Αποσπάσεις Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ / ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2020 2021

Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ
Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) - ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ (Πρώην ΚΕΔΔΥ) 2020-2021

Αρ. Πρωτ. 82186/Ε4/29-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου, Β. Ευθυμίου, Ι. Τζιατζούλης
Τηλέφωνο: 210 344 2931 - 2332 - 2561

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2020-2021

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.3 περ. γ΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 49 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, ενότητα Δ΄, παρ. 3 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
3. τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄), το άρθρο 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄), η αριθ. 19 Απόφαση της 217/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 24, παρ. 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
5. τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ.1, 2 & 3 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν
6. τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄)
7. τις διατάξεις του άρθρου 182, παρ. 10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και άρθρου 93, παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7, παρ. 2 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄)
8. τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 και 2 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)
9. τις διατάξεις του άρθρου 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
10. τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. 3 του ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄), άρθρου 50, παρ.3 του ν. 1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94, παρ.1 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄) και του άρθρου 19, παρ.20 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄)
11. τις διατάξεις του άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 12β του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄)
12. τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄)
13. τις διατάξεις του άρθρου 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)
14. τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.1 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄)
15. τις διατάξεις του άρθρου 62, παρ. 5α&β του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
16. την αριθ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας, παρ.2
17. την αριθ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργική Απόφαση και ειδικότερα το Κεφ.Α΄, άρθρο 2 παρ. 2
18. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
19. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων […]»
20. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
21. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
22. Την αριθ. πρωτ. 57673/Ε4/18-05-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΗΡ46ΜTΛΗ-Ε9Π) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2020-2021»
23. Τα λειτουργικά κενά, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης κατόπιν του αριθ. πρωτ. 64063/Ε4/27-05-2020 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ
24. Την αριθ. 3/25-6-2020 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
25. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2020-2021, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ,σ, αναφέρονται 07 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2020-2021, με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ,σ, αναφέρονται 48 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις περιοχές μετάθεσης ισχύουν για το διδακτικό έτος 2020-2021, ενώ αυτές στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Τα μέλη του ΕΕΠ που αποσπώνται από Κ.Ε.Σ.Υ. σε περιοχές μετάθεσης με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2021 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2021 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με 48+07 Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣY 2020-2021

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ / ΕΒΠ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.134204/Ε4/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου
Τηλέφωνο: 210 344 2931

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄), του άρθρου 17 του ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄), την αριθ. 19 Απόφαση της 217/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 24, παρ. 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 93, παρ. 7 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7, παρ. 2 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και το άρθρο 182, παρ. 10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄)
8. Τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. 3 του ν.2304/95 (ΦΕΚ 83 Α΄), του άρθρου 50, παρ.3 του ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94, παρ.1 του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄) και του άρθρου 19, παρ.20 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄)
9. Τις διατάξεις του άρθρου 44Α παρ. 12 και του άρθρου 46, παρ.1, εδαφ. στ. και του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄)
10. Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.1 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72, παρ. 5 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ.1 και 2 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28, παρ.9 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
12. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 9 και 51 παρ.γ2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)
13. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 13 της αριθ. 4494/Γ6/01-11-2001 (ΦΕΚ 1503 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και την αριθ. 28911/Γ6/12-03-2007 (ΦΕΚ 449 Β΄) Υπουργική Απόφαση
14. Τις διατάξεις της παρ.2 της αρ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/08-06-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας.
15. Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργικής Απόφασης
16. Τo Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
17. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων […]»
18. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
19. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
20. Την αριθ. πρωτ. 126292/Ε4/07-08-2019 (ΑΔΑ: ΡΧ6Π4653ΠΣ-ΖΚ2) εγκύκλιο με θέμα «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2019-2020 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020»
21. Τα λειτουργικά κενά, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τις ΠΔΕ κατόπιν του αριθ. πρωτ. 125608/Ε4/06-08-2019 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ
22. Την αριθ. 5/29-8-2019 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
23. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2019-2020, με αίτησή τους σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ.σ. αναφέρονται 10 αποσπάσεις)

Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2019-2020, με αίτησή τους σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

(...) (σ.σ. αναφέρονται 63 αποσπάσεις)

Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2019-2020, ενώ αυτές στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020.

Τα μέλη του ΕΕΠ που αποσπώνται από Κ.Ε.Σ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη λήξη του διδακτικού έτους (21/06/2020 για τα σχολεία Π.Ε. και 30/06/2020 για τα σχολεία Δ.Ε.) θα επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τροποποιήσεις και νέες αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔY

Pin It

Εκτύπωση