Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ ΕΕΕΕΚ 2020

Μεταθέσεις πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΥ ΚΕΣΥ
Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) / ΕΕΕΕΚ 2020

Αρ.Πρωτ.62794/Ε2/26-05-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική μετάθεση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) έτους 2020 ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (Α΄ 157),
β) του άρθρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003 (Α΄ 267),
γ) του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75)
δ) του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
ε) του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
στ) του άρθρου 39 παρ. 2 και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
ζ) του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
η) του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α125)
θ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
ι) του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α΄38)
κ) των άρθρων 6 , 7 ,8,9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
λ) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
2. Το Π.Δ 50/1996 (Α΄ 45) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997( Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/98 (Α΄ 43 και Α 262/98 διόρθωση) και με το άρθρο 55 του ν. 4653/2020 (12 Α΄).
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ.84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
7. ι) Τη με αριθ. 129064/ΓΔ5/27-7-2018 (Β΄3233) Υπουργική Απόφαση
ιι) Τη με αριθ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (Β΄5614) Υπουργική Απόφαση
8. Τη με αριθ. 176287/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ)
9. Τη με αριθ. 36806/Ε2/12-3-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, Σχολεία Κωφών-Τυφλών, ΚΕΣΥ και ΕΕΕΕΚ έτους 2020».
10. Τη με αριθ. 36823/Ε2/12-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΥ3Ν46ΜΤΛΗ-Ε4Δ) Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ έτους 2020»
11. Τη με αριθ. 1101/13-03-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Π.Ε. Κιλκίς σχετικά με την υπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ της εκπαιδευτικού Μπούτσιου Ευαγγελίας.
12. Τη με αριθ. 7/13-05-2020 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
13. Την ένσταση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε τη με αριθ. 36823/Ε2/12-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΥ3Ν46ΜΤΛΗ-Ε4Δ) Υπουργική Απόφαση Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ έτους 2020 και μεταθέτουμε με αίτησή της και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, κατόπιν ικανοποίησης της ένστασής της, την εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, (...) (Α.Μ. 604932), από την περιοχή Κιλκίς στην περιοχή Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.), με συνολικό αριθμό μορίων 118,19.

Ο Διευθυντής της περιοχής στην οποία μετατέθηκε η προαναφερόμενη εκπαιδευτικός παρακαλείται να κοινοποιήσει την απόφαση αυτή στην ενδιαφερόμενη.

Η μετατιθέμενη παρουσιάζεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής της, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.36823/Ε2/12-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

 ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έτους 2020 ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (Α΄ 157),
β) του άρθρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003 (Α΄ 267),
γ) του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75)
δ) του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
ε) του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
στ) του άρθρου 39 παρ. 2 και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
ζ) του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
η) του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α125)
θ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
ι) του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α΄38)
κ) των άρθρων 6 , 7 ,8,9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
λ) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
2. Το Π.Δ 50/1996 (Α΄ 45) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997( Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/98 (Α΄ 43 και Α 262/98 διόρθωση) και με το άρθρο 55 του ν. 4653/2020 (12 Α΄).
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ.84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
7. Τη με αριθ.6631/Υ1/20-7-2019 (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/25-7-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων , Σοφία Ζαχαράκη».
8. ι) Την με αριθ. 129064/ΓΔ5/27-7-2018 (Β΄3233) Υπουργική Απόφαση
ιι) Την με αριθ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (Β΄5614) Υπουργική Απόφαση
9. Την με αριθμ. 176287/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ)
10. Τις με αριθμό 2/25-2-2020 & 3/4-3-2020 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
12. Τη με αριθ. πρωτ. 36806/Ε2/12-3-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, Σχολεία Κωφών-Τυφλών, ΚΕΣΥ και ΕΕΕΕΚ έτους 2020».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στις συνοδευτικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σχολεία Κωφών-Τυφλών ,Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Κ.Ε.Σ.Υ.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους .

3. Οι μετατιθέμενοι σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα Κ.Ε.Σ.Υ. σε σχολικές μονάδες ή από Κ.Ε.Σ.Υ. σε Κ.Ε.Σ.Υ. παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

5. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις 119 μεταθέσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ 2020


Εκτύπωση