Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018
(Από περιοχή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ)

Αρ.Πρωτ.49922/Ε2/26-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Κ. Δημακοπούλου, Π. Λυροπούλου
Π. Μπεκρή, Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 344 2278, 2126, 2750, 2116
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1868/1989, του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995 και της παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4351/2015.
11. Τις διατάξεις του Ν. 4403/2016.
12. Τις διατάξεις του Ν. 4452/2017.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997 και Π.Δ. 39/1998.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
15. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
16. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
17. Τις υπ’ αριθμ. Δ2/23528/17-11-1997 (ΦΕΚ 1068Β/97), Δ2/1494/13-2-1998 (ΦΕΚ 155Β/98), Δ2/16003/13-5-1999 (ΦΕΚ 1579Β/99), Δ2/1536/8-2-2001 (ΦΕΚ173Β/01 και 297Β/01), 43054/Δ2/7-10-2002 (ΦΕΚ 1324Β/02), 7337/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β/03), 57150α/Δ2/31-12-2003 (ΦΕΚ 151Β/04) και 27393/Δ2/16-3-2006 (ΦΕΚ 363Β/2006) υπουργικές αποφάσεις περί επανακατάταξης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες.
18. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
19. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων.
20. Την υπ’ αριθμ. 49921/Ε2/26-3-2018 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
21. Τις υπ’ αριθμ. 4η/2018, 5η/2018, 6η/2018, 7η/2018 και 8η/2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
22. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

(...) (σ.σ. μετατίθενται 472 εκπαιδευτικοί)

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με ονομαστικές καταστάσεις για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

 


Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2017


Αρ.Πρωτ.73929/Ε2/05-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες : Κ. Δημακοπούλου, Π. Λυροπούλου
Π. Μπεκρή, Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 344 2278, 2116, 2750
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1868/1989, του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995 και της παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4351/2015.
11. Τις διατάξεις του Ν. 4403/2016.
12. Τις διατάξεις του Ν. 4452/2017.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997 και Π.Δ. 39/1998.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
15. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
16. Τις υπ’ αριθμ. Δ2/23528/17-11-1997 (ΦΕΚ 1068Β/97), Δ2/1494/13-2-1998 (ΦΕΚ 155Β/98), Δ2/16003/13-5-1999 (ΦΕΚ 1579Β/99), Δ2/1536/8-2-2001 (ΦΕΚ173Β/01 και 297Β/01), 43054/Δ2/7-10-2002 (ΦΕΚ 1324Β/02), 7337/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β/03), 57150α/Δ2/31-12-2003 (ΦΕΚ 151Β/04) και 27393/Δ2/16-3-2006 (ΦΕΚ 363Β/2006) υπουργικές αποφάσεις περί επανακατάταξης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες.
17. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
18. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26586/Ε2/16-02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων.
19. Την υπ’ αριθμ. 73897/Ε2/5-5-2017 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
20. Τις υπ’ αριθμ. 6η/2017, 7η/2017 και 8η/2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
21. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε


Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

(...) (σ.σ. 213 εκπαιδευτικοί)

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις των 213 μετατιθέμενων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2017

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016


 

Αρ.Πρωτ.107019/Ε2/30-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες : Π. Λυροπούλου-Π. Μπεκρή
Α. Παναγιώταρου-Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 2103442116,2750
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1868/1989, του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995 και της παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4351/2015.
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997 και Π.Δ. 39/1998,
12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
13. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Τις υπ’ αριθμ. Δ2/23528/17-11-1997 (ΦΕΚ 1068Β/97), Δ2/1494/13-2-1998 (ΦΕΚ 155Β/98), Δ2/16003/13-5-1999 (ΦΕΚ 1579Β/99), Δ2/1536/8-2-2001 (ΦΕΚ173Β/01 και 297Β/01), 43054/Δ2/7-10-2002 (ΦΕΚ 1324Β/02), 7337/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β/03), 57150α/Δ2/31-12-2003 (ΦΕΚ 151Β/04) και 27393/Δ2/16-3-2006 (ΦΕΚ 363Β/2006) υπουργικές αποφάσεις περί επανακατάταξης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες.
15. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
16. Την υπ’ αριθμ. 107001/Ε2/30-6-2016 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
17. Τις υπ’ αριθμ. 6/20-5-2016, 7/26-5-2016, 11/9-6-2016, 12/28-6-2016 και 13/29-6-2016 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
18. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους στις περιοχές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

(...) (σ.σ. 404 εκπαιδευτικοί)

2. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μέχρι και 4-7-2016. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2016, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2016. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016


Εκτύπωση