Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΚ 2019 2020

Αποσπάσεις πρωτοβάθμιας ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ
Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΜΕΑΕ), ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ - ΤΥΦΛΩΝ, ΕΕΕΕΚ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

Μετάβαση στο άρθρο με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Αρ.Πρωτ.134179/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Κ.Ε.Σ. Υ. για το έτος 2019-2020»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
- του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
- του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 όπως αντικαταστάθηκε το εδ.β από την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) και παρ. 6 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), άρθρα 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ και 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
- των άρθρων 6 , 7 ,8,9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
2. το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ.84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
6. Τη με αριθμό 211076/Γ6/6-12-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5614/τΒ΄/13-12-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».
7. Τη με αριθ.6631/Υ1/20-7-2019 (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/25-7-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων , Σοφία Ζαχαράκη».
8. Τις με αριθμ. 56623/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΔ-ΙΚΥ) & 116124/Ε2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ- ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
9. Τις με αριθ. πρωτ. 124887/Ε2/2-8-2019 & αριθ. πρωτ. 124888/Ε2/2-8-2019 Υπουργικές Αποφάσεις Αποσπάσεων σε δομές της Ειδικής Αγωγής
10. Τη με αριθμό 14/29-8-2019 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
11. Τις ενστάσεις και τις αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α1.Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 124888/Ε2/2-8-2019 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2019-2020, από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρει υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από το αρμόδιο Π.Υ.Σ.Π.Ε στο οποίο μετακινείται , λόγω ικανοποίησης της ένστασης που υπέβαλε , την παρακάτω εκπαιδευτικό :

(...)

Α2.Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 124887/Ε2/2-8-2019 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε από 1-9-2019 έως 20-7-2020, από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Κ.Ε.Σ.Υ. λόγω ικανοποίησης της ένστασης που υπέβαλε , την παρακάτω εκπαιδευτικό :

(...)

Β. Ανακαλούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε. , οι οποίοι είχαν αποσπαστεί σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Κ.Ε.Σ.Υ. με τις αριθμ. Πρωτ. 124888/Ε2/2-8-2019 και 124887/Ε2/2-8-2019 υπουργικές αποφάσεις αντίστοιχα, ύστερα από αίτησή τους, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.11 αναλήσεις)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων ή οι προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ., από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων ή οι προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ., στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις τροποποιήσεις στις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ


Αρ.Πρωτ.124888/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
- του άρθρου 1 παρ.8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
- του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 όπως αντικαταστάθηκε το εδ.β από την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) και παρ. 6 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), άρθρα 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ και 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
- του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224)ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
2. το Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) –άρθρο 13
3. το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ.84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
7. Τη με αριθ.6631/Υ1/20-7-2019 (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/25-7-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων , Σοφία Ζαχαράκη».
8. Τις με αριθμ. 56623/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΔ-ΙΚΥ) & 116124/Ε2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
9. Τις με αριθμό 10/30-7-2019, 11/31-7-2019 & 13/1-8-2019 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών/Βαρυκόων & Τυφλών /Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΥΚΟΩΝ

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

(...) (σ.σ. 37 αποσπάσεις)

2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών/Βαρυκόων & Τυφλών /Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΥΚΟΩΝ

(...) (σ.σ. 03 αποσπάσεις)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

(...) (σ.σ. 164 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2019.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.139922/Ε2/28-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120
FAX: 210-3442365
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις απόσπασης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 16 παρ. 1, της παρ. 1.3 του άρθρου 20 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
γ) του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
δ) του άρθρου 21 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 72 παρ.5 του ν.4316/2014 (Α΄270)
ε) του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Τη με αριθ. πρωτ. 102379/Ε2/20-6-2018 Υπουργική απόφαση αποσπάσεων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 110303/Ε2/2-7-2018(ΑΔΑ:Ω3ΛΗ4653ΠΣ-ΞΓΙ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών
6. Τις με αριθμό 16/23-8-2018 , 17/24-8-201/, 18/27-8-2018 & 19/28-8-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Ανακαλούμε την αριθ. πρωτ. 102379/Ε2/20-6-2018 Υπουργική απόφαση αποσπάσεων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μόνο κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.02 εκπαιδευιτκοί)

Β) Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών/Βαρυκόων & Τυφλών /Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, όπως οι συνοδευτικοί πίνακες:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

(...) (01 εκπαιδευτικός)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

(...) (σ.σ. 34 εκπαιδευτικοί)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 3-9-2018.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Συμπληρωματικές Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηυυης σε ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ

 


Αρ.Πρωτ.135431/Ε2/13-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120
FAX: 210-3442365
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές Αποσπάσεις και διορθώσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 16 παρ. 1, της παρ. 1.3 του άρθρου 20 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
γ) του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
δ) του άρθρου 21 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 72 παρ.5 του ν.4316/2014 (Α΄270)
ε) του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Τη με αριθ. πρωτ. 50692/Ε2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών
5. Τη με αριθ. πρωτ. 102379/Ε2/20-6-2018 Απόφαση Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019.
6. Τη με αριθμό 15/31-07-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 102379/Ε2/20-6-2018 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, όπως ο ακόλουθος πίνακας:

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 228172 ΤΣΙΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 43,75 ΟΧΙ
2 617011 ΨΑΡΙΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΑΡΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 42,62 ΟΧΙ

Β. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 102379/Ε2/20-6-2018 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων, στο σημείο που αφορά τον α/α 108 και συγκεκριμένα στην ένταξη σε ειδική κατηγορία του παρακάτω εκπαιδευτικού Α/θμιας Εκπαίδευσης, ως συζύγου μέλους ΔΕΠ, ως εξής:

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
108 610371 ΠΑΠΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45 ΝΑΙ

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2018.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους
Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.102379/Ε2/20-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120
FAX: 210-3442365
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 16 παρ. 1, της παρ. 1.3 του άρθρου 20 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
γ) του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
δ) του άρθρου 21 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 72 παρ.5 του ν.4316/2014 (Α΄270)
ε) του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Τη με αριθ. πρωτ. 50692/Ε2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών
5. Τις με αριθμό 9/12-6-2018 , 10/14-6-2018 & 12/20-6-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2018-2019 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών/Βαρυκόων & Τυφλών /Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, όπως οι συνοδευτικοί πίνακες:

Α) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΥΚΟΩΝ

(...) (σ.σ. 01 Εκπαιδευτικός)

Β) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

(...) (σ.σ. 03 Εκπαιδευτικός)

Γ) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

(...) (σ.σ. 157 Εκπαιδευτικός)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2018.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ - ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηυυης σε ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ

Pin It

Εκτύπωση