Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία 2019 2020

Αποσπάσεις σε ΠΠΣ 2019 2020
Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2019-2020

Αρ.Πρωτ.178126/Δ6/14-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ &
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνα : 210 3443141
Email: depps(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020 - Μη Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) της παρ. 4 του αρ. 63 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄) «Ρυθμίσεις για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία),
β) του Ν.4610/2019 «Μέρος Γ’ – Πειραματικά Σχολεία» (Φ.Ε.Κ. 70/Α’), όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄/23.02.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
δ) του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ε) του Π.Δ 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) της με αρ. 6631/Υ1 Απόφασης (ΦΕΚ 3009 Β’/25-7-2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»,
ζ) του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
η) του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/7-8-2019),
2. α) Την με αρ. πρωτ. 133003/Δ6/6-8-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 62ΘΘ4653ΠΣ-9ΟΙ) «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
β) την με αρ. πρωτ. 133769/Δ6/8-8-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΥΚ84653ΠΣ-ΜΛΨ) «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
γ) την με αρ. πρωτ. 154720/Δ6/18-9-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΒ94653ΠΣ-ΥΒΜ) «Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019 - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
δ) την με αρ. πρωτ. 162428/Δ6/1-10-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΠΣ64653ΠΣ-ΨΦΠ) «Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2018-2019 - Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
3. α) Το με αρ. πρωτ. 151099/Δ6/30-9-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ προς όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας με θέμα: «Ζητούνται στοιχεία εκπαιδευτικών των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων» και
β) τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που είχαν αποσπασθεί και υπηρετήσει το διδακτικό έτος 2018-2019 δυνάμει των ανωτέρω 2α,β,γ,δ Υπουργικών Αποφάσεων και που επιθυμούν ή δεν επιθυμούν, σύμφωνα με δήλωσή τους, ανανέωση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2019-2020 όπως αυτά αποτυπώνονται στα έγγραφα των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας που ανήκουν τα Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία ή της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών .
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ.Φ.1/Γ/504/159506/Β1/11-10-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Διαπιστώνουμε

Α) Την αυτοδίκαιη ανανέωση για το διδακτικό έτος 2019-2020 της απόσπασης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία το διδακτικό έτος 2018-2019 ως ακολούθως :

(...) (σ.σ. 92 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Β) Την αυτοδίκαιη ανανέωση για το διδακτικό έτος 2019-2020 της απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πειραματικά Σχολεία το διδακτικό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 26 ανανεώσεις αποσπάσεων)

Γ) Την μη ανανέωση για το διδακτικό έτος 2019-2020 της απόσπασης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία το διδακτικό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 13 μή ανανεώσεις αποσπάσεων)

Δ) Την μη ανανέωση για το διδακτικό έτος 2019-2020 της απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πειραματικά το διδακτικό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 08 μή ανανεώσεις αποσπάσεων)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Λήψη του αρχείου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2018-2019

Αρ.Πρωτ.133769/Δ6/08-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνο: 210 3443141
e-mail: depps(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/24-05-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 9 του άρθρου 48, όπως έχει αντικατασταθεί από το αρ. 33 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α’/11-5-2016) β) του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει γ) του Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού» δ) του Π.Δ. 73/2015(Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», ε) τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και στ) του Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» .
2. Την με αρ. 175189/ΓΔ4/29-10-2014 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 726/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2014) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» όπως ισχύει.
3. Το αρ. 15 του ν. 4505/2017 (Φ.Ε.Κ. 189/τ.Α’/8-12-2017) όπου ορίζεται ότι: «Η θητεία των υπηρετούντων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), κατά τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνεται έως την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.3966/2011 (Α’ 118) και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018.».
4. Την παρ. 9 του αρ. 48 του ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2011) περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Π. & Π.Σ., όπως ισχύει.
5. Την με αριθμ. 6/15-5-2018 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Γ1) και την με αριθμ. 7/12-6-2018 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Α).
6. Το με αρ. πρωτ. 944/ΔΕΠΠΣ/18-6-2018 (ΑΔΑ: 73ΛΧ4653ΠΣ-76Ο) έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019».
7. Την με αρ. 971/ΔΕΠΠΣ/18-7-2018 Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. περί κύρωσης πινάκων κατάταξης.
8. Την αριθμ. 15/31-7-2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

Λήψη του αρχείου με τις Αποσπάσεις 35 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.135648/Δ6/10-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνο: 210 3443141
e-mail: depps(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/24-05-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 9 του άρθρου 48, όπως έχει αντικατασταθεί από το αρ. 33 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α’/11-5-2016) β) του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει γ) του Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού» δ) του Π.Δ. 73/2015(Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ε) τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 175189/ΓΔ4/29-10-2014 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 726/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2014) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και τις αριθμ. 47102/Δ6/20-03-2015 «Αντικατάσταση του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 176/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 77400/Δ6/15-05-2015 «Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ 411/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 181572/Δ6/11-11-2015 «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 887/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 204176/Δ6/14-12-2015 «Αντικατάσταση του Πρόεδρου και μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 921/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015) και 111354/Δ6/7-7-2016 «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων και αντικατάστασή του» (Φ.Ε.Κ. 379/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./15-7-2016) Υπουργικές Αποφάσεις.
3. Την με αριθμ. 5/23-5-2017 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Α – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών) και την με αριθμ. 7/6-7-2017 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Δ5 - Αποσπάσεις (συνοδευτικοί πίνακες, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΕΠ.Ε.Σ., μοριοδότηση - πίνακες κατάταξης από ΕΠ.Ε.Σ., στοιχεία e-data, ενστάσεις, επιστολές προς Δ.Ε.Π.Π.Σ., Ανάκληση αιτήσεων απόσπασης (103985/21-6-2017 Παπασταθόπουλος Γιώργος Π.Γ. Παν. Κρήτης)
4. Το με αρ. πρωτ. 727/8-6-2017 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018».
5. Τη με αρ. πρωτ. 131512/Δ6/2-8-2017 Αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης του εκπαιδευτικού Αμπελά Ιωάννη Παναγιώτη και το με αρ. πρωτ. 746/2-8-2017 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποδοχής της αίτησης ανάκλησης.
6. Την αριθμ. 15/17-7-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

(...) (σ.σ. 74 εκπαιδευτικοί)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ονομαστικές καταστάσεις αποσπάσεων (74) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης σε Πρότυπα- Πειραμαιτκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018


Αρ.Πρωτ.127878/Δ6/26-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνο: 210 3443141
e-mail: depps(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/24-05-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και ιδίως της παραγράφου 9 του άρθρου 48, όπως έχει αντικατασταθεί από το αρ. 33 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α’/11-5-2016) β) του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει γ) του Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού» δ) του Π.Δ. 73/2015(Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ε) τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 175189/ΓΔ4/29-10-2014 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 726/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2014) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και τις αριθμ. 47102/Δ6/20-03-2015 «Αντικατάσταση του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 176/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 77400/Δ6/15-05-2015 «Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ 411/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 181572/Δ6/11-11-2015 «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 887/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2015), 204176/Δ6/14-12-2015 «Αντικατάσταση του Πρόεδρου και μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων» (Φ.Ε.Κ. 921/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2015) και 111354/Δ6/7-7-2016 «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων και αντικατάστασή του» (Φ.Ε.Κ. 379/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./15-7-2016) Υπουργικές Αποφάσεις.
3. Την με αριθμ. 5/23-5-2017 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Α – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών) και την με αριθμ. 7/6-7-2017 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (θέμα Δ5 - Αποσπάσεις (συνοδευτικοί πίνακες, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΕΠ.Ε.Σ., μοριοδότηση - πίνακες κατάταξης από ΕΠ.Ε.Σ., στοιχεία e-data, ενστάσεις, επιστολές προς Δ.Ε.Π.Π.Σ., Ανάκληση αιτήσεων απόσπασης (103985/21-6-2017 Παπασταθόπουλος Γιώργος Π.Γ. Παν. Κρήτης)
4. Το με αρ. πρωτ. 727/8-6-2017 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018».
5. Την αριθμ. 13/7-7-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

(...) (σ.σ. 26 εκπαιδευτικοί)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ονομαστικές καταστάσεις αποσπάσεων (26) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμαις Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 (27-07-2017)

Pin It

Εκτύπωση