Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΔΟΑΤΑΠ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΔΟΑΤΑΠ 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ (ΔΟΑΤΑΠ) 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.134206/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Α/θμια : Αιμ. Λυμπεράκη 210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/θμια : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για το σχολικό έτος 2019-2020.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄), όπως προστέθηκαν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70τΑ’)
5. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 84745/ΓΔ1/28.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653-ΥΜ3) πρόσκληση
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 106147/Ε2/27.06.2018 Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων
9. Το υπ’ αριθμ. ΕΠ 12043/Α7/05.08.2019 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15980/23.07.2019 εισήγηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 για πέντε (5) έτη, ήτοι έως 31-08-2024, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
229514 ΚΡΟΥΣΚΑ ΑΚΡΙΒΗ ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
704351 ΠΑΛΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
209248 ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Αρ.Πρωτ.126280/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης για το σχολικό έτος 2019-20.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 4 του Ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
5. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10783/15.05.2019 έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ
8. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης για το σχολικό έτος 2019-20, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
227596 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05 ΑΡΤΑΣ
219326 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ06 ΚΥΚΛΑΔΩΝ
209248 ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΛΕΣΒΟΥ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Αρ.Πρωτ.126287/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
------
Πληροφορίες : Αι. Λυμπεράκη 210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80τΑ΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 4 του Ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
6. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄).
7. Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων.
9. Το με αριθμ. πρωτ. ΑΠ. ΔΟΑΤΑΠ/10784/15-05-2019 έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ , με το οποίο διαβιβάστηκε το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 6/10-05-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΔΟΑΤΑΠ
10. Την αίτηση του εκπαιδευτικού.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τον εκπαιδευτικό Διαγούμα Αργύριο (ΑΜ 704200), κλάδου ΠΕ05 της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνου.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Ρεθύμνου από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός παρακαλείται να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΟΑΤΑΠ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.94416/Ε2/08-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Α/θμιας Εκπ/σης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για το σχολικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (Α’ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α’ 186).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις του Ν.3328/2005 (Α΄ 85) «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν.4473/2017 (Α’ 78).
5. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ 18/2018 (Α31) «Οργανισμός του ΥΠΠΕΘ».
7. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
8. Τo με αριθμ. Φ.5/11743/ΔΔΟ/10-05-2018 έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α. Π.
9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για το σχολικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, την εκπαιδευτικό Παλιού Στέλλα (ΑΜ 704351), κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης από την οποία αποσπάται η εκπαιδευτικός παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στην ενδιαφερόμενη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Pin It

Εκτύπωση