Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020 - 2020

Αρ.Πρωτ.93164/Θ2/15-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλα Σχολεία αυτής, κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 21 παρ. 4 και του 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 49219 /Θ2/28-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»,
2. Την Πράξη 5η/19-6-2020 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.),
3. Τo αριθ. Φ.5/4/1294/29-6-2020 (ΚΠ Υ.ΠΑΙ.Θ. 85686/Θ2/03-07-2020) έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
4. Την αριθ. 122306/Θ2/30-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΘΓ4653ΠΣ-3Ν2) απόφαση Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων «Παράταση της θητείας των Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,
5. Τα αιτήματα των Διευθυντών-Διευθυντριών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
6. Τις αιτήσεις των αναφερόμενων στην παρούσα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
7. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
8. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
9. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2020-2021 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από τα σχολεία της οργανικής τους θέσης σε άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 398030 ΠΕ03 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»
ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 398032 ΠΕ02 ΓΕ.Ε.Λ – Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.87714/Θ2/07-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442172
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 3467/2006 (Φ.Ε.Κ. 128/Α),
ε) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 49219 /Θ2/28-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»,
3. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 6ης συνεδρίασης/11-06-2020 του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου,
4. Την αίτηση της εκπαιδευτικού,
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την κάτωθι εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής της θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΝΑΤΣΑΚΟΥ ΕΛΛΗ 308219 ΠΕ04.01 ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.87706/Θ2/07-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442172
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 49219 /Θ2/28-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»,
3. Τις προτάσεις που υπέβαλε το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο των Α.Ε.Ι,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από τα σχολεία τους οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 177951 ΠΕ86 ΓΕ.Ε.Λ. – Γ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 309247 ΠΕ11 ΓΕ.Ε.Λ. – Γ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


 Αρ.Πρωτ.87688/Θ2/07-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442172
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 49219 /Θ2/28-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»,
3. Τις Εγκρίσεις των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων που αναγράφονται στην παρούσα,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
7. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2020-2021 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (π. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ) 398024 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ) 309246 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΡΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (π. ΓΑΒΡΙΗΛ) 389148 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 308228 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.130051/Θ2/21-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442172
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλο Σχολείο αυτής, κατά το διδακτικό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 21 παρ. 4 και του 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 56866/Θ2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΤΔ4653ΠΣ-Α8Β) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και,
β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2019-2020»,
3. Την Πράξη 4η/18-7-2019 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.),
4. Τo αριθ. Φ.5/4/1598/29-7-2019 (ΚΠ Υ.ΠΑΙ.Θ. 122660/Θ2/30-7-2019) έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
5. Τα αιτήματα των Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
6. Τις αιτήσεις των αναφερόμενων στην παρούσα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
7. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
8. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
9. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
10. Την αριθ. 40023/Υ1/09-3-2018 (Φ.Ε.Κ. 867/Β) απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» … στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ …»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2019-2020 τον κάτωθι εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής του θέσης σε άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΔΗΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

398030

ΠΕ03

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.130025/Θ2/21-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442172
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 56866/Θ2/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΤΔ4653ΠΣ-Α8Β) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2019-2020»,
3. Τις Εγκρίσεις των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων που αναγράφονται στην παρούσα,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
7. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9. Την αριθ. 40023/Υ1/09-3-2018 (Φ.Ε.Κ. 867/Β) απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» … στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ …»

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2019-2020 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (π. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ)

398024

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ

ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ (π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ)

309246

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΡΕΠΠΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ (π. ΓΑΒΡΙΗΛ)

389148

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

& ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΣΤΑΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

308228

ΠΕ01

ΓΕ.Ε.Λ.-Γ ΛΑΜΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.129983/Θ2/21-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442172
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 56866/Θ2/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΤΔ4653ΠΣ-Α8Β) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2019-2020»,
3. Την πρόταση που υπέβαλε το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο του Α.Ε.Ι,
4. Την αίτηση του εκπαιδευτικού,
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. Την αριθ. 40023/Υ1/09-3-2018 (Φ.Ε.Κ. 867/Β) απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» … στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ …»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τον κάτωθι εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής του θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

177951

ΠΕ86

ΓΕ.Ε.Λ. – Γ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση