Εγκύκλιος Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΒΡΥΞΕΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΒΡΥΞΕΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ) 2018 - 2019

(Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία)

Αρ.Πρωτ.35625/Η2/06-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου-Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442294

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 16 του ίδιου Νόμου όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4485/2017 (Α΄114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Του Ν. 3025/2002 (Α΄ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
γ) Του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
δ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
ε) Του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄38).
2. Το Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα»), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 2 α (i), (ii) και (iv) του Άρθρου Μόνου του Π.Δ. 347/2003 (Α΄315) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 18/2018 με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 22/2018 (Α’ 37) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Την αριθ. 52935/Υ1/2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την αριθ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β΄1742) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-6).
9. Την από 11-12-2018 ηλεκτρονική επιστολή του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με θέμα «Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών με απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020».

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, οι οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα και αναφέρονται κατωτέρω να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με απόσπαση των κάτωθι θέσεων:

Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τρεις (03) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

 • Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ.
 • Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι – Berkendael.
 • Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙII.

Β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μία (01) θέση κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων

 • Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 6-3-2019 έως και 18-3-2019 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για όλες τις θέσεις του κλάδου τους.

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στις θέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή μιας από τις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική). Τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που πιστοποιούν την άριστη γνώση της γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
 2. Έχουν 5ετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη πραγματική διδακτική υπηρεσία, εντός της τελευταίας δεκαετίας, ως διδακτικό προσωπικό σχολικής μονάδας της οικείας βαθμίδας, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση. Στην πενταετή διδακτική υπηρεσία δεν προσμετράται παράλληλη υπηρέτηση σε θέση στελέχους.
 3. χουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες τουλάχιστον Επιπέδου Α΄.
 4. Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Σχολείων για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.

2. Η θητεία απόσπασης είναι 9ετής, με την επιφύλαξη των άρθρων 28 έως και 35 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ως ισχύουν.

Η θητεία υποδιαιρείται σε τρεις (3) περιόδους, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-6):

 • μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο (2) ετών. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,
 • μία δεύτερη περίοδο τριών (3) ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου (5ου) έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση,
 • τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων ετών.

3. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών λειτουργών διαρκεί για όσο χρόνο ο οικείος οργανισμός θεωρεί τον εκπαιδευτικό απαραίτητο, σύμφωνα με τις ανάγκες του και πάντως όχι πέραν των εννέα (9) σχολικών ετών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες, προς το συμφέρον του Σχολείου, μετά από πρόταση του Διευθυντή και τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Επιθεωρητή, μπορεί να χορηγείται παράταση ενός (1) έτους από την αρχή, η οποία πραγματοποίησε την απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 29 (α) (ii) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-6).

Η συνολική διάρκεια απόσπασης δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβεί τα δέκα (10 ) έτη. Για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29 (α) (iii) και (iv) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία θεωρείται ότι ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού λογίζεται από την έναρξη του πρώτου (1ου) έτους απόσπασης, αν ο χρόνος ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου αυτού του πρώτου έτους απόσπασης. Στην περίπτωση που η απόσπαση πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, η απόσπαση, για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29(α)(iii) και (iv), όπως ανωτέρω, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου σχολικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να χορηγείται η παράταση ενός (1) έτους, που αναφέρεται παραπάνω, μετά το τέλος των εννέα ετών.

4. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση του εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες (μόρια) ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α)

Διδακτορικό δίπλωμα

6

β)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο

3

γ)

Δεύτερο Διδακτορικό δίπλωμα

2

δ)

Δεύτερο Μεταπτυχιακό δίπλωμα

1

ε)

Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου

2

στ)

Κατοχή πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης (μόνο για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70)

2

ζ)

Γνώση ξένης γλώσσας  
ζ1)

Επίσημη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου
i) επίπεδο Γ2

4

ii) επίπεδο Γ1

3,50

iii) επίπεδο Β2

3

ζ2)

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά − Γερμανικά)
i) επίπεδο Γ2

3

ii) επίπεδο Γ1

2.50

iii) επίπεδο Β2

2

ζ3)

Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά − Γερμανικά)
i) επίπεδο Γ2

2

i) επίπεδο Γ1

1,5

ii) επίπεδο Β2

1

η)

Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

i) επίπεδο Γ2

1,50

i) επίπεδο Γ1

1

ii) επίπεδο Β2

0,5

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο.

Η γλωσσομάθεια και για τις τρείς γλώσσες εργασίας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.

θ)

Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες:

 

Β’ Επίπεδο είτε ΠΑ.Κ.Ε. (Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης)

2

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία

 

Τίτλος

Μονάδες

α)

Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 8

β)

Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε εξάμηνο

μέχρι 2

γ)

Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,25 μονάδες ανά δράση και έως 0,50 ανά σχολικό έτος.

Σημείωση: Δε μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου.

μέχρι 3

δ)

Αυτόνομες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς, άνω των 100 ωρών έκαστη, 0,50 μονάδα για κάθε μία

μέχρι 1

Γ. Συνέντευξη

Τίτλος

Μοναδες

α)

Γνώση της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο

μέχρι 10 μονάδες

β)

Γνώση έως δύο άλλων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στον προφορικό λόγο (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική)
(Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψήφιων στο στάδιο της προφορικής συνέντευξης είναι η συγκέντρωση πέντε (05) μονάδων (βάση) στην πρώτη ξένη γλώσσα)

μέχρι 5 μονάδες η κάθε γλώσσα
(μέγιστο σύνολο 10 μονάδες)

γ)

Η Συνέντευξη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τη συγκρότηση, την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες:

i) στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων, καθώς και επαρκή γνώση του προγράμματος σπουδών που εφαρμόζουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία,

ii) στην αξιοποίηση διαφοροποιημένης και ευέλικτης διδακτικής μεθοδολογίας, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολυπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα,

iii) στη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην καινοτόμο δράση,

iv) συνεργατικότητας (με όλους τους εμπλεκόμενους της μαθησιακής κοινότητας) και

v) αυτόνομης επαγγελματικής εξέλιξης (συμμετοχή σε επαγγελματική επιμόρφωση).

μέχρι 15

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί να εκτυπωθεί.

Ακολούθως, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δηλώνονται στο σύστημα, υποβάλλονται μόνο σε ψηφιακή μορφή στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr. Για την είσοδο στον σύνδεσμο αυτό απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Για όσους δεν έχουν, η διαδικασία απόκτησης αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο τρόπος υποβολής των ψηφιοποιημένων αρχείων θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: τύπος αίτησης, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, αριθμός μητρώου, πρώτη επιλογή, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, Διεύθυνση οργανικής

π.χ.
ΘΕΜΑ: Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, Γεωργίου Κωνσταντίνος, 456788, Λουξεμβούργο ΙΙ, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2018-12-14
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Γεωργίου Κωνσταντίνος, ΠΕ70, Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2018-12-14, 456788, Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας.

2. Απορρίπτονται εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα γίνουν δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
 1. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα κατά περίπτωση, κατά τα ανωτέρω, πλήρη δηλούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
 2. Η ανάλυση σάρωσης των ψηφιοποιούμενων αρχείων πρέπει να είναι 150 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.
 3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων, σε αυτήν, στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσης, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

ΙV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για την απόδειξη των δηλούμενων στην αίτηση απόσπασης στοιχείων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

(1) Φύλλο Μητρώου Ποιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τα οποία θα χορηγούνται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός.

(2) Βιογραφικό σημείωμα «Europass».

(3) Πτυχία και τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών. Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται επικυρωμένος πρωτότυπος τίτλος σπουδών συνοδευόμενος από την επίσημη μετάφρασή του και την αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (Α΄74).

(4) Πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, καθώς και η νομότυπη επικυρωμένη μετάφρασή τους από τον αρμόδιο φορέα.

(5) Βεβαίωση αυτόνομου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος).

(6) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.), καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, τις οποίες συνοδεύει ξεχωριστός συγκεντρωτικός πίνακας.

(7) Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Αρ.Πρωτ.119322/Η2/13-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ , ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου-Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3025/2002 (Α΄ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄38).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από το Α.Σ.Ε.Π.
6. Τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-6).
7. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.Δ. 18/2018 με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Το Π.Δ. 22/2018 (Α’ 37) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
11. Την αρ. 52935/Υ1/2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β΄1742) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το με αριθμ. πρωτ. 03/15-2-2018 έγγραφο του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με θέμα «Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών με απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019: Αναλυτικός πίνακας».

Προκηρύσσουμε

την πλήρωση με απόσπαση των παρακάτω θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κενώνονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, για τo σχολικό έτος 2018-2019, ως εξής:

1. Δύο (02) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών

Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 03 Μαθηματικών με δεύτερο πτυχίο στη Φυσική στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ,

Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 03 Μαθηματικών με δεύτερο πτυχίο στη Φυσική στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ,

προκειμένου να διδάξουν τα διδακτικά αντικείμενα: Mathematics, Physics, Science.

2. Μία (01) θέση κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων

Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 04.04 Βιολόγων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, ο οποίος θα διδάξει τα μαθήματα Bio/Science.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 16-7-2018 έως και Δευτέρα 23-7-2018 και ώρα 14.00.

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση μετέχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή μιας από τις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική). Τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που πιστοποιούν την άριστη γνώση της γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

β) Έχουν 5ετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη πραγματική διδακτική υπηρεσία, εντός της τελευταίας δεκαετίας, ως διδακτικό προσωπικό σχολικής μονάδας της οικείας βαθμίδας, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση. Στην πενταετή διδακτική υπηρεσία δεν προσμετράται παράλληλη υπηρέτηση σε θέση στελέχους.

γ) Έχουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες τουλάχιστον Επιπέδου Α΄.

δ) Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Σχολείων για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.

2. Η θητεία απόσπασης είναι 9ετής, με την επιφύλαξη των άρθρων 28 έως και 35 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ως ισχύουν.

Η θητεία υποδιαιρείται σε τρεις (3) περιόδους, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-6): μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο (2) ετών.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση, μία δεύτερη περίοδο τριών (3) ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου (5ου) έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση, τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων ετών.

3. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών λειτουργών διαρκεί για όσο χρόνο ο οικείος οργανισμός θεωρεί τον εκπαιδευτικό απαραίτητο, σύμφωνα με τις ανάγκες του και πάντως όχι πέραν των εννέα (9) σχολικών ετών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες, προς το συμφέρον του Σχολείου, μετά από πρόταση του Διευθυντή και τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Επιθεωρητή, μπορεί να χορηγείται παράταση ενός (1) έτους από την αρχή, η οποία πραγματοποίησε την απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 29 (α) (ii) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-6).

Η συνολική διάρκεια απόσπασης δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβεί τα δέκα (10 ) έτη. Για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29 (α) (iii) και (iv) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία θεωρείται ότι ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού λογίζεται από την έναρξη του πρώτου (1ου) έτους απόσπασης, αν ο χρόνος ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου αυτού του πρώτου έτους απόσπασης. Στην περίπτωση που η απόσπαση πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, η απόσπαση, για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29(α)(iii) και (iv), όπως ανωτέρω, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου σχολικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να χορηγείται η παράταση ενός (1) έτους, που αναφέρεται παραπάνω, μετά το τέλος των εννέα ετών.

4. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

κριτήρια επιλογής για την απόσπαση του εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες (μόρια) ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α)

Διδακτορικό δίπλωμα

8

β)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο

3

γ)

Δεύτερο Διδακτορικό δίπλωμα

2

δ)

Δεύτερο Μεταπτυχιακό δίπλωμα

1

3)

Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου

2

δ)

Κατοχή πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης (μόνο για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70)

2

στ)

Γνώση ξένης γλώσσας  
στ1)

Επίσημη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου
i) επίπεδο Γ2

4

ii) επίπεδο Γ1

3,50

iii) επίπεδο Β2

3

στ2)

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά − Γερμανικά)
i) επίπεδο Γ2

3

ii) επίπεδο Γ1

2.50

iii) επίπεδο Β2

2

στ3)

Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά − Γερμανικά)
i) επίπεδο Γ2

2

i) επίπεδο Γ1

1,5

ii) επίπεδο Β2

1

ζ)

Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

i) επίπεδο Γ2

1,50

i) επίπεδο Γ1

1

ii) επίπεδο Β2

0,5

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο.

Η γλωσσομάθεια και για τις τρείς γλώσσες εργασίας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.

η)

Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες:

 

Β’ Επίπεδο είτε ΠΑ.Κ.Ε. (Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης)

2

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία

 

Τίτλος

Μονάδες

α)

α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 8

β)

β) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε εξάμηνο

μέχρι 2

γ)

γ) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,25 μονάδες ανά δράση και έως 0,50 ανά σχολικό έτος.

Σημείωση: Δε μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου.

μέχρι 3

δ)

δ) Αυτόνομες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς, άνω των 100 ωρών έκαστη, 0,50 μονάδα για κάθε μία

μέχρι 1

Γ. Συνέντευξη

Τίτλος

Μοναδες

α)

Γνώση της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο

μέχρι 10

β)

Γνώση έως δύο άλλων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στον προφορικό λόγο (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική)
(Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψήφιων στο στάδιο της προφορικής συνέντευξης είναι η συγκέντρωση πέντε (05) μονάδων (βάση) στην πρώτη ξένη γλώσσα)

μέχρι 5 μονάδες η κάθε γλώσσα
(μέγιστο σύνολο 10 μονάδες)

γ)

Η Συνέντευξη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τη συγκρότηση, την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες:

i) στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων, καθώς και επαρκή γνώση του προγράμματος σπουδών που εφαρμόζουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία,

ii) στην αξιοποίηση διαφοροποιημένης και ευέλικτης διδακτικής μεθοδολογίας, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολυπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα,

iii) στη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην καινοτόμο δράση,

iv) συνεργατικότητας (με όλους τους εμπλεκόμενους της μαθησιακής κοινότητας) και

v) αυτόνομης επαγγελματικής εξέλιξης (συμμετοχή σε επαγγελματική επιμόρφωση).

μέχρι 15

ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί να εκτυπωθεί.
Ακολούθως, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δηλώνονται στο σύστημα, υποβάλλονται μόνο σε ψηφιακή μορφή στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr. Για την είσοδο στον σύνδεσμο αυτό απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Για όσους δεν έχουν, η διαδικασία απόκτησης αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο τρόπος υποβολής των ψηφιοποιημένων αρχείων θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: τύπος αίτησης, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, αριθμός μητρώου, πρώτη επιλογή, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμόςπρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, Διεύθυνση οργανικής

π.χ.

ΘΕΜΑ: Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, Γεωργίου Κωνσταντίνος, 456788, Λουξεμβούργο ΙΙ, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2018-12-14

Σώμα μηνύματος/κειμένου: Γεωργίου Κωνσταντίνος, ΠΕ70, Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2018-12-14, 456788, Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας.

2. Απορρίπτονται εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα γίνουν δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα κατά περίπτωση, κατά τα ανωτέρω, πλήρη δηλούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

2. Η ανάλυση σάρωσης των ψηφιοποιούμενων αρχείων πρέπει να είναι 150 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων, σε αυτήν, στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσης, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για την απόδειξη των δηλούμενων στην αίτηση απόσπασης στοιχείων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

(1) Φύλλο Μητρώου Ποιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τα οποία θα χορηγούνται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός.

(2) Βιογραφικό σημείωμα «Europass».

(3) Πτυχία και τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών. Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται επικυρωμένος πρωτότυπος τίτλος σπουδών συνοδευόμενος από την επίσημη μετάφρασή του και την αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (Α΄74).

(4) Πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, καθώς και η νομότυπη επικυρωμένη μετάφρασή τους από τον αρμόδιο φορέα.

(5) Βεβαίωση αυτόνομου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος).

(6) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.), καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, τις οποίες συνοδεύει ξεχωριστός συγκεντρωτικός πίνακας.

(7) Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 (Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017


Με την υπ.αρ. Πρωτ.113013/Η2/05-07-2017/ΥΠΠΕΘ προκηρύχθηκαν θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων
- Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (για το σχ. έτος 2017-2018)

κλ. ΠΕ04.02 Χημικών
-Μία (1) θέση εκπαιδευτικού στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (για το σχ. έτος 2017-2018)

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016


Με την υπ.Αρ.Πρωτ.115567/Η2/13-07-2016/ΥΠΠΕΘ προκηρύχθηκαν θέσεις:

Α) εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ08, ΠΕ11,

Β) εκπαιδευτικών συμβούλων και

Γ) βιβλιοθηκονόμων

Pin It

Εκτύπωση