Εγκύκλιος Απόσπασης Εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες / Φορείς Υπουργείου Παιδείας 2019 2020

Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2019 - 2020
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ / ΤΕΙ / ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ / ΓΑΚ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου

12-04-19
Παρατείνεται  μέχρι τις 17 Απριλίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. . 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) προσκλήσεις, παρατείνεται μέχρι τις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.


Αρ.Πρωτ.56641/Ε2/10-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):
Τμήμα Α’ - Α/ΘΜΙΑ:
ΠΔΕ, ΔΠΕ: Γ. Μπουζιάνη 2103442467
Κ. Πλιάτσικα 210 3442167
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΠ: Αιμ. Λυμπεράκη 210 3443266
Αικ. Σαραντοπούλου 210 3442467
Μητροπόλεις - Ανώτατες Εκκλ/κές Ακαδημίες,
Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΓ, Αρμεν. Κυαν. Σταυρός,
Ισραηλ. Κοινότητα: Χρ. Δημησιάνος 210 3443266
ΣΕΠ: Αικ. Σαραντοπούλου 210 3442467
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τμήμα Β΄- Β/ΘΜΙΑ:
ΠΔΕ, ΔΔΕ, ΣΕΠ: Α. Παναγιώταρου 210 3442192
Μητροπόλεις - Ανώτατες Εκκλ/κές Ακαδημίες,
ΙΚΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΔΟΑΤΑΠ: Ε. Μπιγέρη 210 3442280
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ: Α. Φραϊδάκη 210 3442235
Θ. Ρηγοπούλου 210 3442253
ΙΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ, Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΓ,
Σιβιτανίδειος: Α. Κοκκινίδου 210 3443283
Αρμεν. Κυαν. Σταυρός: Ε. Κόκκορα 210 3442256
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2019-2020, να υποβάλουν αίτηση από 10-04-2019 μέχρι 15-04-2019 και ώρα 15.00.

ΠΡΟΣΟΧΗ. 1. Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, ώστε η Υπηρεσία μας να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.
2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις για τους προαναφερόμενους φορείς, είναι οι ακόλουθες:
-  άρθρο 6 παρ. 14 του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ 203τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33, παρ. 1 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
- άρθρο 31 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69τΑ΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν.1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄)
- άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186τΑ΄)
- άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
- Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141τΑ΄)
- Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14τΑ΄) και άρθρο 25 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128τΑ΄)
- άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164τΑ’) και την παρ. 3 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83τΑ΄)
- άρθρα 6, 12 και 24 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163τΑ΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118τΑ΄)
- άρθρο 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013, 9 παρ. 2 και 27 παρ. 3 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄)
- άρθρα 20 και 21 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
- του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
- άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ΄)
- άρθρα 2, 3, 6 έως 9, 60, 63, 77, 78, 83 και 93 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄)
- ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31τΑ΄)
- αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985τΒ΄) ΚΥΑ με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»
- ΥΑ 129064/ΓΔ5/27-07-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) κατά κλάδο των θέσεων … γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 3233τΒ΄)
- ΥΑ 166516/ΓΔ4/05-10-2018 «Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 4518τΒ΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ, Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης),
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στις παραπάνω υπηρεσίες, θα κληθούν να τοποθετηθούν σε θέσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης και αφορούν διοικητικής, οικονομικής ή μηχανογραφικής φύσεως θέματα, και θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς.

Για τις αποσπάσεις αυτές τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΕΘ,

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε) απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στο οποίο υπηρέτησαν.

Για τις αιτήσεις ανανέωσης απόσπασης στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠΠΕΘ δεν απαιτείται υποβολή έκθεσης αξιολόγησης και εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων.

Επίσης, για τη Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ (πρώην Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε αυτήν προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσία στον Παιδικό Σταθμό, που λειτουργεί στο κτίριο αυτής, να υποβάλουν σχετική αίτηση με τη διαδικασία της παρούσης εγκυκλίου, προσθέτοντας στις παρατηρήσεις την επισήμανση «επιθυμώ να απασχοληθώ στον παιδικό σταθμό».

Οι αιτήσεις απόσπασης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αφορούν μόνο στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ)

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων υποβάλλουν αίτηση απόσπασης σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, και όχι αίτηση απόσπασης σε Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης για διοικητικό έργο.

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων αποσπώνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, βάσει της υπ΄αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985Β΄) Κ.Υ.Α. και της κείμενης νομοθεσίας περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα.

Αναλυτικότερα:

Ι. Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής ΣΕΠ).

Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός ΣΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, στον ΣΕΠ δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλησίον των ΔΥΕΠ εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας.

Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί για ένα σχολικό έτος, σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή/και δομή φιλοξενίας της ίδιας ΠΔΕ.

Ο χρόνος απόσπασης των ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διοικητικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας ενός κέντρου ή/και της δομής φιλοξενίας, οι ΣΕΠ δύνανται να διατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προσφέρουν διοικητικό ή/και διδακτικό έργο.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕΠ

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:

α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,

β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας.

γ) μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστο από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.

ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθεται για μια μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων περισσότερων του ενός Κέντρου Φιλοξενίας/ ή και δομής φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Επισημαίνεται ότι αίτηση απόσπασης για θέση ΣΕΠ δύναται να υποβληθεί ανεξάρτητα από άλλη αίτηση απόσπασης για φορέα/υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Εφιστούμε την προσοχή στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης αναφορικά με τις αποσπάσεις σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων, καθώς πρόκειται μεν για αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αλλά με συγκεκριμένα καθήκοντα και διαφορετικά κριτήρια επιλογής, συνεπώς θα συνταχθούν ξεχωριστές προτάσεις.

Γ. ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών.

Οι προτιμήσεις που μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν σε ΚΕΣΥ αρμοδιότητας μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η εν λόγω εξειδίκευση αποδεικνύεται (ΥΑ 166516/ΓΔ4/05-10-2018 - ΦΕΚ 4518τΒ΄) με:

α) Διδακτορικό δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο πεδίο της Συμβουλευτικής και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας,

β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή

γ) Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στον Προσανατολισμό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),

δ) Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δομές επαγγελματικού προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΥΠ, ΓΡΑΣΥ) και κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η παραπάνω επιμόρφωση, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, έχει υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους φορείς αυτού.

Επισημαίνεται ότι μόνο για τις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις απόσπασης είναι περισσότερες των προς κάλυψη θέσεων και προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης από τα οικεία ΑΠΥΣΔΕ θα τηρηθεί η μοριοδότηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ήτοι:

 1. η συνολική υπηρεσία, που μοριοδοτείται κλιμακωτά ως ακολούθως:
  α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
  β) μία και μισή (1,5) μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
  γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω
 2. η συνυπηρέτηση, που μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες,
 3. η εντοπιότητα, που μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες,
 4. οι οικογενειακοί λόγοι, που μοριοδοτείται ως εξής:
  - Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
  - Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
  - Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
  - Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
  - Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Δ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΤΕΙ

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΑΤΕΙ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΑΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση των Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού,

β. την αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

γ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,

δ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα αναρτήσουν στην αίτησή τους τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράφουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

Ε. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν στις παρακάτω ΑΕΑ:

 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας
 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων
 • Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή.

Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

ΣΤ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν σε διδακτικό έργο και για τις παρακάτω σχολικές μονάδες φορέων:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας
Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας
Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας
Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας
Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Γυμνάσιο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας.

Ζ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

(Όπως: Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ΔΟΑΤΑΠ, ΓΑΚ, Δημόσια ΙΕΚ, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΕΠ, ΙΚΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΚΕΓ, Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερές Αρχιεπισκοπές, Ιερές Μητροπόλεις κ.α.).

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΕΘ

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια διεύθυνση.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το Βιογραφικό τους Σημείωμα και τα δικαιολογητικά, τα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο, πριν την οριστική καταχώριση της αίτησης απόσπασης.

Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα προωθήσουν τα εν λόγω δικαιολογητικά στους αντίστοιχους φορείς/υπηρεσίες.

Τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Επισημαίνεται ότι:

α) Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται για έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρέπεται::
i. η προσθήκη κριτηρίων ή δικαιολογητικών
ii. η αλλαγή/τροποποίηση των φορέων απόσπασης

γ) Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα.
Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της. Επιπλέον, τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

δ) Κατά τη διαδικασία αποσπάσεων προηγούνται εκείνες σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ· σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις απόσπασης (από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ, σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία.

ε) Αιτήσεις που θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία/φορέα απόσπασης, δεν θα ληφθούν υπόψη.

στ) Ανάκληση της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ μέχρι τις 20 Μαΐου 2019.

ζ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν/αποστείλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με τις αιτήσεις απόσπασης:
- Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
- Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2019,

β) έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία κ.α.

γ) έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2019

δ) υπηρετούν με θητεία/παράταση θητείας στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα δέχεται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αλλαγή/τροποποίηση των υπηρεσιών/φορέων απόσπασης.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την υποβολή ένστασης, καθώς έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης, εν τοις πράγμασι, είναι η επανεξέταση της αίτησης απόσπασης: η ένσταση αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, ενώ η επανεξέταση αφορά σε εκ νέου εξέταση της αίτησης απόσπασης.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους μέχρι 19 Αυγούστου 2019, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Να προβούν, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός επτά (7) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, ήτοι έως τις 22-04-2019 στον έλεγχο όσον αφορά στα κωλύματα απόσπασης και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ατομικού Φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

γ) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου να αποστείλουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά στους φορείς/υπηρεσίες όπου ζητούν να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί στις αιτήσεις απόσπασης, ως ακολούθως:

1. Για τις αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ και τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε ΓΑΚ, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠΠΕΘ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ και Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (πρώην ΚΥ), Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης  Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Γ 210 3443215 210 3443374 210 3443845 Καστρινάκης Πέτρος Κανελλή Χάρις Γεωργούλα Μαρία
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών - Τμήμα Α' 210 3443407 210 3443407 Καρναβά Ελ. Ξενάκη Μ.

2. Για τις αποσπάσεις σε Διευθύνσεις και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική πρόταση του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ mail(ΣΤΟ)attik.pde.sch.gr Ψυχουντάκη Δ. 210 6464294
210 6464257
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ mail(ΣΤΟ)amaked-thrak.pde.sch.gr Αυγητίδης Ε. 25310 83533
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ mail(ΣΤΟ)vaigaiou.pde.sch.gr Καραθανάση Α. (Α/θμια)
Χατζησάββα Τ. (Β/θμια)
22510 48158
22510 48154
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ mail(ΣΤΟ)dellad.pde.sch.gr Καυκά Θ. (Α/θμια)
Παναγιωτόπουλος Α. (Β/θμια)
2610 362408
2610 362427
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ mail(ΣΤΟ)dmaked.pde.sch.gr Γκλαβίνα Ε. (Α/θμια)
Ρούσσου Ε. (Β/θμια)
24610 21489
ΗΠΕΙΡΟΥ mail(ΣΤΟ)ipeir.pde.sch.gr Ντοβώνης Ι. 26510 83897
26510 83979
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ mail(ΣΤΟ)thess.pde.sch.gr Δεσκάτα Ε. (Α/θμια)
Τερζούδη Μ. (Β/θμια)
2410 539228
2410 539229
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ mail(ΣΤΟ)ionion.pde.sch.gr Κάντιου Λ. (Α/θμια)
Τσίμπου Μ. (Α/θμια)
Φραγκούδη Θ. (Β/θμια)
Κομψοπούλου Γ. (Β/θμια)
2310 474830 (Α/θμια)
2310 474831
2310 474864 (Β/θμια)
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ mail(ΣΤΟ)kmaked.pde.sch.gr Κάντιου Λ. (Α/θμια)
Τσίμπου Μ. (Α/θμια)
Φραγκούδη Θ. (Β/θμια)
Κομψοπούλου Γ. (Β/θμια)
2310 474830
(Α/θμια)
2310 474831
2310 474864
(Β/θμια)
ΚΡΗΤΗΣ mail(ΣΤΟ)kritis.pde.sch.gr Βασιλειάδη Αργυρώ 2810 347290
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ mail(ΣΤΟ)naigaiou.pde.sch.gr Ισαακίδης Χ. 22810 81984
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ mail(ΣΤΟ)pelop.pde.sch.gr Σολακίδου Δ. (Α/θμια)
Αργυροπούλου Αικ. (Β/θμια)
2710 230110
2710 230115
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ mail(ΣΤΟ)stellad.pde.sch.gr Τσουκνίδα Αθανασία 22310 66151-2

3. Για τις αποσπάσεις που αφορούν σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική πρόταση του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ, βάσει του ανωτέρω πίνακα.

Εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές Εκπαίδευσης αναφορικά με τις αποσπάσεις σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων, καθώς πρόκειται μεν για αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αλλά με συγκεκριμένα καθήκοντα και διαφορετικά κριτήρια επιλογής, συνεπώς θα συνταχθούν ξεχωριστές προτάσεις.

4. Για τις αποσπάσεις που αφορούν σε Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και τους λοιπούς εποπτευόμενους φορείς/υπηρεσίες ως ακολούθως, κατά περίπτωση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
(email)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ rector(ΑΤ)asfa.gr 2103897102
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ tmimadioikisis(ΑΤ)auth.gr 2310996757
2310 997240
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ dioikisi(ΑΤ)aua.gr 2105294881
2105294977
2105294882
2105294979
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ rector(ΑΤ)duth.gr 2541079064
2531039147
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ gbsec(ΑΤ)ihu.edu.gr 2310807551
2310474563
ΕΑΠ dy(ΑΤ)eap.gr 2610367624
2610367629
2610367637
2610367359
ΕΚΠΑ sxanthop(ΑΤ)uoa.gr 2103689156
2103689235
ΕΜΠ epapa(ΑΤ)central.ntua.gr 2107721883
2107721939
2107724160
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ eugene(ΑΤ)ionio.gr 2661087681
2661087667
2661087629
2661087625
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ didaktiko(ΑΤ)aueb.gr 2108203244
2108203286
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ administration2(ΑΤ)aegean.gr 2251036134
2251036101
2251036027
2251036131
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ personneldept(ΣΤΟ)teiath.gr
protocol(ΣΤΟ)puas.gr
210 5385102
210 5385105
2105381435,
1166
2105381465
2105381102 2105381106
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ tdp(ΑΤ)uowm.gr 2461056280
2461056282
2461056330
2461056282
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ddioik(ΑΤ)uth.gr 2421074586
2421074624
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ prytsym(ΑΤ)cc.uoi.gr 2651007112
2651007308
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ prosopiko-b(ΑΤ)admin.uoc.gr 2831077925
2831077937
2831077967
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ grproso(ΑΤ)uom.gr 2310 891238
2310 891202
2310 891294
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ dioikmerimna(ΑΤ)upatras.gr 2610969074
2610969894
2610997971
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ prosopik(ΑΤ)unipi.gr 2104142223
2104142218
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠ ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ sourla(ΑΤ)uop.gr 2710230009
2710230000
2710372113
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ didi(ΑΤ)panteion.gr 2109201017
2109201346
2109201347
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ hohlaki(ΑΤ)mred.tuc.gr 2821037022
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ dkaitatzi(ΑΤ)hua.gr 2109549523
2109549121
ΑΣΠΑΙΤΕ kyriakopoulou(ΑΤ)aspete.gr 2102896790
2102896791
2102896720
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ tdy(ΑΤ)teiemt.gr 2510 462136
2510 462177
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ pers(ΑΤ)teiwest.gr 2610369137
2610369109
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ prosop(ΑΤ)teikoz.gr 24610 68283
24610 68284
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ prosopikou(ΣΤΟ)teiep.gr 26810 50017
26810 50003
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ infdpetp(ΣΤΟ)admin.teithe.gr 2310013656
2310013650
2310013657
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ tp(ΑΤ)teiser.gr 2321049111
2321049101
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ alibalie(ΑΤ)staff.teicrete.gr 2810379391
2810379176
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ management(ΑΤ)teikal.gr 2721045101
2721045102
2721045209 2721045124

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

2108070686

info(ΑΤ)aeaa.gr

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310301784

secretary(ΑΤ)aeath.gr

ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2653041281
2653041236

contact(ΑΤ)aeavellas.gr

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

2810239123

androulidaki(ΑΤ)aeahk.gr
info(ΑΤ)aeahk.gr

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.)

Βλάχος Γεώργιος

2313331553

vlahos(ΑΤ)komvos.edu.gr και centre(ΑΤ)komvos.edu.gr

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Μπουλντή Βίκυ

2102709081

vbouldi(ΑΤ)eoppep.gr

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Γιαμάς Παύλος

2103664778

giamas(ΑΤ)academyofathens.gr

Ι.Ε.Π.

Μπομπαρίδου Χρ
Ρεββέκα Χρουσαλά

2131335208
2131335204

gp(ΑΤ)iep.edu.gr

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δρακόπουλος Γ.

2131314615

drakopoulos.g(ΑΤ)inedivim.gr

ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κασπαριάν Α.
Μπαμπογλιάν Ο.

210 3252067
210 9574973

 

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ

Κωνσταντίνου Α.

210 4857616
210 4857764

prosopiko(ΣΤΟ)sivitanidios.edu.gr

Δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις απόσπασης σε λοιπούς φορείς/υπηρεσίες, οι οποίοι ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες, πρέπει να σταλούν - με ευθύνη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης - απευθείας στους εν λόγω φορείς/υπηρεσίες.

Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.Ι.Ε.Κ.):

Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις για διοικητικό έργο στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., έχει ως εξής:

1. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄ της παρούσας εγκυκλίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο «Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. - Δημόσια Ι.Ε.Κ.», όπου θα μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) Δ.Ι.Ε.Κ. μιας Περιφέρειας.

2. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να ακολουθήσουν τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄ της παρούσας εγκυκλίου εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.

3. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

4. Οι αποσπάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες των Δ.Ι.Ε.Κ. και χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 131 1696, 1633, 1619, 1636, 1635, 1639

Για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για διδακτικό έργο θα εκδοθούν σχετικές εγκύκλιοι - προκηρύξεις από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Σχετικά άρθρα:

Α. Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Β. ΓΑΚ / Γενικά Αρχεία Κράτους

Γ. Κατάλογος με Δημοσία ΙΕΚ

Pin It

Εκτύπωση