edu.klimaka.gr

Οδηγίες για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ Πανεπιστημίων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΙΠ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΤΕΙ

Αρ.Πρωτ.100513/ε2/17-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &. Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΛΟΙΠΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες
Αικ. Δούμα (Α/θμια)
Α. Χριστοφορίδου (Β/θμια)
Σ. Μυλωνάκου, Μ. Προμπονά (Ανωτάτη Εκπ.)
Τηλέφωνο:
: 210 - 3442120 (Α/θμια)
: 210 - 3442276 (Β/θμια)
: 210- 3443467, 3440 (Ανωτάτη Εκπ.)
FAX:
: 210 - 3442282 (Β/θμια)
: 210 - 3442314 (Ανωτάτη Εκπ.)
Email
: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Α/θμια)
: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Β/θμια)
: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Ανωτάτη Εκπ.)

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.»

Σχετικά με το ζήτημα των μετατάξεων εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. , και την υλοποίηση της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016), σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο 33 παρ.7 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016), ορίζεται ότι: «Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να μεταταγούν σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα Α.Ε.Ι., [2]

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται:

α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι.,

β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός και

γ) απόφαση της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα.

Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και  μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) και όλων των ισχυόντων νόμων που αφορούν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.. Η μετάταξη δύναται να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.»

2. α) Σύμφωνα και με τις ανωτέρω διατάξεις, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός καταθέτει αίτηση μετάταξης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.

β) Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στη γραμματεία της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι. αίτηση μετάταξης συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της ανωτέρω διάταξης, καθώς και βιογραφικό σημείωμα, δηλώνοντας το Τμήμα ή τα Τμήματα της Σχολής που επιθυμεί να μεταταγεί.

3. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄ του ΥΠΠΕΘ, με [3] email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με fax στο 2103442282 (όχι ταχυδρομικά), ενώ οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’ του ΥΠΠΕΘ, με email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., όχι ταχυδρομικά, αμελλητί τα παρακάτω:
1) Αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού
2) Βιογραφικό Σημείωμα
3) Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
4) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού

4. Εν συνεχεία, οι εν λόγω αιτήσεις διαβιβάζονται στα αρμόδια για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα), προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών. Οι σχετικές αποφάσεις των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή αποσπάσματα αυτών διαβιβάζονται αμελλητί [ηλεκτρονικά (email) ή με τηλεομοιοτυπία (fax)] στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ του ΥΠΠΕΘ, η οποία τις κοινοποιεί στις οικείες Κοσμητείες των Α.Ε.Ι.

5. Παράλληλα, το οικείο ΑΕΙ προβαίνει στην επεξεργασία και κρίση των αιτήσεων μετάταξης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής συγκροτούνται οι τριμελείς επιτροπές, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των ακαδημαϊκών προσόντων και την αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου. Οι εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών υποβάλλονται στις οικείες Κοσμητείες των Α.Ε.Ι., οι οποίες αποφασίζουν υπέρ ή κατά της μετάταξης του εκπαιδευτικού σε θέση ΕΔ.Ι.Π. σε συγκεκριμένη Σχολή. Οι αποφάσεις αυτές των Κοσμητειών διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ του ΥΠΠΕΘ η οποία, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί και η σχετική εγκριτική απόφαση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, καταρτίζει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης μετάταξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τη δημοσίευση της ως άνω Υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακολουθεί η ένταξη των εκπαιδευτικών σε θέση Ε.ΔΙ.Π. σε οικεία ακαδημαϊκή μονάδα με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς σας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα