Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ - ΚΩΦΩΝ 2018

Αρ.Πρωτ.49066/Ε2/23-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Στ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Τυφλών – Κωφών & Βαρήκοων, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2017-2018 ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (Α΄ 157),
β) του άρθρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003 (Α΄ 267),
γ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄ 258),
δ) του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75)
ε) του άρθρου 12, παρ. 3 & 4, και του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
στ) του άρθρου 30, παρ. 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
ζ) του άρθρου 39 παρ. 2 και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
η) του άρθρου 28 παρ. 2α και 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
θ) του άρθρου 65, παρ. 14 ν.4386/2016 (Α΄ 83)
ι) της παρ. 2, του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) ΦΕΚ 159/τΑ΄/06-09-2016)
ι) του άρθρου 13 του Π.Δ 50/1996(Α΄ 45)
ια) Του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 Α΄ 94)) και το Π.Δ. 39/98 (Α΄ 43 και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' διόρθωση).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 19007/Ε1/6-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Τις αριθμ 3/19-03-2018 & 5/23-03-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
6. Την αριθμ.49063/E2/23-03-2018Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στις συνοδευτικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, σε περιοχές μετάθεσης, ΕΕΕΕΚ και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, μέχρι 21-6-2018.

3. Οι μετατιθέμενοι σε ΕΕΕΕΚ παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΔΔΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

5. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των (69+02) εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ - ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ - ΤΥΦΛΩΝ 2017


Αρ.Πρωτ.69620/27-04-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Στ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 344 2467

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2016-2017 ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 157/τΑ΄)
β) του άρθρου 1 παρ. 8 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄)
γ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄)
δ) του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄)
ε) του άρθρου 12, παρ. 3 & 4, και του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ΄), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
στ) του άρθρου 30, παρ. 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄)
ζ) του άρθρου 39 παρ. 2 και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄)
η) του άρθρου 28 παρ. 2α και 9 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ΄)
θ) του άρθρου 65, παρ. 14 ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τΑ΄)
ι) της παρ. 2, του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄/06-09-2016)
ι) του άρθρου 13 του Π.Δ 50/96
ια) Του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-1996 τ. Α'), «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997 τ. Α') και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄/9-3-1998 και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' διόρθωση).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 26587/Ε1/16-02-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Τις αριθμ 5/24-04-2017 και 7/27-4-2017 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
6. Την αριθμ. 69617/Ε1/27-4-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο».

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, σε περιοχές μετάθεσης, ΕΕΕΕΚ και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

2. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, μέχρι 21-6-2017.

3. Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΔΔΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της απόφασης μεταθέσεων με την ονομαστική κατάσταση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ από το σχολικό έτος 2017-2018


Εκτύπωση