Εγκύκλιος Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες, Φορείς, Υπουργείο 2018 - 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2018 - 2098

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΓΑΚ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ)

Αρ.Πρωτ.52132/Γ2/29-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103443374, 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Σε συνέχεια της αριθμ. 50690/Ε2/27-3-2018 (ΑΔΑ: 694Ξ4653ΠΣ-Ο1Μ) πρόσκλησης της Γενικής Δ/νσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που είναι αποσπασμένοι στην Γενική Γραμματεία του ΥΠΠΕΘ (τέως Κεντρική Υπηρεσία) και στις Γενικές Γραμματείες Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2018 - 2019, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr από 29/3/2018 μέχρι 10/4/2018 και ώρα 15:00 και αφού την εκτυπώσουν, να επισυνάψουν σε αυτήν σύντομο βιογραφικό σημείωμα ως μοναδικό δικαιολογητικό. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να επισυναφθούν τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που δεν είχαν κατατεθεί κατά τα παρελθόντα έτη. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν απευθείας στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΠΕΘ.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ60 που επιθυμούν να ανανεώσουν την απόσπασή τους στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), προκειμένου να απασχοληθούν στον Παιδικό Σταθμό, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, με ειδική μνεία επί των παρατηρήσεων αυτής (της αίτησης), ότι η απόσπασή τους αφορά αποκλειστικά την απασχόλησή τους στον Παιδικό Σταθμό.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.50690/Ε2/27-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις ΠΕ: Σ. Ράμμου 2103442167
Α.Ε.Ι. , Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Π.: Γ. Μπουζιάνη 210 3442467
Αικ. Σαραντοπούλου 210 3442467
Μητροπόλεις – Ανώτατες Εκκλ/κές Ακαδημίες :
Χρ. Δημησιάνος 210 3443266
Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΓ, Αρμεν. Κυαν. Σταυρός,
Ισραηλ. Κοινότητα: Αιμ. Λυμπεράκη 210 3443266
Σ.Ε.Π.: Αικ. Σαραντοπούλου 210 3442467
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις ΔΕ, ΣΕΠ:
Αικ. Δημακοπούλου 210 3442278
Μητροπόλεις - Ανώτατες Εκκλ/κές Ακαδημίες,
ΙΚΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΔΟΑΤΑΠ: Ε. Μπιγέρη 210 3442280
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ: Α. Φραϊδάκη 210 3442235
Θ. Ρηγοπούλου 210 3442253
ΙΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ, Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΓ,
Σιβιτανίδειος: Α. Κοκκινίδου 210 3443283
Αρμεν. Κυαν. Σταυρός: Ε. Κόκκορα 210 3442256
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2018-19, να υποβάλουν αίτηση από 28-03-2018 μέχρι 10-04-2018 και ώρα 15.00.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, ώστε η Υπηρεσία μας να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.
2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις για τους προαναφερόμενους φορείς, είναι οι ακόλουθες:
- άρθρο 31 §1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (Α’ 71,)
- άρθρο 39 §2, άρθρο 46 §1στ΄, άρθρο 9 §2 και άρθρο 27 §3 του Ν. 4115/2013 (Α’ 24),
- άρθρο 6 §6 του Ν. 2740/1999 (Α’ 186),
- άρθρο 14 § 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν. 2817/2000 (Α’ 78),
- άρθρο 31 του Ν. 1946/1991 (Α’ 69), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3391/2005 (Α’ 240),
- άρθρο 6 §14 του Ν. 1674/86 (Α’ 203) όπως ισχύει,
- άρθρο 46 §2 του Ν. 2413/96 (Α’ 124),
- άρθρα 6, 12 και 24 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163τΑ΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (Α’ 118),
- άρθρο 17 §4 του Ν. 2009/1992 (Α’ 18),
- άρθρο 1 και άρθρο 59 §2 του Ν. 3966/2011 (Α’ 118),
- άρθρο 25 του Ν. 3577/2007 (Α’ 130) όπως ισχύει,
- άρθρο 8 §14 του Ν. 3194/2003 (Α’ 267) όπως ισχύει,
- Ν. 3149/2003 (Α’ 141),
- Ν. 3432/2006 (Α’ 14) και άρθρο 25 του Ν. 3467/2006 (Α’ 128) και
- του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν.4473/2017 (Α’ 78).
- άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 τ. Α’),
- Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’), αριθμ.
- 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ, Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης),
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στις παραπάνω υπηρεσίες, θα κληθούν να τοποθετηθούν σε θέσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης και αφορούν διοικητικής, οικονομικής ή μηχανογραφικής φύσεως θέματα, και θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς.

Για τις αποσπάσεις αυτές τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΕΘ,

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε) απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στο οποίο υπηρέτησαν.

Επίσης, για τη Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ (πρώην Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε αυτήν προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσία στον Παιδικό Σταθμό, που λειτουργεί στο κτίριο αυτής, να υποβάλουν σχετική αίτηση με τη διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, προσθέτοντας στις παρατηρήσεις την επισήμανση «επιθυμώ να απασχοληθώ στον παιδικό σταθμό».

Οι αιτήσεις απόσπασης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφορούν μόνο στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ)

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων υποβάλλουν αίτηση απόσπασης σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, και όχι αίτηση απόσπασης σε Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης για διοικητικό έργο.

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων αποσπώνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, βάσει της υπ΄αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985Β΄) Κ.Υ.Α. και της κείμενης νομοθεσίας περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα.

Αναλυτικότερα:

Ι. Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής ΣΕΠ).

Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός ΣΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, στον ΣΕΠ δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλησίον των ΔΥΕΠ εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας.

Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί για ένα σχολικό έτος, σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή/και δομή φιλοξενίας της ίδιας ΠΔΕ.

Ο χρόνος απόσπασης των ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διοικητικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας ενός κέντρου ή/και της δομής φιλοξενίας, οι ΣΕΠ δύνανται να διατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προσφέρουν διοικητικό ή/και διδακτικό έργο.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕΠ

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:

α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,

β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας.

γ)μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστο από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.

ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθεται για μια μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων περισσότερων του ενός Κέντρου Φιλοξενίας/ ή και δομής φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Επισημαίνεται ότι αίτηση απόσπασης για θέση ΣΕΠ δύναται να υποβληθεί ανεξάρτητα από άλλη αίτηση απόσπασης για φορέα/υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & Τ.Ε.Ι.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΑΤΕΙ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΑΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση των Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού,

β. την αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

γ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

δ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα αναρτήσουν στην αίτησή τους τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράφουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

Δ. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν στις παρακάτω ΑΕΑ:

  • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας
  • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
  • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων
  • Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή.

Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

Ε. ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν σε διδακτικό έργο και για τις παρακάτω σχολικές μονάδες φορέων:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας
Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας
Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας
Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας
Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Γυμνάσιο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας.

ΣΤ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

(Ακαδημία Αθηνών, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Γ.Α.Κ., Δημόσια ΙΕΚ, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ι.Ε.Π., Ι.Κ.Υ., Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ι.Τ.Υ.Ε.–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Κ.Ε.Γ., Π.Ε.Κ., Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερές Αρχιεπισκοπές, Ιερές Μητροπόλεις).

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΕΘ

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια διεύθυνση.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το Βιογραφικό τους Σημείωμα και τα δικαιολογητικά, τα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Σε περίπτωση που, λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά.

Τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Επισημαίνεται ότι:

α) Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται για έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρέπεται::
i. η προσθήκη κριτηρίων ή δικαιολογητικών
ii. η αλλαγή/τροποποίηση των φορέων απόσπασης

γ) Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα.

Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της. Επιπλέον, τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

δ) Κατά τη διαδικασία αποσπάσεων προηγούνται εκείνες σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις απόσπασης (από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ, σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία.

ε) Αιτήσεις που θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία/φορέα απόσπασης, δεν θα ληφθούν υπόψη.

στ) Ανάκληση της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ μέχρι την 1η Ιουνίου 2018.

ζ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

η) Εκπαιδευτικοί των οποίων θα ικανοποιηθεί το αίτημα απόσπασης δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης σε επόμενη πρόσκληση απόσπασης που αφορά στο διδακτικό έτος 2018-2019.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν/αποστείλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με τις αιτήσεις απόσπασης:

  • Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
  • Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

Β. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα δέχεται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την υποβολή ένστασης, καθώς έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης, εν τοις πράγμασι, είναι η επανεξέταση της αίτησης απόσπασης: η ένσταση αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, ενώ η επανεξέταση αφορά σε εξέταση της αίτησης σε δεύτερη φάση.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους μέχρι 24 Αυγούστου 2018, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Η ανάκληση μπορεί να ζητηθεί μετά τις 24 Αυγούστου 2018 για εξαιρετικούς λόγους υγείας, όπως προκύπτουν από δικαιολογητικά δημόσιου νοσοκομείου.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2018,

β) υπηρετούν σε θέσεις στις οποίες έχουν τοποθετηθεί με απόσπαση για συγκεκριμένη θητεία, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2018 (όπως υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, ΣΣΝ, ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ), ή

γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΈΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Να προβούν, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 17-04-2018 στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ατομικού Φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

γ) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου πρέπει να αποστείλουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί στις αιτήσεις απόσπασης ως ακολούθως

1. Για τις αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ και τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε ΓΑΚ, Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 και ΠΕΚ, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠΠΕΘ (protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 3443215 (κ. Καστρινάκης Πέτρος) και 210 3443374 (κ. Κανελλή Χάρις).

2. Για τις αποσπάσεις σε Διευθύνσεις και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική πρόταση του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ mail(ΣΤΟ)attik.pde.sch.gr Ψυχουντάκη Δ. 210 6464294
210 6464257
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ mail(ΣΤΟ)amaked-thrak.pde.sch.gr Αυγητίδης Ε. 25310 83533
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ mail(ΣΤΟ)vaigaiou.pde.sch.gr Καραθανάση Α. (Α/θμια)
Χατζησάββα Τ. (Β/θμια)
22510 48158
22510 48154
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ mail(ΣΤΟ)dellad.pde.sch.gr Καυκά Θ. (Α/θμια)
Παναγιωτόπουλος Α. (Β/θμια)
2610 362408
2610 362427
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ mail(ΣΤΟ)dmaked.pde.sch.gr Γκλαβίνα Ε. (Α/θμια)
Ρούσσου Ε. (Β/θμια)
24610 21489
ΗΠΕΙΡΟΥ mail(ΣΤΟ)ipeir.pde.sch.gr Ντοβώνης Ι. 26510 83897
26510 83979
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ mail(ΣΤΟ)thess.pde.sch.gr Δεσκάτα Ε. (Α/θμια)
Τερζούδη Μ. (Β/θμια)
2410 539228
2410 539229
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ mail(ΣΤΟ)ionion.pde.sch.gr Κεντάρχου Θ. (Α/θμια)
Τσαμπαλά Γ. (Β/θμια)
26610 82194-5
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ mail(ΣΤΟ)kmaked.pde.sch.gr Κάντιου Λ. (Α/θμια)
Τσίμπου Μ. (Α/θμια)
Φραγκούδη Θ. (Β/θμια)
Κομψοπούλου Γ. (Β/θμια)
2310 474830
(Α/θμια)
2310 474831
2310 474864
(Β/θμια)
ΚΡΗΤΗΣ mail(ΣΤΟ)kritis.pde.sch.gr Βασιλειάδη Αργυρώ 2810 347290
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ mail(ΣΤΟ)naigaiou.pde.sch.gr Ισαακίδης Χ. 22810 81984
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ mail(ΣΤΟ)pelop.pde.sch.gr Σολακίδου Δ. (Α/θμια)
Αργυροπούλου Αικ. (Β/θμια)
2710 230110
2710 230115
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ mail(ΣΤΟ)stellad.pde.sch.gr Τσουκνίδα Αθανασία 22310 66151-2

3. Για τις αποσπάσεις που αφορούν σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική πρόταση του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ, βάσει του ανωτέρω πίνακα.

Εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές Εκπαίδευσης αναφορικά με τις αποσπάσεις σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων, καθώς πρόκειται μεν για αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αλλά με συγκεκριμένα καθήκοντα και διαφορετικά κριτήρια επιλογής, συνεπώς θα συνταχθούν ξεχωριστές προτάσεις.

4. Για τις αποσπάσεις που αφορούν σε Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και τους λοιπούς εποπτευόμενους φορείς/υπηρεσίες ως ακολούθως, κατά περίπτωση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ

ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
(email)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

rector(ΑΤ)asfa.gr

2103897102

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

tmimadioikisis(ΑΤ)auth.gr

2310996757

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

dioikisi(ΑΤ)aua.gr

210 5294881
210 5294977
210 5294979

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

rector(ΑΤ)duth.gr

2541079064
2531039147

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

gbsec(ΑΤ)ihu.edu.gr

2310807551
2310474563

ΕΑΠ

dy(ΑΤ)eap.gr

2610 367624
2610 367629
2610 367637

ΕΚΠΑ

sxanthop(ΑΤ)uoa.gr

2103689156

ΕΜΠ

epapa(ΑΤ)central.ntua.gr

2107721883
2107721939

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

eugene(ΑΤ)ionio.gr

26610 87681
26610 87667
26610 87625

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

didaktiko(ΑΤ)aueb.gr

2108203244
2108203286

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

administration2(ΑΤ)aegean.gr

22510 36134
22510 36131

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(πρ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ)

personneldept(ΣΤΟ)teiath.gr

protocol(ΣΤΟ)puas.gr

210 5385102
210 5385105
210 5381102
2105381106

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

tdp(ΑΤ)uowm.gr

2461056280
2461056282

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ddioik(ΑΤ)uth.gr

2421074586
2421074624

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

prytsym(ΑΤ)cc.uoi.gr

2651007112

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

prosopiko-b(ΑΤ)admin.uoc.gr

2831077925
2831077937

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

grproso(ΑΤ)uom.gr

2310 891238
2310 891202
2310 891294

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

dioikmerimna(ΑΤ)upatras.gr

2610969894

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

prosopik(ΑΤ)unipi.gr

2104142223

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠ ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

sourla(ΑΤ)uop.gr

2710 230009
2710 230000

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

didi(ΑΤ)panteion.gr

210 9201017
210 9201346
210 9201347

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

hohlaki(ΑΤ)mred.tuc.gr

2821037022

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

dkaitatzi(ΑΤ)hua.gr

2109549523

ΑΣΠΑΙΤΕ

kyriakopoulou(ΑΤ)aspete.gr

210 2896790
210 2896720

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

tdy(ΑΤ)teiemt.gr

2510 462136
2510 462137

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

pers(ΑΤ)teiwest.gr

2610369109

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

prosop(ΑΤ)teikoz.gr

24610 68283
24610 68284

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

prosopikou(ΣΤΟ)teiep.gr

26810 50017
26810 50003

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

infdpetp(ΣΤΟ)admin.teithe.gr

2310 013656
2310 013657

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

dioikisi(ΑΤ)teiion.gr

2671025820

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

tp(ΑΤ)teiser.gr

2321049111

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

alibalie(ΑΤ)staff.teicrete.gr

2810379391

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

pitaraki(ΑΤ)teilar.gr

2410 684435
2410 684436

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

management(ΑΤ)teikal.gr

27210 45101
27210 45102

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

tmpros(ΑΤ)mail.teiste.gr

22310 60104
22310 60145

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

2108070686

info(ΑΤ)aeaa.gr

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310301784

secretary(ΑΤ)aeath.gr

ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2653041281
2653041236

contact(ΑΤ)aeavellas.gr

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

2810239123

androulidaki(ΑΤ)aeahk.gr
info(ΑΤ)aeahk.gr

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.)

Βλάχος Γεώργιος

2313331553

vlahos(ΑΤ)komvos.edu.gr και centre(ΑΤ)komvos.edu.gr

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Μπουλντή Βίκυ

2102709081

vbouldi(ΑΤ)eoppep.gr

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Γιαμάς Παύλος

2103664778

giamas(ΑΤ)academyofathens.gr

Ι.Ε.Π.

Μπομπαρίδου Χρ
Ρεββέκα Χρουσαλά

2131335208
2131335204

gp(ΑΤ)iep.edu.gr

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δρακόπουλος Γ.

2131314615

drakopoulos.g(ΑΤ)inedivim.gr

ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κασπαριάν Α.
Μπαμπογλιάν Ο.

210 3252067
210 9574973

 

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ

Κωνσταντίνου Α.

210 4857616
210 4857764

prosopiko(ΣΤΟ)sivitanidios.edu.gr

Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.Ι.Ε.Κ.):

Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις για διοικητικό έργο στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., έχει ως εξής:

1. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄ της παρούσας εγκυκλίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο «Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. - Δημόσια Ι.Ε.Κ.», όπου θα μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) Δ.Ι.Ε.Κ. μιας Περιφέρειας.

2. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να ακολουθήσουν τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄ της παρούσας εγκυκλίου εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.

Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν τυχόν δικαιολογητικά για αποσπάσεις σε Δ.Ι.Ε.Κ. στο Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠΠΕΘ (protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr).

3. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

4. Οι αποσπάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες των Δ.Ι.Ε.Κ. και χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 131 1696, 1633, 1619, 1636, 1635, 1639

Για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για διδακτικό έργο, θα εκδοθούν σχετικές εγκύκλιοι - προκηρύξεις από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 131 1696,1633, 1619, 1636, 1635, 1639.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Σχετικά άρθρα:

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ( Ν.Π.Δ.Δ)

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ


Εκτύπωση