Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2017

Αρ.Πρωτ.73917/Ε2/05-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος
Τηλέφωνο : 2103443292
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) έτους 2017»

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του ν. 1566/1985,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988,
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012,
8. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ) της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4115/2013,
9. Το άρθρο 28 παρ.2α του ν.4186/2013,
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996,όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998,
11. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016,
12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003,
13. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3ε και του άρθρου 32 παρ. 5 του Π.Δ. 114/2014,
14. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
15. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/05-11-2016), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
16. Tην με αριθμ. Πρωτ. 73894/Ε2/05-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις του διδακτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ-ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2017»,
17. Την με αριθμ. 8/2017 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
18. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. Σε ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ

(...) (σ.σ. 41 εκπαιδευτικοί)

Β. Σε σχολεία Τυφλών / Κωφών

(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις των 44 μετατιθεμένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ και EEEEK 2017


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016


Αρ.Πρωτ.120901/Ε2/21-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Πληροφορίες: Ν.Φιλιππόπουλος
email: nikosfilippo(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3443292
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις και τροποποιήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) έτους 2016».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 κεφ. Β του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167 Α), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (Φ.Ε.Κ. 296 Α).
β)Της παρ. 5 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 Α).
γ) Του άρθρου 28 του Ν.4116/2013.
2. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
3. Τις με αριθμ. Πρωτ. 98235/Ε2/15-06-2016 και 98245/Ε2/15-06-2016 εγκυκλίους υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων.
4. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Τα με αριθμ. Πρωτ. Φ.11.3/11806, 11939/01-07-2016 και Φ.11.3/12271/05-07-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄Αθήνας.
6. Τις 12η/28-06-2016 και 14η/08-07-2016 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)

Αποφασίζουμε

α) Ανακαλούμε την με αρ. πρωτ. 107006/Ε2/30-06-2016 Απόφαση μεταθέσεων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ., κατά το μέρος που αφορά τους κάτωθι εκπαιδευτικούς.

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

229249

ΓΕΡΟΥΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ08

Χανίων

Αχαΐας

174180

ΔΡΟΣΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΕ08

Αχαΐας

Β΄ Αθήνας

703334

ΜΠΑΚΟΥΛΑ

ΜΑΡΘΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΕ02

Γ΄ Αθήνας

Β΄ Αθήνας

228030

ΜΠΑΝΤΗ

ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΠΕ11

Α΄ Χίου

Β΄ Αθήνας

β) Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 107006/Ε2/30-06-2016 Απόφαση μεταθέσεων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ., κατά το μέρος που αφορά τους κάτωθι εκπαιδευτικούς.

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ ΤΡΟΠ.

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

701004

ΓΚΟΥΒΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ10

Δυτ. Αττικής

Β΄ Αθήνας

53,57

Δυτ. Αττικής

59,57

ΟΧΙ

222996

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕ03

Βοιωτίας

Β΄ Αθήνας

65,26

Δ΄ Αθήνας

63,26

ΟΧΙ

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.107006/Ε2/30-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3443292
FAX: 210 3442282
email: dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2016»

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του ν. 1566/1985,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988,
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006,
7. Το άρθρο 12, παρ. 3 και 4, του άρθρου 20 παρ. 1.3 και 1.4 και του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010,
8. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012,
9. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ) της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4115/2013,
10. Το άρθρο 28 παρ.2α του ν.4186/2013,
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996,όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998,
12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003,
13. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3ε και του άρθρου 32 παρ. 5 του Π.Δ. 114/2014,
14. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
15. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
16. Tην με αριθμ. Πρωτ. 106998/Ε2/30-6-2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις του διδακτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ-ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2016»,
17. Την με αριθμ. 12/28-06-2016 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
18. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. ΣΕ ΚΕΔΔΥ (σ.σ.06 εκπαιδευτικοί)

Β. ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ (σ.σ. 40 εκπαιδευτικοί)

Γ. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ / ΚΩΦΩΝ (σ.σ. 21 εκπαιδευτικός)

2. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

3. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους ή σε ΚΕΔΔΥ της προτίμησής τους με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΔΥ μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΔΔΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του αρχείου με τις ονομαστικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2016

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.