Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία 2021 (Βρυξέλες Λουξεμβούργο Μόναχο)

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΒΡΥΞΕΛΕΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΜΟΝΑΧΟ) 2021

(Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία)

Αρ.Πρωτ.28542/Η2/10-03-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου-Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442294

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, β) του Ν. 3025/2002 (Α΄ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων», όπως ισχύει
γ) της αριθ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 (Β΄1742) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών» όπως ισχύει,
δ) του Κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, Language Policy of the European Schools (Ref.:2019-01-D-35-en-2), όπως ισχύει,
ε) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-12), όπως ισχύει.
2. Τον Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Tο άρθρο 14 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 16 του Ν. 3699/2008 (Α’ 199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» , όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
8. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
10.Το Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.
11. Την αριθ. 122795/Γ1/30-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 523) Απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
12.Τις από 18-11-2020, 27-11-2020 και 13-1-2021 ηλεκτρονικές επιστολές του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Α.Σ. των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
13.Την από 18-1-2021 ηλεκτρονική επιστολή της Εθνικής Επιθεωρήτριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
14.Τις από 22-11-2020, 25-11-2020 και 2-12-2020 ηλεκτρονικές επιστολές της Εθνικής Επιθεωρήτριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
15.Το γεγονός ότι από την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-12) να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση των ακόλουθων θέσεων:

Α) Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ86 Πληροφορικής και
Β) Εκπαιδευτικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιου Κύκλου.

Οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

1) Μία (1) θέση ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1) Μία (1) θέση ΠΕ70 Δασκάλων στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ, με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

2) Δύο (2) θέσεις ΠΕ70 Δασκάλων στο Ε.Σ. του Μονάχου

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1) Μία (1) θέση ΠΕ04.01 Φυσικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ

2) Μια (1) θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης, με άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της Γερμανικής γλώσσας και τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1) της Αγγλικής γλώσσας.

3) Δύο (2) θέσεις ΠΕ86 Πληροφορικής, με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, όπως προσδιορίζεται στον Κανονισμό για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref: 2019-01-D-35-en-2) στα Ε.Σ. Φρανκφούρτης και Βρυξέλλες ΙV.

Διευκρινίζουμε ότι:

 • Για τη θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και για τις δύο θέσεις του κλάδου τους, με σειρά προτίμησης.
 • Οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και για τις δυο θέσεις του κλάδου τους στο Ε.Σ. Μονάχου πέραν του Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ, με σειρά προτίμησης.
 • Οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιου Κύκλου για τη θέση Φυσικών ΠΕ04.01 Φυσικών και ΠΕ86 Πληροφορικής που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και για την θέση του Εκπαιδευτικού Συμβούλου οφείλουν να δηλώσουν τη σειρά προτίμησης των επιλογών τους.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10-3-2021 έως και 28-3-2021 και ώρα 23:59’.

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στις ανωτέρω θέσεις εκπαιδευτικών είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή μιας από τις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική). Τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που πιστοποιούν την άριστη γνώση της γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
 2. Έχουν 5ετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη πραγματική διδακτική υπηρεσία, εντός της τελευταίας δεκαετίας, ως διδακτικό προσωπικό σχολικής μονάδας της οικείας βαθμίδας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Στην πενταετή διδακτική υπηρεσία δεν προσμετράται παράλληλη υπηρέτηση σε θέση στελέχους.
 3. Έχουν πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες τουλάχιστον Επιπέδου Α΄.
 4. Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Σχολείων για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Για τους υποψηφίους για τη θέση ΠΕ70 Δασκάλων στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ απαιτείται ειδίκευση στην Eιδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.3699/2008 (Α΄199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύει.
  Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με:
  α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
  β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
  γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
  δ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.
 2. Για τους υποψηφίους για τη θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου στο Ε.Σ. στην Φρανκφούρτη, απαιτείται άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της Γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1)  της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Για τους υποψηφίους κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, οι οποίοι θα κληθούν να διδάξουν το αντικείμενό τους στα αγγλικά, απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2).
 4. Για τη θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιου Κύκλου μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όλες οι εκπαιδευτικές ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Το επίπεδο της γλωσσομάθειας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από το ΑΣΕΠ.

2. Η θητεία απόσπασης είναι 9ετής, με την επιφύλαξη των άρθρων 28 έως και 35 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ως ισχύουν.

Η θητεία υποδιαιρείται σε τρεις (3) περιόδους, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-12):

 • μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο (2) ετών. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,
 • μία δεύτερη περίοδο τριών (3) ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου (5ου) έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση,
 • τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων ετών.

3. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών λειτουργών διαρκεί για όσο χρόνο ο οικείος οργανισμός θεωρεί τον εκπαιδευτικό απαραίτητο, σύμφωνα με τις ανάγκες του και πάντως όχι πέραν των εννέα (9) σχολικών ετών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες, προς το συμφέρον του Σχολείου, μετά από πρόταση του Διευθυντή και τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Επιθεωρητή, μπορεί να χορηγείται παράταση ενός (1) έτους από την αρχή, η οποία πραγματοποίησε την απόσπαση, σύμφωνα με το άρθρο 29 (α) (ii) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-12).

Η συνολική διάρκεια απόσπασης δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβεί τα δέκα (10) έτη. Για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29 (α) (iii) και (iv) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία θεωρείται ότι ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού λογίζεται από την έναρξη του πρώτου (1ου) έτους απόσπασης, αν ο χρόνος ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου αυτού του πρώτου έτους απόσπασης. Στην περίπτωση που η απόσπαση πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, η απόσπαση, για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29(α) (iii) και (iv), όπως ανωτέρω, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου σχολικού έτους. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να χορηγείται η παράταση ενός (1) έτους, που αναφέρεται παραπάνω, μετά το τέλος των εννέα ετών.

4. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι υποχρεούνται να βοηθούν τον Διευθυντή του Σχολείου και το εκπαιδευτικό προσωπικό α) σε διοικητικά και β) σε εκπαιδευτικά θέματα.

Οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι επικουρούν τον Διευθυντή, τους αναπληρωτές Διευθυντές και τους καθηγητές δευτεροβάθμιου κύκλου. Τα εκπαιδευτικά και διοικητικά τους καθήκοντα περιλαμβάνουν κυρίως την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας και την διοικητική βοήθεια που συνδέεται με την εκπαίδευση των μαθητών, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.: 2014-03-D-14-en-10, οrig.: FR)

Οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι εργάζονται σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καταρτίζει ο Διευθυντής του σχολείου. Σε ειδικές περιπτώσεις και υπό τον όρο ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα ανάλογα ακαδημαϊκά προσόντα, οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, παρέχουν και διδακτικό έργο, πέραν των διοικητικών καθηκόντων τους.

Τα διδακτικά καθήκοντα ανατίθενται από τον Διευθυντή του σχολείου μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Επιθεωρητών και την έγκριση του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 (5) του κανονισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Regulation for Members of the seconded staff -2011-04-D-14-en-12).

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής για την απόσπαση του εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες (μόρια) ως εξής:

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

Τίτλος

Μονάδες

α)

Διδακτορικό δίπλωμα

6

β)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) ή άλλο ισότιμο

3

γ)

Δεύτερο Διδακτορικό δίπλωμα

2

δ)

Δεύτερο Μεταπτυχιακό δίπλωμα

1

ε)

Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου

2

στ)

Γνώση ξένης γλώσσας

 
ζ1)

Επίσημη γλώσσα της χώρας έδρας του σχολείου

 

i) επίπεδο Γ2

4

ii) επίπεδο Γ1

3,50

iii) επίπεδο Β2

3

ζ2)

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά − Γερμανικά)

 

i) επίπεδο Γ2

3

ii) επίπεδο Γ1

2.50

iii) επίπεδο Β2

2

ζ3)

Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά − Γερμανικά)

 

i) επίπεδο Γ2

2

i) επίπεδο Γ1

1,5

ii) επίπεδο Β2

1

η)

Άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

i) επίπεδο Γ2

1,50

i) επίπεδο Γ1

1

ii) επίπεδο Β2

0,5

Για την ίδια γλώσσα μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο.
Η γλωσσομάθεια και για τις τρείς γλώσσες εργασίας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.

θ)

Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες:

 

Β’ Επίπεδο είτε ΠΑ.Κ.Ε. (Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης)

2

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία

Β. 1. Εκπαιδευτικοί

 

Τίτλος

Μονάδες

α)

Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 8

β)

Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε έτος

μέχρι 2

γ)

Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,25 μονάδες ανά δράση και έως 0,50 ανά σχολικό έτος.

Σημείωση: Δε μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου.

μέχρι 3

δ)

Αυτόνομες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς, άνω των 100 ωρών έκαστη, 0,50 μονάδα για κάθε μία

μέχρι 1

Β. 2. Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι

  Τίτλος Μονάδες

α)

Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτούμενη πενταετία 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος

μέχρι 8

β)

i) Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος) 0,50 μονάδα για κάθε έτος

ii) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε δομές συμβουλευτικής και συγκεκριμένα:
1. υπηρεσία σε θέση Σχολικού Συμβούλου
2. υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ)
3. υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας
4. υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
5. υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου ΣΕΠ-ΚΕ.ΣΥ.Π (Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού),
0,50 μονάδες για κάθε έτος (μέχρι 2 μονάδες)

μέχρι 4

γ)

Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.) καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, 0,50 μονάδες ανά σχολικό έτος.

Σημ: Δεν μοριοδοτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ., καθώς και οι ανωτέρω δράσεις που εμπίπτουν αμιγώς στα καθήκοντα της θέσης του υποψηφίου

μέχρι 3

δ)

Αυτόνομες επιμορφώσεις από πιστοποιημένους φορείς, άνω των 100 ωρών έκαστη, 0,50 μονάδα για κάθε μία

μέχρι 1

Γ. Συνέντευξη

Τίτλος

Μοναδες

α)

Γνώση της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο

μέχρι 10 μονάδες

β)

Γνώση έως δύο άλλων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων στον προφορικό λόγο (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική)
(Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψήφιων στο στάδιο της προφορικής συνέντευξης είναι η συγκέντρωση πέντε (05) μονάδων (βάση) στην πρώτη ξένη γλώσσα)

μέχρι 5 μονάδες η κάθε γλώσσα
(μέγιστο σύνολο 10 μονάδες)

γ)

Η Συνέντευξη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τη συγκρότηση, την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού.

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες:

i) στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων, καθώς και επαρκή γνώση του προγράμματος σπουδών που εφαρμόζουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία,

ii) στην αξιοποίηση διαφοροποιημένης και ευέλικτης διδακτικής μεθοδολογίας, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολυπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα,

iii) στη διαπολιτισμική επικοινωνία και στην καινοτόμο δράση,

iv) συνεργατικότητας (με όλους τους εμπλεκόμενους της μαθησιακής κοινότητας) και

v) αυτόνομης επαγγελματικής εξέλιξης (συμμετοχή σε επαγγελματική επιμόρφωση).

μέχρι 15

ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr).

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

Σε εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου φόρτωσης δικαιολογητικών, όπως αναφέρεται στις οδηγίες στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, μπορεί να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/. Για την είσοδο στον σύνδεσμο αυτό απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Για όσους δε διαθέτουν τους εν λόγω κωδικούς, η διαδικασία απόκτησής τους αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο τρόπος υποβολής των ψηφιοποιημένων αρχείων θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: τύπος αίτησης, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, αριθμός μητρώου, πρώτη επιλογή, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, Διεύθυνση οργανικής

π.χ.
ΘΕΜΑ: Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, Γεωργίου Κωνσταντίνος, 456788, Λουξεμβούργο ΙΙ, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2021-2-18
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Γεωργίου Κωνσταντίνος, ΠΕ70, Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2021-2-18, 456788, Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας.

2. Απορρίπτονται εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα γίνουν δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα κατά περίπτωση, κατά τα ανωτέρω, πλήρη δηλούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από τη διαδικασία.
2. Η ανάλυση σάρωσης των ψηφιοποιούμενων αρχείων πρέπει να είναι 150 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.
3. Τα ψηφιοποιημένα αρχεία να φέρουν σύντομες και ακριβείς ονομασίες, πχ. ΤΠΕ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ
4. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων, σε αυτήν, στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσης, εκτός από τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για την απόδειξη των δηλούμενων στην αίτηση απόσπασης στοιχείων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Φύλλο Μητρώου Ποιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τα οποία θα χορηγούνται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός.
 2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου «Europass».
 3. Πτυχία και τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών. Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται επικυρωμένος πρωτότυπος τίτλος σπουδών συνοδευόμενος από την επίσημη μετάφρασή του και την αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (Α΄74), όπως ισχύει
 4. Τίτλοι των ξένων γλωσσών, συνοδευόμενοι από τη νόμιμη επικυρωμένη μετάφρασή τους από τον αρμόδιο φορέα.
 5. Βεβαίωση αυτόνομου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή με ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του ιδρύματος).
 6. Βεβαιώσεις συμμετοχής και υλοποίησης σε δραστηριότητες του σχολικού βίου (θεατρικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας κ.ά.), καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με μαθητές εντός τάξης, τις οποίες συνοδεύει ξεχωριστός συγκεντρωτικός πίνακας.
 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
 8. Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες τουλάχιστον Α΄ επιπέδου.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση