Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ ΕΕΕΕΚ 2019

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) ΕΕΕΕΚ 2019

Αρ.Πρωτ.49230/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2018-2019 ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (Α΄ 157),
β) του άρθρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003 (Α΄ 267),
γ) του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75)
δ) του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
ε) του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
στ) του άρθρου 39 παρ. 2 και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
ζ) του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
η) του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α125)
θ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
ι) του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α΄38)
ια) των άρθρων 6 , 7 ,8,9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
2. Το Π.Δ 50/1996 (Α΄ 45) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997( Α΄ 94) και το Π.Δ. 39/98 (Α΄ 43 και Α 262/27-11-1998 διόρθωση).
3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Την με αριθ. 129064/ΓΔ5/27-7-2018 (Β΄3233) Υπουργική Απόφαση
6. Την με αριθμ. 186387/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ ΩΟΝΨ4653ΠΣ-17Π)
7. Το με αριθμό 203976/Ε2/26-11-2018 έγγραφο «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης» (ΑΔΑ 6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4).
8. Τις με αριθμό 4/21-03-2019 , 5/27-03-2019 & 6/29-3-2019 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
10. Την με αριθ. πρωτ. 49229/Ε2/29-3-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στις συνοδευτικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, σε περιοχές μετάθεσης, ΕΕΕΕΚ και Κ.Ε.Σ.Υ.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους .

3. Οι μετατιθέμενοι σε ΕΕΕΕΚ παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα Κ.Ε.Σ.Υ. σε σχολικές μονάδες ή από Κ.Ε.Σ.Υ. σε Κ.Ε.Σ.Υ. παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

5. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της καταστασης με τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμαις στην Ειδική Αγωγή 2019

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018


Αρ.Πρωτ.49066/Ε2/23-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Στ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Τυφλών – Κωφών & Βαρήκοων, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2017-2018 ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (Α΄ 157),
β) του άρθρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003 (Α΄ 267),
γ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
δ) του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75)
ε) του άρθρου 12, παρ. 3 & 4, και του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
στ) του άρθρου 30, παρ. 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
ζ) του άρθρου 39 παρ. 2 και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
η) του άρθρου 28 παρ. 2α και 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
θ) του άρθρου 65, παρ. 14 ν.4386/2016 (Α΄ 83)
ι) της παρ. 2, του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) ΦΕΚ 159/τΑ΄/06-09-2016)
ι) του άρθρου 13 του Π.Δ 50/1996(Α΄ 45)
ια) Του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 Α΄ 94)) και το Π.Δ. 39/98 (Α΄ 43 και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' διόρθωση).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 19007/Ε1/6-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Τις αριθμ 3/19-03-2018 & 5/23-03-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
6. Την αριθμ.49063/E2/23-03-2018Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στις συνοδευτικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, σε περιοχές μετάθεσης, ΕΕΕΕΚ και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, μέχρι 21-6-2018.

3. Οι μετατιθέμενοι σε ΕΕΕΕΚ παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΔΔΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

5. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των (69+02) εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ

Pin It

Εκτύπωση