Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2018

Αρ.Πρωτ.49914/Ε2/26-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ν. Φιλιππόπουλος –Ε. Κόκκορα
Τηλ: 210 3443292 – 210 3442256
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2018»

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988,
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012,
8. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4115/2013,
9. Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013,
10. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016,
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996,όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998,
12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003,
13. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/05-11-2016), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
15. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
16. Την υπ΄αριθμ. 49912/Ε2/26-3-2018 Υπουργική Απόφαση έγκρισης κενών,
17. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιο μεταθέσεων,
18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27069/Ε2/15-2-2018 εγκύκλιο με θέμα «Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019»,
19. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 27074/Ε2/15-2-2018 εγκύκλιο με θέμα «Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ για το σχολικό έτος 2018-2019»,
20. Την υπ’ αριθμ. 5η/2018 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
21. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τους παρακάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

(...) (σ.σ.02 μεταθέσεις εκπαιδευτικών)

Β. ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

(...) (σ.σ.47 μεταθέσεις εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους ή σε ΚΕΔΔΥ της προτίμησής τους, με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΔΥ μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2018

 


Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2017


Αρ.Πρωτ.73917/Ε2/05-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος
Τηλέφωνο : 2103443292
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) έτους 2017»

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του ν. 1566/1985,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988,
3. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012,
8. Την παρ. 2 του άρθρου 39 και το εδάφιο στ) της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4115/2013,
9. Το άρθρο 28 παρ.2α του ν.4186/2013,
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996,όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998,
11. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016,
12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003,
13. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3ε και του άρθρου 32 παρ. 5 του Π.Δ. 114/2014,
14. Την υπ’ αριθμ. 152263/Δ2/4-12-2012 (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/24-12-2012) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
15. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/05-11-2016), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
16. Tην με αριθμ. Πρωτ. 73894/Ε2/05-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις του διδακτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ-ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2017»,
17. Την με αριθμ. 8/2017 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
18. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. Σε ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ

(...) (σ.σ. 41 εκπαιδευτικοί)

Β. Σε σχολεία Τυφλών / Κωφών

(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικοί)

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τις περιοχές των οποίων μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα σχετικά κοινοποιητήρια.

Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατίθενται σε ΣΜΕΑΕ της περιοχής προτίμησής τους με την απόφαση αυτή, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής μετάθεσης τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις Ονομαστικές καταστάσεις των 44 μετατιθεμένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ και EEEEK 2017


Εκτύπωση