Εγκύκλιος Αποσπάσεων Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.126292/Ε4/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
----
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου
Τηλέφωνο: 210 3442931

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2019-2020 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020

καλεί

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕΣΥ να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στην οικεία ΠΔΕ της οργανικής τους θέσης από 8/8/2019 έως και 19/8/2019.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις είναι οι ακόλουθες :
- άρθρο 4 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
- άρθρο 8 του Π.Δ 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄), το άρθρο 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄), η αριθ. 19 Απόφαση της 217/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
- άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 24, παρ. 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
- άρθρο 17 παρ. 4 του ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄)
- άρθρο 93, παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7, παρ. 2 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και το άρθρο 182, παρ. 10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
- άρθρο 31 παρ.1 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)
- άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄)
- άρθρο 47, παρ. 3 του ν.2304/95 (ΦΕΚ 83 Α΄), άρθρο 50, παρ.3 του ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94, παρ.1 του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄) και το άρθρο 19, παρ.20 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄)
- άρθρο 44Α παρ. 12 και άρθρο 46, παρ.1, εδαφ. στ. και άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄)
- άρθρο 21, παρ.1 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)
- άρθρο 7, παρ.1 και 2 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28, παρ.9 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
- άρθρο 3 και 13 της αριθ. 4494/Γ6/01-11-2001 (ΦΕΚ 1503 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και την αριθ. 28911/Γ6/12-03-2007 (ΦΕΚ 449 Β΄) Υπουργική Απόφαση
- παρ.2 της αρ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας.
- αριθ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργική Απόφαση
- άρθρα 6, 9 και 51 παρ.γ2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΣΥ με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2019.

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2019.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Κατά προτεραιότητα αποσπώνται τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπάγονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

1 Ανήκουν στις περιπτώσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005, του άρθρου 17 του ν.3402/2005, της 19ης Απόφασης της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (E.Hodgkin, no Hodgkin και Willebrand), των περ.1, 2 και 3 της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς οι εκπαιδευτικοί που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου και άνω με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και κατά συνέπεια θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 προβλέπει για τους πολύτεκνους.

2 Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθ-μια και τριτοβάθμια εκπαίδευση [παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4316/14 και παρ. 4, άρθρο 17 του ν.3649/2008). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις N. 4325/2015.

3 Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ. 7 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4071/2012, άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 και άρθρο 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996).

4 Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19 του ν.2386/1996).

5 Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013).

6  Είναι σύζυγοι επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές (παρ.2 της με αρ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας).

• Μέλη του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που επιθυμούν απόσπαση για λόγους υγείας αλλά δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της προηγούμενης ενότητας και υποβάλουν γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής θα κριθούν από το ΚΥΣΕΕΠ κατά περίπτωση.

• Μέλη του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π., δικαστικοί συμπαραστάτες μελών της οικογένειάς τους (γονέων ή αδελφών) οφείλουν να καταθέσουν τη δικαστική απόφαση ορισμού τους, προκειμένου να εξετασθεί η απόσπασή τους.

Επισημάνσεις:
Τα μέλη Ε.Ε.Π. που θα αποσπαστούν στα ΚΕΣΥ οφείλουν να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση Ε.Ε.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για κωφούς και βαρήκοους μαθητές και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για μαθητές με προβλήματα όρασης, ορίζεται επιπλέον των άλλων προσόντων και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille αντίστοιχα. [παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄)]

Το πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας δίδεται από:

1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και

2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μονάδα Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πιστοποιητικό επάρκειας της γραφής Braille δίδεται από:

1) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

2) τη Σχολή τυφλών Βορείου Ελλάδας «Ο ήλιος» που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

3) το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βεβαίωση που πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille»

4) το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με βεβαίωση που πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille»

Επισήμανση: Στην περίπτωση που λειτουργικά κενά Ε.Ε.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για κωφούς και βαρήκοους μαθητές παραμείνουν ακάλυπτα, εξαιτίας έλλειψης πιστοποιημένων μελών Ε.Ε.Π. στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, τότε για την εύρυθμη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ αυτών, δίνεται η δυνατότητα να αποσπαστούν σε αυτές μέλη ΕΕΠ με λιγότερα προσόντα, δηλαδή να έχουν αποδεδειγμένες σπουδές στην Ε.Ν.Γ που δεν έχουν καταλήξει σε απόκτηση επάρκειας. Σε αυτές νοούνται κύκλοι σπουδών στην Ε.Ν.Γ. και δεν συμπεριλαμβάνονται σεμινάρια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αυτοπροσώπως, ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο, στην οργανική τους θέση ως εξής:
α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση.
β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΣΥ, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν εκτός του νομού της οργανικής τους θέσης μπορούν, για τη διευκόλυνσή τους να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στη Δ/νση ή στην οικεία ΠΔΕ όπως αναφέρεται παραπάνω, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας της παρούσης.

3. Το πλήθος των προτιμήσεων ανέρχεται αθροιστικά σε έως δέκα (10) για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ.

Σημείωση: Κατά τη δήλωση των προτιμήσεων θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και ο κωδικός (myschool) της ΣΜΕΑΕ ή του ΚΕΣΥ προτίμησης.

Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται κατάλογος των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με τους αντίστοιχους κωδικούς τους.

4. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.

5. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης, αποδεικτικά έγγραφα των λόγων απόσπασης που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος. Πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6. Προκειμένου για απόσπαση με υπαγωγή σε ειδική κατηγορία απαιτείται είτε γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ είτε πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α.

Επισήμανση: Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι οικείες υπηρεσίες θα πρέπει να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου κατά την παραλαβή των αιτήσεων και οι Προϊστάμενοι των οικείων υπηρεσιών θα πρέπει να βεβαιώνουν την ακρίβεια των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων (βλ. αίτηση).

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή καταγραφή στην αίτηση του συνόλου της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας (πραγματικής και αναγνωρισμένης).

Επιπρόσθετα σε κάθε αίτηση θα πρέπει να υπάρχει καταγεγραμμένη η σχετική εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου.

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτόκολλο του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καθώς και στο email του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι 22/8/2019, τα εξής:

Α) Τα έντυπα των αιτήσεων και συνημμένα τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά που αφορούν μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες πρέπει να αποφανθεί αρμοδίως η Υπηρεσία ή το ΚΥΣΕΕΠ, ανά τύπο αίτησης (π.χ. κατά προτεραιότητα, άλλες ειδικές κατηγορίες, αμφισβητούμενες περιπτώσεις) και ανά κλάδο αφού ελεγχθούν τα προσκομισθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά.

Β) μόνο τα έντυπα των αιτήσεων για όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα έχουν την εξής μορφή:

Θέμα: Ε4-Απόσπαση κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, κλάδος/ειδικότητα, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, είδος αίτησης ή λόγος αποστολής (πχ κατά προτεραιότητα, άλλη ειδική κατηγορία, αμφισβητούμενη) όπου χρειάζεται.

Συνημμένα: Τα συνημμένα αρχεία του μηνύματος θα αποστέλλονται ανά μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Επισήμανση: Οι αιτήσεις δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών κατά των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κοινοποιούμενη και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. που θα αναγράφεται στο ΘΕΜΑ: «Ε4-Ένσταση αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ υποβολής της αίτησης» .

Εφιστούμε την προσοχή στους υποψηφίους για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης.

Β. Στην περίπτωση που μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων, μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ επιθυμούν να ανακληθεί η απόσπασή τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησής της, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της Αίτησης Απόσπασες ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ 2019 - 2020

Pin It

Εκτύπωση