Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής σε Υπουργείο - Διευθύνσεις 2018

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) σε Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας - ΔΟΑΤΑΠ - Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.55738/Γ1/04-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: : Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
Τηλ. : 210-3442055
Ε-mail : egovgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) - και σε 16 θέσεις για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση από 4/4/2018 έως 18/4/2018

Οι θέσεις στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) απαιτούν προσόντα όπως περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, Κατηγορίες 2 και 3.

Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι αρμοδιότητες και τα προσόντα των υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση περιγράφονται ακολούθως:

1) Προγραμματισμός εφαρμογών Web και Desktop σε περιβάλλον .NET

α) Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών κυρίως σε .ΝΕΤ Framework
 • Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
 • Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων
 • Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων εφαρμογών και setup των server
 • Stress Test εφαρμογών

β) Απαιτούμενα Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή Γνώση C#
 • Microsoft SQL Server deployment & administration,
 • Καλή Εμπειρία σε .NET WCF Framework
 • Καλή Εμπειρία σε ASP .NET MVC Web Framework
 • Καλή Εμπειρία σε ASP.NET WebApi και Entity Framework
 • T-SQL, SQL-Server Reporting Services
 • SOAP/REST Web Services Creation, Consumption
 • Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)
 • Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE), Microsoft Visual Studio, NetBeans IDE, Visual Studio Code
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

γ) Επιθυμητά Προσόντα

 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
 • Object Relational Mapping Frameworks
 • ANSI C, Visual C++
 • MFC Application Framework
 • Windows System API
 • Shibboleth federated SSO
 • Basic LDAP Knowledge
 •  MySQL, MariaDB administration
 •  Shell scripting (PowerShell),
 •  Hybrid Mobile Development
 •  Xamarin Framework
 •  Πολύ καλή γνώση αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων, υπηρεσιών και εφαρμογών Δικτύων IP και δικτυακού προγραμματισμού (Socket Programming)

2) Προγραμματισμός Εφαρμογών Web (Server Side, Backend)

α) Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών κυρίως σε PHP.
 • Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
 • Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων
 • Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες
 • Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

β) Απαιτούμενα Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Object Oriented PHP7
 • Drupal CMS deployment & administration,
 • Εμπειρία σε PHP Frameworks (π.χ. SLIM, Yii2, Drupal 7-8, Laravel)
 • RDBMS (MySQL, SQL Server, MariaDB)
 • SOAP/REST Web Services Creation, Consumption
 • Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)
 • Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE) όπως Eclipse Java EE IDE, NetBeans IDE, Visual Studio
 • Code, Sublime Text, Ninja Python IDE και Atom
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

γ) Επιθυμητά Προσόντα

 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
 • Object Relational Mapping Frameworks
 • Node JS Server Side
 • Shibboleth federated SSO
 • Basic LDAP Knowledge
 • MySQL, MariaDB administration
 • Shell scripting (Bash, PowerShell),
 • Linux/Unix System and application Programming (C, C++, Perl, Python)
 • Πολύ καλή γνώση αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων, υπηρεσιών και εφαρμογών Δικτύων IP και δικτυακού προγραμματισμού (Socket Programming)

3) Προγραμματισμός Εφαρμογών Web (Client Side, Frontend)

α) Καθήκοντα::

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη frontend διαδικτυακών εφαρμογών
 • Δημιουργία web client frontend με responsive design
 • Γνώση Τεχνικών και Design Patterns για UX (User Experience)
 • Συγγραφή εκτενούς Documentation για όλες τις υπηρεσίες
 • Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

β) Απαιτούμενα Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • HTML5, CSS3, Bootstrap Framework
 • JavaScript Programming
 • Εμπειρία σε JavaScript Client Side Frameworks (π.χ. Angular 1, 2, 4 ή vue.js ή react.js ή aurelia.io)
 • Redux Store (Redux.js Framework)
 • UX design
 • REST Web Services Consumption
 • Χρήση αποθετηρίων κώδικα (Git, GitHub, Subversion κλπ)
 • Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE), Eclipse Java EE IDE, NetBeans IDE, Visual Studio CODE, Sublime Text, Ninja Python IDE και Atom
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

γ) Επιθυμητά Προσόντα

 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
 • Responsive Design
 • Επαγγελματικός σχεδιασμός CSS Templates (Grid κτλ.)
 • Mobile UX Development, Χρήση Εργαλείων Apache Cordova
 • Object Oriented PHP7
 • Shibboleth federated SSO
 • Basic LDAP Knowledge
 • MySQL, MariaDB administration
 • Shell scripting (bash),
 • Linux/Unix System and Application Programming (C, C++, Perl, Python)
 • Πολύ καλή γνώση αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων, υπηρεσιών και εφαρμογών Δικτύων IP και δικτυακού προγραμματισμού (Socket Programming)

4) Προγραμματισμός middleware συστημάτων

α) Καθήκοντα:

 • Προγραμματισμός middleware συστημάτων αρχιτεκτονικής ESB (Enterprise Service Bus) σε πλατφόρμες Java EE (Enterprise Edition).
 • Προγραμματισμός Υπηρεσιών Ιστού (Web Services) αρχιτεκτονικής REST και SOAP σε πλατφόρμες Java EE (Enterprise Edition)
 • Δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
 • Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων
 • Συγγραφή εκτενούς documentation για όλες τις υπηρεσίες
 • Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

β) Απαιτούμενα Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε πλατφόρμες Java EE (Enterprise Edition),
 • Εμπειρία σε εξυπηρετητές εφαρμογών web Java EE
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό containerless Rest Services (elastic programming)
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό εφαρμογών Ψηφιακών Υπογραφών σε Java SE, EE
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό εφαρμογών identity (OAUTH 1.0/2.0)
 • Ανάπτυξη Βιβλιοθηκών κατανάλωσης Web Services σε Java,C#,JavaScript,Python,PHP
 • Προχωρημένος προγραμματισμός σε Java EE
 • RDBMS, (MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server)
 • Java SE (SOAP/REST Client Library Development)
 • Δημιουργία SOAP/REST Web Services
 • Προγραμματισμός ESB (Enterprise Service Bus)
 • Χρήση αποθετηρίων κώδικα(Git, GitHub, Subversion κλπ)
 • Καλή Γνώση χρήσης περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού (IDE), Eclipse Java EE IDE, NetBeans IDE, Visual Studio
 • Code, Sublime Text, Ninja Python IDE και Atom
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

γ) Επιθυμητά Προσόντα

 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
 • Java SE Desktop application programming (Java Swing, Threads, Sockets)
 • C# WCF σε .ΝΕΤ Framework
 • Android Java Framework
 • iOS Frameworks
 • Shibboleth federated SSO
 • Advanced LDAP Knowledge
 • Shell scripting (bash)
 • Linux/Unix System and Application Programming (C, C++, Perl, Python)
 • Πολύ καλή γνώση αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων, υπηρεσιών και εφαρμογών Δικτύων IP και δικτυακού προγραμματισμού (Socket Programming)

5) Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογών και συστημάτων

α) Καθήκοντα:

 • Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων services και setup των server
 • Stress Test εφαρμογών
 • Monitoring καλής λειτουργίας των server και των υπηρεσιών
 • Δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού και staging περιβάλλοντος
 • Διαχείριση αποθετηρίου κώδικα
 • Backup και restore εφαρμογών
 • Συγγραφή εκτενούς documentation για όλες τις υπηρεσίες
 • Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

β) Απαιτούμενα Προσόντα

 • Σχετική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Πολύ καλή γνώση αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων, υπηρεσιών και εφαρμογών Δικτύων IP και δικτυακού προγραμματισμού
 • Debian GNU/Linux, UBUNTU System Administration
 • Προγραμματισμός/Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων τύπου Linux σε γραμμή εντολών, shell scripting (bash, csh)
 • Γνώση Git
 • Εμπειρία σε Configuration Management Systems
 • Χρήση Monitoring tools (Nagios, Monit κλπ)
 • Ldap Administration
 • Application Server πχ Apache Tomcat
 • Apache/Nginx, Web Server Administration
 • Postfix/Dovecot Mail Server Administration
 • MySQL, MariaDB Administration

γ) Επιθυμητά Προσόντα

 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Drupal Administration
 • Amazon Cloud Integration
 • VMware, Citrix, HyperV Virtualization
 • Python Programming, Python Desktop Application Programming (GUI)
 • Εμπειρία με το Sibboleth federated SSO
 • ELK για διαχείριση των logs
 • Mediawiki Deployment & Administration
 • Moodle MOOC Deployment & Administration
 • Redmine Deployment & Administration
 • CKAN/DKAN Deploymet & Administration

6) Διαχειριστές Συστημάτων – Διαχειριστές Ασφάλειας

α) Καθήκοντα:

 • Διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής (Virtual & Physical Linux servers)
 • Monitoring των server και των υπηρεσιών
 • Έλεγχοι ασφαλείας εφαρμογών και υποδομών
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων
 • Διαχείριση φυσικών μηχανών
 • Συγγραφή εκτενούς documentation για όλες τις υπηρεσίες
 • Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

β) Απαιτούμενα Προσόντα

 • Σχετική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Debian GNU/Linux, UBUNTU System Administration
 • Άριστη γνώση διαχείρισης δικτύων
 • IPv6
 • ELK για διαχείριση των logs
 • KVM virtualization
 • Cloud cluster management
 • Διαχείριση και εγκατάσταση Monitoring tools (Nagios, Monit κλπ)
 • Διαχείριση και εγκατάσταση Intrusion Protection Systems
 • Shell Scripting (Advanced level)
 • Penetration software (πχ metasploit)

γ) Επιθυμητά Προσόντα

 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
 • Amazon Cloud Integration
 • VMware, Citrix, HyperV Virtualization
 • Εμπειρία με το Sibboleth federated SSO
 • Bacula backup service
 • Πιστοποιήσεις από οίκους Cisco, Fortinet, Juniper
 • Πιστοποιήσεις FIPS

7) Προγραμματισμός/Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων

α) Καθήκοντα:

 • Αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων διαφόρων εφαρμογών και setup των server
 • Stress Test εφαρμογών
 • Διαχείριση αποθετηρίου πακέτων για Debian/UBUNTU
 • Συγγραφή εκτενούς documentation για όλες τις υπηρεσίες
 • Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

β) Απαιτούμενα Προσόντα

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Προγραμματισμός/Παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων τύπου Unix (Linux) σε γραμμή εντολών, shell scripting (bash, csh)
 • Unix/Linux System Programming σε Python με χρήση των System Libraries
 • Προγραμματισμός Εφαρμογών Desktop (GUI) σε Python
 • Debian GNU/Linux, UBUNTU System Administration
 • Γνώση χρήσης αποθετηρίων κώδικα Git, Subversion

γ) Επιθυμητά Προσόντα

 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • VMware, Citrix, HyperV Virtualization
 • CKAN/DKAN Deploymet & Administration
 • Δημιουργία και Διαχείριση αποθετηρίου πακέτων λογισμικού .deb
 • Δημιουργία και Διαχείριση Εφαρμογής απομακρυσμένης διαχείρισης Η/Υ μέσω Internet, αρχιτεκτονικής reverse TCP.

8) Διαχειριστές CMS συστημάτων

α) Καθήκοντα:

 • Administration CMS συστημάτων
 • Γνώση χειρισμού και διαχείρισης CMS συστημάτων (Joomla, Drupal, κ.α.)
 • Δημιουργία/ δημοσίευση νέου περιεχομένου
 • Συγγραφή εκτενούς documentation
 • Συνεργασία με εμπλεκόμενες υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις

β) Απαιτούμενα προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία στη διαχείριση, χρήση και λειτουργία CMS συστημάτων (Joomla, Drupal, wordpress κ.α.)
 • Εμπειρία στην εγκατάσταση CMS συστημάτων σε διάφορες Βάσεις Δεδομένων
 • Εμπειρία στη συντήρηση και αναβάθμιση CMS συστημάτων
 • Γνώσεις UX design

γ) Επιθυμητά προσόντα:

 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

9) Μηχανικοί Λογισμικού για Testing

α) Καθήκοντα:

 • Εκτέλεση δοκιμών για εντοπισμό σφαλμάτων και προβλημάτων λειτουργικότητας
 • Δημιουργία προηγμένων αυτοματοποιημένων σουιτών δοκιμής για συστήματα και εφαρμογές
 • Συλλογή και αναφορά αποτελεσμάτων των δοκιμών μέσω διαφόρων εργαλείων αναφοράς μετρήσεων και επικοινωνία τους στα άλλα μέλη της ομάδας.
 • Συγγραφή εκτενούς documentation, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο όπου αυτό απαιτηθεί
 • Υποβοήθηση στη διανομή όλων των πρακτικών, προτύπων, μεθοδολογιών και μετρήσεων διασφάλισης της ποιότητας
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη των τεχνικών ομάδων υλοποίησης
 • Συνεργασία με εμπλεκόμενες υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις

β) Απαιτούμενα προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εργασιακή εμπειρία σε QA λογισμικού σε web εφαρμογές
 • Κατανόηση του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού για έργα με μεθόδους Agile
 • Γνώση php, Java και / ή .NET.
 • Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων
 • Ικανότητα και προθυμία για εργασία και δυνατότητα τήρησης αυστηρών προθεσμιών.

γ) Επιθυμητά προσόντα:

 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις σε Automation Testing tools (JUnit, TestNG, Selenium, κ.α.).
 • Γνώσεις σε Issue & Project tracking εργαλεία (Jira, Mantis, Bugzilla, κ.α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86), οι οποίοι δεν έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στην αντίστοιχη εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθ. 50690/E2/27-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr. Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν είτε απευθείας στην υπηρεσία ή φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπαστούν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Η αίτηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εντός τριών (3) ημερών, θα πρέπει να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σ΄ αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση