Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Πανεπιστήμια - ΤΕΙ 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ και ΤΕΙ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.164367/Ε2/03-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου,
Τηλ.2103442253
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2018-2019».

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16,περίπτ.Γ΄, παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1
του ν.4473/2017 (Α’ 78).
4. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017(ΦΕΚ114/4-8-2017,τ.Α΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν4521/2018(ΦΕΚ38/2-3-2018/τΑ΄ «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
6. To ΠΔ70/2015(ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων ……, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ……»
7. To ΠΔ125/2016(ΦΕΚ 210/2016,τ.Α’/5-11-2016) «Διορισμός, Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το ΠΔ18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων»
9. Την υπ’ αριθμ. 50690/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ:6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019».
10. Την υπ΄αριθμ. 110303/Ε2/02-07-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-ΞΓΙ) εγκύκλιο με θέμα «Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19».
11. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
12. Τις ενστάσεις και αιτήσεις επανεξέτασης της απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2018-2019 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 26 αποσπασεις εκπαιδευτικών)

Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων από τις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδετυικών Δευτεροβάθμιας σε Πανεπιστήμια - ΤΕΙ 2018 -2019

 

 


Αρ.Πρωτ.97017/Ε2/13-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου,
Τηλ.2103442253
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2018-2019».

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδαφ.Γ΄ της παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
3. To ΠΔ70/2015(ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων ……, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ……»
4. To ΠΔ125/2016(ΦΕΚ 210/2016,τ.Α’/5-11-2016) «Διορισμός, Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1
του ν.4473/2017 (Α’ 78).
6. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017(ΦΕΚ114/4-8-2017,τ.Α΄)
7. Τις διατάξεις του Ν4521/2018(ΦΕΚ38/2-3-2018/τΑ΄ «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
8. Την υπ’ αριθμ. 50690/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ:6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019».
9. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
10. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2018-2019 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 44 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδετυικών Δευτεροβάθμιας σε Πανεπιστήμια - ΤΕΙ 2018 -2019

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ 2017-2018


 

Αρ.Πρωτ.205043/Ε2/24-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου,
Τηλ.2103442253
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018».

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδαφ.Γ΄ της παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
3. To ΠΔ70/2015(ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων ……………, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, …………»
4. To ΠΔ125/2016(ΦΕΚ 210/2016,τ.Α’/5-11-2016) « Διορισμός, Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1
του ν.4473/2017 (Α’ 78).
6. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017(ΦΕΚ114/4-8-2017,τ.Α΄)
7. Την υπ’ αριθμ. 91568/Ε2/1-6-2017 (ΑΔΑ:6ΡΗΖ4653ΠΣ-Τ7Δ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
8. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
9. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

1

201143

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΒΕ)

2

227862

ΔΑΝΤΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΤΑΥΡ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ

3

210286

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

ΣΕΒΑΣΤΗ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ09

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ

4

152175

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. (Α΄) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ν(ΡΟΔΟΣ)

5

180735

ΒΛΑΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

6

228597

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ν(ΑΘΗΝΑ)

7

587558

ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων από τις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.173328/Ε2/16-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη
Τηλέφωνο: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου,
Τηλ.2103442253
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδαφ.Γ΄ της παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄)
3. To ΠΔ70/2015(ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων ……………, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, …………»
4. To ΠΔ125/2016(ΦΕΚ 210/2016,τ.Α’/5-11-2016) « Διορισμός, Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1
του ν.4473/2017 (Α’ 78).
6. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017(ΦΕΚ114/4-8-2017,τ.Α΄)
7. Την υπ’ αριθμ. 91568/Ε2/1-6-2017 (ΑΔΑ:6ΡΗΖ4653ΠΣ-Τ7Δ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
8. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
9. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 68 εκπαιδευιτκοί)

Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων από τις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με την ονομαστική κατάσταση 68 απεσπασμένων εκπαιδευτικών ΔΕσε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ (16-10-2017)


Εκτύπωση