Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ) 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.132472/Ε2/03-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αικ. Σαραντοπούλου: 210 3442467
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αικ. Δημακοπούλου: 210 3442278
Α. Παναγιώταρου : 210 3442192
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, για το σχολικό έτος 2018-19»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας κατά το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση από 03-08-2018 μέχρι 08-08-2018 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ.
1. Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, ώστε η Υπηρεσία μας να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.
2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.Το άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 ( Α’ 71 ),
2. Το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (Α’ 186 ),
3. Τα άρθρα 77, 78 και 83 του Ν. 4547/2018 (Α’ 102 ),
4. Το Π.Δ. 18/23-2-2018 (Α’ 31 ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΕΘ,
5. Την με αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».
6. Τη με αριθμ. 50690/Ε2/27-3-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: 694Ξ4653ΠΣ-Ο1Μ) με θέμα: “Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων αποσπώνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βάσει της υπ΄αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985Β΄) Κ.Υ.Α. και της κείμενης νομοθεσίας περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα.

Αναλυτικότερα:

Ι. Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής ΣΕΠ).

Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός ΣΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, στον ΣΕΠ δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλησίον των ΔΥΕΠ εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας.


Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί για ένα σχολικό έτος, σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή/και δομή φιλοξενίας της ίδιας ΠΔΕ.

Ο χρόνος απόσπασης των ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας ενός κέντρου ή/και της δομής φιλοξενίας, οι ΣΕΠ δύνανται να διατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προσφέρουν διοικητικό ή/και διδακτικό έργο.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕΠ

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:

α)εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,

β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας.

γ)μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστο από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.

ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθεται για μια μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων περισσότερων του ενός Κέντρου Φιλοξενίας/ ή και δομής φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια διεύθυνση.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το Βιογραφικό τους Σημείωμα και τα δικαιολογητικά, τα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Σε περίπτωση που, λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά.

Τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Επισημαίνεται ότι:

α) Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρέπεται η προσθήκη κριτηρίων ή δικαιολογητικών.

β) Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της. Επιπλέον, τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

γ) Αιτήσεις που θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία απόσπασης, δεν θα ληφθούν υπόψη.

δ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

ε) Εκπαιδευτικοί των οποίων θα ικανοποιηθεί το αίτημα απόσπασης δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης σε επόμενη πρόσκληση απόσπασης που αφορά στο διδακτικό έτος 2018-2019.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1:
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλλει ήδη αίτηση απόσπασης για θέση ΣΕΠ με την υπ΄ αριθμ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο και επιθυμούν να επανεξεταστεί το αίτημά τους και με δυνατότητα αλλαγής προτιμήσεων, παρακαλούνται να αποστείλουν το αίτημά τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο opsydhelp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr προκειμένου να τροποποιηθούν οι προτιμήσεις τους. Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και το αίτημά τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2:
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν/αποστείλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με τις αιτήσεις απόσπασης:

  • Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
  • Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

Β’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα δέχεται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την υποβολή ένστασης, καθώς έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης, εν τοις πράγμασι, είναι η επανεξέταση της αίτησης απόσπασης: η ένσταση αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, ενώ η επανεξέταση αφορά σε εξέταση της αίτησης σε δεύτερη φάση.

Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2018,

β) υπηρετούν σε θέσεις στις οποίες έχουν τοποθετηθεί με απόσπαση για συγκεκριμένη θητεία, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2018 (όπως υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, ΣΣΝ, ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ), ή

γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους και να την αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Να προβούν, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 17-08-2018 και ώρα 18:00 στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ατομικού Φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

γ) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου πρέπει να αποστείλουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί στις αιτήσεις απόσπασης στους αρμόδιους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθούν οι προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τον έλεγχο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού εξάγουν σε αρχείο excel τις υποβληθείσες αιτήσεις απόσπασης, θα πρέπει με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων στις 22-08-2018, να αποστείλουν τη σχετική πρόταση των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr και dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr, αντίστοιχα μέχρι τις 15:00.

Επισημαίνεται ότι στο αρχείο θα πρέπει να προστεθεί στήλη στην οποία θα αναφερθεί για κάθε εκπαιδευτικό η αξιολογική σειρά κατάταξης ανά Κέντρο ή Δομή. Για τους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν κάποιο από τα προαναφερόμενα προσόντα δεν απαιτείται αξιολογική σειρά κατάταξης. Αν χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να προστεθούν παρατηρήσεις αυτό θα γίνει με κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ/ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ/ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΚΤΗΡΙΟ ΜΟΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΡΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ (ΜΕ ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ( ΛΕΣΒΟΣ)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ

 

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.26962/15-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αικ. Σαραντοπούλου: 210 3442467
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αικ. Δημακοπούλου: 210 3442278
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων ΒΙΑΛ (Χίου), Ανδραβίδας (Κυλλήνη) και Κατσικάς για το σχολικό έτος 2017-2018»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας ΒΙΑΛ (Χίου), Ανδραβίδας (Κυλλήνη) και Κατσικάς κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 15-02-2018 μέχρι 20-02-2018 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ.
1. Για τυχόν ερωτήματα ως προς την εγκύκλιο οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.
2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:
1. άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄),
2. άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄),
3. άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄),
4. άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159),
5. η με αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής ΣΕΠ). Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός ΣΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, στον ΣΕΠ δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλησίον των ΔΥΕΠ εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας.

Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί για ένα σχολικό έτος, σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή/και δομή φιλοξενίας της ίδιας ΠΔΕ.
Ο χρόνος απόσπασης των ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διοικητικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας ενός κέντρου ή/και της δομής φιλοξενίας, οι ΣΕΠ δύνανται να διατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προσφέρουν διοικητικό ή/και διδακτικό έργο.

Οι ΣΕΠ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κέντρο ή/και τη δομή φιλοξενίας, καθημερινώς για οκτώ (8) ώρες σε κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο. Ο ΣΕΠ δύναται να διατηρεί γραφείο εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε κάποια ΔΥΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από το κέντρο ή/και τις δομές φιλοξενίας της αρμοδιότητάς του.

Στα κέντρα ή/ και τις δομές φιλοξενίας, όπου έχει ορισθεί, ο ΣΕΠ απασχολείται καθημερινώς επί οκτώ (8) ώρες, ακολουθώντας ένα ευέλικτο ωράριο, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων.

Στα κέντρα ή/και τις δομές φιλοξενίας που έχουν ορισθεί περισσότεροι του ενός ΣΕΠ, το ωράριο τους διαμορφώνεται ως εξής: Ο πρώτος απασχολείται από τις 08.00 έως τις 16.00 και ο δεύτερος από τις 11.00 έως και τις 19.00. Σε περίπτωση που προκύψουν ιδιαίτερες συνθήκες δύνανται, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, να ακολουθούν ένα ευέλικτο ωράριο, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων.

Οι ΣΕΠ, κατά τη διάρκεια της θητείας, τους επιμορφώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ΣΕΠ λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης προς το κέντρο φιλοξενίας σχολικής μονάδας εκτός αν υπολείπονται των μορίων της απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οπότε λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση απόσπασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕΠ

Οι ΣΕΠ εισηγούνται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. και ειδικότερα μεριμνούν για θέματα που αφορούν:

α) στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ,

β) στην ενημέρωση των εγκατεστημένων στο κέντρο ή /και τη δομή φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης,

γ) στην κατάρτιση καταστάσεων με τα στοιχεία των παιδιών που θα φοιτήσουν στις Δ.Υ.Ε.Π., την προσκόμισή τους στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων για την εγγραφή τους σ’ αυτές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και την επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ,

δ) στην παρακολούθηση και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται εντός των κέντρων ή/και των δομών φιλοξενίας από μη κρατικούς φορείς, ελληνικούς ή μη, καθώς και στην τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των εκπαιδευτικών δράσεων,

ε) στην καταγραφή των υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών, σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των ΔΥΕΠ. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητες οι τακτικές επισκέψεις στις ΔΥΕΠ αρμοδιότητάς τους.

στ) στην κατανομή των παιδιών σε ομάδες για την μεταφορά τους στις Δ.Υ.Ε.Π. και εν γένει την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών τόσο κατά την αποχώρηση των μαθητών από τα κέντρα φιλοξενίας ή/και τις δομές φιλοξενίας όσο και κατά την υποδοχή τους σε αυτά,

ζ) στον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την τυχόν έναρξη λειτουργίας και εν γένει την ομαλή λειτουργία των προβλεπόμενων στα εδάφια της παρ.1, του άρθρου 1, Παραρτημάτων σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που ανήκουν τα Παραρτήματα, τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους και τους υφιστάμενους στα κέντρα ή/και τις δομές φιλοξενίας εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών,

η) στη συμπλήρωση και επικαιροποίηση, ανά δεκαπέντε (15) ημέρες, της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοχώρου του ΙΕΠ και αφορά στην καταχώριση στοιχείων σχετικών με τις αρμοδιότητές τους.

θ) στην ενημέρωση των γονέων και στη διαμεσολάβηση για την επίλυση θεμάτων σχετικών με τη φοίτηση των μαθητών μετά από συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π.

ι) Στο τέλος του σχολικού έτους, οι ΣΕΠ συντάσσουν έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο υπάγονται, στους Σχολικούς Συμβούλους, που είναι υπεύθυνοι για την παιδαγωγική καθοδήγηση των σχολείων που ανήκουν οι ΔΥΕΠ, με κοινοποίηση στην Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠΠΕΘ και στο ΙΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕΠ

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:

α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,

β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας,

γ) μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστο από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθεται για μια μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, με δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων περισσότερων του ενός Κέντρου Φιλοξενία/ ή και δομής φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στα εγχειρίδια χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

α) Για τα προαναφερόμενα προσόντα συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένα.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) το βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.
Σε περίπτωση που, λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά. Τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.
Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και δύναται να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της αίτησης σε μορφή pdf.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων ΒΙΑΛ (Χίου), Ανδραβίδας (Κυλλήνη) και Κατσικάς με προηγούμενη πρόσκληση πρέπει, εάν επιθυμούν να μετέχουν και στην παρούσα διαδικασία, να προβούν σε επανεξέταση της αίτησής τους.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση για οποιοδήποτε άλλο κέντρο φιλοξενίας, για τεχνικούς λόγους, πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους, το βιογραφικό τους σημείωμα και τα δικαιολογητικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου), στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδος) ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ΠΔΕ Ηπείρου), προκειμένου να εξεταστούν από τα αρμόδια ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ.

Β΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης με θητεία,

β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, ή

γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Προς τους εκπαιδευτικούς

1. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις επιλογών.

2. Δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ.

3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

4. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

5. Το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα δέχεται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την υποβολή ένστασης, καθώς έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης εν τοις πράγματι είναι η επανεξέταση της αίτησης απόσπασης: η ένσταση αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, ενώ η επανεξέταση αφορά σε εξέταση της αίτησης σε δεύτερη φάση.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασή τους, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Β) Προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

1. Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.

2. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 21-02-2018 και ώρα 15:00 θα πρέπει να προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης, που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους (δηλ. όσοι υπάγονται οργανικά σε αυτούς) στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr).

3. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου πρέπει να αποστείλουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί στην αίτηση απόσπασης, στους αρμόδιους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθούν οι προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ.

Γ) Προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τον έλεγχο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού εξάγουν σε αρχείο excel τις υποβληθείσες αιτήσεις απόσπασης, θα πρέπει με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων, να αποστείλουν τη σχετική πρόταση των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αντίστοιχα μέχρι τις 23-02 -2018.

Επισημαίνεται ότι στο αρχείο θα πρέπει να προστεθεί στήλη στην οποία θα αναφερθεί για κάθε εκπαιδευτικό η αξιολογική σειρά κατάταξης ανά Κέντρο. Για τους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν κάποιο από τα προαναφερόμενα προσόντα δεν απαιτείται αξιολογική σειρά κατάταξης. Αν χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να προστεθούν παρατηρήσεις αυτό θα γίνει με κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.195388/Ε2/13-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):
Α. Βερβέρη: 210 3443266
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Αικ. Δημακοπούλου: 210 3442278
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων Ανδραβίδας (Κυλλήνης), Λέρου και Κω για το σχολικό έτος 2017-2018»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Ανδραβίδας (Κυλλήνης), Λέρου και Κω κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 14-11-2017 μέχρι 16-11-2017 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ.
1. Για τυχόν ερωτήματα ως προς την εγκύκλιο οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.
2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:
1. άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄),
2. άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄),
3. άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄),
4. άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159),
5. η με αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής ΣΕΠ). Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός ΣΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, στον ΣΕΠ δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλησίον των ΔΥΕΠ εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας.

Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί για ένα σχολικό έτος, σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή/και δομή φιλοξενίας της ίδιας ΠΔΕ.

Ο χρόνος απόσπασης των ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διοικητικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας ενός κέντρου ή/και της δομής φιλοξενίας, οι ΣΕΠ δύνανται να διατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προσφέρουν διοικητικό ή/και διδακτικό έργο.

Οι ΣΕΠ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κέντρο ή/και τη δομή φιλοξενίας, καθημερινώς για οκτώ (8) ώρες σε κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο. Ο ΣΕΠ δύναται να διατηρεί γραφείο εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε κάποια ΔΥΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από το κέντρο ή/και τις δομές φιλοξενίας της αρμοδιότητάς του.

Στα κέντρα ή/ και τις δομές φιλοξενίας, όπου έχει ορισθεί, ο ΣΕΠ απασχολείται καθημερινώς επί οκτώ (8) ώρες, ακολουθώντας ένα ευέλικτο ωράριο, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων.

Στα κέντρα ή/και τις δομές φιλοξενίας που έχουν ορισθεί περισσότεροι του ενός ΣΕΠ, το ωράριο τους διαμορφώνεται ως εξής: Ο πρώτος απασχολείται από τις 08.00 έως τις 16.00 και ο δεύτερος από τις 11.00 έως και τις 19.00. Σε περίπτωση που προκύψουν ιδιαίτερες συνθήκες δύνανται, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, να ακολουθούν ένα ευέλικτο ωράριο, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων.

Oı ΣΕΠ, κατά τη διάρκεια της θητείας, τους επιμορφώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ΣΕΠ λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης προς το κέντρο φιλοξενίας σχολικής μονάδας εκτός αν υπολείπονται των μορίων της απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οπότε λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση απόσπασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕΠ

Οι ΣΕΠ εισηγούνται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. και ειδικότερα μεριμνούν για θέματα που αφορούν:

α) στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ,

β) στην ενημέρωση των εγκατεστημένων στο κέντρο ή /και τη δομή φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης,

γ) στην κατάρτιση καταστάσεων με τα στοιχεία των παιδιών που θα φοιτήσουν στις Δ.Υ.Ε.Π., την προσκόμισή τους στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων για την εγγραφή τους σ’ αυτές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και την επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ,

δ) στην παρακολούθηση και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται εντός των κέντρων ή/και των δομών φιλοξενίας από μη κρατικούς φορείς, ελληνικούς ή μη, καθώς και στην τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των εκπαιδευτικών δράσεων,

ε) στην καταγραφή των υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών, σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των ΔΥΕΠ. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητες οι τακτικές επισκέψεις στις ΔΥΕΠ αρμοδιότητάς τους.

στ) στην κατανομή των παιδιών σε ομάδες για την μεταφορά τους στις Δ.Υ.Ε.Π. και εν γένει την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών τόσο κατά την αποχώρηση των μαθητών από τα κέντρα φιλοξενίας ή/και τις δομές φιλοξενίας όσο και κατά την υποδοχή τους σε αυτά,

ζ) στον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την τυχόν έναρξη λειτουργίας και εν γένει την ομαλή λειτουργία των προβλεπόμενων στα εδάφια της παρ.1, του άρθρου 1, Παραρτημάτων σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που ανήκουν τα Παραρτήματα, τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους και τους υφιστάμενους στα κέντρα ή/και τις δομές φιλοξενίας εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών,

η) στη συμπλήρωση και επικαιροποίηση, ανά δεκαπέντε (15) ημέρες, της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοχώρου του ΙΕΠ και αφορά στην καταχώριση στοιχείων σχετικών με τις αρμοδιότητές τους.

θ) στην ενημέρωση των γονέων και στη διαμεσολάβηση για την επίλυση θεμάτων σχετικών με τη φοίτηση των μαθητών μετά από συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π.

ι) Στο τέλος του σχολικού έτους, οι ΣΕΠ συντάσσουν έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο υπάγονται, στους Σχολικούς Συμβούλους, που είναι υπεύθυνοι για την παιδαγωγική καθοδήγηση των σχολείων που ανήκουν οι ΔΥΕΠ, με κοινοποίηση στην Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠΠΕΘ και στο ΙΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕΠ

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:

α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,

β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας.

γ) μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστο από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθεται για μια μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, με δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων περισσότερων του ενός Κέντρου Φιλοξενία/ ή και δομής φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στα εγχειρίδια χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

α) Για τα προαναφερόμενα προσόντα συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) το βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Σε περίπτωση που, λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά. Τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και δύναται να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της αίτησης σε μορφή pdf.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Ανδραβίδας (Κυλλήνη), Λέρου και Κω με προηγούμενη πρόσκληση πρέπει, εάν επιθυμούν να μετέχουν και στην παρούσα διαδικασία, να προβούν σε επανεξέταση της αίτησής τους.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση για οποιοδήποτε άλλο κέντρο φιλοξενίας, για τεχνικούς λόγους, πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους, το βιογραφικό τους σημείωμα και τα δικαιολογητικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδος) ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου), προκειμένου να εξεταστούν από τα αρμόδια ΑΠΥΣΔΕ.

