Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.108593/Ε2/29-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια για το διδακτικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ §5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της §3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
4. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50692/Ε2/27.03.2018 (ΑΔΑ: Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ) και 61707/Θ2/19.04.2018 (ΑΔΑ: Ψ43Γ4653ΠΣ-471) εγκυκλίους αποσπάσεων
5. Την από 21.06.2018 Βεβαίωση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ. 113/21.06.2018 της Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων)
6. Την υπ΄ αριθμ. 17/2018 Πράξη του ΚΥΣΔΕ
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τις παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως εξής:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

309263

ΧΕΛΜΗ-ΚΑΝΕΛΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ01

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ

309255

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ02

ΞΑΝΘΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

308218

ΝΑΣΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. παρακαλείται να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.97106/Θ2/13-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 61707/Θ2/19-4-2018 (ΑΔΑ:Ψ43Γ4653ΠΣ-471) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2018-2019»,
3. Τις Εγκρίσεις των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων που αναγράφονται στην παρούσα,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
6. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
7. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Αποφασίζουμε

αποσπούμε για το σχολικό έτος 2018-2019 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (π. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ) 398024 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ) 309246 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΡΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (π. ΓΑΒΡΙΗΛ) 389148 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
& ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 308228 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.17029/Θ2/01-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 21 παρ. 4 και του 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 75306/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018»,
3. Την αριθ. 125892/Θ2/24-7-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΔΒ4653ΠΣ-ΕΔ7) απόφαση Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλο Σχολείο αυτής»,
4. Το αριθ. 17/15-01-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ’) με την σε αυτό αναφερόμενη βεβαίωση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) της 12ης/01/2018,
5. Την αριθ. 1η/18-1-2018 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.),
6. Την αίτηση της αναφερόμενης στην παρούσα εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
7. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την αριθ. 125892/Θ2/24-7-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΔΒ4653ΠΣ-ΕΔ7) απόφασή μας «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018 …», ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση της κάτωθι εκπαιδευτικού:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
 ΜΑΣΑΟΥΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ 173390  ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΕ.Ε.Λ. ΒΕΛΛΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.143061/Θ2/31-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Β.Μπερνίκου-Π. Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 3467/2006 (Φ.Ε.Κ. 128/Α),
ε) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 98778/Θ2/13-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΙ84653ΠΣ-ΕΝ2) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2017-2018»,
3. Την Πράξη 9/14-7-2017 του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου (ΥΣ 27-7-2017),
4. Τα εγκριτικά έγγραφα των φορέων απόσπασης,
5. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
6. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αποσπούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

Α. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ

π. ΣΕΡΓΙΟΣ

309254

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ. ΒΕΛΛΑΣ

ΒΕΛΛΑΣ

ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ

308235

ΠΕ02 & ΤΕ16

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Β.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

398058

ΠΕ01 & ΠΕ02

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΘ/ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ / ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΖΙΕΡΤΖΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

308231

ΠΕ02

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΘ / ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ / ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.133115/Θ2/04-08-2017/ΥΠΠΕΘ
(σ.σ. δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια στις 01-08-2017)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: bekiari(ΣΤΟminedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 98778/Θ2/13-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΙ84653ΠΣ-ΕΝ2) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2017-2018»,
3. Τις Εγκρίσεις των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων που αναγράφονται στην παρούσα,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
6. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»,
7. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Αποφασίζουμε

αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (π.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ)

398024

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ

ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ (π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ)

309246

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΡΕΠΠΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ (π.ΓΑΒΡΙΗΛ)

389148

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΣΤΑΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

308228

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΛΑΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.142215/Ε2/29-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια για το διδακτικό έτος 2017-18.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ §5 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της §3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ 203Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
4. Το υπ΄ αριθμ. 96/03.08.2017 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
5. Την υπ΄ αριθμ. 18/2017 και 19/2017 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως εξής:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΘΕΣΗΣ

ΠΥΣΔΕΑ ΠΟΣΠΑΣΗΣ

309255

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ02

ΞΑΝΘΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

308218

ΝΑΣΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

308219

ΝΑΤΣΑΚΟΥ

ΕΛΛΗ

ΠΕ04.01

ΧΑΝΙΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

389113

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ01

ΠΑΤΜΙΑΔΑ

Α' ΑΘΗΝΑΣ

309263

ΧΕΛΜΗ-ΚΑΝΕΛΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ01

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. παρακαλείται να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση