Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ (Πρώην ΚΕΔΔΥ) 2019 - 2020

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΥ ΚΕΣΥ
Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ (Πρώην ΚΕΔΔΥ) - ΕΕΕΕΚ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.134191/30-08-2019/134191/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ν. Φιλιππόπουλος –Ε. Κόκκορα
210 3443292 – 210 3442256
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2019-2020»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167)
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
ε) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Το Π.Δ. 81/08-07-2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 83/09-07-2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/17-07-2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την με αριθ. 211076/ΓΔ4/06-12-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους»
7. Τις με αριθ. πρωτ. 56623/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) και 116124/Ε2/18-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
8. Την με Αρ.Πρωτ. 124384/Ε2/02-08-2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το
έτος 2019-2020».
9. Την 15/28-08-2019 Πράξη του ΚΥΣΔΕ.
10. Τις ενστάσεις και αιτήσεις ανάκλησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε για το έτος 2019-2020 ύστερα από ένστασή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ.07 αποσπάσεις)

Β. Ανακαλούμε για το έτος 2019-2020 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ.05 ανακλήσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης του εκπαιδευτικού που αποσπάται σε ΚΕΣΥ είναι από 01-09-2019 μέχρι 20-07-2020. Οι λοιποί εκπαιδευτικοί αποσπώνται για το διδακτικό έτος 2019-2020. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις οποίες ανακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του πίνακα Β΄, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ 2019 - 2020

 


Αρ.Πρωτ.124384/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-------
Πληροφορίες: Ν. Φιλιππόπουλος –Ε. Κόκκορα
210 3443292 – 210 3442256
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2019-2020»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167)
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
δ) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/08-07-2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/09-07-2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/17-07-2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την με αριθ. 211076/ΓΔ4/06-12-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους»
7. Τις με αριθ. πρωτ. 56623/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) και 116124/Ε2/18-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
8. Τις 12/2019 & 13/2019 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το έτος 2019-2020 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. Σε Κ.Ε.Σ.Υ.

(...) (σ.σ. αναφέρονται 18 αποσπάσεις)

Β. ΤΥΦΛΩΝ - ΚΩΦΩΝ

(...) (σ.σ. αναφέρονται 05 αποσπάσεις)

Γ.1. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

(...) (σ.σ. αναφέρονται 12 αποσπάσεις)

Γ.2. ΣΕ ΣΜΕΑΕ

(...) (σ.σ. αναφέρονται 96 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς του Πίνακα Α΄ είναι από 01-09-2019 μέχρι 20-07-2020 και των Πινάκων Β΄ και Γ΄ για το διδακτικό έτος 2019-2020. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ 2019 - 2020

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2018- 2019


 Αρ.Πρωτ. 8487/Ε2/21-01-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443292, 2256
FAX : 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
1. α) τα άρθρα 2, 3 και 6 έως 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄),
β) το άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄),
γ) το άρθρο 19 παρ. 1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το
δ) το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (Α’ 78),
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
3. Την ΥΑ 129064/ΓΔ5/27-07-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων … γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 3233Β΄),
4. Την ΥΑ 166516/ΓΔ4/05-10-2018 «Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 4518Β΄),
5. Την με αρ. πρωτ. 205333/Ε2/28-11-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ99Ν4653ΠΣ-1Ω0),
6. Τις προτάσεις των ΑΠΥΣΔΕ,
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

(...) (Σ.Σ. αναφέρονται αποσπάσεις 95 εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Διευθυντές των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΚΕΣΥ 2018 2019

 


Αρ.Πρωτ.140426/Ε2/29-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ν. Φιλιππόπουλος – Ε. Κόκκορα
 210 3443292 – 210 3442256
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167)
β) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
γ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
1. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Την με αριθμ. πρωτ. 50692/Ε2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ: Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ)
4. Tην με αριθμ. πρωτ. 108608/Ε2/29-6-2018 Υπουργική Απόφαση.
5. Τις 21/22-8-2018 και 22/28-8-2018 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε σε Κ.Ε.Σ.Υ. την παρακάτω εκπαιδευτικό για το σχολικό έτος 2018-2019, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

Β. Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 108608/Ε2/29-6-2018 Υπουργική Απόφαση απόσπασης σε Κ.Ε.Σ.Υ., κατά το μέρος που αφορά την παρακάτω εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

Γ. Αποσπούμε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 14 αποσπάσεις)

Δ. Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 108608/Ε2/29-6-2018 Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 03 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους εκπαιδευτικούς στα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 και για τους εκπαιδευτικούς σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους αντίστοιχους Διευθυντές και Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Συμπληρωματικές Αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.108608/Ε2/29-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ν. Φιλιππόπουλος –Ε. Κόκκορα
 210 3443292 – 210 3442256
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) / ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 12 και της παρ. 1.3 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167)
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
δ) των άρθρων 6 , 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Την με αριθ.πρωτ. 50692/Ε2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Τις 15/2018 & 17/2018 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Σχολεία Τυφλών και Κωφών για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε στα οποία μετακινούνται, όπως οι συνοδευτικοί πίνακες:

Α. ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

(...) (σ.σ. αναφέρονται αποσπάσεις 21 Εκπαιδευτικών)

Β. ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

(...) (σ.σ. αναφέρονται αποσπάσεις 121 Εκπαιδευτικών)

Γ. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ-ΚΩΦΩΝ

(...) (σ.σ. αναφέρονται αποσπάσεις 06 Εκπαιδευτικών)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς του Πίνακα Α΄ είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 και των Πινάκων Β΄ και Γ΄ για το διδακτικό έτος 2018-2019. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας στην ειδική αγωγή 2018 - 2019

Pin It

Εκτύπωση