ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2016

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016
(Από περιοχή σε περιοχή)

Αρ.Πρωτ.107019/Ε2/30-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες : Π. Λυροπούλου-Π. Μπεκρή
Α. Παναγιώταρου-Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 2103442116,2750
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1868/1989, του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995 και της παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4351/2015.
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997 και Π.Δ. 39/1998,
12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
13. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Τις υπ’ αριθμ. Δ2/23528/17-11-1997 (ΦΕΚ 1068Β/97), Δ2/1494/13-2-1998 (ΦΕΚ 155Β/98), Δ2/16003/13-5-1999 (ΦΕΚ 1579Β/99), Δ2/1536/8-2-2001 (ΦΕΚ173Β/01 και 297Β/01), 43054/Δ2/7-10-2002 (ΦΕΚ 1324Β/02), 7337/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β/03), 57150α/Δ2/31-12-2003 (ΦΕΚ 151Β/04) και 27393/Δ2/16-3-2006 (ΦΕΚ 363Β/2006) υπουργικές αποφάσεις περί επανακατάταξης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες.
15. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
16. Την υπ’ αριθμ. 107001/Ε2/30-6-2016 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
17. Τις υπ’ αριθμ. 6/20-5-2016, 7/26-5-2016, 11/9-6-2016, 12/28-6-2016 και 13/29-6-2016 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
18. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους στις περιοχές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

(...) (σ.σ. 404 εκπαιδευτικοί)

2. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μέχρι και 4-7-2016. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2016, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2016. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016

Μετάβαση στο άρθρο με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε:

α) Μουσικά Σχολεία

β) Καλλιτεχνικά Σχολεία

γ) Διαπολιτισμικά Σχολεία


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015


Αρ.Πρωτ.96518/Ε2/17-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες : Π. Μπεκρή-Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 2103442750, 2116
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1868/1989 και του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/1999,
4. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005,
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006,
8. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3467/2006,
9. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010,
10. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.4071/2012,
11. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012,
12. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013,
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996,όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997 και Π.Δ. 39/1998,
14. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003,
15. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
16. Τις υπ’ αριθμ. Δ2/23528/17-11-1997 (ΦΕΚ 1068Β/97), Δ2/1494/13-2-1998 (ΦΕΚ 155Β/98), Δ2/16003/13-5-1999 (ΦΕΚ 1579Β/99), Δ2/1536/8-2-2001 (ΦΕΚ173Β/01 και 297Β/01), 43054/Δ2/7-10-2002 (ΦΕΚ 1324Β/02), 7337/Δ2/26-6-2003 (ΦΕΚ 892Β/03), 57150α/Δ2/31-12-2003 (ΦΕΚ 151Β/04) και 27393/Δ2/16-3-2006 (ΦΕΚ 363Β/2006) υπουργικές αποφάσεις περί επανακατάταξης των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες,
17. Την υπ’ αριθμ. Υ100/20-2-2015 (ΦΕΚ 299/τ.Β΄/27-2-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη»,
18. Την υπ’ αριθμ. 96500/Ε2/17-6-2015 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
19. Τις υπ’ αριθμ. 7/30-4-2015, 8/14-5-2015, 9/28-5-2015, 10/3-6-2015, 12/10-6-2015, 13/11-6-2015, 14/16-6-2015 και 15/17-6-2015 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.,
20. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α1. Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους στις περιοχές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

(...) (σ.σ. 1718 εκπαιδευτικοί)

2. Στους ανωτέρω μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί δαπάνη μόνο σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/1999.

3. Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2015, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρόνου μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2015. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015