Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Θέσεις Υποδιευθυντών ΣΕΚ 2014 - 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ 2014 - 2015

Αρ.Πρωτ.212276/Κ1/29-12-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Α. Πέττας
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνο : 213 131 1634, 213 131 1696

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σ.Ε.Κ. »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
4. Το Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις της Απόφασης 175377/Y1 (ΦΕΚ 2289 Β΄/05-11-2014) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
6. Την αριθμ. 11905/10-10-2014 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σ.Ε.Κ.».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοσίων ΣΕΚ η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΚ

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

225198

ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3ο Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

177848

ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ18.18- ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

3

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

205421

ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ19- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ

1ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η/8/2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Εκτύπωση