Αποσπάσεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.94482/Ε2/08-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄)
4. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50690/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ) εγκύκλιο
6. Την υπ΄αριθμ. 5489/328/09.05.2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
7. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

181159

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ06

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

229919

ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ84

Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.94932/Ε2/08-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (Α’ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/1999 (Α’ 186).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
5. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ 18/2018 (Α31) « Οργανισμός του ΥΠΠΕΘ».
7. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
8. Την αριθμ. 5489/328/9-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΜ146ΨΖΣΠ-7ΩΣ) απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

 Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 211074  ΤΕΝΝΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86 ΑΘΗΝΑΣ Α΄
2 620909 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπ/σης από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.139462/Ε2/31-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail: dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄)
4. Τo ΠΔ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α΄)
5. Την αίτηση του εκπαιδευτικού

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 125823/Ε2/28.07.2016 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παπαθανασίου Ιωάννη, κλ.ΠΕ19-20 (ΑΜ 200069) στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από αίτησή του και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση αυτή παρακαλείται να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.125823/Ε2/28-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail: dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησηςγια το σχολικό έτος 2016-2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄)
4. Τo ΠΔ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α΄)
5. Την υπ΄αριθμ. 4056/208/27.06.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Iδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μαθήσης
6. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμεστο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

212218

ΜΙΚΡΟΒΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ02

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

200069

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ19-20

ΑΡΤΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση