Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.169286/Γ2/10-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόσπασης και Διακοπή Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
στ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
2. Τις αρ. 137086/Γ2/20-8-2018 (ΑΔΑ: 61Ω74653ΠΣ-7ΡΡ), 137082/Γ2/20-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΠ54653ΠΣ-ΧΤΧ), 137076/Γ2/20-8-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΒΛ4653ΠΣ-ΦΚΗ) και 140994/Γ2/30-8-2018 αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2018 - 2019.
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 1/10/2018 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 11η/2018 συνεδρίασή του.
5. Τις από 28/9/2018 πράξεις ανάληψης υπηρεσίας των Μαντζαρίδου Αρχοντούλας (αρ. πρωτ. εισερχ. 163860/Γ2/2-10-2018) και Μπαζίγου Αικατερίνης (αρ. πρωτ. εισερχ. 165874/Γ2/4-10-2018)και την από 14/9/2018 πράξη ανάληψη υπηρεσίας της Τσούνη Σταυρούλας (αρ. πρωτ. εισερχ.165934/Γ2/4-10-2018).

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε τις με αριθ. πρωτ. 137082/Γ2/20-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΠ54653ΠΣ-ΧΤΧ), 137076/Γ2/20-8-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΒΛ4653ΠΣ-ΦΚΗ) και 140994/Γ2/30-8-2018 αποφάσεις απόσπασης, από 1 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και 31 Αυγούστου 2019 στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 07 ανακλήσεις)

Β. Διακόπτουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, των παρακάτω εκπαιδευτικών:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 08 διακοπές αποσπάσεων)

Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες στις οποίες επιστρέφουν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας


Αρ.Πρωτ.137086/Γ2/20-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2018 - 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
στ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
2. Την αρ. 50690/Ε2/27-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019».
3. Την αρ. 52132/Γ2/29-3-2018 (ΑΔΑ: ΨΞ544653ΠΣ-Ε2Ζ) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την από 21/6/2018 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 5η/2018 συνεδρίασή του.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (αναφέρονται 349 ανανεώσεις αποσπάσεων στη γενική γραμματεία)

Β. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (αναφέρονται 04 ανανεώσεις αποσπάσεων στη γενική γραμματεία)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις 353 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας


Αρ.Πρωτ.137082/Γ2/20-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
στ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
2. Την αρ. 50690/Ε2/27-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥ4653ΠΣ-ΛΜΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 21/6/2018 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 5η/2018 συνεδρίασή του.
5. Την από 11/7/2018 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 8η/2018 συνεδρίασή του.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 96 αποσπάσεις)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις 96 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας


Αρ.Πρωτ.137076/Γ2/20-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-Mail: pekast/ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443215
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
στ. του άρθρου 93 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
2. Την αρ. 55738/Γ1/04-04-2018 (ΑΔΑ: 6Η1Ο4653ΠΣ-9Σ4) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019».
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την από 21/6/2018 γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ, κατά την 5η/2018 συνεδρίασή του.
5. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1 205049 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΕΟΚΛΗΣ ΠΕ86 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Β-Α΄ Μαγνησίας
2 188264 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ86 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Β-Β΄ Αθήνας
3 211472 ΖΩΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ Β-Κέρκυρας
4 178073 ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ86 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
5 206154 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΚΟΡΘΙΟΥ Β-Δ΄ Κυκλάδων
6 210898 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ Β-Δυτ. Αττικής
7 210904 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ Β-Κορινθίας
8 209141 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α-Β΄ Αθήνας
9 229525 ΜΙΧΟΚ ΚΑΜΕΛΙΑ ΚΟΡΝΕΛ ΠΕ86 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Β-Αργολίδας
10 191119 ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Β-Β΄ Αθήνας
11 703991 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ86 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Β-Αρκαδίας
12 215828 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ86 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Β-Κορινθίας

Οι ανωτέρω θα στελεχώσουν τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2017-2018


Αρ.Πρωτ.197437/Γ1/15-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
E-Mail: pekast(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Χ. Κανελλή, Π. Καστρινάκης
Τηλέφωνα: 2103443374, 2103443215
FAX: 2103443374

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόσπασης και Διακοπή Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Τις με αρ. πρωτ. 138781/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΥ14653ΠΣ-ΣΨΝ), 138782/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ: Ρ7ΕΜ4653ΠΣ-ΩΣ9), 142440/Γ1/30-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΨΩ4653ΠΣ-ΜΗΞ), 142446/Γ1/30-8-2017 (ΑΔΑ: 7Δ254653ΠΣ-ΣΥΠ), 158852/Γ1/22-9-2017 και 165948/Γ1/4-10-2017 αποφάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την 10η/2017 πράξη του ΚΥΣΔΙΠ, το οποίο κατά την συνεδρίαση στις 6/11/2017 γνωμοδότησε θετικά.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε τις με αριθ. πρωτ. 158852/Γ1/22-9-2017 και 165948/Γ1/4-10-2017 αποφάσεις νέας απόσπασης εκπαιδευτικών μέχρι και 31 Αυγούστου 2018, στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

180783

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΩΑΚΕΙΜ

ΠΕ05

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Β- Κορινθίας

2

401153

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β- Δυτ.Αττικής

3

157240

ΞΥΔΗ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ06

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ

Β-Α΄ Σάμου

4

227622

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Β-Β΄ Δωδεκανήσου

5

223996

ΣΑΜΙΟΣ

ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΑΡΤΑΣ

Β-Αρτας

Β. Διακόπτουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της παρακάτω εκπαιδευτικού:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1

188239

ΧΑΡΑΚΙΔΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕ19

ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Β-Α΄ Αθήνας

Γ. Διακόπτουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του παρακάτω εκπαιδευτικού, λόγω απόσπασής του στην περιοχή ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο δυνάμει της Φ.21/167947/Η2/9-10-2017, ΑΔΑ: ΩΒΒΧ4653ΠΣ-40Τ απόφασης, ως εξής:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1

198419

ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ05

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΞΩΝ

Β- Κέρκυρας

(αναδρομικά από 18/10/2017)

Δ. Διακόπτουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, των παρακάτω εκπαιδευτικών, λόγω μετάταξής τους σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αντίστοιχα (ΦΕΚ 993/τ. Γ΄/9-10-2017), ως εξής :

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1

192475

ΤΖΟΥΒΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ20

10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Β-Α΄ Αθήνας

(από 24/10/2017, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας της στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

2

184200

ΦΡΑΓΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Β- Βοιωτίας

(από 24/10/2017, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας της στο Πανεπιστήμιο Πατρών)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπάστηκαν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.142446/Γ1/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365, 2103443374

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Την αρ. 106674/ΓΔ1/26-06-2017 (ΑΔΑ: 6Β4Η4653ΠΣ-ΜΧ6) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018».
3. Το αρ. 112339/ΓΔ1/04-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΜ4653ΠΣ-81Ν) έγγραφο του Υπουργού του Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την Πράξη του ΚΥΣΔΙΠ, το οποίο κατά την 8η/2017 συνεδρίασή του στις 28/8/2017 γνωμοδότησε θετικά για την κάλυψη των οκτώ (8) προβλεπόμενων θέσεων.
6. Τις εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων και ειδικών προσόντων.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

205129

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Β-Αιτωλ/νίας

2

199842

ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

Β-Β΄ Αθήνας

3

205258

ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΜΜΑ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β-Δυτ.Αττικής

4

190889

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ19

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Β-Δυτ.Αττικής

5

210941

ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ20

1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Β-Β΄ Ευβοίας

6

703991

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Β-Αρκαδίας

7

215754

ΤΑΜΠΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕ19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Β-Αιτωλ/νίας

8

188239

ΧΑΡΑΚΙΔΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕ19

ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Β-Α΄Αθήνας

 

 


Αρ.Πρωτ.142443/Γ1/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
E-Mail: pekast(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Π. Καστρινάκης, Χ. Κανελλή
Τηλέφωνα: 2103443215, 2103443374
FAX: 2103442365, 2103443374

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ.6 του Ν.2740/1999 «Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’186).
β. του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α/22-9-2015).
ε. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α/5-11-2015).
2. Τις με αρ. πρωτ. 138781/Γ1/21-8-2017 (ΩΙΥ14653ΠΣ-ΣΨΝ) και 138782/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ: Ρ7ΕΜ4653ΠΣ-ΩΣ9) αποφάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018
3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
4. Την 8η/2017 πράξη του ΚΥΣΔΙΠ, το οποίο κατά την συνεδρίαση στις 28/8/2017 γνωμοδότησε θετικά.
5. Την 8η/2017 πράξη του ΚΥΣΔΙΠ, το οποίο κατά την συνεδρίαση στις 29/8/2017 γνωμοδότησε θετικά.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε τις με αριθ. πρωτ. 138781/Γ1/21-8-2017 και 138782/Γ1/21-8-2017 αποφάσεις νέας απόσπασης και ανανέωσης απόσπασης αντίστοιχα, από 1 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και 31 Αυγούστου 2018 στη Γενική Γραμματεία Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α

ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

218984

ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Β-Λακωνίας

2

224626

ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ08

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α-Ηράκλειο

3

600905

ΘΩΜΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΕ70

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α-Δ΄Αθηνών

4

585669

ΤΖΟΒΛΑ

ΕΙΡΗΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ

Α-Β΄Αθηνών

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπάστηκαν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.142441/Γ1/30-08-2017/ΥΠΠΕΘ : 12 νέες και μία ανανέωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας


Αρ.Πρωτ.138782/21-08-2017/ΥΠΠΕΘ : Ανανεώσεις 302 αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας


Αρ.Πρωτ.138781/Γ1/21-08-2017/ΥΠΠΕΘ: Αποσπάσεις 68 εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας

 


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα