edu.klimaka.gr

Πρόσκληση απόσπασης στο Γραφείο Ιατρού Υπουργείου Παιδείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.203817/Ε2/26-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ87.01 Ιατρικής (τέως ΠΕ14.01 Ιατροί) και ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Ιατρού της Δ/νσης Υπαλληλικής Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως 31-08-2019.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ87.01 Ιατρικής (τέως ΠΕ14.01 Ιατροί) και ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Γραφείο Ιατρού της Δ/νσης Υπαλληλικής Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και να προσφέρουν υπηρεσία έως 31-08-2019, να υποβάλουν αίτηση από 27-11-2018 μέχρι 03-12-2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις στον εν λόγω φορέα, είναι οι ακόλουθες: άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄), άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄), άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄), Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Το Γραφείο Ιατρού του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 5 του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’), είναι αρμόδιο για:

α) την αντιμετώπιση σε πρώτο βαθμό προβλημάτων υγείας του πάσης φύσεως προσωπικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου,

β) τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων στο πάσης φύσεως προσωπικό των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου,

γ) τον κατ’ οίκον έλεγχο των υπαλλήλων των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου που είναι ασθενείς μέσω των ελεγκτών – ιατρών,

δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια διεύθυνση.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το Βιογραφικό τους Σημείωμα και τα δικαιολογητικά, τα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Επισημαίνεται ότι:

α) Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρέπεται η προσθήκη κριτηρίων ή δικαιολογητικών

β) Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της. Επιπλέον, τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

γ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ87.01 Ιατρικής (τέως ΠΕ14.01 Ιατροί) και ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής.

Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2019,

β) υπηρετούν σε θέσεις στις οποίες έχουν τοποθετηθεί με απόσπαση για συγκεκριμένη θητεία, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2019 ή

γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Να προβούν, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 06-12-2018 στον έλεγχο όσον αφορά στα κωλύματα και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ατομικού Φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΠΕΘ, στο τηλ. 210 3442365 (κ. Καστρινάκης).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα