Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Εκτύπωση  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018
(Από περιοχή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ)

Αρ.Πρωτ.87593/Ε2/31-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 344 2116
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

 ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i) του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (296 Α΄).
ii) του Ν. 3848/2010 (71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
iii) του άρθρου 16, παρ. 4 του Ν. 4415/2016 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 του Ν. 4547/2018 (102 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (38 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997 (94 Α΄) και Π.Δ. 39/1998 (43 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (1 Α΄).
5. Το Π.Δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 18/2018 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Την υπ΄αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (3941 Β΄) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
8. Την υπ’ αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018 Υ.Α. (3399 Β΄ και διόρθωση σφάλματος στο 3419 Β΄) «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ:7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων.
10. Τo υπ΄ αριθμ. πρωτ. 203976/Ε2/26-11-2018 (ΑΔΑ:6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4) έγγραφο «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης».
11. Την υπ’ αριθμ. 49176/Ε2/29-3-2019 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
12. Τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών.
13. Την υπ’ αριθμ. 11η/17-5-2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από ένστασή τους, στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

 

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ
  193738 ΚΑΠΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04.04 Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 184,87
  212130 ΚΡΙΚΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 103,50

 

 

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ
1 193738 ΚΑΠΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04.04 Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 184,87
2 212130 ΚΡΙΚΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ Όχι 103,50
Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν
υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων
της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (45 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (94
Α΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.56993/Ε2/10-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Ε. Μπακιρτζή, Π. Μπεκρή,
Α. Παναγιώταρου, Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 344 2126, 2750, 2192, 2116
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ:Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91, έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i) του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (Α 167), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (Α 296).
ii) του άρθρου 50 του Ν. 1756/1988 (Α 35), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012 (Α 51).
iii) του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α 267).
iv) του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α 258).
v) του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α 75).
vi) του Ν. 3848/2010 (Α 71), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
vii) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α 24), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν. 4403/2016 (Α 125).
viii) του άρθρου 16, παρ. 4 του Ν. 4415/2016 (Α 159), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 του Ν. 4547/2018 (Α 102).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α 38 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (Α 45), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997 (Α 94) και Π.Δ. 39/1998 (Α 43).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (Α 1).
5. Το Π.Δ. 125/2016 (Α 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Την υπ΄αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (Β 3941) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
8. Την υπ’ αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018 Υ.Α. (Β 3399 και διόρθωση σφάλματος στο Β 3419) «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ:7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων.
10. Τo υπ΄ αριθμ. πρωτ. 203976/Ε2/26-11-2018 (ΑΔΑ:6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4) έγγραφο «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης».
11. Την υπ’ αριθμ. 56992/Ε2/10-4-2019 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
12. Τις υπ’ αριθμ. 3η/2019, 5η/2019 και 10η/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 43 μεταθέσεις)

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ονομαστικές καταστάσεις για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

 

 


Αρ.Πρωτ.49181/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Ε. Μπακιρτζή, Π. Μπεκρή,
Α. Παναγιώταρου, Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 344 2126, 2750, 2192, 2116
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ:Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των κλάδων/ειδικοτήτων
ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91, έτους 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i) του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (Α 167), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν.1824/1988 (Α 296).
ii) του άρθρου 50 του Ν. 1756/1988 (Α 35), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 94
του Ν.4055/2012 (Α 51).
iii) του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α 267).
iv) του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (Α 258).
v) του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α 75).
vi) του Ν. 3848/2010 (Α 71), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
vii) του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α 24), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν.
4403/2016 (Α 125).
viii) του άρθρου 16, παρ. 4 του Ν. 4415/2016 (Α 159), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 του
Ν. 4547/2018 (Α 102).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α 38 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (Α 45), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997 (Α 94) και Π.Δ. 39/1998
(Α 43).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (Α 1).
5. Το Π.Δ. 125/2016 (Α 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Την υπ΄αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (Β 3941) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός
δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

8. Την υπ’ αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018 Υ.Α. (Β 3399 και διόρθωση σφάλματος στο Β 3419)
«Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ:7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων.
10. Τo υπ΄ αριθμ. πρωτ. 203976/Ε2/26-11-2018 (ΑΔΑ:6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4) έγγραφο «Παράταση προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων μετάθεσης».
11. Την υπ’ αριθμ. 49176/Ε2/29-3-2019 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις
διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
12. Τις υπ’ αριθμ. 3η/2019, 5η/2019, 6η/2019, 7η/2019 και 9η/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους
και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρονται μεταθέσεις 455 εκπαιδευτκών)

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ονομαστικές καταστάσεις για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ


Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2018


 

Αρ.Πρωτ.49922/Ε2/26-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Κ. Δημακοπούλου, Π. Λυροπούλου
Π. Μπεκρή, Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 344 2278, 2126, 2750, 2116
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1868/1989, του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995 και της παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4351/2015.
11. Τις διατάξεις του Ν. 4403/2016.
12. Τις διατάξεις του Ν. 4452/2017.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997 και Π.Δ. 39/1998.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
15. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
16. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
17. Τις υπ’ αριθμ. Δ2/23528/17-11-1997 (ΦΕΚ 1068Β/97), Δ2/1494/13-2-1998 (ΦΕΚ 155Β/98), Δ2/16003/13-5-1999 (ΦΕΚ 1579Β/99), Δ2/1536/8-2-2001 (ΦΕΚ173Β/01 και 297Β/01), 43054/Δ2/7-10-2002 (ΦΕΚ 1324Β/02), 7337/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β/03), 57150α/Δ2/31-12-2003 (ΦΕΚ 151Β/04) και 27393/Δ2/16-3-2006 (ΦΕΚ 363Β/2006) υπουργικές αποφάσεις περί επανακατάταξης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες.
18. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
19. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων.
20. Την υπ’ αριθμ. 49921/Ε2/26-3-2018 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
21. Τις υπ’ αριθμ. 4η/2018, 5η/2018, 6η/2018, 7η/2018 και 8η/2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
22. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

(...) (σ.σ. μετατίθενται 472 εκπαιδευτικοί)

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ονομαστικές καταστάσεις για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

 

Pin It

Εκτύπωση