Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικών για Απόσπαση σε ΣΔΕ

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2491/2020

Αρ.Πρωτ.Κ1/74940/16-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Αγαλοπούλου
Τηλέφωνο : 2131311639

Θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 14, 15, 17 του άρθρου 27, του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/2019) «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την αριθμ. πρωτ. 5953/23-06-2014 (ΦΕΚ 1861Α/08-07-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) », όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 513/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Την υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/Β΄/2020) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων…….. και ορισμός διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
12. Την από 12-06-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
13. Tο γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/287/74175/B1/15-06-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22

   

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

18

 

1.1.α Διδακτορικό

   

11

1.1.β Μεταπτυχιακό

   

8

1.1.γ Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

   

4

1.1.δ Δεύτερο Διδακτορικό     2
1.1.ε Δεύτερο Μεταπτυχιακό     1

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 1 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

4

 

1.2.α Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

   

2

1.2.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

   

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013)

13

   

2.1 Στα Σ.Δ.Ε.

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

   

5

2.2 Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ)
(0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

   

4

2.3 Στην τυπική εκπαίδευση
(Διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια / Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

    4

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5

   

3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

3.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

   

1

3.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

   

1,5

3.1.γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

   

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  1  

3.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

    0,5

3.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

    0,75

3.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

    1

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

     

3.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

2

 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

   

2

ΣΥΝΟΛΟ : 40

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΔΕ 2018

Αρ.Πρωτ.Κ1/49923/26-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Αδάμ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνο : 213 131 1696

Θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την αριθμ. πρωτ. 5953/23-06-2014 (ΦΕΚ 1861Α/08-07-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).»
3. Το Π.Δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………»
5. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (A’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό…….. και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/28-11-2016) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην Ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

20

   

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

Διδακτορικό

   

9

Μεταπτυχιακό

   

6

Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
Δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι

   

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

6

 

1.2.α Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

   

3

1.2.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)
(0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3 )

   

3

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

15

   

2.1 Στα Σ.Δ.Ε.

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

   

7

2.2 Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

   

4

2.3 Στην τυπική εκπαίδευση
(Διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια / Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
(0,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

    4

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5

   

3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

3.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

   

1

3.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

   

1,5

3.1.γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

   

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  1  

3.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

    0,5

3.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

    0,75

3.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)

    1

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

     

3.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

2

 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

   

2

ΣΥΝΟΛΟ : 40

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε
προηγούμενη.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


Αντικαταστάθηκε η υπ.αρ.πρωτ.Κ1/121500/17-07-2017/ΥΠΠΕΘ

Αντικαταστάθηκε η υπ. αρ.πρωτ. Κ1/128698/03-08-2016/ΥΠΠΕΘ

Pin It

Εκτύπωση