ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Νομοθεσία)

Εκτύπωση  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Α) ν.2817/2000 αρθ.8 §9 (ΦΕΚ.78 Α/14.03.2000)
Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησης τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.

Β) ΠΔ.144/97 αρθ.2 (ΦΕΚ.127 Α/20.6.97)
1.Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (ν.2817/2000 αρ.8 §9).
Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.

2.Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από:

  • οικογενειακούς λόγους [Μονάδες: συζύγου: 4, 1ου παιδιού: 4, 2ου παιδιού: 4, 3ουπαιδιού: 6 και 7 για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.7)],
  • συνυπηρέτησης [Μονάδες: 4 (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ. 5, 6)]
  • και εντοπιότητας [Μονάδες: 2 (εφόσον ζητούν τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή κοινότηταςπου είναι δημότες. ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.9)], όπως αυτές καθορίζονται από τιςδιατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών.

3.Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του ν.2817/2000 αρθ.8 §9.

Γ) Δ2/22006/25.08.99
Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπ/κοί που υπερέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία [Μονάδες: 2 για κάθε έτος υπηρεσίας (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.3, 4)].
ε) στις δυσμενείς συνθήκες σχολείων όπου υπηρέτησαν [μόρια σχολείων (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.8)].

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι διοριζόμενοι θα καλύψουν καταρχήν λειτουργικές ανάγκες στο σχολείο των περιοχών διορισμού τους, μπορεί όμως να διατεθούν και σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ιδίου ΠΥΣΔΕ για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Γ §1,2 του ν.1566/85 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2817/2000 αρθ.8 §9 (ΦΕΚ.78 Α/14.03.2000) και του ΠΔ.144/97 αρθ.2 (ΦΕΚ.127 Α/20.6.97) και με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις αυτές.

Σημείωση: Το αρθ.16Γ § 1,2 του ν.1566/85 αναφέρεται στη δυνατότητα του Προϊσταμένου της Δ/νσης να αποσπά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες εκπαιδευτικούς από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού μέχρι δύο μήνες. Η απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί ως τη λήξη του διδακτικού έτους μετά από πρόταση του ΠΥΣΔΕ .

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Π.Δ 50/04.03.96 (ΦΕΚ 45 Β/08.03.96)
Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα: Π.Δ 100/97 (ΦΕΚ 94 Α/22.0597) , Π.Δ 39/98 (ΦΕΚ 43 Α/09.03.98)
(Μόνο τα σημεία που αφορούν άμεσα τους νεοδιόριστους)

Άρθρο 6 Αιτήσεις-Προθεσμίες

2.Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπ/κούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων κατά τις διατάξεις αυτού του Π.Δ είναι ανατρεπτικές.

Άρθρο 8 Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης

1. Για τη μετάθεση εκπ/κών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

3. Για τους εκπ/κούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 16 Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις.

3. Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας .

Ως χρόνος πραγματικής εκπ/κής υπηρεσίας για κάθε εκπ/κό θεωρείται:

α) ο συνολικός χρόνος από τη ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίοδιενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνόςΣεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30η Σεπτεμβρίου η συνολικήυπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ηυπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδωνκαθώς και η υπηρεσία σε Ελληνικά σχολεία της Κύπρου εφόσον σε κάθε περίπτωσηλαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις .
γ) Ο χρόνος που οι εκπ/κοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική Α/θμια ή Β/θμιαεκπ/ση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε στο δημόσιο με ωριαία αντιμισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προσφερθείσες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπ/κούς της αντίστοιχης βαθμίδας εκπ/σης.
ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

4.Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπ/κών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε ημερών, υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία του. Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δύο (2) για κάθε χρόνο υπηρεσίας.

5. Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπ/κοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη εφόσον ο/η σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί στην περιοχή αυτή. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπ/κοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

6. Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.
β) προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελευθέρων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, κτλ.) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δυο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

7. Οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

α) οι έγγαμοι εκπ/κοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, διαζευγμένοι, σε διάσταση ή άγαμοι γονείς εκπ/κοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια αγάμων ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών, ή αναγνωρισμένων).
β) οι εκπ/κοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

8) Οι εκπ/κοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στην έδρα λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

9) Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπ/κοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης όταν ζητούν μετάθεση από μια περιοχή σε άλλη περιοχή εφόσον είναι δημότες Δήμου ή Κοινότητας της περιοχής αυτής από διετίας τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται και όταν οι εκπ/κοί ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση μέσα στην ίδια περιοχή, εφόσον είναι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας όπου λειτουργούν τα σχολεία, στα οποία επιθυμούν να μετατεθούν ή τοποθετηθούν.

Οι εκπ/κοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν δύο (2) μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου κοινότητας ή δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπ/κός είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας από διετίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο νεοδιόριστος δεν τοποθετείται σε οργανική θέση τον Σεπτέμβριο του έτους που διορίζεται. Τοποθετείται προσωρινά σε ένα ή περισσότερα σχολεία όπου και θα διδάσκει. Η οριστική τοποθέτηση του νεοδιόριστου σε οργανική θέση γίνεται με τη διαδικασία των μεταθέσεων που αρχίζει τον μήνα Νοέμβριο με την κατάθεση των αιτήσεων και λήγει περίπου τον Μάϊο.

Τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι στο σχολείο που θα τοποθετηθεί προσωρινά, θα είναι και το σχολείο οριστικής τοποθέτησης. Πιθανότερο είναι να γίνει το αντίθετο!

Γι’ αυτό είναι αναγκαίο το Νοέμβριο με τη διαδικασία των μεταθέσεων να κατατεθεί έντυπο οριστικής τοποθέτησης (είτε υπάρχει επιθυμία παραμονής στην περιοχή προσωρινής τοποθέτησης είτε μετάθεσης σε άλλη περιοχή) όπου θα δηλώνονται οι περιοχές με τις επιθυμίες οριστικής τοποθέτησης.

Όταν δεν συμπληρώνεται το έντυπο μετάθεσης τον Νοέμβριο, τότε ο εκπαιδευτικός τοποθετείται υποχρεωτικά από το ΠΥΣΔΕ στα κενά που μένουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων τοποθετήσεων.

Ο γενικός κανόνας λέει, πως όποιος διορίζεται σε απομακρυσμένη περιοχή και δεν έχει σοβαρούς ή ανυπέρβλητους λόγους μετακίνησης, να επιλέγει σχολεία με αρκετά μόρια δυσμενών συνθηκών. Μένοντας έτσι για μερικά χρόνια (ίσως και από 1 έως 3) σε ένα απομακρυσμένο σχολείο συλλέγει τα μόρια που χρειάζονται για άμεση μετάθεση στον τόπο κατοικίας! Γλιτώνει ή περιορίζει έτσι το φαινόμενο περιπλάνησης κάθε χρόνο και σε άλλο μέρος, συγκεντρώνοντας λιγότερα μόρια κατά έτος, μέχρι να καταφέρει να πάρει θέση-μετάθεση στον τόπο κατοικίας του.


Εκτύπωση