Β΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης με θητεία,

β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, ή

γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Προς τους εκπαιδευτικούς

1. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις επιλογών.

2. Δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ.

3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

4. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

5. Το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα δέχεται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την υποβολή ένστασης, καθώς έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης εν τοις πράγμασι είναι η επανεξέταση της αίτησης απόσπασης: η ένσταση αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, ενώ η επανεξέταση αφορά σε εξέταση της αίτησης σε δεύτερη φάση.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασή τους, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Β) Προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

1. Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.

2. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 17-11-2017 και ώρα 15:00 θα πρέπει να προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης, που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους (δηλ. όσοι υπάγονται οργανικά σε αυτούς) στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr).

3. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου πρέπει να αποστείλουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί στην αίτηση απόσπασης, στους αρμόδιους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθούν οι προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ.

Γ) Προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τον έλεγχο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού εξάγουν σε αρχείο excel τις υποβληθείσες αιτήσεις απόσπασης, θα πρέπει με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων, να αποστείλουν τη σχετική πρόταση των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αντίστοιχα μέχρι τις 21-11-2017.

Επισημαίνεται ότι στο αρχείο θα πρέπει να προστεθεί στήλη στην οποία θα αναφερθεί για κάθε εκπαιδευτικό η αξιολογική σειρά κατάταξης ανά Κέντρο. Για τους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν κάποιο από τα προαναφερόμενα προσόντα δεν απαιτείται αξιολογική σειρά κατάταξης. Αν χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να προστεθούν παρατηρήσεις αυτό θα γίνει με κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.148440/ΓΔ5/07-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):
Α/θμια:
Α. Βερβέρη : 210 3443266
Γ. Μπουζιάνη : 210 3442120
Γλ. Γκίνου : 210 3442335
Β/θμια:
Αικ. Δημακοπούλου : 210 3442335

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας αρμοδιότητάς τους κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 8-9-2017 μέχρι 11-9-2017 και ώρα 24.00.

ΠΡΟΣΟΧΗ.
1. Για τυχόν ερωτήματα ως προς την εγκύκλιο οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.
2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:
1. άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄),
2. άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ.Α΄),
3. άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄),
4. άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159) και
5. η με αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985 τ.Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής ΣΕΠ). Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός ΣΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, στον ΣΕΠ δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλησίον των ΔΥΕΠ εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας.

Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί για ένα σχολικό έτος, σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή/και δομή φιλοξενίας της ίδιας ΠΔΕ.

Ο χρόνος απόσπασης των ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διοικητικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας ενός κέντρου ή/και της δομής φιλοξενίας, οι ΣΕΠ δύνανται να διατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
προκειμένου να προσφέρουν διοικητικό ή/και διδακτικό έργο.

Οι ΣΕΠ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κέντρο ή/και τη δομή φιλοξενίας, καθημερινώς για οκτώ (8) ώρες σε κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο. Ο ΣΕΠ δύναται να διατηρεί γραφείο εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε κάποια ΔΥΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από το κέντρο ή/και τις δομές φιλοξενίας της αρμοδιότητάς του.

Στα κέντρα ή/ και τις δομές φιλοξενίας, όπου έχει ορισθεί, ο ΣΕΠ απασχολείται καθημερινώς επί οκτώ (8) ώρες, ακολουθώντας ένα ευέλικτο ωράριο, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων.

Στα κέντρα ή/και τις δομές φιλοξενίας που έχουν ορισθεί περισσότεροι του ενός ΣΕΠ, το ωράριο τους διαμορφώνεται ως εξής:
 Ο πρώτος απασχολείται από τις 08.00 έως τις 16.00 και ο δεύτερος από τις 11.00 έως και τις 19.00.
Σε περίπτωση που προκύψουν ιδιαίτερες συνθήκες δύνανται, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, να ακολουθούν ένα ευέλικτο ωράριο, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων.

Οι ΣΕΠ, κατά τη διάρκεια της θητείας, τους επιμορφώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ΣΕΠ λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης προς το κέντρο φιλοξενίας σχολικής μονάδας εκτός αν υπολείπονται των μορίων της απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οπότε λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση απόσπασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕΠ

Οι ΣΕΠ εισηγούνται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. και ειδικότερα μεριμνούν για θέματα που αφορούν:

α) στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ,

β) στην ενημέρωση των εγκατεστημένων στο κέντρο ή /και τη δομή φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης,

γ) στην κατάρτιση καταστάσεων με τα στοιχεία των παιδιών που θα φοιτήσουν στις Δ.Υ.Ε.Π., την προσκόμισή τους στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων για την εγγραφή τους σ’ αυτές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και την επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ,

δ) στην παρακολούθηση και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται εντός των κέντρων ή/και των δομών φιλοξενίας από μη κρατικούς φορείς, ελληνικούς ή μη, καθώς και στην τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των εκπαιδευτικών δράσεων,

ε) στην καταγραφή των υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών, σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των ΔΥΕΠ. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητες οι τακτικές επισκέψεις στις ΔΥΕΠ αρμοδιότητάς τους.

στ) στην κατανομή των παιδιών σε ομάδες για την μεταφορά τους στις Δ.Υ.Ε.Π. και εν γένει την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών τόσο κατά την αποχώρηση των μαθητών από τα κέντρα φιλοξενίας ή/και τις δομές φιλοξενίας όσο και κατά την υποδοχή τους σε αυτά,

ζ) στον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την τυχόν έναρξη λειτουργίας και εν γένει την ομαλή λειτουργία των προβλεπόμενων στα εδάφια της παρ.1, του άρθρου 1, Παραρτημάτων σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που ανήκουν τα Παραρτήματα, τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους και τους υφιστάμενους στα κέντρα ή/και τις δομές φιλοξενίας εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών,

η) στη συμπλήρωση και επικαιροποίηση, ανά δεκαπέντε (15) ημέρες, της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοχώρου του ΙΕΠ και αφορά στην καταχώριση στοιχείων σχετικών με τις αρμοδιότητές τους.

θ) στην ενημέρωση των γονέων και στη διαμεσολάβηση για την επίλυση θεμάτων σχετικών με τη φοίτηση των μαθητών μετά από συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π.

ι) Στο τέλος του σχολικού έτους, οι ΣΕΠ συντάσσουν έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο υπάγονται, στους Σχολικούς Συμβούλους, που είναι υπεύθυνοι για την παιδαγωγική καθοδήγηση των σχολείων που ανήκουν οι ΔΥΕΠ, με κοινοποίηση στην Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠΠΕΘ και στο ΙΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕΠ

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:

α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,

β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας.

γ) μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστο από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθεται για μια μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, με δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων περισσότερων του ενός Κέντρου Φιλοξενίας/ ή και δομής φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στα εγχειρίδια χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

α) Για τα προαναφερόμενα προσόντα συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα,.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) το βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Σε περίπτωση που λόγω πληθώρας δικαιολογητικών υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά. Τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και δύναται να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της αίτησης σε μορφή pdf.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Β΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης με θητεία,
β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, ή
γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Προς τους εκπαιδευτικούς

1. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις επιλογών.

2. Δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ.

3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

4. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

5. Το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα δέχεται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την υποβολή ένστασης, καθώς έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης εν τοις πράγμασι είναι η επανεξέταση της αίτησης απόσπασης: η ένσταση αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, ενώ η επανεξέταση αφορά σε εξέταση της αίτησης σε δεύτερη φάση.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασή τους, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Β) Προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

1. Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.

2. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 12-9-2017 θα πρέπει να προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης, που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους (δηλ. όσοι υπάγονται οργανικά σε αυτούς) στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr).

3. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου πρέπει να αποστείλουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί στην αίτηση απόσπασης, στους αρμόδιους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθούν οι προτάσεις των ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ

Γ) Προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τον έλεγχο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού εξάγουν σε αρχείο excel τις υποβληθείσες αιτήσεις απόσπασης, θα πρέπει με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων, να αποστείλουν τη σχετική πρόταση των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αντίστοιχα μέχρι τις 13-9-2017.

Επισημαίνεται ότι στο αρχείο θα πρέπει να προστεθεί στήλη στην οποία θα αναφερθεί για κάθε εκπαιδευτικό η αξιολογική σειρά κατάταξης. Για τους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν κάποιο από τα προαναφερόμενα προσόντα δεν απαιτείται αξιολογική σειρά κατάταξης. Αν χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να προστεθούν παρατηρήσεις αυτό θα γίνει με κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση