Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2019 2020 (Συμπληρωματικές)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ
Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.189095/Ε2/02-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή
Τηλέφωνο : 210 344 2256, 2126
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διακοπή απόσπασης και απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A΄), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
β) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄)
γ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39Α΄)
δ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’)
ε) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
στ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)
ζ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄)
η) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
θ) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄)
ι) του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α΄) και του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α΄)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-4-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ), 116126/E2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) και 142644/Ε2/13-9-2019 (ΑΔΑ:6Ι7Ο4653ΠΣ-809) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Την υπ’αριθμ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. 20/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Διακόπτουμε την απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α.:

(...) (σ.σ. 01 εκπαιδευτικός)

Γ. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς, για το διδακτικό έτος 2019-20 και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 02 εκπαιδευτικοί)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ


Αρ.Πρωτ.146317/Ε2/20-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Μ. Γλάρου, Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή
Π. Μπεκρή
Τηλέφωνο : 210 344 2126, 2256, 2126, 2750
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ:Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A΄), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51A΄)
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995 (ΦΕΚ 83Α΄)
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄)
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α΄)
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α΄)
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 159Α΄)
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄)
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄)
ι) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄)
ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39Α΄)
ιβ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)
ιδ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιε) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄)
ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιζ) άρθρο 52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125Α΄)
ιη) της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιθ) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄)
κ) του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α΄) και του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α΄)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-4-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ), 116126/E2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) και 142644/Ε2/13-9-2019 (ΑΔΑ:6Ι7Ο4653ΠΣ-809) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Τις υπ’αριθμ. 124388/Ε2/02-08-2019 και 134190/Ε2/4-9-2019 Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. 17/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 και 134190/Ε2/4-9-2019 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 112 ανακλήσεις αποσάσεων)

Β. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 02 τροποποοήσεις)

Γ1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 04 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Γ2. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 54 νέες αποσπάσεις)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με νέες συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ


Αρ.Πρωτ.134190/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή, Π. Μπεκρή,
Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 344 2256, 2126, 2750, 2116
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ:Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A΄), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51A΄)
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995 (ΦΕΚ 83Α΄)
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄)
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α΄)
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α΄)
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 159Α΄)
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄)
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄)
ι) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄)
ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39Α΄)
ιβ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)
ιδ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιε) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄)
ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιζ) άρθρο 52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125Α΄)
ιη) της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιθ) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄)
κ) του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α΄) και του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α΄)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-4-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) και 116126/E2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Την υπ’αριθμ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020.»
8. Τις υπ’ αριθμ. 15 και 16/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις/ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α1. Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 198 ανακλήσεις)

Β. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 18 τροποποιήσεις)

Γ1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 14 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Γ2. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020, κατόπιν ένστασής τους και για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 104 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Δ. Διορθώνουμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124388/Ε2/02-08-2019 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον κλάδο της εκπαιδευτικού (...), ΑΜ: 224133, από ΠΕ02 σε ΠΕ06.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2019 - 2020


Αρ.Πρωτ.124388/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή, Π. Μπεκρή,
Π. Ρωσσέτη, Ε. Φραγκιουδάκη
Τηλέφωνο : 210 344 2256, 2126, 2750, 2116, 2126
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019 - 2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A΄), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51A΄)
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995 (ΦΕΚ 83Α΄)
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄)
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α΄)
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α΄)
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 159Α΄)
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄)
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄)
ι) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄)
ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39Α΄)
ιβ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)
ιδ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιε) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄)
ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιζ) άρθρο 52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125Α΄)
ιη) της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιθ) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄)
κ) του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α΄) και του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α΄)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-4-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) και 116126/E2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Τις υπ’ αριθμ. 12 και 13/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε


Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 811 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 2429 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με την ένδειξη «Α/θμια» στους παραπάνω πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της απόσπασης προκειμένου εν συνεχεία να διατεθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2019 - 2020

 

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.124388/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή, Π. Μπεκρή,
Π. Ρωσσέτη, Ε. Φραγκιουδάκη
Τηλέφωνο : 210 344 2256, 2126, 2750, 2116, 2126
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019 - 2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167A΄), όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51A΄)
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995 (ΦΕΚ 83Α΄)
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄)
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α΄)
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α΄)
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152A΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 159Α΄)
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α΄)
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258Α΄)
ι) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄)
ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39Α΄)
ιβ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)
ιδ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιε) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄)
ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄)
ιζ) άρθρο 52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125Α΄)
ιη) της παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄)
ιθ) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄)
κ) του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α΄) και του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α΄)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-4-2019 (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) και 116126/E2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών
7. Τις υπ’ αριθμ. 12 και 13/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε


Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 811 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. Αναφέρονται 2429 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με την ένδειξη «Α/θμια» στους παραπάνω πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της απόσπασης προκειμένου εν συνεχεία να διατεθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2019 - 2020

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ 2018 - 2019

 

Αρ.Πρωτ.203618/Ε2/26-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες :
Ε. Κόκκορα : 2103442116
Ε. Μπακιρτζή : 2103442126
Π. Μπεκρή :2103442126
Π. Ρωσσέτη :2103442750
Ε. Φραγκιουδάκη : 2103442256
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις - διακοπές αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (Α’167) όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (Α’203),
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (Α’35) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (Α’51),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995 (Α’83),
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (Α’124),
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996 (Α’ 43),
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (Α’224), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14 (Α’270),
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (Α’152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013 (Α’24),
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (Α’267),
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (Α’258),
ι) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (Α’39),
ια) των άρθρων 93 και 182 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.4071/2012 (Α’85),
ιβ) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιγ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (Α’129),
ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (Α’85),
ιε) του άρθρου 52 του Ν.4115/2013 (Α’24) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016 (Α’125),
ιστ) του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (Α’38),
ιζ) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997 (Α’94).
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’125).
3. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’31).
4. Την υπ’ αριθμ. 50692/E2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ:Ψ3Μ94653-0ΥΝ).
5. Το υπ’ αριθμ. 110303/Ε2/02-07-2018 έγγραφο με θέμα: «Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19» (ΑΔΑ:Ω3ΛΗ4653ΠΣ-ΞΓ1).
6. Τις υπ’ αριθμ. 108623/Ε2/29-6-2018, 140427/Ε2/29-8-2018 και 169364/Ε2/10-10-2018 Υ.Α Αποσπάσεων.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ10.1/12156/3-9-2018 απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. Αχαΐας «Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.».
8. Την υπ’ αριθμ. 26/2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε – Διακόπτουμε τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 και 140427/Ε2/29-8-2018 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών:

(...) (σ.σ. 24 ανακλήσεις αποσπάσεων)

Β. Αποσπούμε για εξαιρετικούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 09 αποσπάσεις)

Γ. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 αποσπάσεις)

Δ. Διορθώνουμε την υπ’ αρίθμ. 169364/Ε2/10-10-2018 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην εκπαιδευτικό: (...)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2018-2019


Αρ.Πρωτ.169364/Ε2/10-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες :
Α. Ρωσσέτη : 2103442116
Ε. Μπακιρτζή : 2103442126
Ε. Φραγκιουδάκη : 2103442126
Π. Μπεκρή : 2103442750
Ε. Κόκκορα : 2103442256
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 (Α’167) όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86 (Α’203),
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 (Α’35) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (Α’51),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995 (Α’83),
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (Α’124),
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996 (Α’ 43),
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (Α’224), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14 (Α’270),
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (Α’152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013 (Α’24),
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (Α’267),
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (Α’258),
ι) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008 (Α’39),
ια) των άρθρων 93 και 182 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.4071/2012 (Α’85),
ιβ) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιγ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (Α’129),
ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (Α’85),
ιε) του άρθρου 52 του Ν.4115/2013 (Α’24) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016
(Α’125),
ιστ) του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (Α’38),
ιζ) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997 (Α’94).
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’125).
3. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’31).
4. Την υπ’ αριθμ. 50692/E2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ:Ψ3Μ94653-0ΥΝ).
5. Το υπ’ αριθμ. 110303/Ε2/02-07-2018 έγγραφο με θέμα: «Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και
Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19» (ΑΔΑ:Ω3ΛΗ4653ΠΣ-ΞΓ1).
6. Τις υπ’ αριθμ. 108623/Ε2/29-6-2018 και 140427/Ε2/29-8-2018 Υ.Α Αποσπάσεων.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ10.1/12156/3-9-2018 απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. Αχαΐας «Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.».
8. Τις υπ’ αριθμ. 24/2018 και 25/2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 και 140427/Ε2/29-8-2018 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 55 ανακλήσεις αποσπάσεων)

Β. Ακυρώνουμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 140427/Ε2/29-8-2018 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην ανάκληση απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 04 ακυρώσεις ανακλήσεων απόσπασης)

Γ. Αποσπούμε για εξαιρετικούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 20 νέες αποσπάσεις για εξαιρετικούς λόγους)

Δ. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 04 νέες αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2018-2019


Αρ.Πρωτ.140427/Ε2/29-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες :
Α.Δημακοπούλου ν 2103442278
Ε. Κόκκορα ν 2103442256
Ε. Μπακιρτζή ν 2103442126
Π. Μπεκρή ν 2103442750
Π. Ρωσσέτη ν 2103442116
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.goν.gr

Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ' παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996,
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14 και του άρθρου 21Α του Ν.2946/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 4553/2018,
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027 /2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013,
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003,
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ι) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ια) των άρθρων 93 και 182 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.4071/2012,
ιβ) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιγ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010,
ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016,
ιστ) του άρθρου 29 του Ν.4521/2018,
ιζ) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997.
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ' αριθμ. 50692/Ε2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Το υπ' αριθμ.110303/Ε2/02-07-2018 έγγραφο με θέμα: «Υπο6ολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19. ».
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
7. Τις υπ' αριθμ. 21, 22 και 23/2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε .

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.97 ανακλήσεις)

Bl. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.09 κατά προτεραιότητα τροποποιήσεις)

82. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 59 τροποποιήσεις)

Γl. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 54 νέες κατά προτεραιότητα αποσπάσεις)

Γ2. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 342 νέες αποσπάσεις)

Γ3. Αποσπούμε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 16 νέες αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σχολικού έτους 2018-2019


Αρ.Πρωτ.134846/Ε2/09-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες :
Α. Δημακοπούλου: 2103442278
Ε. Μπακιρτζή: 2103442126
Π. Μπεκρή: 2103442750
Ε. Κόκκορα: 2103442256
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996,
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14,
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013,
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003,
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ι) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ια) των άρθρων 93 και 182 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.4071/2012,
ιβ) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιγ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010,
ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016,
ιστ) του άρθρου 29 του Ν.4521/2018,
ιζ) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997.
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 50692/E2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Το υπ’ αριθμ. 110303/Ε2/02-07-2018 έγγραφο με θέμα: «Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19.»
6. Την υπ’ αριθμ. 20/2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών:

(...) (σ.σ. περιλαμβάνονται ανακλήσεις 66 εκπαιδευτικών)

Β. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. περιλαμβάνονται τροποποιήσεις 02 εκπαιδευτικών)

Γ. Αποσπούμε τον παρακάτω εκπαιδευτικό για το διδακτικό έτος 2018-2019, μετά από ένστασή του και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. περιλαμβάννεται μία απόσπαση εκπαιδευτικού)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Ανακλήσεις και Τροποποιήσεις αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ 2018-2019


Αρ.Πρωτ.108623/Ε2/29-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες :
Α. Δημακοπούλου : 2103442278
Ε. Μπακιρτζή : 2103442126
Π. Μπεκρή : 2103442750
Π. Ρωσσέτη : 2103442116
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86,
β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995,
δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996,
ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,
στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14,
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του Ν.4115/2013,
η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003,
θ) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,
ι) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,
ια) των άρθρων 93 και 182 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.4071/2012,
ιβ) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιγ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.3868/2010,
ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012,
ιε) του άρθρου 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016,
ιστ) του άρθρου 29 του Ν.4521/2018,
ιζ) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997.
2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 50692/E2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
6. Τις υπ’ αριθμ. 13, 14 και 17/2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 696 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 1880 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.
Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις 696 κατά προτεραιότητα και τις 1880 με μοριοδότηση αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σχολικού έτους 2018-2019


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΥΣΔΕ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.12288/Ε2/24-01-2018/ΥΠΠΕΘ : (02) ανακλήσεις και (06) νέες κατά προτεραιότητα αποσπάσεις

Αρ.Πρωτ.165109/Ε2/04-10-2017/ΥΠΠΕΘ : (42) ανακλήσεις και (8+14+48) νέες αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Αρ.Πρωτ.142219/Ε2/29-08-2017/ΥΠΠΕΘ : (49) τροποποιήσεις και (224+1) νέες αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Αρ.Πρωτ.140898/Ε2/25-08-2017/ΥΠΠΕΘ : (137) ανακλήσεις, 05+37 τροποποιήσεις και 524 νέες αποσπάσεις

Αρ.Πρωτ.124526/Ε2/20-07-2017/ΥΠΠΕΘ :  736 + 1250 αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2017-2018

Pin It

Εκτύπωση