Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΔΟΑΤΑΠ 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ (ΔΟΑΤΑΠ) 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.94416/Ε2/08-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Α/θμιας Εκπ/σης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για το σχολικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (Α’ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α’ 186).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις του Ν.3328/2005 (Α΄ 85) «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν.4473/2017 (Α’ 78).
5. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ 18/2018 (Α31) «Οργανισμός του ΥΠΠΕΘ».
7. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
8. Τo με αριθμ. Φ.5/11743/ΔΔΟ/10-05-2018 έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α. Π.
9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για το σχολικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, την εκπαιδευτικό Παλιού Στέλλα (ΑΜ 704351), κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης από την οποία αποσπάται η εκπαιδευτικός παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στην ενδιαφερόμενη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΟΑΤΑΠ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.13800/Ε2/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail: dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80τΑ΄)
4. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
5. Τo υπ΄ αριθμ. Φ.5/15455/ΔΔΟ έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ (Πρακτικό συνεδρίασης)
6. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
219326 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ06 Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
201146 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ01 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση