Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΙΕΚ ) 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.96899/Ε2/13-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη - 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163Α΄/21.09.2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α΄/24.05.2011)
5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50690/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ) εγκύκλιο
7. Την πρόταση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης (Υ.Σ. 04-06-2018)
8. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.138 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τις ενδιαφερόμενες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με Αποσπάσεις 138 εκπαιδευτκών Δευτεροβάθμιας δημόαια ΙΕΚ 2018


Αρ.Πρωτ.96668/Ε2/12-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : Μ. Ασλάνογλου
Τηλέφωνο: 210 3442435

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ. 6.του Ν.1566/85 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (Α΄ 186),
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6,12 και 24 του Ν.3879/2010 (Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 54
του Ν.3966/2011 (Α΄ 118),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α΄ 71),
4. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 § 1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), ), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78)
6. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
7. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
8. Την αριθ. 50690 /Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το σχολικό έτος 2018-2019.
9. Την εισήγηση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. και
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αποσπάσεις 30 Εκπαιδευτικών )

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με Αποσπάσεις 30 εκπαιδευτκών πρωτοβάθμιας σε δημόαια ΙΕΚ 2018


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 2017 - 2018


 

Αρ.Πρωτ.137970/Ε1/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Βερβέρη
Τηλέφωνο: 210 3443266
FAX: 210 3442365 (για γραφ. 1006)

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ. 6.του Ν.1566/85 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (Α΄ 186),
2. Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 (Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις του Ν.3966/2011 (Α΄ 118),
4. Το αριθμ. 132 Π.Δ./1989 (Α΄ 64),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α΄ 71),
6. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14),
7. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
8. Τις διατάξεις του άρθρου 19 § 1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224),
9. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
10. Την αριθμ. 75305/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
11. Τις από 07-07-2017 και 08-08-2017 εισηγήσεις της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. και
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 27 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την ονομαστική κατάσταση 27 αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΔΙΕΚ (07-08-2017)


Αρ.Πρωτ.133416/Ε2/07-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
Αικ. Δημακοπούλου : 210 3442278
e-mail : dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163Α΄/21.09.2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α΄/24.05.2011)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
5. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α΄)
6. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
7. Την από 28.07.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 09 εκπαιδευτικοί)

Οι Προϊστάμενοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την ονομαστική κατάσταση 09 αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΔΙΕΚ (07-08-2017)


Αρ.Πρωτ.122645/Ε2/18-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail : dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163Α΄/21.09.2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α΄/24.05.2011)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
5. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α΄)
6. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
7. Την από 11.07.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 130 εκπαιδευτικοί)

Οι Προϊστάμενοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με την ονομαστική κατάσταση 130 αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΔΙΕΚ (18-07-2017)


Εκτύπωση