Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2019 - 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.124720/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
------
Πληροφορίες :
Τμήμα Β’ Κινητικότητας Εκπ/κού Προσ. Π.Ε. & Δ.Ε.
Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τμήμα Α΄ Εκκλ. Εκπ/σης & Θρησκ. Αγωγής:
Π. Μπεκιάρη 210 3442412
E-mail : deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-20.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις της §4 του άρθρου 21 και της §7 του άρθρου 23 του Ν. 2432/2006 (ΦΕΚ 14τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
6. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26139/Α2/3.3.11 (ΦΕΚ 561τΒ΄) Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56623/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων
9. Τα υπ’ αριθμ. 4828/22.07.2019 και 122667/Θ2/30.07.2019 έγγραφα της Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπ/σης και Διαθρησκευτικής Αγωγής
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 782/323/25.07.2019 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/4/1598/29.07.2019 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους
11.Την από 18.07.2019 Βεβαίωση του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.
12.Τις υπ’ αριθ. 12/2019 και 13/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13.Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-20, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 32 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε εκκλησιασιτκά σχολεία 2019 - 2020

 

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.117931/Θ2/12-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018-2019, και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλο Σχολείο αυτής»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 21 παρ. 4 και του 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 50692/E2/27-03-2018 (ΑΔΑ: Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
3. Την αριθ. 61707/Θ2/19-04-2018 (ΑΔΑ: Ψ43Γ4653ΠΣ-471) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α) …… και, β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2018-2019»,
4. Την Πράξη 4η/18-6-2018 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.),
5. Τις 15/22-06-2018, 16/25-06-2018 και 17/28-06-2018 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
6. Τo αριθ. Φ.5/4/1657/28-6-2018 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
7. Το αριθ. 630/272/26-06-2018 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
8. Τα αιτήματα των Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
9. Τις αιτήσεις των αναφερόμενων στην παρούσα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
10. Το ΠΔ 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2018-2019 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης σε άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ως εξής:

(...) (σ.σ. 02 εκπαιδευτικοί)

Β. αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2018-2019 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την οργανική τους θέση σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ως εξής:

(...) (σ.σ. 31 εκπαιδευτικοί)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις (02+31) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης σε εκκλησιαστικά (24-07-2017)

 

Pin It

Εκτύπωση