Συμπληρωματική Εγκύκλιος Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.197623/Η2/12-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΉΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
e-mail : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
FAX: 210-3442365 (για Γρ. 1006)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Φ. Σελίμη: 210-3442292 (Σ.Γ. Κωνσταντινούπολης, Σ.Γ. Βερολίνου)
Ρ. Δαρμή: 210-3442071 (Σ.Γ. Καϊρου Σ.Γ. Γιοχάνεσμπουργκ )
Ε. Δεσποτοπούλου: 210-3442937 (Σ.Γ. Μαριούπολης, Σ.Γ. Βουκουρεστίου)
Ι. Δερμανούτσος: 210-3442514 (Σ.Γ. Βρυξελλών)
A. Καρούζου: 210- 344 2959 (Σ.Γ. Νέας Υόρκης, ΗΠΑ-Λατινική Αμερική)
Φ. Καλαματιανού: 210-3443093 (Σ.Γ. Μονάχου, Γρ. Εκπ/σης Στουτγάρδης)
Α. Παπαηλιάδου : 210-3442301 (Σ.Γ. Κορυτσάς)
Μ. Κουβαρά: 210-3442514 (Σ.Γ. Λονδίνου)
Α. Βίτσα: 210 344 2340 (Σ.Γ. Μελβούρνης)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Σε συνέχεια της αριθμ. 73289/Η2/10-5-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚ44653ΠΣ-3Ξ9) Πρόσκλησης και προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού ανά κλάδο και Συντονιστικό Γραφείο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2019-2020 και από το ημερολογιακό έτος 2020 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 12 -12-2019 μέχρι 17 -12-2019 και ώρα 14.00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού πραγματοποιούνται σύμφωνα:

1. με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4485/17 (Α’ 114) και την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4521/18 (Α’ 38) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (Α’ 102) καθώς και το άρθρο 216 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

2. την αριθμ. 66793/Η2/26-4-2018 (Β΄ 1487) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό» όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 127046/Η2/9-8-2019 (Β΄ 3190) Υπουργική Απόφαση και

3. την αριθμ. 2/20801/0022/14-3-2012 (Β΄ 807) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (Β΄ 1740) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, εφόσον:

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως και τις 31-8-2019, μετά το ΦΕΚ διορισμού και

β) έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

γ) Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

δ) οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08, ΠΕ70, ΠΕ79 και ΠΕ82 που αιτούνται απόσπαση στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου απαιτείται να έχουν επίπεδο πιστοποιημένης γνώσης γερμανικών σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό με απόσπαση χωρίς επιμίσθιο, πριν την συμπλήρωση της πενταετίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει το επιμίσθιο κατά το παρελθόν και μόνο έως τη συμπλήρωση τριών (3) ετών με επιμίσθιο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι αιτήσεις της παρούσας εγκυκλίου αφορούν σε αποσπάσεις με επιμίσθιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016,

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί, σε οποιαδήποτε ποινή, για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε βάρος τους.

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

ε) Εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση είχε διακοπεί «οικεία βουλήσει», πριν την παρέλευση διετίας από τη διακοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016.

στ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπλήρωσαν τριετή απόσπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης. Οι εκπαιδευτικοί, πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr).

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

Σε εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου φόρτωσης δικαιολογητικών, όπως αναφέρεται στις οδηγίες στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, μπορεί να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/. Για την είσοδο στον σύνδεσμο αυτό απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Για όσους δε διαθέτουν τους εν λόγω κωδικούς, η διαδικασία απόκτησής τους αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ο τρόπος αποστολής των ψηφιοποιημένων αρχείων θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: τύπος αίτησης, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, αριθμός μητρώου, πρώτη επιλογή, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, Διεύθυνση οργανικής
π.χ.
ΘΕΜΑ: Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, Γεωργίου Νικόλαος, 456788, Λουξεμβούργο, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2018-12-14
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Γεωργίου Νικόλαος, ΠΕ70, Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2018-12-14, 456788, Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας.

2. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης, πλην της περίπτωσης που από υπαιτιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης δεν έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με την κατάθεση του αριθμού πρωτόκολλου της αίτησης που εκκρεμεί στην εν λόγω υπηρεσία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα πλήρη, κατά περίπτωση, δηλούμενα δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
  2. Η ανάλυση σάρωσης των ψηφιοποιούμενων αρχείων πρέπει να είναι 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.
  3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης και έχουν τη δυνατότητα δήλωσης τριών (3) προτιμήσεων χωρών απόσπασης, κατά σειρά προτίμησης, με βάση την οποία πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα δήλωσης γενικής επιλογής Ηπείρου, ώστε, σε περίπτωση ύπαρξης κενών της ειδικότητάς τους, μετά την εξάντληση των πινάκων, σε χώρες της Ηπείρου που επέλεξαν, εφόσον δεν έχουν αποσπαστεί σε κάποια από τις τρεις (3) δηλωθείσες προτιμήσεις τους, και αφού τους κοινοποιηθούν οι χώρες στις οποίες υφίστανται κενές θέσεις, μπορούν να ζητήσουν να αποσπαστούν σε αυτές.

2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες της Ο.Δ. Γερμανίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την περιοχή ανά Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα βασικών γλωσσών χωρών απόσπασης. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή κάθε Συντονιστικού Γραφείου της χώρας αυτής λαμβάνεται ως ξεχωριστή προτίμηση.

3. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη εκπαίδευσης ή υπηρετούν με θητεία, υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην αίτηση και ταυτόχρονα να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους, θα παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν.

4. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, κατά το διάστημα της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε (5) ετών, τότε, με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν [άρθρο 94 του Ν. 4547/2018].

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 1. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Αλλαγές ή διορθώσεις των χωρών προτίμησης και των λοιπών στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης δεν είναι εφικτές μετά την οριστική υποβολή τους.
2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης αποκλειστικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 4 της υπ’αριθμ. 66793/Η2/26-4-2018 Υπουργικής Απόφασης, πριν την κύρωση των αξιολογικών πινάκων. Αν δεν αποστείλουν αίτηση ανάκλησης, η υπηρεσία προχωρεί στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με τα μόριά τους και τη σειρά προτίμησης των χωρών που έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για την απόδειξη των δηλούμενων στην αίτηση απόσπασης στοιχείων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

(1) Οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής (πτυχία, διδακτορικά και μεταπτυχιακό).

(2) Για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής:
- πράξη αναγνώρισης του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ και
- τίτλο σπουδών συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α’ 74).

(3) Για τίτλους σπουδών ξένων γλωσσών:
- πρωτότυπο τίτλο,
- συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014.

(4) Φύλλο Μητρώου, το οποίο θα συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει.

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας, είναι αυτά που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, υποβάλλονται από τον υποψήφιο.

2. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας [π.δ. 347/2003 (Α΄315)]. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να υποβάλουν τον τίτλο του βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας, και την επίσημη μετάφρασή του.

3. Δικαιολογητικά που δεν μοριοδοτούνται ή που δεν απαιτούνται και δεν αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία (π.χ. σεμινάρια, συμμετοχή σε συλλόγους κλπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)

4. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα επιχορηγούμενα σχολεία της Βαυαρίας απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας διδασκαλίας από την αρμόδια Γερμανική υπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν την άδεια διδασκαλίας εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι εξής προϋποθέσεις:

α) να κατέχουν επίπεδο γερμανομάθειας Α2 για τη διδασκαλία των ελληνικών μαθημάτων, επίπεδο Γ1 για τη διδασκαλία των γερμανόφωνων μαθημάτων και επίπεδο Γ2 για όσους αιτηθούν για τη θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) να υπάρχει αντιστοιχία του περιεχομένου των σπουδών τους με το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας τους.

5. Υπενθυμίζεται ότι οι αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, οι οποίες για το σχολικό έτος 2019-2020 και μέχρι έκδοσης της παρούσης είναι οι υπ’ αρ. 76099/Δ2/11-5-2018 (Β΄ 1704) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», 150218/Δ2/12-9-2018 (Β΄ 4452) «Τροποποίηση της με αριθμ. 76099/Δ2/11-5-2018 υπουργικής απόφασης ‘Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και 100684/Δ2/24-6-2019 (Β΄ 2581) «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-5-2018 υπουργικής απόφασης ‘Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου’ ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου» Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ.

Εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος στις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, να ανατεθεί στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς η διδασκαλία και άλλων μαθημάτων, πέραν της α΄, β΄ και γ΄ ανάθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου καταρτίζονται πίνακες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. 66793/Η2/26-4-2018 Υπουργικής Απόφασης, κατά φθίνουσα σειρά μορίων του άρθρου 3.

2. Επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

3. Για την επιλογή των προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Για τη διαδικασία, διάρκεια των αποσπάσεων και τοποθέτηση των αποσπωμένων ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρο 7, 8 και 9 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

2. Οι αποσπώμενοι με τη διαδικασία της παρούσας οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης απόσπασής τους στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» πλην των περιπτώσεων που απαιτείται έκδοση visa. Εάν δεν αναλάβουν υπηρεσία στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, η υπηρεσία προβαίνει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην αντικατάστασή τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1. Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να λειτουργούν απογευματινές ώρες ή και Σάββατο.
 2.Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε σχολικές μονάδες των ΗΠΑ και τοποθετούνται σε αναγνωρισμένα σχολεία, τα οποία υπόκεινται στην Αμερικανική νομοθεσία, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο ξεπερνά το αντίστοιχο της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4160/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται, θα ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία μας, προκειμένου να αποστείλουν άμεσα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δήλωση με το εκτιμώμενο κόστος των εισιτηρίων πρώτης μετάβασης στη χώρα απόσπασης των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους, καθώς και το χρονικό διάστημα της μετάβασής τους στη χώρα απόσπασης, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετική βεβαίωση δέσμευσης ποσού πριν την πραγματοποίηση της μετάβασης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για τα έξοδα οριστικής επιστροφής των εκπαιδευτικών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό

Pin It

Εκτύπωση