edu.klimaka.gr

Οδηγίες Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών στο Πεδίο Β

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ Β'

 Αρ.Πρωτ.28857/Ε3/20-03-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ (Π.Ε.) ΚΑΙ Β΄ (Δ.Ε.)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ
Τεχνικές Πληροφορίες: 210 3443315
Διοικητικές πληροφορίες:
Β. Ευθυμίου (Π.Ε.)
Μ. Καραμπέλου (Δ.Ε.)
Σ. Δημητρίου (ΕΕΠ-ΕΒΠ)
Τηλέφωνο : 210 344 2121 (Π.Ε.),
210 344 3248 (Δ.Ε.),
210 344 3003 (ΕΕΠ-ΕΒΠ)
E-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr (Π.Ε.),
t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr (Δ.Ε.)
eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) – Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β

ΣΧΕΤ.:
1. Η υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (Β΄ 388, ΑΔΑ: 6ΝΤΟ46ΜΤΛΗ-ΠΨΤ) Κοινή Υπουργική Απόφαση
2. Η υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 (Β΄ 602) Κοινή Υπουργική Απόφαση
3. Η υπ’ αριθ. 118991/ΓΔ5/23-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΨΙ46ΝΚΠΔ-Μ8Λ) εγκύκλιος
4. Η υπ’ αριθ. 5302/ΓΔ5/17-1-2024 (ΑΔΑ: 6Υ2Ζ46ΝΚΠΔ-Ζ8Ε) εγκύκλιος
5. Η υπ’ αριθ. 16870/ΓΔ5/16(ανακ. 19)-2-2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) εγκύκλιος

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Μέρος 1. Γενικά επί της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

Α. Το έργο των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) των σχολικών μονάδων, των ΚΕΔΑΣΥ και των ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) αξιολογείται σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, από «εξαιρετικό», σε «πολύ καλό», σε «ικανοποιητικό» ή σε «μη ικανοποιητικό», ως προς τα πεδία: Α (το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του/της εκπαιδευτικού και το υποστηρικτικό ή/και παιδαγωγικό έργο του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ), το οποίο εξειδικεύεται (εκτός από τις περιπτώσεις αξιολόγησης του έργου των υπηρετούντων σε ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ και των μελών ΕΒΠ) σε Α1 (γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου εκπ/κών ή ειδικό υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο μελών ΕΕΠ) και Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης εκπ/κών ή παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση υποστηρικτικού έργου μελών ΕΕΠ), και Β (υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού και του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Η αποτίμηση των πεδίων Α1, Α2 (ή Α) και Β είναι διακριτή και δεν συμψηφίζεται. Προκύπτει, δε, από το ν. 4823/2021 ότι η αξιολόγηση των πεδίων μπορεί να πραγματοποιείται με οιαδήποτε σειρά (π.χ. πρώτα το πεδίο Β), ή/και ταυτόχρονα (π.χ. κατά την ίδια περίοδο να αξιολογηθούν τα πεδία Α1 και Β).

Β. Υπενθυμίζεται ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4823/2021 (Α΄136), η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο για τους αξιολογητές όσο και για τους αξιολογούμενους αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην παραπάνω υποχρέωση δύνανται να επιβάλλεται αναστολή οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξης του. Ειδικότερα, για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύουν με την εν γένει στάση τους, τότε το στέλεχος αντικαθίσταται και αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Σημειώνεται ότι η παρεμπόδιση της διαδικασίας αξιολόγησης σε κάθε στάδιο αυτής επιφέρει την απαρέγκλιτη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, προκειμένου να παρέχεται ακώλυτα/ανεμπόδιστα η παροχή δημόσιας υπηρεσίας.

Μέρος 2. Αξιολόγηση πεδίου Β των εκπαιδευτικών, των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ και των ΣΔΕΥ

Σύμφωνα με τα άρθρα 67 (παρ.1), 73 (παρ.2) και 77 (παρ.1 και 4) του ν. 4823/2021 και την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (Β΄ 388) ΚΥΑ, η αξιολόγηση του Πεδίου Β - Υπηρεσιακή συνέπεια και Επάρκεια διενεργείται ανά δύο (2) έτη για τους μόνιμους και ανά έτος για τους δόκιμους, και η αποτίμηση του πεδίου γίνεται και από τους δύο (2) αξιολογητές (όπου αυτό προβλέπεται) με έναν χαρακτηρισμό, που περιέχεται σε κοινή αξιολογική έκθεση.

Όσον αφορά στα όργανα αξιολόγησης του πεδίου Β ισχύει το άρθ. 66, παρ.1 του ν. 4823/2021, και, ειδικότερα, η αξιολόγηση του πεδίου Β πραγματοποιείται:

I. για τους εκπαιδευτικούς (*1) σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. (άρθ. 67 παρ. 5 του ν. 4823/2021), από τον/την Διευθυντή/ρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας και από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, και για τους για τους εκπαιδευτικούς των μονοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων (άρθ. 67 παρ. 6 του ν. 4823/2021) από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς τους άξονες (αναλυτικά στο άρθ. 4, παρ. 2, περ. βγ της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 ΚΥΑ): α) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεων, β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της, γ) Συνεργασία με τους συναδέλφους και δ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς,
(*1) Για τους εκπαιδευτικούς του ελληνόγλωσσου και του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολικών μονάδων ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 66, παρ. 3 και 4 του ν. 4823/2021

II. για τους εκπαιδευτικούς ΣΜΕΑΕ και τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης γενικής εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. (άρθ. 66 παρ. 1γ του ν. 4823/2021) και τα μέλη ΕΕΠ των σχολικών μονάδων (άρθ. 69 παρ. 4 του ν. 4823/2021), από τον/την Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης ως προς τους άξονες (αναλυτικά στα άρθ. 4, παρ. 2, περ.βγ, και άρθ. 6, παρ. 2, περ. γ της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 ΚΥΑ): α) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεων, β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της, γ) Συνεργασία με τους συναδέλφους και δ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς,

III. για τα μέλη ΕΒΠ των σχολικών μονάδων (άρθ. 71 παρ. 3 του ν. 4823/2021), από τον Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας ως προς τους άξονες (αναλυτικά στο άρθ. 8, παρ. 2, περ. β της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 ΚΥΑ): α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεων β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της γ) Συνεργασία με τους συναδέλφους και δ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.

IV. για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των ΣΔΕΥ (άρθ. 70 παρ. 3 του ν. 4823/2021), από τον/την Προϊστάμενο/η του ΚΕΔΑΣΥ ως προς τους άξονες (αναλυτικά στο άρθ. 7, παρ. 2, περ. β της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 ΚΥΑ): α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή δέσμευση κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεων β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δράσεών του και γ) Συνεργασία και επικοινωνία,

Η αξιολόγηση για το πεδίο Β γίνεται με βάση:

i. για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των σχολικών μονάδων (άρθ. 73 παρ. 7 και άρθ. 75 παρ. 7 του ν. 4823/2021): α) τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει οι αξιολογητές από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή τους στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής του αξιολογούμενου στη σχολική μονάδα και β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούμενος στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.

ii. για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ (άρθ. 76 παρ. 7 του ν. 4823/2021): α) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή του με τον αξιολογούμενο στο πλαίσιο της καθημερινής εκτέλεσης του έργου του αξιολογούμενου στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή ως μέλος της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στη σχολική μονάδα και β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούμενος στον ηλεκτρονικό φάκελό του, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.

Μέρος 3. Διενέργεια διαδικασίας αξιολόγησης πεδίου Β

Α. Για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του πεδίου Β ορίζεται ότι:

1. Ο/Η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης και Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης (για τα ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ) καλείται μέχρι 27/3/2024 να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων με τα ζευγάρια αξιολογητή/ών – αξιολογούμενου για το πεδίο Β (των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ), να προβεί στην ανάρτησή τους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή, και να ενημερώσει σχετικά τους/τις αξιολογητές/τριες και αξιολογούμενους/ες.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 66, παρ. 5 του ν. 4823/2021, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, διενεργείται από τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας και τους/τις οικείους/ες Συμβούλους Εκπαίδευσης (παιδαγωγικής ευθύνης, επιστημονικής ευθύνης/ειδικότητας) της μονάδας, στην οποία διδάσκουν τις περισσότερες ώρες ή που ορίζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, εάν οι ώρες είναι ισοκατανεμημένες.

2. Προαιρετικά, δύναται να προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ αξιολογούμενου – αξιολογητή/των, προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του αξιολογούμενου.

3. Οι κατά περίπτωση αξιολογητές/τριες οφείλουν μέχρι τις 2/4/2024 να ορίσουν ημερομηνία κατά την οποία πρέπει οι αξιολογούμενοι/ες να έχουν καταχωρίσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή όσα αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (Β΄ 388) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει τους/τις αξιολογούμενους/ες για την ημερομηνία αυτή.

Β. Για τη διενέργεια της διαδικασίας έχει εκπονηθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 81 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και της σχετικής υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 (Β΄ 602) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Προκειμένου να εισέλθουν στην προαναφερθείσα ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

 1. Εισέρχονται στην ιστοσελίδα https://axiologisi-minedu.gov.gr/ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ.
 2. Συνδέονται με κωδικούς taxisnet ή ebanking, όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του gov.gr.
 3. Κάνουν μια επισκόπηση των στοιχείων τους.
 4. Επιλέγουν το πεδίο αξιολόγησης Β. Στο συγκεκριμένο στάδιο αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του/της αξιολογητή/τριας, ή τα ονοματεπώνυμα των αξιολογητών, οι οποίοι πρόκειται να τους αξιολογήσουν στο συγκεκριμένο πεδίο.
 5. Συμπληρώνουν την έκθεση αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού και μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμόν 9950/ΓΔ5/2023 (Β΄ 388) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
 6. Συμπληρώνουν τα στοιχεία της προϋπηρεσίας τους (δέον όπως η χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας να αναγράφεται αριθμητικά).
 7. Συμπληρώνουν τα στοιχεία επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, δηλαδή το βασικό πτυχίο διορισμού, μεταπτυχιακό (αν υπάρχει), διδακτορικό (αν υπάρχει) κλπ. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται ονομαστικά. Παραθέτουν το σχετικό συγγραφικό έργο (αν υπάρχει) και, τέλος, καταγράφουν τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία. Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός και μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ μπορεί να συμπληρώσει ταυτόχρονα τόσο το πεδίο του επιμορφωτή όσο και του επιμορφούμενου, ή μόνο ένα εκ των δύο, ανάλογα με την περίπτωση.
 8. Αναρτούν στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό τους έργο.
 9. Αναρτούν στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, ή/και σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα.
 10. Αναρτούν στοιχεία για ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου, που δεν έχουν καλυφθεί σε προηγούμενα βήματα.
 11. Στο τελευταίο στάδιο παρουσιάζεται μια προεπισκόπηση των στοιχείων που έχει καταχωρίσει ο/η αξιολογούμενος/η. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποβολή και να εκδοθεί το σχετικό έγγραφο, ο/η αξιολογούμενος/η θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Υποβολή».
 12. Με την έκδοση του εγγράφου δημιουργείται μοναδικός κωδικός επαλήθευσης εγγράφου και δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογούμενο να αποθηκεύσει αντίγραφο του εγγράφου. Ο αξιολογούμενος έχει επίσης πρόσβαση στο έγγραφο αυτό μέσω της θυρίδας του στην πλατφόρμα. Στην ίδια θυρίδα θα εμφανίζονται και οι διακριτές αξιολογικές του εκθέσεις στα επιμέρους πεδία.
 13. Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του/της αξιολογητή/τριας ή των αξιολογητών, δίνεται η δυνατότητα ένστασης από τον/την αξιολογούμενο/η.
 14. Επαναλαμβάνονται τα ίδια στοιχεία για την σύνδεση (επιλογή τρόπου εισαγωγής κωδικών, αυθεντικοποίηση χρήστη, επισκόπηση των στοιχείων).
 15. Ο/Η αξιολογούμενος/η επιλέγει εν συνεχεία πεδίο αξιολόγησης, στην τελική έκθεση του οποίου επιθυμεί να υποβάλει ένσταση.
 16. Στη συνέχεια ακολουθεί η αιτιολόγηση της ένστασης.
 17. Δίνεται δυνατότητα προεπισκόπησης πριν την οριστική υποβολή (η οποία πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «Υποβολή»).
 18. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου.
 19. Μετά την υποβολή της ένστασης, ο/η αξιολογούμενος/η λαμβάνει απάντηση (θετική ή απορριπτική) σχετικά με την ένσταση που υπέβαλε, μέσω της θυρίδας του/της.

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω 5, 6, 7 ,8 ,9 ,10 και 11 βήματα υφίσταται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πριν από την οριστική υποβολή.
Για την περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχετικά με την αξιολόγηση, έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://axiologisi-minedu.gov.gr/.

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ενημερώνονται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ρια ή Προϊστάμενο/η σχολικής μονάδας ή Προϊστάμενο/η του ΚΕΔΑΣΥ ή Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης ή Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης για τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησής τους, ώστε να εισέλθουν στην ψηφιακή εφαρμογή - πλατφόρμα και να καταχωρίσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία.

Γ. Οι αξιολογητές/τριες αφού εισέλθουν στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα,

1. Καταγράφουν την ημερομηνία κατά την οποία οφείλουν οι αξιολογούμενοι να έχουν καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στον ηλεκτρονικό φάκελο. Η ημερομηνία συμπληρώνεται στο πεδίο «Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης στοιχείων ηλεκτρονικού φακέλου». Στην περίπτωση που η αποτίμηση του πεδίου Β γίνεται από δύο (2) αξιολογητές, ο/η αξιολογητής/τρια που συμπληρώνει την ημερομηνία στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, κατά τα ανωτέρω, είναι ο/η Διευθυντής/ρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας.

2. Όταν η αποτίμηση του πεδίου Β γίνεται από δύο (2) αξιολογητές με έναν χαρακτηρισμό που περιέχεται σε κοινή αξιολογική έκθεση, τόσο η αποτίμηση όσο και η αξιολογική έκθεση συμπληρώνεται από έναν αξιολογητή μετά από σύμφωνη γνώμη και του δεύτερου αξιολογητή, σύμφωνα με το άρθ. 7, παρ. 2, προτελευταίο εδάφιο της 12980/Ε3/3.2.2023 (Β΄ 602) ΚΥΑ. Ο/Η αξιολογητής/τρια που συμπληρώνει την ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, κατά τα ανωτέρω, είναι ο/η Διευθυντής/ρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας. Κατόπιν, ο/η Σύμβουλος Εκπ/σης (ως έτερος αξιολογητής/τρια) επιβεβαιώνει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα την αποτίμηση (τον χαρακτηρισμό) της αξιολόγησης και την κοινή αξιολογική έκθεση (πατώντας Υποβολή).

Επισημάνσεις

1. Οι Διευθυντές/ριες ή οι Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), οι υποδιευθυντές/ριές τους και οι Υπεύθυνοι/ες τομέων Ε.Κ. αξιολογούνται ως εκπαιδευτικοί μόνο για τα πεδία Α1 και Α2 (άρθ. 66 παρ. 2 και άρθ. 67 παρ. 4 του ν. 4823/2021). Κατ’ εξαίρεση, (βλ. και παρ. 1 της υπ’ αριθ. 16870/ΓΔ5/16(ανακ. 19)-2-2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) εγκυκλίου), και ειδικά για τους δόκιμους εκπαιδευτικούς που ασκούν καθήκοντα α) διευθυντή/προϊσταμένου σχολικής μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), το πεδίο Β αξιολογείται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης (*2) ή Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, β) υποδιευθυντή/ριας σχολικής μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), ή υπεύθυνου/ης τομέων Ε.Κ., το πεδίο Β αξιολογείται από τον/την Διευθυντή/ρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας και Ε.Κ. και από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης ή Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, προκειμένου να μονιμοποιηθούν (μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των πεδίων).

(*2). Η παρ. Β του Μέρους 1 της υπ’ αριθ. 5302/ΓΔ5/17-1-2024 (ΑΔΑ: 6Υ2Ζ46ΝΚΠΔ-Ζ8Ε) εγκυκλίου αναφέρεται στο άρθ. 66, παρ. 2 του ν. 4823/2021. Προκύπτει εξ αυτών ότι ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης δεν πρέπει να είναι ο ίδιος Σύμβουλος Εκπαίδευσης Επιστημονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε συνεργασία με τον οποίο, ο/η Διευθυντής/ρια ή Προϊστάμενος/η ασκεί το αξιολογικό έργο στους εκπαιδευτικούς της δομής, την οποία διευθύνει ή της οποίας προΐσταται. Ως εκ τούτου, για τους/τις δόκιμους εκπαιδευτικούς που έγιναν Διευθυντές/ Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) κατά τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), θα πρέπει να οριστεί Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης/Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, με τον οποίο δεν συνεργάστηκαν για την αξιολόγηση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Μέρος 1 της υπ’ αριθ. 16870/ΓΔ5/16(ανακ. 19)-2-2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) εγκυκλίου.

2. Από τη συνδυαστική εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρ. 2 της υπ’ αριθ. 16870/ΓΔ5/16(ανακ. 19)-2-2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) εγκυκλίου προκύπτει ότι οι δόκιμοι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων και Ε.Κ., που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής κατά την παρ. 5Α του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, μπορούν να προβαίνουν σε αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πεδίο Β (υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια) στις σχολικές μονάδες που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι που υπηρετούν κατ’ αναπλήρωση ως Διευθυντές/ Προϊστάμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Ε΄ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) δεν αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς ή τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πεδίο Β (αντίστοιχα με τη μη αξιολόγηση του πεδίου Α2, βλ. παρ. 3 της υπ’ αριθ. 16870/ΓΔ5/16(ανακ. 19)-2-2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) εγκυκλίου). Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. του προηγούμενου εδαφίου αξιολογούνται στο πεδίο Β μόνο από τον έτερο αξιολογητή (ήτοι τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ή τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση), ενώ, τα μέλη ΕΒΠ αξιολογούνται στο πεδίο Β από Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

3. Στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή στο gov.gr καταχωρίζονται από τους εκπαιδευτικούς ή τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ τα στοιχεία φακέλου τους καθώς και η έκθεση αυτοαξιολόγησής τους, και υποβάλλονται οριστικά επιλέγοντας «Υποβολή». Σε περίπτωση που εκ παραδρομής επιλεγεί το ανωτέρω πεδίο χωρίς να έχει προηγηθεί η συμπλήρωση των στοιχείων φακέλου και η έκθεση αυτοαξιολόγησης, τότε δύνανται τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ να τα προσκομίσουν/παραδώσουν στον/στους αξιολογητή/τές, είτε σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, κατά την ημέρα συνάντησης ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή συμφωνηθεί μεταξύ τους, και πάντως οπωσδήποτε πριν τη διατύπωση της αξιολογικής κρίσης.

4. Η αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ διενεργείται μόνο εφόσον υπηρετούν σε σχολική μονάδα και ΚΕΔΑΣΥ ή ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ. Συνεπώς, για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οι οποίοι: i) απουσιάζουν δικαιολογημένα από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, π.χ. άδεια άνευ αποδοχών, μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια ανατροφής τέκνου, κλπ, ή ii) ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα (π.χ. αποσπασμένοι σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες), η αξιολόγηση διενεργείται όταν επιστρέψουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 

Σχετικά Άρθρα