ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2013

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2013

Αρ.Πρωτ.Φ.908/38462/Η/20-03-2013/ΥΠΔΜΒΘ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 344 2345
FAX: 210 344 2365

ΘΕΜA: Πλήρωση θέσεων με απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Ν.4027/2011 (Α΄ 233) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.908/Η/6752/24.9.97 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που μπορεί να αποσπασθεί σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης και Μορφωτικών Εκπ/κών Συμβούλων στο εξωτερικό (Β’1006).
3. Την υπ. αριθμ. Φ.908/2790/Η/9-1-2013 Υπουργική απόφαση (B΄ 140)
4. Το από 25-2-2013 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Προκηρύσσουμε

1. Την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με απόσπαση, στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό που κατανέμονται ως ακολούθως :
-Δύο (2) θέσεων στο Συντονιστικό Γραφείο Μονάχου
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Βερολίνου
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Λονδίνου
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Βρυξελλών
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Μαριούπολης
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Τιράνων
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Τορόντο
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Μελβούρνης
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Γιοχάνεσμπουργκ
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Νέας Υόρκης
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Σικάγο
-Μίας (1) θέσης στο Συντονιστικό Γραφείο Μπουένος Άιρες

Η απόσπαση γίνεται από πίνακα επιλογής και διαρκεί τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών.

2. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ. αριθμ.Φ.908/2790/Η/9-1-2013 Υπουργική απόφαση (B΄ 140) .

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διοικητικοί υπάλληλοι των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού οι οποίοι :

α. έχουν τουλάχιστον διετή διοικητική εμπειρία.

β. έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, όταν αυτή δεν είναι η γ λώσσα της χώρας απόσπασής τους, καθώς και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής.

Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που αποδεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α/5−3−2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως τροποποιείται και ισχύει.

4. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Α΄ Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (μέσω των υπηρεσιών που ανή κουν ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οι διοικητικοί υπάλληλοι, συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ελέγχουν την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλουμένων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών γνώσης της ξένης γλώσσας και στη συνέχεια τις υποβάλλουν στη Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Α΄ Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα στην ως άνω ορισθείσα προθεσμία.

5. Με την αίτηση υποβάλλονται από τον υποψήφιο και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Βιογραφικό σημείωμα

β) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των αποδεικτικών γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν να αποσπαστούν ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική που ορίζονται ως εναλλακτικές βάσει του πίνακα καθορισμού των θέσεων, και άλλων σχετικών πτυχίων.

γ) Οτιδήποτε σχετικό που βοηθά την επιτροπή για αξιοκρατική και αντικειμενική κρίση.

δ) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται :
i ) ότι στο παρελθόν ο υποψήφιος δεν έχει αποσπαστεί στο εξωτερικό. Οι Διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι διέκοψαν με αίτηση τους την απόσπαση στο εξωτερικό για λόγους ανωτέρας βίας πριν να συμπληρώσουν την πενταετία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επαναπόσπασης για τη συμπλήρωση του χρόνου που υπολείπεται μέχρι να συμπληρώσουν πενταετία.
ii ) ότι δεν έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρθ.8 του ισχύοντος Υ.Κ. ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για τις ίδιες πράξεις.

Στην αίτηση δηλώνονται τα Συντονιστικά Γραφεία κατά σειρά προτίμησης.

Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.