872) «Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ-σης Θράκης της παρ.5 του άρθρου 7Α του Ν.3848/2010 (Α’ 71)»
9. Την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/11-09-2015 Υ.Α. (Β’ 2032) «Τροποποίηση της με αριθ. Φ.821/136077/Η2/02-09-2015 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1872)».
10. Την αριθμ. Φ.821/95740/Η2/10-6-2016 (Β’1798) «Τροποποίηση της με αρ. Φ.821/136077/Η2/02/09/2015 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1872), όπως έχει τροποποιηθεί με την α-ριθμ. Φ.821/142332/Η2/15 (Β’ 2032) Υπουργική Απόφαση»
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 56263/Ε1/11-4-2018 (Β’ 1283) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υπο-ψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευ-σης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολι-κού έτους 2018-2019».
12. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./219/22206/30-7-2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρ. 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α’ 280).
13. Την αριθμ. 138820/Ε1/24-8-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή πιστώσεων 1.988 ανα-πληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμενικής Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2018-2019, του τακτικού προϋπολογισμού».
14. Την αριθμ. 139814/Η2/28-8-2018 (ΑΔΑ 72ΜΠ4653ΠΣ-ΤΘ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 για το διδακτικό έτος 2018-2019».
15. Το αριθμ. πρωτ. 2/64765/4-9-2018 έγγραφο του ΓΛΚ (Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης) περί Βεβαίωσης επάρκειας πιστώσεων για την πρόσληψη χιλίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (1.988) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμενικής Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού.
16. Το αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/16.1/7595/29-8-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης σχετικά με τα κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 73.

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη σαράντα δύο (42) αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειο-νοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορι-σμένου χρόνου, για να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες των περιοχών πρόσληψης, ως ακολούθως:

(...)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αναφερόμενες Διευθύνσεις Πρωτοβάθ-μιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης από τις 5-9-2018 έως 6-9-2018, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

O YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις προσλήψεις 42 αναπληρωτών σε σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης 2018 - 2019

 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.58133/Η2/13-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Α. Παπαηλιάδου
Τηλέφωνο : 210 3442301

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κύρνου, που ανήκει στην Π.Ε. Ξάνθης, κλάδου ΠΕ73, ως προσωρινού αναπληρωτή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Νόμων 694/1977 «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην» και 695/1977 (Α΄ 264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 της 35557/Δ2/09-04-2003 (Β΄ 465) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 και του άρθρου 67 του Ν.4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
11. Την αριθμ. Φ.821/136077/Η2/2-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 1872) «Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Θράκης της παρ.5 του άρθρου 7 Α του Ν.3848/2010 (Α΄ 71)».
12. Την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/11-09-2015 Υ.Α. (Β’ 2032) «Τροποποίηση της με αριθ.Φ.821/136077/Η2/02-09-2015 υπουργικής απόφασης ( Β΄ 1872)».
13. Την αριθμ. Φ.821/95740/Η2/10-6-2016 (Β΄1798) «Τροποποίηση της με αρ.Φ.821/136077/Η2/02/09/2015 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1872), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/15 (Β΄2032) Υπουργική Απόφαση»
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 63486/Ε2/12.4.2017 (Β΄ 1315) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018».
15. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./120/26183/30-8-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280).
16. Την αριθμ. πρωτ. 146128/Ε2/5-9-2017 Υ.Α. με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 του τακτικού προϋπολογισμού».
17. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.821/125103 /Η2/21-7-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων κλάδου ΠΕ73 για το διδακτικό έτος 2017-2018».
18. Την αριθμ. Φ.821/147659/Η2/06-09-2017 Υπουργική Απόφαση περί πρόσληψης 50 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2017-2018.
19. Το αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/16.1/2345/14-03-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης περί θανάτου του αναπληρωτή εκπαιδευτικού του μειονοτικού προγράμματος κλάδου ΠΕ73, Χαμζά Ιρφάν.
20. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον ΕΓΙΟΥΠ ΤΖΕΒΔΕΤ του ΧΑΣΑΝ (Τίτλος πτυχίου: Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης) ως αναπληρωτή εκπαιδευτικό μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κύρνου, που ανήκει στην Π.Ε. Ξάνθης, κλάδου ΠΕ73, ως προσωρινό αναπληρωτή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το υπόλοιπο του διδακτικού έτους 2017-2018.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ
ΜΟΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΓΙΟΥΠ ΤΖΕΒΔΕΤ ΧΑΣΑΝ ΠΕ73 Α 51 85,833 Α-Ξάνθη Μειονοτικά
Μειονοτικό πρόγραμμα

Ο Προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην αναφερόμενη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης από 16-04-2018 εως 30-04-2018, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία.
(Αριθμ. Βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. 3095/25-04-2018)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο τύπου
06-09-17
Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Θράκης για το σχολ. έτος 2017-2018

Πρόσληψη 50 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι προσληφθέντες θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των περιοχών πρόσληψης, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των 50 εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται ως Αναπληρωτές για τη μειονοτική εκπαίδευση


Εκτύπωση