Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΥ 2020 (Τροποποιήσεις)

Μεταθέσεις Δευτεροβάθμαις σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ
Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ / ΕΕΕΕΚ / ΚΕΣΥ 2020

Αρ.Πρωτ.54037/Ε2/12-05-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος, Ε. Κόκκορα
Τηλέφωνο : 210 344 3292, 2256
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση, τροποποίηση μετάθεσης και μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) έτους 2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (167 Α’),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (296 Α’),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (267 Α’),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75 Α’),
5. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ' της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4115/2013 (24 Α’),
6. Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (193 Α’),
7. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (159 Α’),
8. Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α),
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998,
11. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
13. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
15. Την υπ’ αριθ. 134027/Δ2/8-8-2018 (ΦΕΚ 3399/τ.Β΄ και διόρθωση σφάλματος 3419 Β’) Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
16. Την ΥΑ 129064/ΓΔ5/27-07-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων … γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 3233Β΄),
17. Την ΥΑ 166516/ΓΔ4/05-10-2018 «Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 4518Β΄),
18. Την ΥΑ 211076/ΓΔ4/13-12-2018 «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους» (ΦΕΚ 5614Β΄),
19. Την υπ’ αριθ. 176269/Ε2 /12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκύκλιο μεταθέσεων,
20. Tην υπ’ αριθ. 23907/Ε2/18-02-2020 εγκύκλιο με θέμα «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2020 α) στα ΚΕΣΥ και β) στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)»,
21. Την υπ’ αριθ. 38350/Ε2/17-3-2020 Απόφαση μεταθέσεων (ΑΔΑ: Ω2ΑΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒ2),
22. Την υπ’ αριθ. 7/2020 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
23. Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την με αρ. πρωτ. 38350/Ε2/17-3-2020 απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΑΔΑ: Ω2ΑΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒ2), κατά το μέρος που αφορά την παρακάτω εκπαιδευτικό, διότι δεν πληροί τα κριτήρια μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή [παρ. 2, κεφ. Ε΄, 176269/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκύκλιος]:
(...)

Β. Μεταθέτουμε στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση την παρακάτω εκπαιδευτικό:
(...)

Γ. Τροποποιούμε - την με αρ. πρωτ. 38350/Ε2/17-3-2020 απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΑΔΑ: Ω2ΑΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒ2), κατά το μέρος που αφορά την παρακάτω εκπαιδευτικό, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό:
(...)

Δ. Μεταθέτουμε τον παρακάτω εκπαιδευτικό, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό:
(...)

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΣΥ μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί από τα ΚΕΣΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Τροποποιήσεις Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΚΕΣΥ 2020

 


Αρ.Πρωτ.38350/Ε2/17-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-------
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος, Ε. Κόκκορα
Τηλέφωνο : 210 344 3292, 2256
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ., T.E.), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) έτους 2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (167 Α’),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (296 Α’),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (267 Α’),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75 Α’),
5. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ' της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4115/2013 (24 Α’),
6. Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (193 Α’),
7. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (159 Α’),
8. Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α),
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998,
11. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
12. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
13. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
15. Την υπ’ αριθ. 134027/Δ2/8-8-2018 (ΦΕΚ 3399/τ.Β΄ και διόρθωση σφάλματος 3419 Β’) Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
16. Την ΥΑ 129064/ΓΔ5/27-07-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων … γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 3233Β΄),
17. Την ΥΑ 166516/ΓΔ4/05-10-2018 «Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 4518Β΄),
18. Την ΥΑ 211076/ΓΔ4/13-12-2018 «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους» (ΦΕΚ 5614Β΄),
19. Την υπ’ αριθ. 176269/Ε2 /12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκύκλιο μεταθέσεων,
20. Tην υπ’ αριθ. 23907/Ε2/18-02-2020 εγκύκλιο με θέμα «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2020 α) στα ΚΕΣΥ και β) στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)»,
21. Τις υπ’ αριθ. 2/2020 και 3/2020 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
22. Την υπ’ αριθ. 38343 /Ε2/17-3-2020 Υπουργική Απόφαση έγκρισης κενών,
23. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), σε σχολικές μονάδες Τυφλών – Κωφών και σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. Σε Κ.Ε.Σ.Υ., με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό:

(...) (σ.σ. 28 μεταθέσεις)

Β. Σε σχολικές μονάδες Τυφλών-Κωφών:

(...) (σ.σ. 05 μεταθέσεις)

Γ. Σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ:

(...) (σ.σ. 95 μεταθέσεις)

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΣΥ μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί από τα ΚΕΣΥ παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΚΕΣΥ 2020


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ / ΕΕΕΕΚ / ΚΕΣΥ 2019

Αρ.Πρωτ.49168/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-------
Πληροφορίες: Ν. Φιλιππόπουλος –Ε. Κόκκορα
210 3443292 – 210 3442256
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (167 Α’),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (296 Α’),
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (78 Α’),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (267 Α’),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (258 Α’),
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75 Α’),
7. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (14 Α’),
8. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ' της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4115/2013 (24 Α’),
9. Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (193 Α’),
10. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (159 Α’),
11. Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α),
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’),όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998,
14. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α’),
15. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/05-11-2016), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
16. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
17. Την υπ’ αριθ. 134027/Δ2/8-8-2018 (ΦΕΚ 3399/τ.Β΄ και διόρθωση σφάλματος 3419 Β’) Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
18. Την ΥΑ 129064/ΓΔ5/27-07-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων … γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 3233Β΄),
19. Την ΥΑ 166516/ΓΔ4/05-10-2018 «Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 4518Β΄),
20. Την με αρ. πρωτ. 205333/Ε2/28-11-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ99Ν4653ΠΣ-1Ω0),
21. Την υπ’ αριθ. 49146/Ε2/29-3-2019 Υπουργική Απόφαση έγκρισης κενών,
22. Την υπ’ αριθ. 186398/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων,
23. Tην υπ’ αριθ. 37450/Ε2/8-3-2019 εγκύκλιο με θέμα «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2019 α) στα ΚΕΣΥ και β) στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
24. Τις υπ’ αριθ. 5/2019 και 7/2019 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
25. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. Σε Κ.Ε.Σ.Υ., με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό:

(...) (Σ.Σ. 79 μεταθέσεις εκπαιδευτικών)

Β. Σε σχολικές μονάδες Τυφλών-Κωφών:

(...) (Σ.Σ. 01 μετάθεση εκπαιδευτικού)

Γ. Σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ – Κ.Ε.Σ.Υ.:

(...) (Σ.Σ. 83 μεταθέσεις εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους ή σε ΚΕΣΥ της προτίμησής τους, με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΣΥ μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΣΥ σε σχολικές μονάδες παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2020

Pin It

Εκτύπωση